dot dot
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3ตอน) (ราชการแนวหน้า) article

การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3ตอน) (ราชการแนวหน้า)

1. ข้าราชการพลเรือนจะได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง หากได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง มิใช่ข้าราชการพลเรือนทุกคนจะได้รับเงินประจำตำแหน่งเหมือนกันหมด

2. เดิมเรื่องเงินประจำตำแหน่งจะบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง และประเภทบริหารระดับกลาง พ.ศ.2535 พระราชกฤษฎีกากำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2535 และพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งออกตามพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538

3. เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับ เรื่องเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญก็ต้องออกเป็นกฎ ก.พ.ตามที่มาตรา 50 วรรคสาม และวรรคสี่ ขณะนี้กฎก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 125 ตอนที่ 128 ก ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2551 แล้ว (ใช้แทนพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งฯ)

4. สาระสำคัญของกฎก.พ.ฉบับนี้เทียบเคียงกับพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิมแล้ว มีดังนี้

(1) จุดเหมือน อัตราเงินประจำตำแหน่งเท่าเดิมและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินประจำตำแหน่งเทียบเคียงของเดิม

(2) จุดต่าง อยู่ที่การจำแนกตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งโดยพระราชกฤษฎีกาเดิมกำหนดให้จำแนกตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง ดังนี้คือ ประเภทบริหารระดับสูง ระดับ 9 ขึ้นไป ประเภทบริหารระดับกลาง ระดับ 8 ขึ้นไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับ 7 ขึ้นไป และประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ 9 ขึ้นไป

ส่วนกฎก.พ.ฉบับใหม่ที่มาใช้แทนพระราชกฤษฎีกากำหนดให้จำแนกตามประเภท ตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่ง มีทั้งทุกสายงาน บางสายงานตามที่กำหนด และบาง ระดับตำแหน่ง รายละเอียดคงจะต้องตามไปดูจากกฎก.พ.ฉบับตัวจริงต่อไปเพราะสัมปทาน พื้นที่จำกัด

 

5. ในกฎก.พ.ฉบับใหม่นี้ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินประจำตำแหน่งไว้ ดังต่อไปนี้

(1) หลักการ ที่จะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งนั้น ต้องได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทสายงาน และระดับตามที่กำหนดในกฎก.พ.และปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่ง

(2) หากได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่อื่นและมิได้ปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่ จะไม่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่หลักนั้น

ตรงนี้มีข้อยกเว้นไว้ว่า หากเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการหรือประเภททั่วไป และงานที่ไปทำนั้น เป็นงานวิชาชีพหรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมือนหน้าที่หลักของตำแหน่งที่ดำรงอยู่เดิม ก็ยอมให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราเดิมของตำแหน่งต่อไป เรียกว่ายอมให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งเดิมนั่นแหละ

(3) หากปฏิบัติหน้าที่หลักของตำแหน่งนั้นไม่เต็มเดือนก็ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ตามส่วนจำนวนวันที่ได้ดำรงและปฏิบัติหน้าที่ เรียกว่า ทำงานเท่าใด ได้รับเท่านั้น ไม่ใช่ เหมาจ่าย

(4) หากดำรงตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนประจำตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่หลักของ ตำแหน่งนั้นเกินหนึ่งตำแหน่ง ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

(5) หากได้รับคำสั่งไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประเภทเดียวกันและปฏิบัติหน้าที่หลักในตำแหน่งนั้น ก็ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งตามอัตราเดิมต่อไป เรียกว่า ทำงานตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งแล้วได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในตำแหน่งประเภทเดียวกัน และทำงานเหมือนกันก็ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเหมือนเดิม

(6) ในกรณีที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่ต่างประเภทกัน ก็ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราตำแหน่งเดิมต่อไปเป็นเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่นั้น

(7) กรณีที่ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง และได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศตามระเบียบก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ ก็ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งในอัตราของตำแหน่งเดิมต่อไป ตรงนี้เป็นของใหม่กำหนดเพิ่มเติมจากเดิม

6. ก็นำมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับ...ติดตามรายละเอียดได้ที่ www. ocsc.go.th ครับขอบคุณ...


1.หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีสิทธิได้รับว่าจะเป็นประการใด และอัตราเท่าใดตามที่บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และบัญชีกำหนดสายงานที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งที่แนบท้ายกฎก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ก็ได้รับรู้กันแล้ว

2. แต่ในกฎก.พ.ฉบับนี้เอง หากท่านอ่านดูให้ละเอียดแล้วจะพบว่าในข้อ 3(6) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและ (10) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับผู้ทรงคุณวุฒิ จะระบุว่าการได้รับเงินประจำตำแหน่งในระดับนี้ให้เป็นไปตามที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก.พ.กำหนด ทำให้เกิดความไม่ชัดเจนว่าเป็นประการใด

3.ปัญหาของเรื่องนี้มีที่มาซึ่งจะต้องบอกกล่าวกันไว้พอสมควรทีเดียว

เริ่มกันที่ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรถนะ

ส่วนก็แล้วกัน ระดับนี้เป็นการรวมตำแหน่งในระดับ 6 และระดับ 7 เดิมมาไว้ด้วยกัน ทำให้มีข้อ สงสัยว่าการได้รับเงินประจำตำแหน่งจะเป็นประการใด เพราะแต่เดิมเฉพาะระดับ 7 ที่เป็นตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง ส่วนตำแหน่งระดับ 6 และ ระดับ 7 อื่นๆ จะไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งแต่อย่างใด

ส่วนเรื่องตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิที่มีอยู่ 2 แบบนั้น (เนื่องจากเป็นการ รวบตำแหน่งในระดับ 10 และระดับ 11 เติมมาไว้ด้วยกัน และเงินประจำตำแหน่งมี 2 อัตรา จึง ต้องแยกเป็น 2 แบบเหมือนเดิม

4.ด้วยเหตุและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวก.พ.จึงได้มีมติกำหนดแนวทางปฎิบัติเรื่องนี้ไว้ตามหนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร.1006/ 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ว่า

1) ระดับชำนาญการ ที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งที่มีประสบการณ์ฯ จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนี้หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และผ่านการประเมินฯ แบบระดับ 7 (วิชาชีพเฉพาะ) เดิมแล้ว

2) ระดับทรงคุณวุฒิที่จะได้รับเงินประจำตำแหน่งที่มีประสบการณ์ฯ จะต้องดำรงตำแหน่งระดับนี้หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและผ่านการประเมินฯ แบบระดับ(เชี่ยวชาญเฉพาะหรือวิชาชีพเฉพาะ) เดิมแล้ว

3) เมื่อผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว จึงจะมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามที่ระบุไว้

5.นอกจากนั้นกฎก.พ.ฉบับนี้เอง ก็มีกฎเหล็กกำกับไว้ตอนท้ายว่า การกำหนดประเภทตำแหน่งสายงานและระดับตลอดจนจำนวนตำแหน่งที่ได้รับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่แล้ว ในวันก่อนวันที่กฎก.พ.นี้ใช้บังคับ (11 ธ.ค.2551) ต้องได้รับความเห็นชอบจากก.พ.ก่อน ...เรียกว่ายังมีช่องทางต่อรองเหมือนกัน มิใช่ถึงทางตันเสียเลย...ก็บอกกล่าวกันไว้สำหรับบุคลากรของส่วนราชการต่างๆ จะได้รู้ทางหนีทีไล่ครับ...

ปฏิรูป

วันที่ 28/12/2008

วันที่ 21/12/2008

วันที่ 4/1/2009

 
แวดวงราชการ

หลักเกณฑ์ใหม่จากที่สัมมนาในปี 2559 ถึงการตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี โดย ซี.12 ไทยรัฐ วันที่ 23และ 24 มี.ค. 2559 05:01
บทเรียนที่ต้องจดจำ เมือ ผู้ใหญ่ 3 คน ที่เซ็นชื่อค้ำประกันให้ ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้หนีทุนเรียนนอกแทน เป็นเงินรวมกว่า10 ล้านบาท
โดนสั่งย้าย7โรงเรียนใน1เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่อโดนแกล้ง-ร้องตรวจสอบ แนวหน้า 22 ธ.ค. 58
การรวมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. : ราชการแนวหน้า article
สั่งย้ายแล้ว! ผอ.กรมประมง ถูกสอบโอนเงินขายกุ้งเข้าบัญชีส่วนตัว-จ่อโดนวินัยซ้ำ
เพิ่มโทษแล้วขั้นเงินเดือนไม่ตรง : ราชการแนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. article
หัวหน้าฝ่ายโยธา10เขตตกเก้าอี้เด้งกลับที่เดิม | เดลินิวส์ 25 มิถุนายน 2558 article
ใครจะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขพรบ.ระเบียบข้าราชการกทม:ราชการแนวหน้า article
การกำหนดตำแหน่ง จากราชการแนวหน้า 2ตอน
การเช่ารถยนต์ของหน่วยงานของรัฐจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่: ราชการแนวหน้า 31 พค 2558 article
เรียกคืนเครื่องราชฯ
บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 สั่งพักงาน บิ๊ก ขรก.ส่วนกลาง-ภูมิภาค รวม 45 ราย โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ค. 2558 21:55 article
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัย article
ข้อเสนอพัฒนาศาลปกครอง article
ศธ มีนอกมีในเยอะ ยงยุทธชี้เหตุคำสั่งล้างบาง/ภตช.ยุสังคายนาศึกษาทั้งระบบ • http://www.thaipost.net By admin Apr 19, 2015
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง คสช. ฟันสกสค ฉาวจ่ายค่าโง่เอกชน-จ้างบริษัทล้มละลายก่อสร้างตึกเชียงใหม่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มกราคม 2558 19:51 น. article
เลขาธิการศาลยุติธรรม แถลงผลงานปี 57 article
ชี้ทิศ จับทางปฏิรูปศาลปี 2558 ปรับระบบฎีกา-ชงสนช.แก้กฎหมาย : โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง มติชนวันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:48:43 น. สัมภาษณ์โดย ชินวัฒน์ แพทยานนท์ article
กรมศุลกากร ติดทุกโผ หน่วยงานคอร์รัปชั่นมากสุด วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 20:28 น.เขียนโดย thaireform | ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล | ทีดีอาร์ไอ article
ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู จะให้มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครู article
การปฏิรูปประเทศไทย การต่อต้านการทุจริต" อิศรานิวส์ 30 สิงหาคม 2557 article
แสงจันทร์ วรสุมันต์ ไขก๊อกอธิบดีกรมพละ หลังได้รับหนังสือลับจากคสช. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น. ข่าวสดออนไลน์ article
คสช.เด้ง'อธิบดีกรมโรงงานอุตฯ-อธิบดีกรมเจ้าท่า'นั่งผู้ตรวจฯ ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:47 น. ณัฐญา เนตรหิน ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ article
คสช.สั่งย้ายอีก 3 อธิบดี article
คสช. ออกคำสั่งโยกย้ายอีกระลอก16ตำแหน่ง เดลินิวส์ วันจันทร์ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:49 น. article
คสช.ย้ายใหญ่อีกระลอก เด้ง สุทธิชัย สังขมณี พ้น สรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ เสียบ ปลัดคมนาคม ไม่รอด มติชน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 21:06:38 น. article
คสช. สั่งเด้งข้าราชการล็อตใหญ่ ทั้ง "นิพัทธ์ - ธาริต - ทวี" โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มิถุนายน 2557 23:45 น. article
รวม 67 บิ๊กข้าราชการถูก คสช.สั่งย้ายพ้นตำแหน่ง-ขั้วอำนาจเก่าอื้อ วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557 โดย isranews
เริ่มสอบ เลขาศาล ปกครอง"ปมจม.น้อยฝากตร.สัปดาห์หน้า เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:38 น. article
โปรดเกล้าฯ ปลด"ศศิธารา"พ้นเก้าอี้เลขาฯ สกศ.แล้ว article
ปลัดกทม ฟันธงแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่งเสร็จธันวาคม 2557 article
เปิด 29 ตำแหน่งใหม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน ป.ป.ช. -"ผบช.เรือนจํา"โดนด้วย วันอาทิตย์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:26 น.isranews
การสั่งพักราชการ คดีอาญาต่างประเทศ 23 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง article
เสียงสะท้อนจากข้าราชการร่วมเป่านกหวีดไล่รัฐ article
เลขา กพ.แจงข้าราชการแสดงความเห็นทางการเมือง ต้องไม่กระทบหน้าที่ article
“ครม.” เห็นชอบ ร่างกฎ กพ. ให้ประชาชนกล่าวหาข้าราชการกระทำผิดวินัยได้ article
ศาล รธน.ชี้แก้ที่มา ส.ว.ผิด ม.68 แต่ไม่เข้าเงื่อนไขยุบพรรค article
คณะกรรมการสรรหาเลือก"ประวิช-สมชัย-บุญส่ง"เป็น กกต.ชุดใหม่"ณรงค์"คว้า ป.ป.ช. article
กรมอุทยานฯ เด้งหัวหน้าอุทยาน 29 ตำแหน่ง
ศาลห้าม "อดีต ปลัด กห." ดำรงตำแหน่ง จนท.รัฐ 5 ปี article
ผู้ว่าฯ"สุขุมพันธุ์"หน้าแตก ศาลปกครองไม่รับพิจารณาคำสั่งก.พ.ค.ฯ article
คดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นบรรทัดฐานและวางหลักกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่ดี article
คนคมนาคมดักคอ ‘ปลัดฯ วิเชียร’ จี้พิจารณาเก้าอี้ ผอ.เป็นธรรม article
ปิดปากข้าราชการห้ามปูด!! article
ป.ป.ช.มอบรางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ เชิดชูคุณธรรม-จริยธรรม-ซื่อสัตย์ article
เริ่มไม่ให้ข้าราชการกู้ซื้อบ้าน article
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คืออย่างไร article
เผยระบบราชการไทยรั้งที่19 โกงลดลงเล็กน้อย article
อธิบดีอุทยานเซ็นเด้งหน.อุทยานฯ-ข้าราชการ 34 ตำแหน่ง article
ทส.ย้าย"ซี9"อีกระลอก โยก31เก้าอี้ รมต.เพื่อไทยเค้นปรีชา คายชื่อขรก.7เมียน้อย ชี้บัตรสนเท่ห์ว่อนกรม article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีกระทำผิดร่วมกัน article
สถิติอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.พ.ค. article
ฉาวอีกสตงชี้ชิรพยาบาล ใช้วิธีตกลงราคาจ้าง-คิดราคากลางเว่อร์ article
พบโครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า รพวชิระพยาบาล มีมูลทุจริต article
ศาลยืนยกฟ้องอดีตอธิบดีกรมสรรพากรกับพวกไม่เก็บภาษีโอนหุ้นชินฯ ชี้ไม่มี"หน้าที่-เจตนาเอื้อประโยชน์" article
ป.ป.ช.ตั้ง 2 ข้อหาหนัก"ฮั้ว-ทุจริต"คดีถุงยังชีพฉาว ลุยสอบ 12 ข้าราชการ ปภ.พ่วง 2 เอกชนเอี่ยวโกง article
อธิบดีกรมศุลกากรเด้ง "ซี7" พร้อมตั้ง กก.สอบ กรณี "ตบบ้องหู" จนท.สนามบินจนเยื่อบุฉีกขาด article
กางกฎเหล็กป.ป.ช. สกัดคอร์รัปชั่น "เอกซเรย์"บัญชีผู้รับเหมาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2554 article
ป.ป.ช.เผย สายรัดเงินที่พบในบ้าน “สุพจน์” โยงบริษัทเอกชนร่วมประมูลงานในคมนาคม เตรียมเรียกมาชี้แจง ขีดเส้น “ปลัดพันล้าน” แจงบัญชีทรัพย์สิน ไม่เกิน 11 ม.ค.ปีหน้า article
ระบบเบี้ยบำนาญ เมืองไทยสุดแย่ เจาะความจริงมาตีแผ่ว่าเป็นอย่างไร?!? article
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน http://www.thaigov.go.th/ article
ปลุกข้าราชการสร้างธรรมาภิบาล ต้านโยกย้ายมิชอบ ปฏิรูประบบสรรหา article
ตรวจรายชื่อ "แต่งตั้งโยกย้าย" ล็อตใหญ่จากที่ประชุมครม. 27 ก.ย. article
โยกย้ายมี คั้งแต่ มท. ศธ ส่วนวธ.ย้ายป่วน และแต่งตั้งผอสำนักงบประมาณ article
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุกรุ่น สอบคณบดี"รายที่2 ซ้ำรอยแผลเก่า ฤา "คุณภาพการศึกษาโยงการเมืองภายใน"? article
สนทนากับ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน “ปราโมทย์ โชติมงคล” เมื่อ”โปลิศการเมือง”ออกโรง ปราม “ส.ส. 500” article
กระทรวงเกษตรฯระส่ำย้ายข้าราชการเข้ากรุ
กกต.มีมติ4ต่อ1คืนเก้าอี้วงศ์ศักดิ์ เจ้าตัวยกเป็นบทเรียนให้เพื่อนข้าราชการ article
การลงโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา (ปฏิรูป วันที่ 15/5/2011 ราชการแนวหน้า) article
ชำแหละข้าราชการเกษตรทำงานแย่ article
จุติสั่งสอบบิ๊ก กสท ข้อหาอุ้มสัมปทานดีแทค หลังยืนยันการแก้สัญญา ไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ article
เมื่อท่านเป็น (หรืออาจเป็น) “ผู้ถูกกล่าวหา” ของ ป.ป.ช. article
ก.พ. ก็เพียงแค่ขายฝัน (เพื่อประชาชน) โดยประมวล รุจนเสรี article
สุดารัตน์ร้อง ป.ป.ช.ขอความเป็นธรรม อ้างปธ.อนุกก.ไต่สวน"คอมพ์ฉาว"มีอคติ article
ซี 7 กระหน่ำยิงซี 8 ดับคาโต๊ะทำงานสำนักสวัสดิการ พม.ก่อนจ่อขมับตัวเองลั่นกระสุนตายตาม
เปิดระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผย 15 ธุรกิจ ที่มีโอกาสใช้เงินกองทุน article
รื้อระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล article
การประกันชีวิตแบบบำนาญ article
"อัชพร"เลขาฯกฤษฎีกา กฏหมายแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่อง article
นนทิกร หัวหอกปฏิรูปข้าราชการ article
แค่ไหนฉุกเฉินกันนะ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป 26ธค 2553) article
มาร์คสั่งปลดผู้ช่วยรมต.พณ.พันทุจริตข้าว “เจ๊วา”เต้นสั่งตั้งกก.สอบ 30วัน article
ทุกอปท ตรวจที่ไหนพบทุจริตที่นั่น
สตง.เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่รัฐพิมพ์สคสด้วยงบราชการ article
ป.ป.ท.ตรวจสอบโครงการอุทกภัยไม่ชอบมาพากล article
ภาคประชาชนต้องเข้าร่วม ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน article
ป.ป.ช.เตรียมยกเครื่องขั้นตอนการไต่สวนคดี article
ผ่าแบบกรมธรรม์บำนาญ ใช้หักภาษี article
จ้างหรือลอกผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับ เป็นความผิดวินัยหรือไม่ article
วาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทยและโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ article
ผลวิจัยป.ป.ช.นักธุรกิจรับจ่ายใต้โต๊ะนักการเมืองมีอิทธิพลเหนือ7กรมใหญ่ article
ป.ป.ช.ตั้งแท่นฟันมันเส้น-ข้าว พุ่งเป้าชื่อพัวพันนักการเมือง จับตาขยายเวลาขนย้ายข้าว article
ปลัดพลังงานสั่งสอบวินัยจัดซื้อถังNGVแท็กซี่ลอตแรก เร่งประมูลใหม่ลอต2 สัปดาห์หน้า article
การลาออกจากราชการ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป รวม7ตอน ) article
ผ่าขบวนการทุจริตยา ล่าคอมมิชชั่นหมื่นล้าน article
ป.ป.ช. แนะครม. รื้อโครงสร้างสรรหา ข้าราชการระดับสูงใหม่ article
กรรมของคนทำงานตามนโยบายรัฐ
สองกระทรวงที่ไร้ประสิทธิภาพ (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 15/7/2010 ) article
ชำแหละเครือข่ายทุจริตยาข้าราชการ article
มาร์ค แฉ กรมศุลกากร มีการทุจริต มาที่ 1 article
ปรับโครงสร้างราชการรอบใหม่ โยนงานตรวจสอบให้เอกชน article
อินเดียระบบข้าราชการห่วยสุดในเอเชีย
ราชการโปร่งใส article
ก.พ.ประเดิมกฎห้ามผู้ป่วย 5 โรคร้าย ห้ามเข้ารับราชการ เริ่มใช้รุ่นแรกสมัครสอบเข้ารับราชการ"ภาค ก"พ.ค.นี้ article
พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ มีผล 16 พ.ค.
ประธานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน article
วิธีการสร้างผู้นำในระบบราชการที่ปฏิบัติได้ผล article
ข้าราชการเฮ ประกาศใช้กฎหมายนำบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารได้แล้ว article
เปิดหลัก10ประการข้าราชการไทย' article
ป.ป.ท.สอบโกง"ค่ายาหลวง" มียอดเบิกพุ่งถึง 3 เท่า พบ"หมอ-เภสัช"มีเอี่ยว คาดหวังคอมมิสชั่นบริษัทยา article
เปิดพระราชกฤษฏึกาค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการใหม่ให้สิทธิเพิ่มอื้อ5ข้อ ใช้ร.พ.เอกชน-บำนาญเลือกหน่วยบริการได้ article
เผยข้าราชการ30คนเวียนเบิกค่ารักษาตรวจสอบจ่อฟ้อง article
ก.พ.แนะประเมินรอบด้านห่วงข้าราชการร้องทุกข์ไม่เป็นธรรม article
ผลสำรวจความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร (18/3/2010) article
ข้าราชการถูกหลอกใช้ จาดุร อภิชาตบุตร
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. .... article
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. .... article
หวังยกระดับธรรมาธิบาล-ป้องกันการทุจริตในวงข้าราชการ article
๗ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ article
"ในหลวง"ทรงย้ำ"ตุลาการศาล"ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ ต้องไม่ทรยศต่อ"ความยุติธรรม" จนกว่าจะสิ้นชีวิต article
จุรินทร์” ตั้ง เลขาฯ ก.พ.นั่งประธานสอบวินัยข้าราชการ สธ.ส่อโกง SP2 article
เอแบคโพลล์ระบุคนกรุง 1 ใน 3 ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเงินใต้โตีะ article
สหรัฐตั้งข้อหาจุทามาศ ศิริวรรณ รับเงินสินบน article
เด้งฟ้าผ่า!ปลัดท่องเที่ยว article
เรียกคืนเครื่องราช-ถอดยศทหารบก- ขรก.ศึกษาพร้อมกัน 3 ราย article
เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์มติ ก.ตร.อุ้ม3นายพลดันทุรังหรือ"อภิสิทธิ์" ดื้อตาใส article
ก.ตร.ชี้ กพ. ทำมาแล้ว article
กะเทาะเปลือกระบบราชการและสังคมไทย (กฎหมายคลายทุกข์ แนวหน้า)
ยื่นตีความอำนาจป.ป.ช. article
กพร.เน้นปฏิรูปราชการปี 53 ตั้งเป้าหน่วยงานบูรณาการร่วมกันมากขึ้น article
รางวัลครุฑทองคำ ยกย่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550-2551 article
การป้องกันการทุจริตในอปท. (บทบรรณาธิการ) article
วัฒนธรรมการซื้อตำแหน่ง (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 23/12/2009) article
10 ก้าวหน้า 10 ถดถอย สิทธิมนุษยชน 2552 article
เงินเดือนอธิการบดี article
การบินไทย ถูกลักจนหมดตัว (บทบรรณาธิการแนวหน้า ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) article
พ.ร.บ.ฮั้วกับข้าราชการ article
นายกรัฐมนตรีสั่งรวบรวมข้อมูลตัวเลขการทุจริตในหน่วยงานรัฐ article
'ป.ป.ช.'จัดสัมมนาตั้ง ข้าราชการโปร่งใส article
วิลาศ”แฉกทม.ทุจริตซื้ออะไหล่ปลอม ผู้บริหารกทม.รู้แต่ไม่กล้า-เบรกขอสอบเองทางลับ article
การนำเสนอ อ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 29/11/2009 article
มติครม.สั่งข้าราชการรัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ article
ชำแหละ 15 ปีทุจริตนมโรงเรียนมูลค่าหมื่นล้าน ... เชื้อชั่วไม่เคยตาย !!! article
ความยุติธรรมทางการเมืองในสังคมไทยเป็นปัญหามากที่สุด article
จัดคอร์รัปชั่นทั่วโลก ไทยแย่ลงอันดับที่84 กัมพูชาเกือบรั้งบ้วย article
ป.ป.ท.แฉข้าราชการเบิกค่ารักษาส่อตุกติก article
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ article
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูประจำส่วนราชการ article
ผู้บริหารคนใหม่ นโยบายใหม่ๆ ปีงบประมาณ 2553 article
กรมศุลกากรตั้งป.ป.ช.สอบทุจริตภายใน article
คาราโอเกะโหด (กฎหมายคลายทุกข์) ส.ดำเนินสะดวก
โวยข้าราชการรุกป่าสหกรณ์ทองผาภูมิ article
ป.ป.ช. ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 3 ปี article
ผู้นำต้องเอาจริงล้างคอร์รัปชั่น (บทบรรณาธิการแนวหน้า) article
คุณธรรมในการโยกย้ายข้าราชการ article
อำนาจใหม่ สตง.ขรก.ผวาหนัก article
เปิดวิจัยร้อนซื้อขายเก้าอี้ทองคำกระทรวงเกรดA-มีทั้งประมูล-ดาวน์-ซื้อขาด-พ่อค้าวางมัดจำ article
สตง.เดินหน้าสอบโครงการ"ขุดสระ"สี่พันบ่อ หวั่นนำของเก่าสวมรอย พท.ปูดเตาเผาขยะบางรัก ถูกวางทิ้งขว้าง article
กำสรวลข้าราชการไทย article
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้า) article
อำนาจเก่าป่วนสรรหาอธิการบดี article
ข้าราชการลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ผิดวินัยปีละ160คน article
ราชการไทย วันนี้
พทแฉมีทุจริตในกระทรวงแรงงานเล็งยื่นปปช.ฟัน article
เด้งฟ้าผ่าผอ.เอ็นบีที สลับตำแหน่งผอ.สุราษฎร์ article
ตั้งซี8ดีเอสไอ32ตำแหน่งวุ่น หลัง"อ.ก.พ."สั่งทบทวนคำสั่ง article
วิชา มหาคุณ ป.ป.ช.โฉมใหม่ไม่รอให้ถาม article
ปปชฟันธงห้าม รมตศึกษาเป็นนายกกกมหาวิทยาลัยเอกชน"วิจิตร ศรีสอ้าน"ส่อฝ่าฝืน นั่งควบทีเดียว4แห่ง article
ป.ป.ช.สรุปผลงานสางคดีได้กว่า1.29หมื่นคดีค้าง6,400คดี article
เปิดต้นตอคำชี้ขาดกฤษฎีกาอุ้ม2บิ๊กปปงรวม3ตอน article
แนะนำเว็บรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ๒๕๕๑ article
ปปชเสนอ3ทางออก ล้อมคอกทุจริตสถาบันการเงิน article
พ้นข้อหาผลประโยชน์ทับซ้อน article
ข้าราชการ-นักการเมือง article
แกะรอยการทุจริตยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ 100 ชัก 30!? article
ปัญหาท้าทายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ article
การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 article
งามหน้าศุลกากร ทุจริตบานฉํ่า article
ผู้ตรวจการแผ่นดินเผยปี2551มีเรื่องร้องเรียน 3,773 "มท."ครองแชมป์ ส่วนใหญ่ถูกกลั่นแกล้ง-เตะถ่วงคดี article
สูตรสำเร็จจรวยพร article
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 article
ก.พ.มีมติให้ ขรก.ถูกสอบวินัยร้ายแรงขึ้นเงินเดือนได้แล้ว อ้างยังไม่ได้ทำผิด-พ้นบ่วง เลื่อนตำแหน่งได้ article
เสรีพิศุทธ์แฉถูกปล้นตำแหน่งผบ.ตร. article
เปิดรายงาน สตง.ชำแหละ"บ้านเอื้ออาทร" article
ประกาศผลคัดเลือก 6ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนใหม่จากที่เข้ารอบสุดท้าย 17 คน article
ชำแหละอำนาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผู้กุมชะตากรรมชีวิตครูทั้งประเทศ article
ว่าด้วยระเบียบ เงินสินบนและรางวัลของ ป.ป.ช. article
ระบบของข้าราชการ คือมาเฟียตัวจริง? (วารินทร์ พูนศิริวงศ์แนวหน้า ๑๓ พค. ๒๕๕๒) article
ป.ป.ช.ให้"บิ๊ก"จนท.รัฐ 25ตำแหน่ง ต้องยื่นทรัพย์สิน-ขึ้นศาลฎีกานักการเมืองกรณีจงใจยื่นบัญชีเท็จ-ปกปิด article
สัมภาษณ์พิเศษ ปปท น้องใหม่ปราบโกง article
ประกาศกฎเหล็ก ก.พ.สั่ง"ขรก.ไร้น้ำยา" ออกจาก ราชการ article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 15/3/2009 article
ราชการในภาวะวิกฤติ [ไทยรัฐ 12 มี.ค. 52 - 16:14] article
ศาลเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
รายงานผลเสวนา นิติรัฐกับสังคมไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com