dot dot
เห็นชอบการนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับในส่วนของข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด article

เห็นชอบการนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับในส่วนของข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด

                        13 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับในส่วนของข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด (อส.) ตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอ ดังนี้

                        1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 มาตรา 66 บัญญัติโดยสรุปว่า “ในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการธุรการ ให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบังคับใช้” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 วรรคห้า ได้บัญญัติให้ “องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลการงบประมาณ และการดำเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้  ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ประกอบกับมาตรา 305 (7) บัญญัติว่า มิให้นำบทบัญญัติมาตรา 255 วรรคห้า และมาตรา 288 วรรคสาม มาใช้บังคับภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ดังนั้น   การนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

ข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือสามัญ มาบังคับใช้ในส่วนของข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุดจึงต้องเป็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ข้าราชการพลเรือนสามัญลักษณะ 3 ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

                        2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551 เป็นต้นไป  และมาตรา 139 บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนประเภทต่าง ๆ กำหนดให้นำกฎหมายว่าด้วยระเบียนข้าราชการพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนสามัญมาใช้บังคับ หรือใช้บังคับโดยอนุโลม ก็ให้ยังคงนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพลเรือน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับหรือใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไป ดังนั้น เรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุดจึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535

                        3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2551 และมาตรา 131 บัญญัติความโดยสรุปว่า ลักษณะ 4 ข้าราชการพลเรือสามัญ และลักษณะ 5 ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ มีผลใช้บังคับต่อเมื่อ ก.พ. ได้จัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเสร็จ จัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของทุกส่วนราชการเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  และประกาศให้ทราบ ซึ่ง ก.พ.  ได้ดำเนินการประกาศ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม  2551  จึงทำให้ลักษณะ  4 และลักษณะ 5 มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 ดังนั้น การที่สำนักงานอัยการสูงสุด  จะนำพระราชบัญญัตินี้โดยเฉพาะลักษณะ 4 ไปใช้บังคับ สามารถดำเนินการได้ตามมาตรา 139 แต่ไม่อาจบังคับใช้ให้ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551 เพราะว่า ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2551 ดังกล่าวเป็นต้นมา สำนักงานอัยการสูงสุดได้ใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แก่ข้าราชการธุรการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2521 อยู่ตามที่มาตรา 139 บัญญัติไว้

 
บรรยายและอภิปราย

ปฎิรูประบบราชการไทยยุคใหม่ ก้าวหน้า หรือถอยหลัง
ผงะ ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง เจอกว่าร้อย ล. "กรมบัญชีกลาง" เล็งเพิ่มโทษ article
• หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของตนเอง ราชการหน้าแนวหน้า : 18 มกราคม 2558 article
การสอบสวน กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ราชการหน้าแนวหน้า : 11 มกราคม 2558 article
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา • ราชการหน้าแนวหน้า : 14 ธันวาคม 2557 article
อ.ก.พ.ศ.อ.บ.ต. article
การรายงานการดำเนินการทางวินัย ราชการหน้าแนวหน้า : 30 พฤศจิกายน 2557
การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม ราชการหน้าแนวหน้า : 9 พฤศจิกายน 2557 article
การลงโทษทางวินัย ราชการหน้าแนวหน้า : 28 กันยายน 2557 article
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ราชการหน้าแนวหน้า : 31 สิงหาคม 2557 article
หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการสอบสวน ราชการหน้าแนวหน้า : 10 สิงหาคม 2557 article
องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน ราชการหน้าแนวหน้า : 27 กรกฎาคม 2557 article
การดำเนินการกรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวม4ตอน article
ป.ป.ช.กับก.พ.:การออกจากราชการ ราชการหน้าแนวหน้า : 22 มิถุนายน 2557 article
กรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ราชการแนวหน้า : 15 มิถุนายน 2557 article
มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัย ราชการแนวหน้า : 1 มิถุนายน 2557 article
จะออกจากราชการวันไหนดี • ราชการแนวหน้า : 11,18 พฤษภาคม 2557 article
เด้งปลัดอำเภอ - เซ่นลอบตัดไม้ วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 21:44 น. ข่าวสดออนไลน์ article
การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงาน ตามความประสงค์ของทางราชการ
การไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศหรือต่างประเทศ (ราชการแนวหน้า)
• การสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุเจ็บป่วย article
การสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุเจ็บป่วย ราชการแนวหน้า : 20 เมษายน 2557 article
การแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง แนวหน้า 13 เมษายน 2557 article
เติมชื่อและโทรศัพท์ในแผ่นปลิวเป็นละเมิดหรือไม่ article
อ.ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง article
วิทยากรจะเดินทางไปต่างประเทศได้ไหม article
บวชหน้าไฟกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
การอนุญาตให้เอกชนเก็บขนขยะแทน article
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง article
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะร่ำรวยผิดปกติ ที่มา ราชการแนวหน้า :2กุมภาพันธ์ 2557 article
ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย article
ยกเลิกการสั่งให้ออกเพราะล้มละลายไม่ได้ •ราชการแนวหน้า 12 มกราคม 2557 1.ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เรียกว่ article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
พนักงานราชการอีกครั้ง
ปกปิดข้อมูลการรับราชการที่อื่น article
สภาพการเป็นข้าราชการขาดตอนทำไม่ได้ article
ผู้รักษาราชการแทนกับ อ.ก.พ.สามัญ article
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของ อ.บ.จ. article
การแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ 09 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร article
การแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ article
การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง/หน้าที่ชั่วคราว article
การมอบอำนาจของคณะกรรมการ article
นิติกรช่วยราชการได้เงิน พ.ต.ก.ไหม article
ฟังเหตุผลศาลฎีกาฯ ทำไม อภิรักษ์ ไม่ผิดคดีรถดับเพลิง ? article
นำเหตุอื่นที่ไม่สอบมาลงโทษไม่ได้ article
ความเป็นกลางของผู้บังคับบัญชากับวินัย article
คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นที่สุดจริงหรือไม่
การลงโทษไม่ต้องสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการ article
โรงรับจำนำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น article
เงินรางวัลประจำปีของท้องถิ่น article
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ article
การจ่ายเงินเดือนระหว่างออกจากราชการ article
กำนันกับสารวัตรกำนัน:การอุทธรณ์คำสั่ง article
กทม.วุ่น!กพค.สั่งยกเลิกตั้งซี10 รวม8คน โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์31 กรกฎาคม 2556 18:43 กทม.วุ่น "กพค."สั่งยกเลิกตั้งซี 10 รวม 8 คน เหตุโยกย้ายไม่เป็นธรรม "สุขุมพันธุ์" ยันทำถูกต้อง-ยึดความสามารถก่อนอาวุโส นายทรรน ศิลาทอง รองผู้อำนวยก article
การดำเนินการทางวินัยใหม่2ตอน article
การนับองค์ประชุมก.พ.และอ.ก.พ. article
การกำจัดสิทธิผู้ต้องโทษจำคุกเข้ารับราชการ article
อำนาจรัฐมนตรีกับการจำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน article
องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสวนฯ:ราชการแนวหน้า article
การสั่งให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการในกรม article
การแจ้งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาด article
การจ่ายบำเหน็จตกทอด
การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย article
การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อสอบตก article
การใช้อำนาจในการย้ายข้าราชการ article
วิกลจริตนั้นเป็นฉันใด article
กฎหมายล้างมลทินกับการบรรจุกลับและบทความราชการแนวหน้ารวม 5 ตอน
คำพิพากษาศาลปกครองผูกพันประการใด article
ชายและหญิงกับวินัย รวม3ตอน article
อำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ article
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย จะทำฉันใด article
การดำเนินการทางวินัยกับผู้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับต้น article
แฉทุจริตสวมบัตรประชาชนเชียงใหม่ป่วน article
การลงนามโดยรัฐมนตรี เมื่อเกิดกรณีการยุบสภา article
การชะลอการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง article
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ(อีกครั้ง) article
มติปปช.กับกฎหมายล้างมลทินอีกที article
ราชการแนวหน้า 3 ตอน : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม article
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะล้มละลาย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 6/12/2009 article
ดุลพินิจในการย้ายข้าราชการโดยชอบ article
รองปลัดกระทรวงกับผู้ตรวจราชการกระทรวง article
การแต่งตั้งและพ้นจากการเป็นกรรมการ article
ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ.หรือ ก.พ.ค.: article
ทางเดินของผู้ได้รับต่อเวลาราชการ article
การสั่งให้ไปรับราชการทหาร (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 25/3/2012 ) article
มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและผู้ร้องทุกข์ของ ป.ป.ท. (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 18/3/2012) article
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 11/3/2012) article
การรับโอนมาเลื่อนไม่ถูกต้องเกิดผลใด (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 26/2/2012 ) article
การนับอายุราชการ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 19/2/2012) article
ละเมิดอำนาจศาลต้องงดเลื่อนเงินเดือน (ราชการแนวหน้า) article
ละเมิดอำนาจศาลต้องงดเลื่อนเงินเดือน (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 12/2/2012) article
เกษียณแล้วจะเลื่อนเงินเดือนได้หรือไม่ (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 5/2/2012) article
คุณสมบัติของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) article
องค์ประกอบคณะกรรมการสำคัญไฉน (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 22/1/2012) article
รับประโยชน์จากการขายทรัพย์สินได้ไหม (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 15/1/2012 ) article
ป.ป.ช. แจ้งข้อหาสุพจน์ร่ำรวยผิดปกติ พบมีเงินสด-ทรัพย์สินมากกว่ารายได้ เผยสายรัดธนบัตรโยง 4 บ.เอกชน article
การดำเนินการทางวินัยกับผู้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับต้น article
จะเลื่อนหรือโอน/ย้ายต้องเลือกก่อน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 8/1/2012) article
การทำหน้าที่ของประธานและอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรม (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 25/12/2011) article
มาตรการคุ้มครองพยานในคดีวินัย (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 4/12/2011) article
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร article
อำนาจของผู้บังคับบัญชากับการดำเนินการทางวินัย (ที่มา ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 27/11/2011) article
อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการสืบสวนข้อเท็จจริง (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 20/11/2011) article
การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนิติกร (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 30/10/2011) article
กฎหมายล้างมลทิน (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 23/10/2011) article
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 16/10/2011) article
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ (ราชการแนวหน้า) article
การกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง (ปฏิรูป ราชการแนวหน้า 2 ตุลาคม 2554) article
อาวุธในการบริหารงานบุคคล (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 25/9/2011) article
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี (ปฏิรูป วันที่ 18/9/2011ราชการแนวหน้า) article
วันเข้า วันออก (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป รวม2ตอน article
10บิ๊กชิงก.พ.ค.กทม.มี2คนในลงลุ้น article
บัญชีเกษียนข้าราชการฝ่ายบริหาร 91ตำแหน่ง มติชน 1 กันยายน 2554 article
การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 28/8/2011) article
การสั่งให้ข้าราชการประจำส่วนราชการ (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 21/8/2011) article
ประพฤติชั่วนั้นเป็นฉันใด (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 14/8/2011) article
มาตรการ กพกรณีส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. (ราชการแนวหน้า) article
คำสั่งให้รักษาราชการแทน ร้องทุกข์ไม่ได้ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 31/7/2011) article
แนวทางการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 24/7/2011 article
การไปปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ (ราชการแนวหน้า) article
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ3 ตอน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
เกษียณก่อนกำหนดกับคดีอาญา (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 3/7/2011 ) article
การเล่นการพนันกับผู้ใหญ่บ้านและกำนัน (ปฏิรูป วันที่ 26/6/2011 ราชการแนวหน้า) article
การรักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 19/6/2011) article
สิทธิของข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 22/5/2011 )
เป็นข้าราชการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิรูป วันที่ 8/5/2011ราชการแนวหน้า) article
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น(จองกันไม่ได้) (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
มารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 17/4/2011) article
ปัญหาของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (ราชการแนวหน้า) article
การประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับเงิน พ.ต.ก. (ราชการแนวหน้า) article
การชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา3ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
สิงห์มหาดไทยก่อหวอด ค้านเปิดกว้างสรรหานายอำเภอ article
การลาคลอดบุตรของพนักงานราชการ (ราชการแนวหน้า) article
สั่งยุติเรื่องตนเองล้างมลทินไหม (ราชการแนวหน้าโดย ปฏิรูป วันที่ 23/1/2011 article
ข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
เงินเดือนของผู้ถูกสั่งลงโทษถึงออกจากราชการโดยไม่ถูกต้องเหมาะสม (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 12และ19/12/2010) article
ไม่ลงชื่อทำงานเบิกโอทีได้ไหม 2ตอน(ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป ) article
ปัญหาการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซ้ำซ้อน 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
เปิดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปี 53 ไทยดีขึ้นเล็กน้อยได้ 3.5 เท่ากับจีน สหรัฐฯแย่ลงเพราะวิกฤตการเงินวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15:14:23 น. มติชนออนไลน์ article
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหลายระดับ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 17/10/2010 article
ข้าราชการประจำกับนักการเมืองเลว (รวมสามตอน) (แนวหน้า ตาโป๋เป่าปี่) article
การรักษาระบบคุณธรรม article
ก.พ.ชง ครม.เห็นชอบกฎคุ้มครองพยาน article
เปิดรายงานศักยภาพข้าราชการไทย ไม่ขายหน้าแต่ไม่กระเตื้อง article
กฎ กพว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ (2ตอน ราชการแนวหน้า) article
สิทธิประโยชน์ของผู้กลับดำรงตำแหน่งเดิม เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ (ราชการแนวหน้า) article
สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ (ราชการแนวหน้าโดย ปฏิรูป วันที่ 20/6/2010 )
การลงโทษทางวินัยกับคดีอาญาอีกครั้ง (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูปวันที่ 13/6/2010)
การช่วยราชการมิใช่ปฏิบัติราชการแทน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป 30พค. 2553 ) article
การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (ราชการแนวหน้า)
การบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ค.ร.ม.กลับเข้ารับราชการ (ราชการแนวหน้า) article
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ article
การนับองค์ประชุม อ.ก.พ.กรม (ราชการแนวหน้า) article
การบรรจุแต่งตั้งไม่ถูกเพราะคุณสมบัติเฉพาะไม่ตรงรวม2ตอน(ราชการแนวหน้า)ปฏิรูป article
การนำเสนออ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 28/3/2010) article
การมอบอำนาจดำเนินการทางวินัย (ราชการแนวหน้า) article
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกับการดำเนินการทางวินัย (ราชการแนวหน้า)
ขอเยียวยาหน่อย (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 28/2/2010)
บทเฉพาะกาล (มาตรา 132 และมาตรา 137) (ราชการแนวหน้า) article
กรมศุลกากรชง 5 ปัญหาทุจริต เร่งแก้ เสริมความโปร่งใสให้องค์กร article
ปปชจะเรียกข้าราชการสอบปมโกงเข้าร.ร.นายอำเภอ article
คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม article
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 article
มหิดลเชิดชูเกียรติ 5อาจารย์ตัวอย่าง เผยเป็นผู้มีความสามารถในเชิงวิชาการจริยธรรม article
ฐานะของสำนักงานรัฐมนตรี (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 24/1/2010 article
ศรีราชา เจริญพานิชผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ article
วิธีการดำเนินการทางวินัยกรณีไม่ร้ายแรง (ราชการแนวหน้า) article
ด่วนพักราชการ“เสธ.แดง”ส่งศาลฟันอาญา article
ชาวบ้านมีทุกข์ เพราะเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ article
การไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศหรือต่างประเทศ (ราชการแนวหน้า) article
ผู้ใหญ่ไก่เขี่ยในมหาวิทยาลัยบูรพา article
ปปช.จ้องสอบส.ส.เพื่อไทยรับของขวัญปีใหม่เกิน3พัน article
การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ (ราชการแนวหน้า) article
การบังคับใช้จริยธรรม "ซี.12" ไทยรัฐ article
ธรรมนูญ ฟ้องศาลปกครองสรรหา นที มิชอบ article
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ราชการแนวหน้า) article
เงินเพิ่มพิเศษครั้งแรกสำหรับตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก) (ราชการแนวหน้า) article
อธิบดีกรมป้องกันร้องก.พ.ค.พลาดเก้าอี้ปลัดมท. article
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะล้มละลาย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 6/12/2009 article
อัยการฟ้องคดีผิดศาล จนขาดอายุความ article
เด้งฟ้าผ่า ผู้อำนวยการกองประกอบโรคศิลปะ article
แกะรอย : กินสัมปทาน รวมสองตอน โดย สารส้ม แนวหน้า วันที่ 26-27/11/2009 article
เปิดผลสำรวจโคตรโกง การทุจริตในภาครัฐ ตำรวจไทยยังมาแรง article
ทุกข์ของข้าราชการกรมศุลกากร article
การกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 22/11/2009) article
แฉกลุ่มธุรกิจ ส่งส่วยยัดเงิน ให้เจ้าหน้าที่รัฐ article
โยกย้ายไม่เป็นธรรมถูกตั้งกรรมการสอบกลับได้ดี article
การรักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า) โดย ปฏิรูป วันที่ 15/11/2009 article
เกิดอะไรขึ้นที่องค์การเภสัชกรรม article
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ราชการแนวหน้า) article
เหตุเกิดที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.2ตอน article
การงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ศาลพิพากษา (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป article
สำรวจพบข้าราชการซี3-5หนี้สินเยอะสุด article
คลังเตรียมออกกฎป้องกันข้าราชการเล่นหุ้น article
ปัญหามาบตาพุด"ซี.12" ไทยรัฐ ๒๗ตุลาคม ๒๕๕๒ article
ปปชยื่นรัฐบาลทบทวนเช่ารถเมล์ NGV article
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 25/10/2009 article
ก.พ.ประกาศใช้กฎใหม่ขึ้นเงินเดือน ขรก. ฝืนกฎเหล็ก 9 ข้อหมดสิทธิ์ -ถูกสอบสอบวินัยไม่โดนแป๊กวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08:39:36 น. มติชนออนไลน์ Share article
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการและสิทธิประโยชน์ระหว่างออก (ราชการแนวหน้า) article
จรรยาทูต 4 ตอนโดย"ซี.12" ไทยรัฐ ๑๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ article
ขู่ฟัน สำนักงานบัญชีช่วยโกงภาษี article
มุมมองย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด โดย"ซี.12"ไทยรัฐ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
การรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม2ตอน(ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 4/10/2009) article
โยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม...เจตนาแท้จริงหรืออำพราง article
อันเนื่องมาจากคำรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา (ราชการแนวหน้า) article
การลงโทษข้าราชการผิดวินัยกับการพัฒนาลูกจ้าง article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีข้าราชการต่างกระทรวง/สังกัด (ราชการแนวหน้า)
ปัญหาเวลาการรักษาการในตำแหน่ง article
การร้องทุกข์ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
ข้าราชการจ่อคิวล้มละลาย article
รื้อสูตรขึ้นเงินข้าราชการ article
เบี้ยประชุมกรรมการสอบสวนวินัย (ราชการแนวหน้า) article
กฤษฎีกาคณะพิเศษ ชี้ขาดสังศิต พิริยะรังสรรค์ ปิ๋วรักษาการเลขาฯกองทุนฟื้นฟู-เป็นขรก.มรภ.จันทเกษม article
ความชอบธรรม การแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน วุฒิปริญญาตรี article
อำนาจของผู้รักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า) article
ประพฤติชั่วนั้นเป็นฉันใด (ราชการแนวหน้า) article
คดีอาญากับกรณีกระทำผิดวินัย สองตอน (ราชการแนวหน้า) article
การพิจารณาคดีอุทธรณ์ล่าช้า2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
ศาลปกครองสูงสุดยกเลิก คำสั่งห้ามตั้ง115ข้าราชการคลัง article
สหภาพข้าราชการได้กลิ่นโยกย้ายส่อเล่นพวก article
ปปช"สอบรมว"สุวิทย์ส่อเด้งข้าราชการไม่ชอบ article
การสรรหาและทำสัญญาจ้างพนักงานราชการรวม2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
นิติกร-ตำแหน่งได้รับเงินพิเศษ article
คดีร่ำรวยผิดปกติมีอายุความหรือไม่..โดย ประสงค์ วิสุทธิ์ article
การสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (ราชการแนวหน้า) article
การแจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา สองตอน (ราชการแนวหน้า) article
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปช ประจำปี พ.ศ. 2550 article
การได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2ตอน (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป article
โดยอนุโลมนั้นเป็นฉันใดกัน รวม 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการในอ.ก.พ.สามัญ 3ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ถูกต้อง รวม2ตอน article
การอุทธรณ์ของพนักงานราชการ (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 5/4/2009) article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวงรวมสองตอน (ราชการแนวหน้า)โดยปฏิรูป article
สำนึกที่สายเกินไปของข้าราชการ
การดำเนินการทางวินัยหลังพ้นจากราชการ (ราชการแนวหน้าโดยนายปฏิรูป วันที่ 8/3/2009) article
ศาลปกครองเผยมหาดไทยแชมป์ถูกร้องเรียนมากที่สุดวันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15:57:46 น. มติชนออนไลน์
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2ตอน (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 22/2/2009 article
ล้างมลทินล้างเฉพาะโทษ ไม่ล้างการกระทำผิด article
ร้องทุกข์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ (รวม๓ตอนราชการแนวหน้า) article
รัฐมนตรีกับข้าราชการ [บทบรรณาธิการไทยรัฐ 7 ก.พ. 52 - 17:41] article
ให้ออก 2 ผู้พิพากษาชาย-หญิงผิดวินัยร้ายแรง เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา เผยเคยอยู่ศาลปัตตานีทั้งคู่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 10:58:36 น. มติชนออนไลน์ article
ร้องทุกข์เพราะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ราชการแนวหน้า) article
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (2ตอน) (ราชการแนวหน้า) article
การดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
จริยธรรมการเมืองรวม3ตอน [“ซี.12”ไทยรัฐ 24-26 พ.ย. 51 - 15:41] article
การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครอง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 25/9/2008 article
คดีปกครองที่ฟ้องกันอยู่มากมายในศาลปกครองทุกวันนี้ มีที่มาจากเหตุ 2 ประการ article
บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน (2ตอน) (ราชการแนวหน้า)
โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกัน ต่างส่วนราชการกันไม่ต้องยินยอม
กระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยประวีณ ณ นคร ประธานอกพอุทธรณ์และร้องทุกข์
แนะนำเว็บกลุ่มส่งเสริมงานวินัยและระบบคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
Government reform
ปฎิรูประบบราชการ
ปฎิรูประบบราชการไทย อภิปราย วันที่ 7 เมษายน 2558Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com