ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี (ปฏิรูป วันที่ 18/9/2011ราชการแนวหน้า)

ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี (ปฏิรูป  วันที่ 18/9/2011ราชการแนวหน้า)

  1.ในภาคราชการพลเรือน โดยเฉพาะราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ก็จะมีการแต่งตั้งผู้รักษา ราชการแทน และผู้รักษาราชการแทน มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ที่ตนแทน (รายละเอียดตามมาตรา 4 ถึงมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534) แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้รักษาราชการแทนมักจะไม่ดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการให้เลื่อนตำแหน่งหรือดำเนินการโครงการใหม่ที่จะส่งผลผูกพันกับผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งใหม่นั้น

 2.ในราชการส่วนท้องถิ่น กรณีที่นายกเทศมนตรีพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตามกฎหมายก็ตาม ก็จะให้ปลัดเทศบาลเข้าปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีโดยไม่ต้องมีการแต่งตั้ง แต่การปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีของปลัดเทศบาลจะสามารถดำเนินการได้เหมือนกับผู้ดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือไม่ ประเด็นนี้คณะกรรมการกลางเทศบาลได้พิจารณาและกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/105 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2549 จึงคิดว่า ควรที่จะนำมาบอกเล่าสู่กันฟังไว้เป็นของฝากน้องๆ ในวงราชการจะได้ทราบว่ามีแนวทางปฏิบัติอย่างไรบ้าง

 3.แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีในเรื่องการบริหารงานบุคคลมีดังนี้

 1) การโอนปลัดเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีในขณะที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้พิจารณาดังนี้

 (1) การโอนจะต้องมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งและยึดประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

 (2) หากมีการโอนตาม (1) ต้องคำนึงว่าผู้ที่จะมารักษาราชการแทนปลัดเทศบาลจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้หรือไม่

 (3) การโอนดังกล่าว จะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อการบริหารราชการของเทศบาลเดิมเพียงใด

 (4) ปลัดเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีไม่สามารถรับโอนปลัดเทศบาลอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตนได้

 

 2) การโอนตำแหน่งบริหารอื่น ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปลัดเทศบาล โดยอนุโลม

 4.หันไปเปิดดูรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี 2559 มาตรา 181 ก็บัญญัติความไว้โดยสรุปว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ จะเข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีที่พ้นจากตำแหน่งเพราะอายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาเท่านั้นที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ ได้เท่าที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด 4 ประการ ก็จะเห็นว่าในส่วนราชการท้องถิ่นก็จำลองหลักการระดับชาติไปใช้เหมือนกันครับ