dot dot
ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

 จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาล

โดย ดร. จรวยพร ธรณินทร์      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

                     ปฐมเหตุแห่งการนำเสนอบทความนี้มาจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ) ที่ กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดให้มีการจัดระบบจูงใจ ให้คนทำดี ได้ดี มีรางวัลตอบแทน เป็นการพิจารณาให้ความดีความชอบของข้าราชการ ประจำปี ที่ทำงานด้านส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมของสถานศึกษา จึงต้องมีข้อตกลงเบื้องต้นว่างานคุณธรรม ศีลธรรมคืออะไร และจะเกี่ยวข้องกับบุคลากร 3 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่มผู้บริหารโครงการ กลุ่มจัดการเรียนการสอน และกลุ่มจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

                   นอกจากนี้  คำว่า    คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ  ธรรมาภิบาล    และสมรรถนะ มักมีผู้นำไปใช้ในความหมายที่แตกต่าง สับสน และไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริง ดังนั้นการทำความเข้าใจตั้งแต่ รากศัพท์ ความหมายและประโยชน์ในการนำไปใช้    จะช่วยให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันได้ดี                     

              เป้าหมายปลายทาง 

              คุณธรรม (Moral) ศีลธรรม (Moral)  จริยธรรม  (Ethics)และ จรรยาบรรณ (Code of Conduct)มีเป้าหมายใช้เพื่อการควบคุมตนเอง และส่งผลต่อ พฤติกรรมของบุคคลนั้น  ส่วนธรรมาภิบาล (Good Governance) และ ขีดสมรรถนะ (Competency) ใช้เพื่อเป็นกลไกควบคุม โครงสร้าง ระบบ และกระบวนการส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กร

คุณธรรม  (Moral / Virtue)  

“คุณธรรม”  คือ  คุณ + ธรรมะ    คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเองและ

                      สังคม  ซึ่งรวมสรุปว่าคือ  สภาพคุณงาม ความดี

คุณธรรม (Virtue)   แนวความคิดที่ดีเป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี

1. สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ

2.  คุณธรรม คือจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น

 

จริยธรรม (Ethics)

 

 “จริยธรรม” = จริย + ธรรมะ  คือ ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง  

          ก่อให้เกิดความ  สงบเรียบร้อยในสังคม      รวมสรุปว่าคือ   ข้อควรประพฤติปฏิบัติ

          จริยธรรม(Ethics) ความเป็นผู้มีจิตใจสะอาด บริสุทธิ์ เสียสละหรือประพฤติดีงาม

1. ประมวล กฎหมาย ที่กลุ่มชนหรือสังคมหนึ่งๆ ยอมรับเป็นแนวควบคุมความประพฤติ เพื่อแยกแยะให้เห็นว่าอะไรควรหรือไปกันได้กับการบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

2. ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วย ความประพฤติ และการครองชีวิต ว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรถูก อะไรผิด หรืออะไรควร อะไรไม่ควร

3. กฎเกณฑ์ความประพฤติของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์เอง ได้แก่ ความเป็นผู้มีปัญญา และเหตุผลหรือปรีชาญาณทำให้มนุษย์มีมโนธรรมและ รู้จักไตร่ตรองแยกแยะความดี - ความชั่ว, ถูก - ผิด, ควร - ไม่ควร เป็นการควบคุมตัวเอง และเป็นการควบคุม กันเองในกลุ่ม หรือเป็นศีลธรรมเฉพาะกลุ่ม

ศีลธรรม (Moral)

 

        1.  ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฎิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ

        2.  หลักความประพฤติที่ดีสำหรับบุคคลพึงปฏิบัติ

 

“ธรรมาภิบาล” (Good Governance)

    ธรรมาภิบาล  คือ ธรรมะ + อภิบาล  หมายถึง ปกครองด้วยคุณความดี ซื่อตรงต่อกัน  มั่นคงในสัญญาที่มีต่อกัน

            สัญญา (กฎ กติกา มารยาท) ที่ ร่วมกันทำ เป็นธรรม โปร่งใส รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ 

  1. การจัดการปกครอง การบริหารปกครอง การบริหารกิจการบ้านเมือง การควบคุมดูแลกิจการ การกำกับดูแลที่ดี อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ (Process) และระบบ (System) ซึ่งองค์การหรือสังคมได้มีการปฏิบัติหรือดำเนินการ (Operate)
  2.  ธรรมาภิบาล  มักครอบคลุมประเด็น ดังนี้

                - การมีส่วนร่วมของประชาชน(Participation)

            - นิติธรรม (Rule of law)

            - ความโปร่งใส (Transparency)

            - การตอบสนอง (Responsiveness)

            - การแสวงหาฉันทามติ (Consensus oriented)

            - ความถูกต้อง ความเสมอภาค ยุติธรรม เที่ยงธรรม (Equity)

            - ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (Effectiveness & Efficiency)

            - ภาระรับผิดชอบ (Accountability

ทศพิธราชธรรม (Virtues of the King)

             จริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน

          ทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ข้อ มีดังนี้

                - ทาน คือ การให้ การเสียสละ การให้น้ำใจ

                - ศีล คือ ความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ให้ปราศจากโทษ

                - บริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม

                - ความซื่อตรง คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต

                - ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส

                - ความเพียร คือ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน

                - ความไม่โกรธ คือ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่น แม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล

          - ความไม่เบียดเบียน คือ การไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น

                - ความอดทน คือ การรักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย การอดทนต่อสิ่งทั้งปวง

                - ความยุติธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก

 

 

จรรยาบรรณ (Codes of Conduct) (Professional Ethics)

จรรยาบรรณ หมายถึง   ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติหรือประมวลมารยาทของผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆต้องเป็นเอกลักษณ์ทางวิชาชีพ ใช้ความรู้ มีองค์กรหรือสมาคมควบคุม

1.    ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

2.    หลักความประพฤติที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพ  (Code of Ethics )

n    จรรยาบรรณเกิดขึ้นเพื่อ   *มุ่งให้คนในวิชาชีพมีประสิทธิภาพ* ให้เป็นคนดีในการบริการวิชาชีพ
*ให้คนในวิชาชีพมีเกียรติศักดิ์ศรีที่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานจรรยาบรรณ

n    จรรยาบรรณ มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกอาชีพ ทุกสถาบัน และหน่วยงาน เพราะเป็นที่ยึดเหนี่ยวควบคุมการประพฤติ ปฏิบัติด้วยความดีงาม

จรรยาบรรณวิชาชีพครู(Code of Ethics of Teaching Profession)

ความหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพครู คือ กฎแห่งความประพฤติสำหรับสมาชิกวิชาชีพครู ซึ่งองค์กรวิชาชีพครูเป็นผู้กำหนด และสมาชิกในวิชาชีพทุกคนต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากมีการละเมิดจะมีการลงโทษ

n    ความสำคัญจรรยาบรรณวิชาชีพครูจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความสำคัญต่อวิชาชีพครูเช่นเดียวกับที่จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสำคัญต่อวิชาชีพอื่น ๆ ซึ่งสรุปได้ ๓ ประการ คือ

n    ๑. ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกในวิชาชีพ

n    ๒. รักษามาตรฐานวิชาชีพ

n    ๓. พัฒนาวิชาชีพ

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539

n    ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า

n    ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ

n    ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ

n    ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

n    ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ

n    ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ

n    ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู

n    ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์

n    ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

 

จรรยาบรรณนักเรียนนักศึกษา 10ประการ

*พึงหาโอกาสเรียนรู้ ให้เข้าใจใช้เหตุผลโดยเร็วที่สุดตามระดับวัย 

*พึงรับทุกอย่างด้วยเหตุผล พึงรับพิจารณาความคิดอย่างมีเหตุผลถึงแม้จะยังไม่เห็นด้วย  เคารพความคิดผู้อื่นโดยยึดถือการประนีประนอม และหาทางสายกลาง 

* การเรียนไม่ใช่เป็นการกอบโกย เอาเปรียบผู้อื่น

* ให้ถือว่าสังคมโรงเรียน/สถาบันการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริง

*สร้างสังคมในโรงเรียน/สถาบันการศึกษา  ในอุดมการณ์ปรับปรุงให้ทันสมัยทันเหตุการณ์เสมอ

*สุจริตในการทำการบ้านและในการสอบ   

*ถือว่าเกียรติอยู่เหนือผลประโยชน์ใดๆ 

* ฝึกน้ำใจนักกีฬาในการแข่งขันทุกประเภท

*ให้เกียรติคอาจารย์รูและเพื่อนเสมอ   

* ถือว่าสิทธิจะต้องแลกเปลี่ยนกับหน้าที่และความรับผิดชอบเสมอ

 

ขีดสมรรถนะ (Competency)

ขีดสมรรถนะ คือ ความรู้และทักษะที่จำเป็นขั้นพื้นฐานของการปฎิบัติงานหนึ่งๆ

ขีดสมรรถนะ ที่มีความจำเป็นต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่

n    เข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

n    คิด/วิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ สามารถกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  (วางแผนผังเชิงยุทธศาสตร์และมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน/วัดผลงานได้)

n    สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างบรรลุผล และบริหารการเปลี่ยนแปลงได้

n    ป้องกัน/ควบคุมความเสี่ยง

n    มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทำงาน

n    มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์

สมรรถนะงานสายงานวิชาชีพครูของไทย

n    มาตรฐานวิชาชีพครูตามพ.ร.บ.สภาครู พ.ศ.2547 มี 3ด้าน

n    1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

n    2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

n    3. มาตรฐานการปฏิบัติตน

 
สาระพิเศษ

หลักสูตร และวิธีจัดการเรียนรู้ โตไปไม่โกงให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
สรุปผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ ที่สร้างผลเสียหายกับระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม”
แก้ขระบบอุปถัมภ์ ซี12 ไทยรัฐสรุปจากการสัมมนาของกรรมาธิการวิสามัญ รวม 6 ตอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
รวมบทความ12เรื่องการแก้ไขระบบอุปถัมภ์ แก้ได้จริงหรือ
แนะทางแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นต้องสร้างจิตสำนึกสาธารณะ การทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นรูปแบบที่เลวร้ายอย่างหนึ่งของการเลือกปฏิบัติhttp://www.komchadluek.net/detail/20160209/222079.html 9กุมภาพันธ์ 2559
ห้ามมั่วประเมินข้าราชการ 8 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.posttoday.com/politic/414729
จาะขั้นตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประชาธิปไตยแบบอเมริกัน โดย ไทยรัฐออนไลน์ 5 ก.พ. 2559 05:30
ปี2558 ปราบโกงไม่คืบไทยได้คะแนนเท่าเดิม แต่อันดับกระเตื้อง
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่า ป.ป.ช. มีอำนาจตรวจสอบเฉพาะทุจริตเท่านั้นไม่มีอำนาจ ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จึงไม่มีอำนาจชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง ส่วนราชการจะถือเอาสำนวนของ ป.ป.ช. มาออกค
รวมสรุปข่าวเศรษฐกิจส่งท้ายปี2558 ต้อนรับปี 2559
รวม 3 ข่าวสรุปการเมืองไทย ปี 2558
สรุปข่าวสังคมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมปี 2558
รัฐบาลเอาจริง ดันกฎหมายตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ' เขียนโดยisranews เขียนวันที่ วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 19:18 น.
หนังสือดี64 หน้า คุู่มือการสอนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง ของ กทม.
โรคติดเกมติดเน็ต รายการเอกสารที่นำเสนอรวม 7 รายการ
องค์กรต้านโกง’ ยกความสำเร็จข้อตกลงคุณธรรม ‘ซื้อรถเมล์ NGV’ ประหยัด 21.5% เขียนวันที่ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 07:32 น. เขียนโดยisranews
อีก 8 ปีงบลงทุนมหาศาล รมช.คลัง หวั่นทุจริตจัดซื้อแค่ 10% รัฐสูญเงิน 9 แสนล.
ปลดออกย้อนหลังเกษียณแล้ว6 ปี! อดีตผู้ตรวจเกษตรฯ ผิดวินัยร้ายแรงคดีเซ็นทรัลแล็บ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร ยก 3 เรื่องอื้อฉาว คอร์รัปชั่นที่เกิดจากการสมยอมกัน
รวมเว็บสถาบันฝึกอบรม ทุกรูปแบบ เช่นบริหารงานบุคคล
สรุปเนื้อหา พ่อรวย สอนลูก “ Rich Dad Poor Dad “ by โรเบิร์ต คิโยซากิ - Robert T. Kiyosaki http://www.ecepost.com/viewtopic.php?id=41033003&fb_action_ids=1621508941425477&fb_action_types=og.comments https://www.youtube.com/watch?v=GytyA6ujAa8&feature=yout
วามโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน และจริยธรรมทางวิชาการ เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 19:18 น.เขียนโดยสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ article
ทำอย่างไรให้รักตัวเอง : 20 วิธีที่จะสร้างคุณค่าแก่ตนเอง article
20 สิ่งที่คุณควรทำตั้งแต่อายุ 30 แล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนอายุ 50 ทำแล้วได้ผลแน่นอน!!! article
ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:00:05 น. article
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจสตรี
อเมริกาก็มีศาลสั่งจำคุกอดีตผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียฐานรับสินบน โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 มกราคม 2558 04:27 น. article
รวมสรุปข่าวดังด้านสังคม รอบปี2557 article
คาดการณ์ปี 2558 ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและโลก article
สรุปข่าวเศรษฐกิจ รอบปี 2557 (5รายการ ) article
สรุปข่าวดังด้านการเมืองปี 2557 article
ครบทุกรส การศึกษาไทยปี 2557 article
ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557
10ข่าวดังต่างประเทศ article
10 ข่าวเด่นปี 57 ด้านเศรษฐกิจ ผ่านยูทูบ article
ลำดับข่าวยอดนิยม 2557 สำหรับปี 2557 http://www.thanonline.com/index.php article
เยาวชนอนาคตของชาติ
ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 16:46 น. เขียนโดย thaireform อิศรานิวส์ article
“กระทรวงศึกษาดอทคอม “ คือ อนาคตที่อยากเห็น article
ฉ้อราษฎร์ในวงการก่อสร้าง article
โพสต์ทูเดย์ แรงบันดาลใจ12ปี article
เปิดแนวคิดใหม่ พิชิตคอร์รัปชัน พัฒนาธรรมาภิบาล รวม 6ตอน โดย : ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต คลิตการ์ด article
ทิศทางการลงทุนในปี 2557 แนะนำโดยกูรูนักลงทุนจากหลากหลายสำนัก article
วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง รวม10 ตอน article
ข้อแนะนำ30ข้อเพื่อการลงทุนในกองทุนรวม
รวมข้อคิดก่อนซื้อกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ : ควรซื้อหรือไม่ จังหวะใด เสี่ยงแค่ไหน article
ข้อต้องระวังในการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน article
ลงทุนกองทุนรวม ให้ถูกตัว ถูกราคา ถูกเวลา article
ลงทุนกองทุนรวมอย่างมีชั้นเชิงและจังหวะ article
กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม article
วาระประเทศไทยปี 2557 article
เราควรออกไปเลือกตั้งหรือไม่ เสนอ3ความคิดเห็น article
ชำแหละวิธีการเลือก 6 กองทุนหุ้นปันผลที่ดีที่สุดในประเทศ ปี 2556 article
แฉแก๊งต้มตุ๋นแอบอ้างชื่อ กองทุนรวม หากิน!
หนังสือ ก.พ.ค.ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่4
ข้อเสนอต่อต้านคอร์รัปชั่น
สรุปข่าวการเมืองและสังคมในรอบปี2556 article
สรุปข่าวดังจากทั่วโลก article
สรุปข่าวเศรษฐกิจปี2556 article
สรุปข่าวเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article
อวยพรปีใหม่ article
สุดยอดแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สุขภาพและการใช้งานไอที article
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า article
ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ article
ภาษีสามีภริยา (ตอนที่1-8) article
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ article
เยาวชนคุณธรรม นำสู่เยาวชนคุณภาพ article
ครูสะท้อนผ่านสวนดุสิตโพล เบื่อการเมืองไทย" หนักใจโกงกินทุจริต ฝากให้เห็นแก่ประโยชน์ชาติ article
สรุปข่าวการเมืองและสังคมไทยส่งท้ายปี2555 article
สรุปเหตุการณ์สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ 10 เรื่องดัง แห่งปี 55 article
สรุปข่าวต่างประเทศแห่งปี 2555 article
อุทาหรณ์จากอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการ article
แบบทดสอบความเสี่ยงการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ article
ถอดรหัสคุณธรรม article
คนไทยสุดเอือมระอาข้าราชการรีดไถ-รัฐมนตรีเจ้ายศ article
ข้อแนะนำหลังน้ำท่วมจะต้องทำอะไรบ้าง รวม4บทความจาก4กูรู article
การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. article
ปัญหาในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวกับนักการเมืองและนำไปสู่การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. article
ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ article
สรุปข่าวการเมืองโลกและไทยส่งท้ายปี2554 article
ก.พ.ค.เผยแพร่ หนังสือ “ก.พ.ค.ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” article
สรุปข่าวเศรษฐกิจโลกและไทย ส่งท้ายปี2554 และต้อนรับปี2555 article
การบริหารราชการตามระบบคุณธรรม article
หลักนิติธรรมกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
ป.ป.ช." ติด"อาวุธใหม่ "ปราบทุจริต ปิดรูโหว่ ! ซุก"ตปท."ซ่อน"นอมินี"โกงแล้วหนี
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา article
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือน article
สรุปข่าวสังคมส่งท้ายปี2554 ต้อนรับปี2555 article
ภูมิต้านทานคอรัปชั่น รวม10ตอน article
37 อุทาหรณ์ก่อนทำผิดถึงขั้นต้องอุทธรณ์ article
ระบบคุณธรรมกับการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน หลังการเลือกตั้ง 2554 article
สรุปข่าวรอบด้านเศรษฐกิจปี2553 และคาดการณ์ปี2554 article
สรุปข่าวเด่นการเมืองไทยปี2553 article
สรุปข่าวรอบด้านสังคมปี2553 และคาดการณ์2554 article
ตามรอยถนนสายราชการ article
ข้อแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปัญหาร้องเรียนบุคลากรทุจริตและการป้องกัน article
E_Bookแจกฟรี ทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ article
รวมข้อแนะนำในยามน้ำท่วม article
ข้อบังคับทางวินัยและแนวทางการลงโทษของกรมสรรพากร article
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานพิทักษ์ระบบคุณธรรมของก.พ.ค. article
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย article
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) article
ประเด็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาของนักศึกษา วปอ. 2552 (5 ม.ค. 2553) article
มารู้จักผู้ตรวจการแผ่นดิน article
โครงสร้างและบทบาทของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสหรัฐอเมริกา article
สูตรเรียนลัด เป็นใหญ่ ดรจรวยพร ธรณินทร์ ต้องรู้หน้าที่และเล่นให้เป็น article
อดีตปลัดจรวยพร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง article
ข้อเสนอวิสัยทัศน์ในฐานะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
เมื่อผู้หญิงอยากเป็นใหญ่ ดร.จรวยพร ธรณินทร์
ถอดรหัส”12ไม้เด็ด สูตรสำเร็จข้าราชการ” article
อดีตปลัดศธ.ชี้ปฎิรูปการศึกษารอบใหม่ ให้5องค์กรหลักร่วมแก้ตรงจุด article
10 อาการที่ทำให้ต้องผ่าตัดใหญ่การศึกษาไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com