dot dot
บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน (2ตอน) (ราชการแนวหน้า)

บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน 

  1. ในแวดวงราชการ หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ย่อมจะมีการร้องเรียน กล่าวหาข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้างอยู่เสมอ หน่วยงานเหล่านั้นก็จะมีการดำเนินการสืบสวนหาข้อมูลเบื้องต้นเสียก่อนที่จะดำเนินการประการอื่นต่อไปตามอำนาจหน้าที่

 

 2. ประการสำคัญนี้แหละเป็นที่มาของเรื่องที่จะหยิบยกกันมาบอกกล่าว เพราะการร้องเรียนกล่าวหากัน มีทั้งผู้ที่กล้าเปิดเผยตัวเอง หรือไม่เปิดเผยตัวเองมาในรูปแบบของบัตรสนเท่ห์ไม่ลงชื่อหรือลงชื่อไม่จริงก็ได้ บางครั้งก็เป็นตัวพิมพ์ บางครั้งก็เป็นลายมือบ้าง ผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือกล่าวหา ก็มักจะต้องการทราบข้อความในหนังสือร้องเรียน หรือต้องการดูลายมือของผู้เขียน

 

 3. ในประเด็นนี้ คณะรัฐมนตรีได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการไว้โดยสรุปว่า

 

 1) เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องกล่าวโทษ ให้ถือเป็นความลับหากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น

 

 2) ให้ส่งสำนวนเรื่องดังกล่าวโดยปิดชื่อผู้ร้องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษดำเนินการสืบสวนทางลับ หากไม่มีมูล ก็ให้ยุติเรื่องหากกรณีมีมูล ก็ให้ดำเนินการทั้งคดีอาญาและวินัยแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาที่ส่งเรื่องมาทราบด้วย

 

 3) ให้ผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องร้องเรียนแจ้งผู้ร้องทราบในทางลับ

 

 4) ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องพยานหรือผู้ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการนั้นด้วย ดูรายละเอียดที่ (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม ) และที่ นร 0205/31 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2542)

 

 4. ทีนี้มีปัญหาขึ้นมาว่า หากผู้ถูกร้องเรียนกล่าวหาหรือกล่าวโทษ ประสงค์จะขอสำเนา หนังสือร้องเรียนหรือบัตรสนเท่ห์หรือรายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงเหล่านั้น ทาง ราชการจะต้องสำเนาให้หรือไม่

 

 5. ปัญหาประการนี้ ส่วนราชการก็จะปฏิเสธตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ผู้ร้องขอจึงไปอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

 

 6. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีมติในประเด็นดังกล่าว โดยสรุปดังนี้

 

 1) บัตรสนเท่ห์ กรณีนี้เกี่ยวกับการใช้ชื่อสกุลใหม่ การส่งบัตรสนเท่ห์เป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ทำให้การใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และยังเป็นหน้าที่พลเมืองดีพึงกระทำ และสมควรได้รับการคุ้มครองโดยไม่ต้องพิจารณาว่าการส่งบัตรสนเท่ห์ดังกล่าว มีมูลเหตุมาจากกรณีใด และกรณีนี้บัตรสนเท่ห์เขียนด้วยลายมือ อาจทำให้ทราบได้ว่าผู้ใดเขียน การที่ส่วนราชการสั่งไม่เปิดเผย จึงชอบแล้ว (คำวินิจฉัยที่ สค 83/2545)

 

 2) หนังสือร้องเรียน กรณีนี้ข้อมูลตามหนังสือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ผู้ให้มาไม่ประสงค์ให้นำไปเปิดเผยต่อผู้อื่น ตามมาตรา 15(6) และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ และไม่ปรากฏข้อมูลใดเกี่ยวกับผู้อุทธรณ์แต่มีลักษณะเป็นการร้องขอความช่วยเหลือเป็นการส่วนตัว และไม่มีข้อความใดที่ผู้อุทธรณ์จำต้องทราบเพื่อปกป้องสิทธิของตน (คำวินิจฉัยที่ สค 59/2545)

 

 3) การสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีนี้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเรื่องใด เรื่องหนึ่งไม่ว่าจะมีการร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาหรือไม่ อีกประการหนึ่งคณะกรรมการสืบสวน(สอบสวน) ข้อเท็จจริงก็ได้สรุปข้อร้องเรียนให้ทราบแล้ว อีกทั้งกรณีนี้เป็นการสืบสวนข้อเท็จจริงมิใช่สอบสวนทางวินัย และการดำเนินการก็ยังไม่แล้วเสร็จ อาจทำให้มีการรบกวนต่อพยานหลักฐานได้ การที่ส่วนราชการปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นชอบแล้ว (คำวินิจฉัยที่ สค 33/2545)

 

  บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน (2)

 

 7. ครั้งที่แล้วบอกกล่าวกันถึงเรื่องบัตรสนเท่ห์และการร้องเรียนกล่าวหาว่าข้าราชการกระทำผิดวินัยพร้อมกับบอกกล่าวถึงการร้องขอสำเนาบัตรสนเท่ห์ สำเนาการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เพียงใด ครั้งนี้ก็จะขอนำกรณีศึกษามาบอกกล่าวฝากไว้เป็นอุทธาหรณ์เพิ่มเติม เพื่อจะได้ตั้งหลักได้ว่าจะสมควรดำเนินการหรือ ประการใด

 

 8. เริ่มกันที่เรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่า เจ้าหน้าที่ของทางราชการคัดชื่อผู้มีชื่อในทะเบียนออกโดยมิชอบ การสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ยุติลงแล้ว ผู้ถูกคัดชื่อออกจากทะเบียนจึงร้องขอสำเนารายงานผลสอบข้อเท็จจริงและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น บันทึกคำให้การของบุคคลเป็นต้น แต่ทางราชการปฏิเสธ ชาวบ้านรายนี้จึงอุทธรณ์

 

 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า

 

 คำให้การของบุคคลเป็นคำให้การของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเรื่องนี้และเนื้อหาไม่น่าจะทำความเสื่อมเสียหรือมีการดูถูกดูหมิ่น ประกอบเรื่องนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วและผู้อุทธรณ์เป็นผู้ร้องเรียนและมีส่วนได้เสียโดยตรง จึงมีความชอบธรรมที่จะขอตรวจสอบและจะทำให้ทางราชการได้รับการยอมรับว่าได้ดำเนินการไปโดยโปร่งใส และเป็นธรรมและตรวจสอบได้ จึงมีมติให้เปิดเผย (คำวินิจฉัยที่ สค. 24/2547)

 

 9. ปัญหาเกี่ยวกับสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ปปช. ก็มีการวินิจฉัยไว้เช่นกัน

 

 คณะกรรมการวินิจฉัยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนวนไต่สวนของคณะกรรมการ ปปช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของส่วนราชการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ปปช. และส่วนราชการ และไม่ทำให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งสองเสื่อมประสิทธิภาพ ประกอบกับเรื่องนี้ยุติแล้ว อีกทั้งไม่มีพฤติการณ์ใด ปรากฎว่าการเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จึงมีมติให้เปิดเผยสรุปรายงานการไต่สวนของ ปปช. ความเห็นของอนุ ปปช.และคณะกรรมการ ปปช. คำให้การพยานบุคคล เอกสาร และความเห็นผู้เกี่ยวข้องด้วย (คำวินิจฉัยที่ สค 10/2547)

 

 10. ส่วนในกรณีมีการร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ “ระฆัง...จากใจนายกรัฐมนตรี” จะขอให้เผยชื่อผู้ร้องเรียนกล่าวหาจะได้หรือไม่ เพียงใด ตรงนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่าการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศ ผู้ร้องเรียนอาจใช้ชื่อจริงหรือแอบอ้างชื่อของผู้อื่นได้ จึงไม่อาจตรวจสอบหรือยืนยันได้ว่าผู้ร้องเรียนเป็นใคร การเปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนอาจทำให้บุคคลนั้นได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้ เมื่อคำนึงถึงเรื่องการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและประโยชน์สาธารณะ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์ คือไม่เปิดเผยได้ (คำวินิจฉัยที่ สค.88/2548)

 

 11. ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับ จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและเหมาะสมครับ

 

 

 

 

 

 
บรรยายและอภิปราย

ปฎิรูประบบราชการไทยยุคใหม่ ก้าวหน้า หรือถอยหลัง
ผงะ ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง เจอกว่าร้อย ล. "กรมบัญชีกลาง" เล็งเพิ่มโทษ article
• หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของตนเอง ราชการหน้าแนวหน้า : 18 มกราคม 2558 article
การสอบสวน กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ราชการหน้าแนวหน้า : 11 มกราคม 2558 article
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา • ราชการหน้าแนวหน้า : 14 ธันวาคม 2557 article
อ.ก.พ.ศ.อ.บ.ต. article
การรายงานการดำเนินการทางวินัย ราชการหน้าแนวหน้า : 30 พฤศจิกายน 2557
การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม ราชการหน้าแนวหน้า : 9 พฤศจิกายน 2557 article
การลงโทษทางวินัย ราชการหน้าแนวหน้า : 28 กันยายน 2557 article
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ราชการหน้าแนวหน้า : 31 สิงหาคม 2557 article
หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการสอบสวน ราชการหน้าแนวหน้า : 10 สิงหาคม 2557 article
องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน ราชการหน้าแนวหน้า : 27 กรกฎาคม 2557 article
การดำเนินการกรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวม4ตอน article
ป.ป.ช.กับก.พ.:การออกจากราชการ ราชการหน้าแนวหน้า : 22 มิถุนายน 2557 article
กรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ราชการแนวหน้า : 15 มิถุนายน 2557 article
มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัย ราชการแนวหน้า : 1 มิถุนายน 2557 article
จะออกจากราชการวันไหนดี • ราชการแนวหน้า : 11,18 พฤษภาคม 2557 article
เด้งปลัดอำเภอ - เซ่นลอบตัดไม้ วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 21:44 น. ข่าวสดออนไลน์ article
การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงาน ตามความประสงค์ของทางราชการ
การไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศหรือต่างประเทศ (ราชการแนวหน้า)
• การสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุเจ็บป่วย article
การสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุเจ็บป่วย ราชการแนวหน้า : 20 เมษายน 2557 article
การแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง แนวหน้า 13 เมษายน 2557 article
เติมชื่อและโทรศัพท์ในแผ่นปลิวเป็นละเมิดหรือไม่ article
อ.ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง article
วิทยากรจะเดินทางไปต่างประเทศได้ไหม article
บวชหน้าไฟกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
การอนุญาตให้เอกชนเก็บขนขยะแทน article
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง article
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะร่ำรวยผิดปกติ ที่มา ราชการแนวหน้า :2กุมภาพันธ์ 2557 article
ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย article
ยกเลิกการสั่งให้ออกเพราะล้มละลายไม่ได้ •ราชการแนวหน้า 12 มกราคม 2557 1.ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เรียกว่ article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
พนักงานราชการอีกครั้ง
ปกปิดข้อมูลการรับราชการที่อื่น article
สภาพการเป็นข้าราชการขาดตอนทำไม่ได้ article
ผู้รักษาราชการแทนกับ อ.ก.พ.สามัญ article
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของ อ.บ.จ. article
การแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ 09 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร article
การแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ article
การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง/หน้าที่ชั่วคราว article
การมอบอำนาจของคณะกรรมการ article
นิติกรช่วยราชการได้เงิน พ.ต.ก.ไหม article
ฟังเหตุผลศาลฎีกาฯ ทำไม อภิรักษ์ ไม่ผิดคดีรถดับเพลิง ? article
นำเหตุอื่นที่ไม่สอบมาลงโทษไม่ได้ article
ความเป็นกลางของผู้บังคับบัญชากับวินัย article
คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นที่สุดจริงหรือไม่
การลงโทษไม่ต้องสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการ article
โรงรับจำนำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น article
เงินรางวัลประจำปีของท้องถิ่น article
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ article
การจ่ายเงินเดือนระหว่างออกจากราชการ article
กำนันกับสารวัตรกำนัน:การอุทธรณ์คำสั่ง article
กทม.วุ่น!กพค.สั่งยกเลิกตั้งซี10 รวม8คน โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์31 กรกฎาคม 2556 18:43 กทม.วุ่น "กพค."สั่งยกเลิกตั้งซี 10 รวม 8 คน เหตุโยกย้ายไม่เป็นธรรม "สุขุมพันธุ์" ยันทำถูกต้อง-ยึดความสามารถก่อนอาวุโส นายทรรน ศิลาทอง รองผู้อำนวยก article
การดำเนินการทางวินัยใหม่2ตอน article
การนับองค์ประชุมก.พ.และอ.ก.พ. article
การกำจัดสิทธิผู้ต้องโทษจำคุกเข้ารับราชการ article
อำนาจรัฐมนตรีกับการจำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน article
องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสวนฯ:ราชการแนวหน้า article
การสั่งให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการในกรม article
การแจ้งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาด article
การจ่ายบำเหน็จตกทอด
การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย article
การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อสอบตก article
การใช้อำนาจในการย้ายข้าราชการ article
วิกลจริตนั้นเป็นฉันใด article
กฎหมายล้างมลทินกับการบรรจุกลับและบทความราชการแนวหน้ารวม 5 ตอน
คำพิพากษาศาลปกครองผูกพันประการใด article
ชายและหญิงกับวินัย รวม3ตอน article
อำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ article
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย จะทำฉันใด article
การดำเนินการทางวินัยกับผู้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับต้น article
แฉทุจริตสวมบัตรประชาชนเชียงใหม่ป่วน article
การลงนามโดยรัฐมนตรี เมื่อเกิดกรณีการยุบสภา article
การชะลอการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง article
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ(อีกครั้ง) article
มติปปช.กับกฎหมายล้างมลทินอีกที article
ราชการแนวหน้า 3 ตอน : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม article
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะล้มละลาย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 6/12/2009 article
ดุลพินิจในการย้ายข้าราชการโดยชอบ article
รองปลัดกระทรวงกับผู้ตรวจราชการกระทรวง article
การแต่งตั้งและพ้นจากการเป็นกรรมการ article
ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ.หรือ ก.พ.ค.: article
ทางเดินของผู้ได้รับต่อเวลาราชการ article
การสั่งให้ไปรับราชการทหาร (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 25/3/2012 ) article
มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและผู้ร้องทุกข์ของ ป.ป.ท. (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 18/3/2012) article
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 11/3/2012) article
การรับโอนมาเลื่อนไม่ถูกต้องเกิดผลใด (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 26/2/2012 ) article
การนับอายุราชการ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 19/2/2012) article
ละเมิดอำนาจศาลต้องงดเลื่อนเงินเดือน (ราชการแนวหน้า) article
ละเมิดอำนาจศาลต้องงดเลื่อนเงินเดือน (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 12/2/2012) article
เกษียณแล้วจะเลื่อนเงินเดือนได้หรือไม่ (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 5/2/2012) article
คุณสมบัติของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) article
องค์ประกอบคณะกรรมการสำคัญไฉน (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 22/1/2012) article
รับประโยชน์จากการขายทรัพย์สินได้ไหม (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 15/1/2012 ) article
ป.ป.ช. แจ้งข้อหาสุพจน์ร่ำรวยผิดปกติ พบมีเงินสด-ทรัพย์สินมากกว่ารายได้ เผยสายรัดธนบัตรโยง 4 บ.เอกชน article
การดำเนินการทางวินัยกับผู้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับต้น article
จะเลื่อนหรือโอน/ย้ายต้องเลือกก่อน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 8/1/2012) article
การทำหน้าที่ของประธานและอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรม (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 25/12/2011) article
มาตรการคุ้มครองพยานในคดีวินัย (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 4/12/2011) article
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร article
อำนาจของผู้บังคับบัญชากับการดำเนินการทางวินัย (ที่มา ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 27/11/2011) article
อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการสืบสวนข้อเท็จจริง (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 20/11/2011) article
การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนิติกร (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 30/10/2011) article
กฎหมายล้างมลทิน (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 23/10/2011) article
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 16/10/2011) article
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ (ราชการแนวหน้า) article
การกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง (ปฏิรูป ราชการแนวหน้า 2 ตุลาคม 2554) article
อาวุธในการบริหารงานบุคคล (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 25/9/2011) article
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี (ปฏิรูป วันที่ 18/9/2011ราชการแนวหน้า) article
วันเข้า วันออก (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป รวม2ตอน article
10บิ๊กชิงก.พ.ค.กทม.มี2คนในลงลุ้น article
บัญชีเกษียนข้าราชการฝ่ายบริหาร 91ตำแหน่ง มติชน 1 กันยายน 2554 article
การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 28/8/2011) article
การสั่งให้ข้าราชการประจำส่วนราชการ (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 21/8/2011) article
ประพฤติชั่วนั้นเป็นฉันใด (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 14/8/2011) article
มาตรการ กพกรณีส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. (ราชการแนวหน้า) article
คำสั่งให้รักษาราชการแทน ร้องทุกข์ไม่ได้ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 31/7/2011) article
แนวทางการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 24/7/2011 article
การไปปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ (ราชการแนวหน้า) article
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ3 ตอน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
เกษียณก่อนกำหนดกับคดีอาญา (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 3/7/2011 ) article
การเล่นการพนันกับผู้ใหญ่บ้านและกำนัน (ปฏิรูป วันที่ 26/6/2011 ราชการแนวหน้า) article
การรักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 19/6/2011) article
สิทธิของข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 22/5/2011 )
เป็นข้าราชการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิรูป วันที่ 8/5/2011ราชการแนวหน้า) article
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น(จองกันไม่ได้) (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
มารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 17/4/2011) article
ปัญหาของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (ราชการแนวหน้า) article
การประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับเงิน พ.ต.ก. (ราชการแนวหน้า) article
การชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา3ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
สิงห์มหาดไทยก่อหวอด ค้านเปิดกว้างสรรหานายอำเภอ article
การลาคลอดบุตรของพนักงานราชการ (ราชการแนวหน้า) article
สั่งยุติเรื่องตนเองล้างมลทินไหม (ราชการแนวหน้าโดย ปฏิรูป วันที่ 23/1/2011 article
ข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
เงินเดือนของผู้ถูกสั่งลงโทษถึงออกจากราชการโดยไม่ถูกต้องเหมาะสม (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 12และ19/12/2010) article
ไม่ลงชื่อทำงานเบิกโอทีได้ไหม 2ตอน(ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป ) article
ปัญหาการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซ้ำซ้อน 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
เปิดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปี 53 ไทยดีขึ้นเล็กน้อยได้ 3.5 เท่ากับจีน สหรัฐฯแย่ลงเพราะวิกฤตการเงินวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15:14:23 น. มติชนออนไลน์ article
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหลายระดับ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 17/10/2010 article
ข้าราชการประจำกับนักการเมืองเลว (รวมสามตอน) (แนวหน้า ตาโป๋เป่าปี่) article
การรักษาระบบคุณธรรม article
ก.พ.ชง ครม.เห็นชอบกฎคุ้มครองพยาน article
เปิดรายงานศักยภาพข้าราชการไทย ไม่ขายหน้าแต่ไม่กระเตื้อง article
กฎ กพว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ (2ตอน ราชการแนวหน้า) article
สิทธิประโยชน์ของผู้กลับดำรงตำแหน่งเดิม เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ (ราชการแนวหน้า) article
สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ (ราชการแนวหน้าโดย ปฏิรูป วันที่ 20/6/2010 )
การลงโทษทางวินัยกับคดีอาญาอีกครั้ง (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูปวันที่ 13/6/2010)
การช่วยราชการมิใช่ปฏิบัติราชการแทน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป 30พค. 2553 ) article
การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (ราชการแนวหน้า)
การบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ค.ร.ม.กลับเข้ารับราชการ (ราชการแนวหน้า) article
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ article
การนับองค์ประชุม อ.ก.พ.กรม (ราชการแนวหน้า) article
การบรรจุแต่งตั้งไม่ถูกเพราะคุณสมบัติเฉพาะไม่ตรงรวม2ตอน(ราชการแนวหน้า)ปฏิรูป article
การนำเสนออ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 28/3/2010) article
การมอบอำนาจดำเนินการทางวินัย (ราชการแนวหน้า) article
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกับการดำเนินการทางวินัย (ราชการแนวหน้า)
ขอเยียวยาหน่อย (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 28/2/2010)
บทเฉพาะกาล (มาตรา 132 และมาตรา 137) (ราชการแนวหน้า) article
กรมศุลกากรชง 5 ปัญหาทุจริต เร่งแก้ เสริมความโปร่งใสให้องค์กร article
ปปชจะเรียกข้าราชการสอบปมโกงเข้าร.ร.นายอำเภอ article
คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม article
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 article
มหิดลเชิดชูเกียรติ 5อาจารย์ตัวอย่าง เผยเป็นผู้มีความสามารถในเชิงวิชาการจริยธรรม article
ฐานะของสำนักงานรัฐมนตรี (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 24/1/2010 article
ศรีราชา เจริญพานิชผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ article
วิธีการดำเนินการทางวินัยกรณีไม่ร้ายแรง (ราชการแนวหน้า) article
ด่วนพักราชการ“เสธ.แดง”ส่งศาลฟันอาญา article
ชาวบ้านมีทุกข์ เพราะเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ article
การไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศหรือต่างประเทศ (ราชการแนวหน้า) article
ผู้ใหญ่ไก่เขี่ยในมหาวิทยาลัยบูรพา article
ปปช.จ้องสอบส.ส.เพื่อไทยรับของขวัญปีใหม่เกิน3พัน article
การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ (ราชการแนวหน้า) article
การบังคับใช้จริยธรรม "ซี.12" ไทยรัฐ article
ธรรมนูญ ฟ้องศาลปกครองสรรหา นที มิชอบ article
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ราชการแนวหน้า) article
เงินเพิ่มพิเศษครั้งแรกสำหรับตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก) (ราชการแนวหน้า) article
อธิบดีกรมป้องกันร้องก.พ.ค.พลาดเก้าอี้ปลัดมท. article
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะล้มละลาย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 6/12/2009 article
อัยการฟ้องคดีผิดศาล จนขาดอายุความ article
เด้งฟ้าผ่า ผู้อำนวยการกองประกอบโรคศิลปะ article
แกะรอย : กินสัมปทาน รวมสองตอน โดย สารส้ม แนวหน้า วันที่ 26-27/11/2009 article
เปิดผลสำรวจโคตรโกง การทุจริตในภาครัฐ ตำรวจไทยยังมาแรง article
ทุกข์ของข้าราชการกรมศุลกากร article
การกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 22/11/2009) article
แฉกลุ่มธุรกิจ ส่งส่วยยัดเงิน ให้เจ้าหน้าที่รัฐ article
โยกย้ายไม่เป็นธรรมถูกตั้งกรรมการสอบกลับได้ดี article
การรักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า) โดย ปฏิรูป วันที่ 15/11/2009 article
เกิดอะไรขึ้นที่องค์การเภสัชกรรม article
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ราชการแนวหน้า) article
เหตุเกิดที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.2ตอน article
การงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ศาลพิพากษา (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป article
สำรวจพบข้าราชการซี3-5หนี้สินเยอะสุด article
คลังเตรียมออกกฎป้องกันข้าราชการเล่นหุ้น article
ปัญหามาบตาพุด"ซี.12" ไทยรัฐ ๒๗ตุลาคม ๒๕๕๒ article
ปปชยื่นรัฐบาลทบทวนเช่ารถเมล์ NGV article
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 25/10/2009 article
ก.พ.ประกาศใช้กฎใหม่ขึ้นเงินเดือน ขรก. ฝืนกฎเหล็ก 9 ข้อหมดสิทธิ์ -ถูกสอบสอบวินัยไม่โดนแป๊กวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08:39:36 น. มติชนออนไลน์ Share article
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการและสิทธิประโยชน์ระหว่างออก (ราชการแนวหน้า) article
จรรยาทูต 4 ตอนโดย"ซี.12" ไทยรัฐ ๑๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ article
ขู่ฟัน สำนักงานบัญชีช่วยโกงภาษี article
มุมมองย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด โดย"ซี.12"ไทยรัฐ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
การรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม2ตอน(ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 4/10/2009) article
โยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม...เจตนาแท้จริงหรืออำพราง article
อันเนื่องมาจากคำรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา (ราชการแนวหน้า) article
การลงโทษข้าราชการผิดวินัยกับการพัฒนาลูกจ้าง article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีข้าราชการต่างกระทรวง/สังกัด (ราชการแนวหน้า)
ปัญหาเวลาการรักษาการในตำแหน่ง article
การร้องทุกข์ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
ข้าราชการจ่อคิวล้มละลาย article
รื้อสูตรขึ้นเงินข้าราชการ article
เบี้ยประชุมกรรมการสอบสวนวินัย (ราชการแนวหน้า) article
กฤษฎีกาคณะพิเศษ ชี้ขาดสังศิต พิริยะรังสรรค์ ปิ๋วรักษาการเลขาฯกองทุนฟื้นฟู-เป็นขรก.มรภ.จันทเกษม article
ความชอบธรรม การแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน วุฒิปริญญาตรี article
อำนาจของผู้รักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า) article
ประพฤติชั่วนั้นเป็นฉันใด (ราชการแนวหน้า) article
คดีอาญากับกรณีกระทำผิดวินัย สองตอน (ราชการแนวหน้า) article
การพิจารณาคดีอุทธรณ์ล่าช้า2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
ศาลปกครองสูงสุดยกเลิก คำสั่งห้ามตั้ง115ข้าราชการคลัง article
สหภาพข้าราชการได้กลิ่นโยกย้ายส่อเล่นพวก article
ปปช"สอบรมว"สุวิทย์ส่อเด้งข้าราชการไม่ชอบ article
การสรรหาและทำสัญญาจ้างพนักงานราชการรวม2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
นิติกร-ตำแหน่งได้รับเงินพิเศษ article
คดีร่ำรวยผิดปกติมีอายุความหรือไม่..โดย ประสงค์ วิสุทธิ์ article
การสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (ราชการแนวหน้า) article
การแจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา สองตอน (ราชการแนวหน้า) article
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปช ประจำปี พ.ศ. 2550 article
การได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2ตอน (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป article
โดยอนุโลมนั้นเป็นฉันใดกัน รวม 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการในอ.ก.พ.สามัญ 3ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ถูกต้อง รวม2ตอน article
การอุทธรณ์ของพนักงานราชการ (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 5/4/2009) article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวงรวมสองตอน (ราชการแนวหน้า)โดยปฏิรูป article
สำนึกที่สายเกินไปของข้าราชการ
การดำเนินการทางวินัยหลังพ้นจากราชการ (ราชการแนวหน้าโดยนายปฏิรูป วันที่ 8/3/2009) article
ศาลปกครองเผยมหาดไทยแชมป์ถูกร้องเรียนมากที่สุดวันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15:57:46 น. มติชนออนไลน์
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2ตอน (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 22/2/2009 article
ล้างมลทินล้างเฉพาะโทษ ไม่ล้างการกระทำผิด article
ร้องทุกข์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ (รวม๓ตอนราชการแนวหน้า) article
รัฐมนตรีกับข้าราชการ [บทบรรณาธิการไทยรัฐ 7 ก.พ. 52 - 17:41] article
ให้ออก 2 ผู้พิพากษาชาย-หญิงผิดวินัยร้ายแรง เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา เผยเคยอยู่ศาลปัตตานีทั้งคู่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 10:58:36 น. มติชนออนไลน์ article
เห็นชอบการนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับในส่วนของข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด article
ร้องทุกข์เพราะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ราชการแนวหน้า) article
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (2ตอน) (ราชการแนวหน้า) article
การดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
จริยธรรมการเมืองรวม3ตอน [“ซี.12”ไทยรัฐ 24-26 พ.ย. 51 - 15:41] article
การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครอง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 25/9/2008 article
คดีปกครองที่ฟ้องกันอยู่มากมายในศาลปกครองทุกวันนี้ มีที่มาจากเหตุ 2 ประการ article
โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกัน ต่างส่วนราชการกันไม่ต้องยินยอม
กระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยประวีณ ณ นคร ประธานอกพอุทธรณ์และร้องทุกข์
แนะนำเว็บกลุ่มส่งเสริมงานวินัยและระบบคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
Government reform
ปฎิรูประบบราชการ
ปฎิรูประบบราชการไทย อภิปราย วันที่ 7 เมษายน 2558Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com