ReadyPlanet.com
dot dot
bullet33คำถามคำตอบเกี่ยวกับก.พ.ค.
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพค ขั้นที่1ถึง3
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพคขั้นตอนที่ 4 การทำคำวินิจฉัย
bulletแบบยื่นอุทธรณ์ ต่อกพค
bulletผังแสดงขั้นตอนการร้องทุกข์ต่อกพค
bulletแบบฟอร์มที่ใช้ร้องทุกข์ต่อกพค
bulletเว็บกฏหมายและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
bulletเว็บดี300 เว็บทั้งไทยและต่างประเทศ
bulletเว็บส่วนราชการ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.)
bulletรวมเว็บลิงค์หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletศาลปกครอง
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletปปช
bulletปปท
bulletคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletศาลฏีกา
bulletผู้ตรวจการแผ่นดิน
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletwww.moe.go.thกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการตำรวจ (กตร.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม(ก.ศ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการอัยการ(ก.อ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(กพอ.)
bulletคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ.) ก.อบจ.ก.อบต. ก.เทศบาล
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ).
bulletกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สธ
bulletกพของเสหราชอาณาจักร
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสหรัฐ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของรัฐโอกลาโฮมา
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของออสเตรเลีย
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของครูรัฐวิคทอเรีย ออสเตรเลีย
PPT Download

 ดาวน์โหลด หนังสือก.พ.ค. ผู้พิทักษ์คุณธรรมเล่มสองMSPC Book2 (2).pdf

 

Merit system Buildibg for goverment officers.ppt คุณธรรมสำหรับข้าราชการระดับบริหาร

บทบรรยายสามารถนำเสนอได้เพียงครั้งละ1เรื่องตามข้อจำกัดของเว็บไซต์ หากสนใจเรื่องเก่าต้องขอทางอีเมลเท่านั้น

 

1 Honsety and Juctice.ppt ความซื่อสัตย์และความถูกต้องชอบธรรม

Success tips for CEO 30sep2011.pptเก่งอย่างมีคุณธรรม

 pptcode of ethics Reenforcement.pptการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม

 Good Governance.pptระบบคุณธรรมภาครัฐและเอกชนหลังการเลือกตั้ง2554

Conflict Prevention through Bset Communication.ppt     วิธีสื่อสารที่ดีเพื่อป้องกันความขัดแย้ง

Political interferance in Public HR administra tion.pptนักการเมืองกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ 

จริยธรรมจรรยาบรรณและคุณค่าข้าราชการไทยCivil service officers codes of ethics.ppt 

ยุทธศาสตร์จิตตปัญญาศึกษาสู่สันติภาพ Education Strategy for peace.ppt

 ปรัชญาชีวิตยุคโลกาภิวัต์Modern Life philosophy.ppt 

 Personality for public service.ppt3.pdf บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ

ตัวอย่างคดีดังของศาลปกครอง เผยแพร่ในวาระ9ปีศาลปกครอง

Taksin confiscation for 40000million baht.pdfศาลฎีกาแผนกคีดอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตัดสินยึดทรัพย์อดีคนายก46,000ล้านบาท

Excercises for disciplinary process Part 2.ppt51กิจกรรมฝึกปฏิบัติบทบาทและจรรยาบรรณผู้ดำเนินการทางวินัยตอนที่2 

excercises for discipilne process Part1.ppt50กิจกรรมฝึกปฏิบัติบทบาทและจรรยาบรรณผู้ดำเนินการทางวินัยตอนที่1 

 49Codeof ethics for disciplinary authorities Part1.ppt บทบาทและจรรยาบรรณผู้ดำเนินการทางวินัยตอนที่1

48จิตใสไร้ทุกข์ตอนที่1 Elderly Mental Health 1.ppt

47จิตใสไร้ทุกข์ตอนที่2 Elderly Mental Health2.pptElderly Mental Health2.ppt 

46Building Good and Sharp Goverment Officer Strategies.pptกลยุทธ์สร้างคนดีคนเก่งในราชการ

45 Mangement Strategies from Torranin Experiences.ppt จิตวิทยาในการบริหาร ประสบการณืจากผู้ประสพความสำเร็จ

44 Pcoket Book Plotting and Writing Workshop.ppt42 IT effeciency for CEO and CIO.ppt การฝึกปฏิบัติการวางเค้าโครงและการเขียนหนังสือพ็อคเก็ตบุ๊คสำหรับเยาวชน

 43e-book.pdfหนังสือเรื่องทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ แนะนำวิธีนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้เกษียณอายุ เน้นทั้งคุณธรรมและการใช้ชีวิตยุคใหม่

41 Higher ed management within science and tecnology context.pptบริบทด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกับงานบริหารอุดมศึกษา

40 MSPC Overall Process.pptหลักการทำงานของก.พ.ค.

39 Nonformal education from policy to practices.ppt 39. การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในส่วนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

38ตัวอย่างการจัดทำกรอบพัฒนาคุณภาพความเป็นผู้นำของอังกฤษleadership quality frameworks.pdf 

37ตัวอย่างการสร้างแม่แบบพัฒนาความเป็นผู้นำLeasrship Quality Framework introdoc.pdf

 36.การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย2Physical Outlook Personality.ppt

35 การพัฒนาบุคลิกด้านทักษะสังคม4Social Profile Personalties.ppt

 34  3EQ and IQ for Personalty.ppt การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์และสติปัญญา

33 Conflict Management III and IV.pptการบริหารความขัดแย้งตอนที่๓และ๔

32Conflict Management I and II.ppt การบริหารความขัดแย้งตอนที่๑และ๒

31Disiplinary breaches.pptความผิดทางวินัยของข้าราชการ

30บุคลิกภาพสำหรับงานบริการ 1 Personality for Best services.ppt

29วิกฤติจริยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ2 Management Ethical vilolations.ppt

28 1 HR Ethics.pptการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม

27การบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง 3Procurement risks.ppt 

26Anti- corruption strategies.ppt     มาตรการป้องกันคอรัปชั่นในหน่วยงาน   

25 MSPC Briefing for Nepal Delegation on April2 2009.ppt

24Sucess Strategies.pptกลยุทธ์ก้าวสู่ความสำเร็จตอนที่2

23Merit system protection for civil service officers.pptการบรรยายเรื่องพิทักษ์ระบบคุณธรรมที่จังหวัดอยุธยา

22Success Civil Service Officers.ppt ทำงานให้ก้าวหน้า

21Happy retirement.zipเกษียณอย่างเกษม จิตใสไร้ทุกข์

20New Merit Protection System.rarอุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อก.พ.ค.

19 Thailand KM.zip15ทิศทางการสร้างสังคมความรู้ในประเทศไทยในทศสรรษหน้า 

18การศึกษาคือปัจจัยอำนาจ บรรยายให้วปอ2551Education is Power.ppt

17Female Admistrative Leadership.ppt ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี

16การบริหารการเปลี่ยนแปลง       Change Management.ppt             

15 Knowledge Mangement for Knowlege based society in the next Decade.ppt 15ทิศทางการสร้างสังคมความรู้ในประเทศไทยในทศสรรษหน้า

 14 วินัยและจริยธรรมของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาข้อมูลของสถาบันเทคโน ลยีพระจอมเกล้า14Ethics and Merit for University Personnel.ppt

13_MeritPrinciples9-06.ppt13 หลักการของการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในแวดวงราชการของสหรัฐอเมริกา12 Ethics and Disciplenes for Human Resource Development.ppt12การส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการโดยกระทรวงสาธารณสุข

11 Finacial Abuse Punishment in Public service Jusice Process.ppt 11ปัญหาทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด โดยกระทรวงสาธารณสุข

 10 Displine in Finace Administration Introduced by the Ministry of Public Health.ppt10.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข

  9 Thai Merit Protection Borad Priciple.ppt    9.สาระของระบบพิทักษ์คุณธรรม

No 8 New Justice Process gor Personnel Administration compare between Civil Law Year 2535 and 2551 BE_sem_aekasak.ppt  8.เปรียบเทียบกระบวนการวินัยอุทธรณ์และร้องทุกข็ตามพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535กับ2551 ข้อมูลโดยสำนักงานก.พ.

7. การเปลี่ยนแปลงระบบวินัยใหม่ตามพรบข้าราชการพลเรือน2551 โดยสำนักงานกพ  N0 7 vathanee New Merit System for Justice Process in Personnel Administration.ppt 

6.การสร้งวิสัยทัศน์สำหรับตำแหน่งกรรมการพิทักษ์ระบบคุรมธรมรN0 6 Charuaypon Vision for Merit System Board Mission 19 August2008.ppt

5. แนวคิดใหม่ในการพั?นาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ   No 5 New Conceptd for new HRM.ppt 

4.การปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร     มนุษย์1Education for human capital development.ppt

3. วิทยายุทธสำหรับผู้บริหารระดับกลางในงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์3Middle Manager strategies for human capital deveopment.ppt 

 2.การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  2 Knowledge Management for Human capital development.ppt

1.ทศวรรษแห่งการปฏิรูปการศึกษา  10years of education reform What is next.ppt

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.