dot dot
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. 2521

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. 2521

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2521

เป็นปีที่ 33 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า "พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521"

มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2521 เป็นต้นไป

*[รก.2521/43/1พ/20 เมษายน 2521]

 

มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ในส่วนที่มีบัญญัติ ไว้แล้ว ในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

"ข้าราชการทหาร" หมายความว่า ทหารประจำการและข้าราชการ กลาโหม พลเรือนที่บรรจุในตำแหน่งอัตราทหาร

"ทหารกองประจำการ" หมายความว่า ทหารกองประจำการตาม กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

"นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม" หมายความว่า นักเรียนที่เข้า ศึกษาในโรงเรียนของทางราชการทหารตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการข้าราชการทหารคณะหนึ่งจำนวนไม่เกิน สิบเอ็ดคน เรียกโดยย่อว่า กขท. ประกอบด้วยปลัดกระทรวงกลาโหมเป็น ประธาน และกรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้งจากนายทหาร สัญญาบัตรประจำการ ผู้แทนกองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กรมการเงินกลาโหม กรมพระธรรมนูญ และกรมเสมียนตรา ส่วนราชการละหนึ่งคน กับนายทหารสัญญาบัตรประจำการหรือนอกประจำการ ผู้ทรงคุณวุฒิในหลักราชการซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกไม่เกินสามคน โดยให้กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากกรมเสมียนตราเป็นเลขานุการ

ให้กรรมการผู้แทนส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งพ้นจาก ตำแหน่งกรรมการ เมื่อออกจากราชการทหารหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเดิม เมื่อมีการแต่งตั้ง

 

 

มาตรา 6 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่งตั้ง ตามมาตรา 5 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี ถ้าตำแหน่งกรรมการ ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในกำหนด สามสิบวัน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง เท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ง กรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้ง กรรมการใหม่

มาตรา 7 ระเบียบการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการทหาร ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

มาตรา 8 คณะกรรมการข้าราชการทหารมีหน้าที่เสนอแนะและให้ คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการทหาร แก่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย และ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 9 คณะกรรมการข้าราชการทหารมีอำนาจแต่งตั้งนายทหาร สัญญาบัตรประจำการ เป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือทำการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการทหารมอบหมาย

มาตรา 10 การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร โดยจะให้ได้รับเงินเดือนในชั้นใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ในกฎกระทรวง

 

 

มาตรา 10 ทวิ* [เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535 ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2538]

มาตรา 11 การแต่งตั้ง การเลื่อนหรือลดตำแหน่ง การย้าย การโอน การเลื่อนชั้นเงินเดือน และการออกจากราชการของข้าราชการทหาร ให้เป็น ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบแบบแผนของกระทรวงกลาโหม

ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่นักเรียนในสังกัดกระทรวง กลาโหมด้วยโดยอนุโลม

การเลื่อนชั้นเงินเดือนของทหารกองประจำการ ให้เป็นไปตามที่ กระทรวงกลาโหมกำหนด

มาตรา 12* อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม และอัตราและการรับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการทหาร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำ ตำแหน่ง

*[มาตรา 12 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538]

มาตรา 12 ทวิ* ให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้รับเงินเดือนดังต่อไปนี้

(1) ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.1

(2) พลทหารประจำการ (พลอาสาสมัคร) ให้ได้รับเงินเดือนระดับ พ.2

(3) นายทหารประทวนยศตั้งแต่สิบตรี จ่าตรี จ่าอากาศตรี ถึงสิบเอก จ่าเอก จ่าอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.1

(4) นายทหารประทวนยศตั้งแต่จ่าสิบตรี พันจ่าตรี พันจ่าอากาศตรี ถึงจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป.2

 

 

(5) นายทหารประทวนยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้ รับเงินเดือนระดับ ป.3

(6) นายทหารสัญญาบัตรยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.1

(7) นายทหารสัญญาบัตรยศพันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ให้ได้รับ เงินเดือนระดับ น.2

(8) นายทหารสัญญาบัตรยศพันโท นาวาโท นาวาอากาศโท ให้ได้รับ เงินเดือนระดับ น.3

(9) นายทหารสัญญาบัตรยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.4

(10) นายทหารสัญญาบัตรยศพลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา หรือพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือนพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.5

(11) นายทหารสัญญาบัตรยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ให้ได้รับ เงินเดือนระดับ น.6

(12) นายทหารสัญญาบัตรยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโท ให้ได้รับ เงินเดือนระดับ น.7

(13) นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.8

(14) นายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพล อากาศ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.9

*[มาตรา 12 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538]

 

 

มาตรา 13 ข้าราชการทหารอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ ประจำอยู่ในต่างประเทศหรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ และเงินเพิ่มอื่นหรือเงิน ช่วยเหลือ ตามที่กำหนดโดยคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการคลัง หรือโดย กระทรวงกลาโหมตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง

มาตรา 14 ข้าราชการทหารอาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา 15 วินัยของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และ นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร ข้อบังคับและระเบียบแบบแผนที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

มาตรา 16 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาหรือออก กฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของกระทรวง กลาโหม ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับคงมีผลใช้บังคับต่อไป ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 17 บรรดามติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่ง ของกระทรวงกลาโหม ระเบียบและคำสั่งของกระทรวงการคลัง และข้อตกลง ระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศหรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษและเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือของข้าราชการทหารที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นข้อกำหนดของคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงกลาโหม ตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามมาตรา 13 ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก

 

 

มาตรา 18 ให้ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียน ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการหรืออยู่ในกองประจำการหรือมีสภาพ เป็นนักเรียนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคงรับราชการหรือ อยู่ในกองประจำการหรือมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ได้รับการปรับชั้นเงินเดือนตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยอนุมัติของ คณะรัฐมนตรี

มาตรา 19 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้และมีอำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้ บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ส.โหตระกิตย์

รองนายกรัฐมนตรี

*[บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร และบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.2521 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538 โดยนำไปกำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538 (6)]

_____________________

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหาร สมควรให้มีกฎหมาย ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

 

 

_____________________

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527

มาตรา 6 ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการหรือ อยู่ในกองประจำการหรือมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ และยังคงรับราชการหรืออยู่ในกองประจำการ หรือมีสภาพเป็น นักเรียนอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เข้าระดับและชั้นตามบัญชี อัตราเงินเดือนทหารท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชี อัตราเงินเดือนทหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่เป็นการเหมาะสมเพราะบางชั้น ยศ มีจำนวนชั้นเงินเดือนน้อยชั้นเกินไป ทำให้ในบางกรณีไม่สามารถบรรจุผู้มีวุฒิ ในชั้นยศต่ำสุดได้ตามระบบยศทหารและการเลื่อนชั้นเงินเดือนในบางกรณีต้อง แต่งตั้งยศสูงกว่าที่ควร สมควรขยายจำนวนชั้นเงินเดือนบางชั้นยศให้มีมากชั้นขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

*[รก.2527/117/1พ/3 กันยายน 2527]

_____________________

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531

มาตรา 5 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกอง ประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการหรืออยู่ ในกองประจำการหรือมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังคงรับราชการหรืออยู่ในกองประจำการหรือมีสภาพเป็นนักเรียนอยู่ใน วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เข้าระดับและชั้นตามบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ก. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ข. บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ค.

 

 

 

หรือบัญชีอัตราเงินเดือนทหาร บัญชี ง. ท้ายพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร และตามระยะเวลา ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เมื่อปรับอัตราเงินเดือนตามวรรคหนึ่งแล้ว เฉพาะข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับเงินเดือน ต่ำกว่าชั้นต่ำหรือสูงกว่าชั้นสูงของระดับ ให้ได้รับเงินเดือนในชั้นตามที่กำหนดไว้ ในบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร

ข้าราชการทหารซึ่งได้เลื่อนตำแหน่งนับแต่วันปรับอัตราเงินเดือน ทหารตามวรรคหนึ่ง ถ้าได้รับเงินเดือนต่ำกว่าชั้นต่ำของระดับที่ได้เลื่อนตาม บัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร ให้ได้รับเงินเดือนในชั้นต่ำของบัญชี กำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร แต่ถ้าได้รับเงินเดือนสูงกว่าชั้นต่ำของ ระดับที่ได้เลื่อนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร ก็ให้ได้รับ เงินเดือนในชั้นที่ได้รับอยู่

การรับเงินเดือนในชั้นต่อ ๆ ไปของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 6 การปรับอัตราเงินเดือนตามาตรา 5 ให้มีผลเป็นการปรับ ชั้นเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหมที่ได้รับอยู่ และที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งกระทรวงกลาโหมตามไปด้วย

มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ. 2521 และออกจากราชการ ไปก่อนวันที่บัญชีอัตราเงินเดือนทหารตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กลับเข้า รับราชการ ให้ปรับอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการให้เข้า ระดับและชั้นเงินเดือนตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหารที่คณะรัฐมนตรี กำหนดตามมาตรา 5

 

 

มาตรา 8 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บัญชีอัตรา เงินเดือนทหาร บัญชี ก. ตามมาตรา 12 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้นำบัญชีอัตราเงินเดือนทหารท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 มาใช้บังคับไปพลางก่อน

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม ในบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้ใช้มาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสถานภาพของ ตำแหน่ง และภาวะการครองชีพในปัจจุบัน จำเป็นต้องกำหนดจำนวนชั้นเงินเดือน อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม แต่ละระดับ และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือนทหารเสียใหม่ รวมทั้งให้มีการให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแต่ละบัญชีได้ตามความเหมาะสมกับ สถานการณ์โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

*[รก.2531/181/11พ/7 พฤศจิกายน 2531]

_____________________

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535

มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการบรรจุบุคคลซึ่งเคยเป็นข้าราชการ ทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 และออกจาก ราชการไปก่อนวันที่บัญชีอัตราเงินเดือนทหารตามพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ กลับเข้ารับราชการ ให้ปรับอัตราเงินเดือนที่ผู้นั้นได้รับอยู่ก่อนออกจากราชการ

 

 

ให้เข้าระดับและชั้นเงินเดือน ตามบัญชีกำหนดการปรับอัตราเงินเดือนทหาร ที่คณะกรรมการข้าราชการทหารกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม ตามพระราชบัญญัตินี้

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัด กระทรวงกลาโหม ในบัญชีอัตราเงินเดือนท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531 ได้ใช้มาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับสภาพของตำแหน่งและภาวะการครองชีพในปัจจุบัน จำเป็นต้อง กำหนดจำนวนชั้นเงินเดือน อัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมแต่ละระดับ และปรับปรุงบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหารเสียใหม่ รวมทั้งมีการให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนใหม่และบัญชีอัตรา เงินประจำตำแหน่งแต่ละบัญชีได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ จึงจำเป็น ต้องตราพระราชบัญญัตินี้

*[รก.2535/35/19/3 เมษายน 2535]

_____________________

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแยก บัญชีอัตราเงินเดือนและบัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการทหารไปบัญญัติ ไว้ในกฎหมายว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการทหารให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

*[รก.2538/1ก/38/1 มกราคม 2538]
สาระกฎหมายทางปกครอง

พระราชบัญญัติ ปปท. ฉบับปรับปรุงใหม่
ป.ป.ช. ถกปมศาลปกครองชี้ไร้อำนาจฟันผิดคนทำราชการเสียหาย-ประพฤติชั่วร้ายแรง เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 19:54 น.เขียนโดย isranews
กฎหมายใหม่ช่วงปี 2557 ถึง 2558 article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ article
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ลงวันที่27 ธันวาคม 2556 article
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดำเนินคดีในชั้นศาล พ.ศ. ๒๕๕๔ article
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
พรบ ระเบียบข้าราชการกทมและบุคลากรกทม พศ2554 article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา ๙พ.ศ.2554
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฉบับที่6 พศ2554 article
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 article
ระเบียบใหม่ เปิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าแต่งตัวสูงสุด 6 หมื่น ค่าเช่าที่พักหมื่นบาท เบี้ยเลี้ยง 3,100 บาท article
พรฎการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการฉบับที่4 พศ2554 article
ข้าราชการเฮ ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์กู้เงินกับแบงก์ได้แล้ว มีผลวั article
ป.ป.ช.คลอดระเบียบจ่ายสินบนผู้แจ้งเบาะแส จนท.รัฐรวยผิดปกติได้10%ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ไม่เกิน 10 ล้านวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10:54:03 น. มติชนออนไลน์ article
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ article
หนังสือเวียนกพเรื่องแนวการดำเนินการกรณีก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
กฎ ก.พ.คุ้มครองข้าราชการเป็นพยาน แถมบำเหน็จรางวัลจับทุจริต article
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... article
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ และการโฆษณาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. .... article
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่ปี๒๕๕๓ article
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... article
กฎหมาย๔ฉบับ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมอยู่ในระหว่างการแก้ไขใหม่ article
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๕๒ article
พรบจัดตั้งศาลปกครองฉบับปรุบปรุง พศ ๒๕๕๒ article
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๕๒
กฏกพคว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ฉบับที่๒ พศ๒๕๕๒ article
พรฏเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พศ๒๕๕๒
ระเบียบก.พ.ค.ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พ.ศ.๒๕๕๑ article
ระเบียบ ก.พ.ค.ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ article
กพค ออกระเบียบใหม่ article
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ article
ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง ของกระทรวงการคลังพศ2537
พรบมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2551 article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พศ 2543 article
พรบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่2 พศ2551
พรบ. ระเบียบช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่1 พ.ศ2547
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 2 พศ2548
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่2 พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือนพศ2551
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บทบาทอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 article
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com