ReadyPlanet.com
dot dot
bullet33คำถามคำตอบเกี่ยวกับก.พ.ค.
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพค ขั้นที่1ถึง3
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพคขั้นตอนที่ 4 การทำคำวินิจฉัย
bulletแบบยื่นอุทธรณ์ ต่อกพค
bulletผังแสดงขั้นตอนการร้องทุกข์ต่อกพค
bulletแบบฟอร์มที่ใช้ร้องทุกข์ต่อกพค
bulletเว็บกฏหมายและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
bulletเว็บดี300 เว็บทั้งไทยและต่างประเทศ
bulletเว็บส่วนราชการ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.)
bulletรวมเว็บลิงค์หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletศาลปกครอง
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletปปช
bulletปปท
bulletคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletศาลฏีกา
bulletผู้ตรวจการแผ่นดิน
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletwww.moe.go.thกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการตำรวจ (กตร.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม(ก.ศ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการอัยการ(ก.อ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(กพอ.)
bulletคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ.) ก.อบจ.ก.อบต. ก.เทศบาล
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ).
bulletกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สธ
bulletกพของเสหราชอาณาจักร
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสหรัฐ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของรัฐโอกลาโฮมา
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของออสเตรเลีย
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของครูรัฐวิคทอเรีย ออสเตรเลีย
พรบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่2 พศ2551

พรบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่2 พศ255120 Civil Act for University Personnel No2 2551.pdf
สาระกฎหมายทางปกครอง

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ลงวันที่27 ธันวาคม 2556 article
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดำเนินคดีในชั้นศาล พ.ศ. ๒๕๕๔ article
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
พรบ ระเบียบข้าราชการกทมและบุคลากรกทม พศ2554 article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา ๙พ.ศ.2554
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฉบับที่6 พศ2554 article
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 article
ระเบียบใหม่ เปิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าแต่งตัวสูงสุด 6 หมื่น ค่าเช่าที่พักหมื่นบาท เบี้ยเลี้ยง 3,100 บาท article
พรฎการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการฉบับที่4 พศ2554 article
ข้าราชการเฮ ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์กู้เงินกับแบงก์ได้แล้ว มีผลวั article
ป.ป.ช.คลอดระเบียบจ่ายสินบนผู้แจ้งเบาะแส จนท.รัฐรวยผิดปกติได้10%ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ไม่เกิน 10 ล้านวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10:54:03 น. มติชนออนไลน์ article
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ article
หนังสือเวียนกพเรื่องแนวการดำเนินการกรณีก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
กฎ ก.พ.คุ้มครองข้าราชการเป็นพยาน แถมบำเหน็จรางวัลจับทุจริต article
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... article
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ และการโฆษณาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. .... article
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่ปี๒๕๕๓ article
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... article
กฎหมาย๔ฉบับ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมอยู่ในระหว่างการแก้ไขใหม่ article
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๕๒ article
พรบจัดตั้งศาลปกครองฉบับปรุบปรุง พศ ๒๕๕๒ article
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๕๒
กฏกพคว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ฉบับที่๒ พศ๒๕๕๒ article
พรฏเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พศ๒๕๕๒
ระเบียบก.พ.ค.ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พ.ศ.๒๕๕๑ article
ระเบียบ ก.พ.ค.ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ article
กพค ออกระเบียบใหม่ article
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ article
ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง ของกระทรวงการคลังพศ2537
พรบมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2551 article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พศ 2543 article
พรบ. ระเบียบช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่1 พ.ศ2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 2 พศ2548
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่2 พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือนพศ2551
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บทบาทอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.