dot dot
สรุปสาระพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู article

สรุปสาระพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(พ.ศ.2551)

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานณวันที่20ธันวาคม2550

๑. จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งหมด ๑๗๘ (รวม ๓ เขตใน ๓ จว.ชายแดนใต้แล้ว)

๒. ส่วนราชการภายในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพฐ. สอศ. สป.ศธ. (กศน.สถาบันพัฒนาครูฯ)        

๓. ส่วนราชการภายนอกกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สกอ.(วิทยาลัยชุมชน)

      ก.ท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา) ก.วัฒนธรรม(สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)

๔. จำนวนครูทั้งหมด    ๔๖๔,๖๕๑  คน แบ่งเป็น ครูผู้ช่วย๑๓,๖๔๐ คน ครู๕๒,๖๗๘คน ครูชำนาญการ ๓๑๔,๙๔๑คน ครูชำนาญการพิเศษ๑๖,๐๗๑      คน หรือจำแนกตามสังกัด  ครู สังกัด สพฐ.๔๒๐,๙๖๕คน ครูอาชีวศึกษา๑๖,๗๓๑คน  ครู กศน.๑๙,๑๔๒  คน ครู วิทยาลัยชุมชน๑๑๑คน ครูสถาบันการพลศึกษา๑,๘๕๗             คน และ ครูสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ๑,๔๒๓คน

จำนวนผู้บริหารประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ๒๐,๙๕๙            คน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา๑๗๘ คน รอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ๑,๙๕๘คน

๕ บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค (๒)  ๑,๐๑๒๐คน

 

                 สาระของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ.2551 ประกอบด้วย 17มาตรา สรุปสาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่     การ ขอแก้ไข พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู ฯ ๒๕๔๗ รวม ๑๔ มาตราเดิม  ได้แก่

) แก้ไขมาตรา ๗ เดิม ซึ่งองค์ประกอบของ ก.ค.ศ. เดิม มี ๒๑ คน  แก้เป็น ๒๙ คน

  ) แก้ไขมาตรา ๑๕ เดิมโดย เพิ่ม เรื่องการพ้นจากความเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. เมื่อผู้นั้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งตามประเภทตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้ง 

) แก้ไขมาตรา ๑๘ เดิม ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรรมการ/อนุกรรมการตามกฎหมายนี้ มากกว่า ๑ คณะ

 ) แก้ไขมาตรา ๑๙ (๑๔) เดิม ให้ ก.ค.ศ. มีอำนาจยับยั้งชั่วคราว กรณีส่วนราชการ หน่วยงานการศึกษา อ.ก.ค.ศ. คณะอนุกรรมการ หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ หรือปฏิบัติการไม่เหมาะสม หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด   

 ๕. ) แก้ไขมาตรา ๒๑ เดิม องค์ประกอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา โดยเพิ่ม อนุกรรมการจาก ๙ คน เป็น ๑๒ คน

๖. ) แก้ไขมาตรา ๓๘ ข เดิม โดยตัดตำแหน่งรองอธิการบดีและอธิการบดีออก โดยให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ๗. ) แก้ไขมาตรา ๔๐ เดิม การกำหนดระดับตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของคณาจารย์ เดิม ให้ออกกำหนดในกฎ ก.ค.ศ.แก้เป็นว่า ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับโดยอนุโลม  ทำให้ไม่ต้องออกเป็นกฎ ก.ค.ศ. อีก

๘.) แก้ไขมาตรา ๕๓ (๒) (๓) เดิม  ให้เลขา กพฐ. บรรจุแต่งตั้งรอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ ซึ่งเดิม เป็นอำนาจของ ผอ.สพท.

) แก้ไขมาตรา ๕๓ (๖) เดิม)  ในหน่วยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามาใช้บังคับ โดยให้สภาสถาบันทำหน้าที่แทน ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง

 ๑๐.) แก้ไขมาตรา ๕๖ เดิม ปรับตัวบทใหม่เรื่องการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ๒ ปี (ทดลองปฏิบัติราชการ) สำหรับครูบรรจุใหม่ในการให้มีความชัดเจน           

๑๑) แก้ไขมาตรา ๕๙ เดิม ปรับเรื่องการย้ายรอง ผอ. เขตพื้นที่ฯ โดยให้ เลขาธิการ กพฐ. เป็นผู้สั่งย้าย โดยอนุมัติ ก.ค.ศ

๑๒) แก้ไขมาตรา ๑๐๔ เดิม เรื่องรายงานการดำเนินการทางวินัย โดย วินัยไม่ร้ายแรงภายหลังจากที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ พิจารณาแล้วให้ รายงานหัวหน้าส่วนราชการ ส่วน วินัยร้ายแรงให้รายงาน

 ก.คศ.

๑๓) แก้ไขมาตรา ๑๒๓ เดิม ให้เพิ่มวรรคสองและวรรคสามเข้ามาโดย กรณีที่ความทุกข์เกิดจากการกระทำของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง ให้ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ.และคำวินิจฉัยของ ก.ค.ศ. ให้ถือเป็นที่สุด และ

๑๔) เพิ่มมาตรา ๑๖ บทเฉพาะกาล ให้กรรมการ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯการศึกษา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระ และให้ดำเนินการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมให้ครบจำนวนตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูพ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการดังกล่าว โดยให้นับเป็นวาระการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัตินี้

15)   มาตรา17 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 

 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ จะได้นำขึ้นทูลเกล้าเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยต่อไป  คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2551

 

 
กิจกรรมคุณธรรม

แก้ระบบอุปถัมภ์ โดย ซี.12 วันที่3-4 มี.ค. 2559 รวม2ตอน
ซุ่มเงียบทำงานตลอด 2 เดือน ตามโรดแมป 1-1-18 เสนอให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมบุคลากรของ อปท.
รายงานพิเศษ พ้นทุกข์ หรือรับกรรม แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ความหวังสุดท้าย119นายอำเภอ มติชนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:05:47 น. article
“เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้” article
สมาคม อบจ ยื่นรองสนช สปช ตั้งสภาปกครองท้องถิ่นแห่งชาติรวมทั้งให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมส่วนท้องถิ่น ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 14:00:00 น. .
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ก.พ.ค.ชุดใหม่ article
กพค.หนุน รัฐปราบทุจริตในภาคราชการ - อปท. article
ก.พ.ค.ล้มคำสั่งสอบวินัย"ปลัดสธ." เดลินิวส์ วันอังคาร 23 กันยายน 2557 เวลา 15:25 น. article
เสนอ จัดตั้ง ก.พ.ค. เป็นองค์กรอิสระในรูปแบบ “ศาลวินัยข้าราชการ article
ความผิดข้าราชการสูงสุดคือ ทุจริตและประพฤติชั่ว ส่วนความทุกข์สูงสุดมาจากชิงตำแหน่งและแย่งสองขั้น article
ตัวอย่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องใหม่ รวม 8 กรณี article
ตัวอย่างการวินิจฉัยร้องทุกข์ 3 กรณี article
ข้าราชการเลือกได้ ดีเด่นดัง หรือ ผิดพลาดพัง article
แก้โยกย้ายข้ามห้วย สกัดการเมืองล้วงลูกข้าราชการ
พิษแก้สัญญาไทยคมยังไม่จบ “ไชยยันต์” เล็งฟ้องขอเก้าอี้คืน
กฎหมายลูกบทในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ก.พ.ค. article
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ สหราชอาณาจักร
หลักกฎหมายปกครองที่ก.พ.ค.ใช้ประกอบวินิจฉัย” article
พรฏเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม2551 article
กพค แนวใหม่ รวดเร็ว ลดขั้นตอน เป็นกลาง [18/12/2551] article
ระบบใหม่ในงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยก.พ.ค.ดีเดย์11ธันวาคม article
ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่ง'ถวิล' article
หนังสือ กพค เล่มที่สาม กรณีวินิจฉัยล่าสุด ดาวน์โหลดเป็นpdf file article
ครบ2ปี คดีถวิล เปลี่ยนศรีกับความหวังครั้งสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์ ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 6 กันยายน 2556 article
ธงทอง เผยนายกฯอุทธรณ์ ถวิล"คัมแบ๊ก-อดีตเลขาฯสมช.ข้องใจเหตุผล article
ปลดออก เจตนาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการไม่ชอบ article
ปลดออก นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อไป แล้วไม่ส่งมอบ article
ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ซุกกล้องถ่ายภาพส่วนร่างของข้าราชการหญิง (เรื่องดำที่ ๕๓๑๐๐๓0 เรื่องแดงที่ 0079155) article
ตัดเงินเดือน 5 % 2 เดือน ฐานไม่รักษาชื่อเสียง ทำเอกสารสูญหายและเกิดการฟ้องศาลกล่าวหาผู้บังคับบัญชา (เรื่องดำที่ 5410024 เรื่องแดงที่ 0035155) article
เมืองคอนจัดอบรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการ article
หย่อนความสามารถ ถูกให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ article
นายอำเภอและปลัดอำเภอรวมสามราย ถูกไล่ออก เพิ่มชื่อ บุคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน และลงรายการสัญชาติไทยให้โดยมิชอบ article
ปลดออกจากราชการ กรณีทำผลงานวิชาการเท็จ article
คณะบุคคล รวม ก.พ.ค.ลงนามถวายพระพร"ในหลวง-พระราชินี" article
พิทักษ์ระบบคุณธรรมเชิงรุก article
พนิตาจ่อฟ้องศาลอาญาปมโดนโยกไม่เป็นธรรมhttp://www.tnnthailand.com/news/details.php?id=41936 article
ยกคำร้องทุกข์ของถวิล เปลี่ยนศรี ถูกโอนย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ได้รับคัดเลือกในตำแหน่ง ก.พ.ค. คนใหม่ article
เบื้องลึกปมร้อน ตึกใหม่พันล้าน เด้งฟ้าผ่า ปลัด พม "พนิตา"ดับเครื่องชนฝ่ายการเมือง15 มี.ค.นี้ article
ถวิลเข้าแจง ก.พ.ค.หลังร้องโยกย้ายไม่เป็นธรรม article
รับสมัครกรรมการ ก.พ.ค.ที่ว่างลง 1ตำแหน่ง article
ผลงานในรอบปีที่สาม ของ ก.พ.ค. article
ร้องทุกข์ฟังขึ้น ยกเลิกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 69 ราย article
ก.พ.ค. สั่งจำหน่าย เรื่องที่ขออุทธรณ์แล้วนิ่งเฉย ไม่คัดค้านคำแก้อุทธรณ์ article
ร้องทุกข์ไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบ article
ยกคำร้องทุกข์คัดเลือกไม่เป็นธรรม ประธานคณะกรรมการชี้นำ article
ไล่ออก 1 ปลดออก 7 เอื้อประกวดราคาให้ผู้เสนอรายเดียว article
ก.พ.ค.คัดลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้แล้ว 2 ตำแหน่ง ที่เหลืออีก9ราย ขึ้นบัญชีไว้ article
ก.พ.ค.ลับดาบสู้ศึกไม่เป็นธรรม article
การเลือกปฎิบัตืที่ไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกตำแหน่งที่สูงขึ้น article
ลดโทษไม่ได้ article
อุทธรณ์ฟังขึ้น article
ข้าราชการเป็นชู้กับเมียคนอื่น เจอปลดออก article
การวินิจฉัยของกพค ตามที่ปปชช ชี้มูล article
ตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ article
ลงโทษตามอารมณ์ตอนที่2 article
'ลงโทษตามอารมณ์ ตอนที่1 article
ทำงานอื่นนอกเหนือหน้าที่ ถูกไล่ออก article
มีผู้ผ่านผลงานและประสบการณ์จำนวน12จาก13รายในการคัดเลือก ก.ว.ฉ. จำนวน2ตำแหน่ง article
เลขาธิการกฤษฎีกาแจ้งการขอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำวินิจฉัยของก.พ.ค. article
จรวยพร ยึดมั่น กพค. ดึงข้าราชการพ้นอุ้งการเมือง article
ก.พ.ค. ยืนยันใช้อำนาจตามระบบคุณธรรม ไม่ก้าวล่วงอำนาจคณะรัฐมนตรี article
ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคัดเลือก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มิชอบ รวม 13ตำแหน่ง article
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ร้องทุกข์ว่าถูกย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
ก.พ.ค.ไม่รับเรื่องคับข้องใจที่มาจากกฎหรือหนังสือเวียน ก.พ.ไว้พิจารณา article
อุทธรณ์ฟังขึ้นยกเลิกภาคทัณฑ์ แต่ยกคำร้องอื่นที่อยู่นอกเหนืออำนาจของ ก.พ.ค. article
เปิดใจโฆษก ก.พ.ค.เล่าผลงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม article
สรุปผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค.ในรอบสองปี ข้าราชการ"มท.-สธ." แชมป์ยื่นอุทธรณ์-ร้องทุกข์วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. มติชน 31 ธันวาคม 2553 เวลา 18:57:20 น. article
สั่งลงโทษโดยผู้ไม่มีอำนาจ article
ร้องปลัดกระทรวงย้ายน้องสาวเป็นผู้อำนวยการสำนัก article
ปลดออกเพราะเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น article
ความผิดตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลแล้ว ก.พ.ค. จะเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อลดโทษไม่ได้ article
ก.พ.ค. สั่งยกเลิก 41 ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส article
ไล่ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่กลับมาปฏิบัติงานจึงลดเหลือปลดออก article
เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบ ให้ยกเลิกคำสั่งแล้วไปดำเนินใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ article
ต้นเหตุแห่งทุกข์เกิดจากอธิบดี ร้องต่อปลัดกระทรวงพิจารณาถึงที่สุดแล้ว หากไม่เห็นด้วย ต้องฟ้องศาลปกครอง ไม่ไปร้องต่อ ก.พ.ค. article
จัดคอนเสิร์ตเข้าสวัสดิการ แต่ซิกแซกใบเสร็จรายงานเท็จ ลดโทษจากไล่ออกเหลือปลดออก article
คำสั่ง ก.พ.ค. ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอ 41 ตำแหน่ง ถือเป็นที่สุด
ถูกกล่าวหาสองฐานความผิด แต่ฐานความผิดที่สองได้สอบสวนไม่ถูกขั้นตอน article
ให้ยกเลิกคำสั่งตั้งนายอำเภอ article
ยกอุทธรณ์เนื่องจากโทษไล่ออกตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลเหมาะสม article
การเยียวยากรณีศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น article
ก.พ.ค. ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์สำหรับพนักงานราชการ article
แนวทางการดำเนินการเยียวยาและแก้ไขกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ”
ก.พ.ค. สั่งยกเลิกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแต่งตั้งรองอธิบดี 4 กรม รวม 7 อัตรา ของกระทรวงแรงงาน article
แม้ลงโทษแค่ภาคทัณฑ์ ก็ต้องประกันความเป็นธรรมในการสอบสวน article
ร้องทุกข์ต้องยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันรู้หรือควรรู้เหตุคับข้องใจ article
ตัวอย่างคำวินิจฉัยที่น่าสนใจของก.พ.ค.5เรื่อง article
คดียังไม่ถึงที่สุด ไปออกคำสั่งไล่ออกข้าราชการได้หรือไม่ article
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์เปลี่ยนยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ แทน ก.พ.ค. article
ก.พ.ค. ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ที่มาจากต้นเหตุถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวน article
ตัวอย่างเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ช่วยลดความทุกข์ของผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์(ฟังขึ้น) article
ก.พ.ค ยกคำร้องเด้งอดีตปลัดมท.แจงนายกฯใช้คำสั่งชอบ article
การร้องทุกข์ 3ตอน [16-17-18 มี.ค. 52 “ซี.12” มุมข้าราชการ ไทยรัฐ] article
เหตุเกิดที่กรมอุตุแต่งตั้งอธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวม3ตอน article
อะไรคือความคับข้องใจของข้าราชการ article
1 ปี ก.พ.ค. มท.แชมป์ถูกอุทธรณ์-ร้องทุกข์ article
ก.พ.ค. เตือนให้แต่งตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ชอบด้วยกฎหมาย article
สบช่องยื่นปปช. สอบครม. ตั้งอธิบดีกรมอุตุฯ article
ก.พ.ค.เริ่มใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เน้นให้รู้จักเป็นที่ยอมรับและสร้างบรรทัดฐานระบบคุณธรรม article
เปรียบเทียบก.พ.ค.ไทยกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย article
ก.พ.ค. เผยผลสำเร็จการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการรับรู้ระบบพิทักษ์คุณธรรม ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยืนยัน ข้าราชการมีความเข้าใจมากขึ้น หลังจำนวนเรื่องส่งผิดที่มีลดลง article
ครม.เห็นชอบพรฎ.เงินค่าตอบแทนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ช่วยงาน ก.พ.ค. article
ก.พ.ค. ออกหลักเกณฑ์การขอเอกสารในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เนปาลจะจัดตั้งระบบพิทักษ์คุณธรรมโดยใช้ก.พ.ค.ของไทยเป็นต้นแบบ article
ก.พ.ค. รับอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้วินิจฉัยแล้ว 22 เรื่องจากที่ร้องไป 99 เรื่อง article
ยกแรกของ กพค [ไทยรัฐ 25 ก.พ. 52 - 19:49] article
อดีตนายกสมชายยื่นอุทธรณ์ต่อกพค.กรณีถูกปลดออกราชการในฐานะปลัดแรงงาน article
ก.พ.ค.เปิดบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากเว็บสำนักงานก.พ article
บทบาทหน้าที่ของก.พ.ค.เพื่อปกป้องความเป็นธรรมของข้าราชการพลเรือน article
งานแรกๆ ของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ก.พ.ค. article
ตั้งจรวยพร โฆษก ก.พ.ค. article
หนังสือ กพค ผู้ทักษ์ระบบคุณธรรมเล่มหนึ่ง
หนังสือ ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์คุณธรรม เล่มที่สองCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com