dot dot
http://www.charuaypontorranin.com

 

 

 สรุปความเป็นมาความขัดแย้งของเอแบค
More...
dot

พระราชบัญญัติ ปปท. ฉบับปรับปรุงใหม่
More...
dot

แก้ระบบอุปถัมภ์ โดย ซี.12 วันที่3-4 มี.ค. 2559 รวม2ตอน
More...
dot

ปฎิรูประบบราชการไทยยุคใหม่ ก้าวหน้า หรือถอยหลัง
More...
dot

หลักเกณฑ์ใหม่จากที่สัมมนาในปี 2559 ถึงการตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี โดย ซี.12 ไทยรัฐ วันที่ 23และ 24 มี.ค. 2559 05:01
More...

แก้ขระบบอุปถัมภ์ ซี12 ไทยรัฐสรุปจากการสัมมนาของกรรมาธิการวิสามัญ รวม 6 ตอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
dot
รวมบทความ12เรื่องการแก้ไขระบบอุปถัมภ์ แก้ได้จริงหรือ
dot
แนะทางแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นต้องสร้างจิตสำนึกสาธารณะ การทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นรูปแบบที่เลวร้ายอย่างหนึ่งของการเลือกปฏิบัติhttp://www.komchadluek.net/detail/20160209/222079.html 9กุมภาพันธ์ 2559
dot
ห้ามมั่วประเมินข้าราชการ 8 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.posttoday.com/politic/414729
dot
จาะขั้นตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประชาธิปไตยแบบอเมริกัน โดย ไทยรัฐออนไลน์ 5 ก.พ. 2559 05:30
dot
ปี2558 ปราบโกงไม่คืบไทยได้คะแนนเท่าเดิม แต่อันดับกระเตื้อง
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com