dot dot
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) article

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. )  กระทรวงยุติธรรม

              สำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่ตาม  มาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นส่วนราชการระดับกรม  สังกัดกระทรวงยุติธรรมและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

              โดยมี  นายธาริต  เพ็งดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท.  ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ใน                     การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท.    เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของรัฐและประชาชน”

พันธกิจ

ตรวจสอบและไต่สวนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                         พัฒนาบุคลากรปรับปรุงโครงสร้างกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

อำนาจหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ท.  มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดให้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และคณะรัฐมนตรียังได้มีมติมอบหมาย                              ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตด้วย  ดังนี้

(๑)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

(๒)  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  และภาคีทุกภาคส่วนร่วมจัดทำขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง  การประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ    ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีสำนักงาน ก.พ.  สำนักงาน ก.พ.ร.  และสำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

              นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคระกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยมี  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงทุกกระทรวง  เลขาธิการ ป.ป.ช.  เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการ ก.พ.ร.                    และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นกรรมการ  โดยมี  เลขาธิการ ป.ป.ท.  เป็นกรรมการ  และเลขานุการ

บทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

              สำนักงาน ป.ป.ท.  มีบทบาทเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                 โดยเป็นศูนย์กลางทั้งการป้องกันและปราบปรามและการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ  ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                ในฝ่ายบริหารสามารถบูรณาการ  การดำเนินการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์  สำนักงาน ป.ป.ท.

-  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

-  การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับทุกภาคส่วน

-  การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(คณะกรรมการ ป.ป.ท.)

              พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  เป็นองค์กรในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท.  ประกอบไปด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและมีเลขาธิการ ป.ป.ท.  เป็นเลขานุการของของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

              กรรมการ ป.ป.ท.  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.  โดยต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ผู้พิพากษาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำหว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการสูงสุด  อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจบริหารเทียบเท่าอธิบดีหรือดำรงตำแหน่งไม่ตำกว่าศาสตราจารย์

              ร้องเรียน  กล่าวหา  หรือแจ้งเบาะแส  ข้อมูลการทุจริตในภาครัฐ  ได้ที่  CALLvCENTER  หมายเลขโทรศัพท์  ๑๑๑๑  หรือไปรษณีย์ตู้  ปณ.  ๓๖๘  ปณจ. หลักสี่  กทม.  ๑๐๒๑๐  และที่สำนักงาน  ป.ป.ท.  อาคารซอฟแวร์ปาร์ค  ถนนแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรี

www.pacc.go.th

แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น ภายใต้หน่วยงาน “ ป.ป.ท. ”   

     

      

  หน่วยงานใหม่ที่กำกับดูแลป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั่นคือ หน้าที่ของ ป.ป.ท. ถ้าจะขยายความกันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ก็จะรู้ว่า คณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ (ป.ป.ท.) คือใคร ( ป.ป.ท.) คือคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 หน้าที่หลักของ ป.ป.ท. คือตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่ ระดับ 8 ลงไปจนถึงระดับท้องถิ่น แต่หน่วยงานที่ตรวจสอบตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรี คือหน้าที่ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า (ป.ป.ช.)  

     

  ซึ่งวันนี้ ป.ป.ท. มีอัตรากำลังเพียง 265 คน และ 1 เลขาธิการที่กำกับดูแล ป.ป.ท. นั่นก็คือ ธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แต่กำลังเพียงน้อยนิดนี้ ที่จะต้องสอดส่องดูแลพนักงานของรัฐกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ปราศจากการคอร์รัปชั่น

       

  สัมภาษณ์พิเศษจาก “ ธาริต เพ็งดิษฐ์ ” เลขาธิการคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อดีตอัยการ และรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดี.เอส.ไอ.( D.S.I. )

 

  ป.ป.ท. มีกำลังเพียง 265 คน แต่ต้องกับกำดูแลและตรวจสอบหลาย ๆ องค์กรทั่วประเทศถึง 4 ล้านคน จะเพียงพอหรือไม่ ?

  

  ผมไม่อยากมองว่าเป็นข้อจำกัด หากปริมาณงานมากจนรับไม่ไหวก็คงจะขอ ก.พ. อนุมัติเพิ่มอัตราไว้เพื่อรับมือ แต่ถ้าเราทำงานแบบบูรณาการได้ เราจะบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม  

     

  แต่กฎหมายฉบับนี้ได้เปิดความสำคัญคือ การสนธิกำลังหรือการบูรณาการ เช่น สมมุติว่าเกิดเรื่องร้องเรียน หรือจากการตรวจสอบพบการทุจริตที่ในพื้นที่หนึ่ง เราก็จะส่งกำลังไป 1 – 2 คน เพื่อเข้าไปประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้ชัดเจน เช่น อัยการ  

     

  จังหวัด ซึ่งคนของ ป.ป.ท. จะรับผิดชอบในการทำสำนวน เป็นเลขานุการ และทำงานภายใต้องคาพยพ กฎหมายให้ทำงานในลักษณะนี้เพื่อให้เกิดบูรณาการ จะเกิดสหวิชาชีพ และวิ่งต้นล้มคดีได้ยาก   

     

  นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดบทบาทของตัวแทนประชาชน เข้ามาร่วมในการไต่สวนป้องกันการทุจริต และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งการทำงานของ ป.ป.ท. จะคล้ายกับ ป.ป.ช. เพราะต้องการให้ระบบการตรวจสอบ และพิจารณาโทษอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง ป.ป.ช. ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีการไต่สวน ส่วน ป.ป.ท. ก็ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการรวม 7 คน มีเลขาธิการเป็นเลขานุการ แต่กฎหมาย ป.ป.ท.เปิดกว้างมากกว่า โดยให้ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตั้งผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา สนธิกำลังกันได้มากยิ่งขึ้น จุดนี้คือจุดที่เราใช้แก้ปัญหาจุดอ่อนของ ป.ป.ช. ซึ่งในอดีตกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องลงไปไต่สวนเองซึ่งข้อนี้เองที่ทำไม่ไหว แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ยึดหยุ่น  

     

  หน่วยงานใดบ้างที่อยู่ภายใต้กฎหมายของ ป.ป.ท. ?  

  องค์กรของภาครัฐ ทั้งข้าราชพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดกว่า 40 แห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. , อบจ. ที่มี 9,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งกองทุนหมู่บ้าน กองทุนช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร อีกทั้งหน่วยงานพิเศษ เช่น องค์การมหาชน  

     

  ่จำนวนคดีที่ได้รับโอนจาก ป.ป.ช. มีมากเท่าไร ?  

  คดีจะมี 2 ส่วนก็คือ คดีที่โอนมาจาก ป.ป.ช. ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการที่จะโอนมาจาก ป.ป.ช. คาดว่ามีจะคดีที่โอนมาจำนวนกว่า 4,000 คดี และคดีที่มีอยู่ในมือของ ป.ป.ท. ซึ่งมาจากการร้องเรียนและที่เราลงไปสอบสวนเองอีกประมาณ 1,000 - 2,000 คดีเศษ รวมทั้งหมดแล้วน่าจะประมาณ 5,000 - 6,000 คดี   

     

  ส่วนการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร ที่คนน้อยแต่มีคดีเยอะ และเวลาจำกัด ?  

  เทคนิคก็คือ คดีที่จะขาดอายุความ อันนี้จะต้องมาอันดับแรกเลย ต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสังคมหรือประชาชนอย่างมาก เช่น ข้าราชการทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ลักษณะนี้จะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการทำคดี  

     

  ป.ป.ท. กำหนดให้เจ้าหน้ารัฐ ต้องเปิดเผยบัญชีมากน้อยแค่ไหน ?  

  เบื้องต้น ผมจะดูประโยชน์และความเหมาะสมของงานกับการให้คุณและโทษเป็นหลัก ซึ่งข้อนี้คงจะต้องระดมความคิดเห็น ต้องรอบคอบ คนมีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทั้งประชาชน และให้สื่อมาช่วยคิดด้วยเพื่อให้เกิดความคิดที่ดีไว้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป เช่น ตำรวจ เจ้าหน้ากรมสรรพกร ฯลฯ ใครทำหน้าที่อย่างไรควรกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขึ้น แม้จะเป็นระดับผู้น้อย ก็อาจจะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินด้วย และเสนอบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไป  

     

  ป.ป.ท. ไม่ใช่องค์กรอิสระ การเมืองอาจเข้ามาแทรกแซงได้ ?  

  โดยระบบแล้ว ในฐานะที่ผมเป็นเลขาธิการ ป.ป.ท. ผมสั่งยุติคดีไม่ได้ เพราะเราต้องทำงานในรูปของคณะกรรมการ เ ราออกแบบไว้เหมือนกับ ป.ป.ช. ซึ่งมีระบบไต่สวน และมีระบบการทำงานที่คล้ายคลึงกันมาก แต่มีความยึดหยุ่นมากกว่า และในฐานะที่ผมเป็นกรรมาธิการด้วยก็มีความคาดหวังสูงมากเพื่อที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลตามกติกาที่ดี ซึ่งมีประชาชนได้มีส่วนร่วม  

     

  องค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศ กว่า 9,000 กว่าแห่ง จะดูแลได้ทั่วถึงอย่างไร ?  

  สิ่งแรกที่ผมคิดคือ งานป้องกันจะต้องมาก่อน เราต้องทำความเข้าใจเพื่อช่วยกันปลุกพลังความคิด โดยเฉพาะผู้นำในองค์กรท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ฝ่ายทางการเมืองก็คือ นายก อบจ., นายก อบต. รวมถึงข้าราชการประจำก็คือ ปลัด อบต. และเทศบาลทั่วประเทศทั้ง 9,000 กว่าแห่ง เพื่อขอความร่วมมือกันและต้องช่วยกันกำกับดูแล และที่สำคัญมากอีกอย่างก็คือ เราต้องอาศัยสื่อสารมวลชนเพื่อช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ว่า “ การปราบปรามการทุจริต คือภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกัน จึงจะสัมฤทธิผลได้ ” แต่วันนี้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานของ ป.ป.ท. เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงสำเร็จได้  

     

  ในวาระการดำรงตำแหน่งของท่าน จะทำภารกิจได้มากน้อยเพียงใด ?  

  โดยครบเทอมแล้วก็ 4 ปี ต่อได้อีกปีต่อปี เต็มที่ก็ 5 – 6 ปี ผมเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน แต่ที่ผมคิดไว้ก็คือ ผมจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  

     

     

   
สาระพิเศษ

หลักสูตร และวิธีจัดการเรียนรู้ โตไปไม่โกงให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล
สรุปผลการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ ที่สร้างผลเสียหายกับระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม”
แก้ขระบบอุปถัมภ์ ซี12 ไทยรัฐสรุปจากการสัมมนาของกรรมาธิการวิสามัญ รวม 6 ตอน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
รวมบทความ12เรื่องการแก้ไขระบบอุปถัมภ์ แก้ได้จริงหรือ
แนะทางแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นต้องสร้างจิตสำนึกสาธารณะ การทุจริตคอร์รัปชั่นจึงเป็นรูปแบบที่เลวร้ายอย่างหนึ่งของการเลือกปฏิบัติhttp://www.komchadluek.net/detail/20160209/222079.html 9กุมภาพันธ์ 2559
ห้ามมั่วประเมินข้าราชการ 8 กุมภาพันธ์ 2559 http://www.posttoday.com/politic/414729
จาะขั้นตอนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประชาธิปไตยแบบอเมริกัน โดย ไทยรัฐออนไลน์ 5 ก.พ. 2559 05:30
ปี2558 ปราบโกงไม่คืบไทยได้คะแนนเท่าเดิม แต่อันดับกระเตื้อง
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด วินิจฉัยว่า ป.ป.ช. มีอำนาจตรวจสอบเฉพาะทุจริตเท่านั้นไม่มีอำนาจ ตรวจสอบการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายหรือการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.จึงไม่มีอำนาจชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรง ส่วนราชการจะถือเอาสำนวนของ ป.ป.ช. มาออกค
รวมสรุปข่าวเศรษฐกิจส่งท้ายปี2558 ต้อนรับปี 2559
รวม 3 ข่าวสรุปการเมืองไทย ปี 2558
สรุปข่าวสังคมด้านการศึกษาและวัฒนธรรมปี 2558
รัฐบาลเอาจริง ดันกฎหมายตั้งศาลอาญาคดีทุจริตฯ' เขียนโดยisranews เขียนวันที่ วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 19:18 น.
หนังสือดี64 หน้า คุู่มือการสอนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง ของ กทม.
โรคติดเกมติดเน็ต รายการเอกสารที่นำเสนอรวม 7 รายการ
องค์กรต้านโกง’ ยกความสำเร็จข้อตกลงคุณธรรม ‘ซื้อรถเมล์ NGV’ ประหยัด 21.5% เขียนวันที่ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 07:32 น. เขียนโดยisranews
อีก 8 ปีงบลงทุนมหาศาล รมช.คลัง หวั่นทุจริตจัดซื้อแค่ 10% รัฐสูญเงิน 9 แสนล.
ปลดออกย้อนหลังเกษียณแล้ว6 ปี! อดีตผู้ตรวจเกษตรฯ ผิดวินัยร้ายแรงคดีเซ็นทรัลแล็บ
ผาสุก พงษ์ไพจิตร ยก 3 เรื่องอื้อฉาว คอร์รัปชั่นที่เกิดจากการสมยอมกัน
รวมเว็บสถาบันฝึกอบรม ทุกรูปแบบ เช่นบริหารงานบุคคล
สรุปเนื้อหา พ่อรวย สอนลูก “ Rich Dad Poor Dad “ by โรเบิร์ต คิโยซากิ - Robert T. Kiyosaki http://www.ecepost.com/viewtopic.php?id=41033003&fb_action_ids=1621508941425477&fb_action_types=og.comments https://www.youtube.com/watch?v=GytyA6ujAa8&feature=yout
วามโปร่งใส ผลประโยชน์ทับซ้อน และจริยธรรมทางวิชาการ เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 01 กรกฎาคม 2558 เวลา 19:18 น.เขียนโดยสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ article
ทำอย่างไรให้รักตัวเอง : 20 วิธีที่จะสร้างคุณค่าแก่ตนเอง article
20 สิ่งที่คุณควรทำตั้งแต่อายุ 30 แล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตอนอายุ 50 ทำแล้วได้ผลแน่นอน!!! article
ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:00:05 น. article
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจสตรี
อเมริกาก็มีศาลสั่งจำคุกอดีตผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียฐานรับสินบน โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 มกราคม 2558 04:27 น. article
รวมสรุปข่าวดังด้านสังคม รอบปี2557 article
คาดการณ์ปี 2558 ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและโลก article
สรุปข่าวเศรษฐกิจ รอบปี 2557 (5รายการ ) article
สรุปข่าวดังด้านการเมืองปี 2557 article
ครบทุกรส การศึกษาไทยปี 2557 article
ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557
10ข่าวดังต่างประเทศ article
10 ข่าวเด่นปี 57 ด้านเศรษฐกิจ ผ่านยูทูบ article
ลำดับข่าวยอดนิยม 2557 สำหรับปี 2557 http://www.thanonline.com/index.php article
เยาวชนอนาคตของชาติ
ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 16:46 น. เขียนโดย thaireform อิศรานิวส์ article
“กระทรวงศึกษาดอทคอม “ คือ อนาคตที่อยากเห็น article
ฉ้อราษฎร์ในวงการก่อสร้าง article
โพสต์ทูเดย์ แรงบันดาลใจ12ปี article
เปิดแนวคิดใหม่ พิชิตคอร์รัปชัน พัฒนาธรรมาภิบาล รวม 6ตอน โดย : ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต คลิตการ์ด article
ทิศทางการลงทุนในปี 2557 แนะนำโดยกูรูนักลงทุนจากหลากหลายสำนัก article
วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง รวม10 ตอน article
ข้อแนะนำ30ข้อเพื่อการลงทุนในกองทุนรวม
รวมข้อคิดก่อนซื้อกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ : ควรซื้อหรือไม่ จังหวะใด เสี่ยงแค่ไหน article
ข้อต้องระวังในการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน article
ลงทุนกองทุนรวม ให้ถูกตัว ถูกราคา ถูกเวลา article
ลงทุนกองทุนรวมอย่างมีชั้นเชิงและจังหวะ article
กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม article
วาระประเทศไทยปี 2557 article
เราควรออกไปเลือกตั้งหรือไม่ เสนอ3ความคิดเห็น article
ชำแหละวิธีการเลือก 6 กองทุนหุ้นปันผลที่ดีที่สุดในประเทศ ปี 2556 article
แฉแก๊งต้มตุ๋นแอบอ้างชื่อ กองทุนรวม หากิน!
หนังสือ ก.พ.ค.ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม เล่มที่4
ข้อเสนอต่อต้านคอร์รัปชั่น
สรุปข่าวการเมืองและสังคมในรอบปี2556 article
สรุปข่าวดังจากทั่วโลก article
สรุปข่าวเศรษฐกิจปี2556 article
สรุปข่าวเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article
อวยพรปีใหม่ article
สุดยอดแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สุขภาพและการใช้งานไอที article
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า article
ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ article
ภาษีสามีภริยา (ตอนที่1-8) article
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ article
เยาวชนคุณธรรม นำสู่เยาวชนคุณภาพ article
ครูสะท้อนผ่านสวนดุสิตโพล เบื่อการเมืองไทย" หนักใจโกงกินทุจริต ฝากให้เห็นแก่ประโยชน์ชาติ article
สรุปข่าวการเมืองและสังคมไทยส่งท้ายปี2555 article
สรุปเหตุการณ์สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ 10 เรื่องดัง แห่งปี 55 article
สรุปข่าวต่างประเทศแห่งปี 2555 article
อุทาหรณ์จากอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการ article
แบบทดสอบความเสี่ยงการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ article
ถอดรหัสคุณธรรม article
คนไทยสุดเอือมระอาข้าราชการรีดไถ-รัฐมนตรีเจ้ายศ article
ข้อแนะนำหลังน้ำท่วมจะต้องทำอะไรบ้าง รวม4บทความจาก4กูรู article
การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. article
ปัญหาในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวกับนักการเมืองและนำไปสู่การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. article
ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ article
สรุปข่าวการเมืองโลกและไทยส่งท้ายปี2554 article
ก.พ.ค.เผยแพร่ หนังสือ “ก.พ.ค.ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” article
สรุปข่าวเศรษฐกิจโลกและไทย ส่งท้ายปี2554 และต้อนรับปี2555 article
การบริหารราชการตามระบบคุณธรรม article
หลักนิติธรรมกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
ป.ป.ช." ติด"อาวุธใหม่ "ปราบทุจริต ปิดรูโหว่ ! ซุก"ตปท."ซ่อน"นอมินี"โกงแล้วหนี
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา article
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือน article
สรุปข่าวสังคมส่งท้ายปี2554 ต้อนรับปี2555 article
ภูมิต้านทานคอรัปชั่น รวม10ตอน article
37 อุทาหรณ์ก่อนทำผิดถึงขั้นต้องอุทธรณ์ article
ระบบคุณธรรมกับการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน หลังการเลือกตั้ง 2554 article
สรุปข่าวรอบด้านเศรษฐกิจปี2553 และคาดการณ์ปี2554 article
สรุปข่าวเด่นการเมืองไทยปี2553 article
สรุปข่าวรอบด้านสังคมปี2553 และคาดการณ์2554 article
ตามรอยถนนสายราชการ article
ข้อแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปัญหาร้องเรียนบุคลากรทุจริตและการป้องกัน article
E_Bookแจกฟรี ทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ article
รวมข้อแนะนำในยามน้ำท่วม article
ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับทางวินัยและแนวทางการลงโทษของกรมสรรพากร article
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานพิทักษ์ระบบคุณธรรมของก.พ.ค. article
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย article
ประเด็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาของนักศึกษา วปอ. 2552 (5 ม.ค. 2553) article
มารู้จักผู้ตรวจการแผ่นดิน article
โครงสร้างและบทบาทของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสหรัฐอเมริกา article
สูตรเรียนลัด เป็นใหญ่ ดรจรวยพร ธรณินทร์ ต้องรู้หน้าที่และเล่นให้เป็น article
อดีตปลัดจรวยพร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง article
ข้อเสนอวิสัยทัศน์ในฐานะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
เมื่อผู้หญิงอยากเป็นใหญ่ ดร.จรวยพร ธรณินทร์
ถอดรหัส”12ไม้เด็ด สูตรสำเร็จข้าราชการ” article
อดีตปลัดศธ.ชี้ปฎิรูปการศึกษารอบใหม่ ให้5องค์กรหลักร่วมแก้ตรงจุด article
10 อาการที่ทำให้ต้องผ่าตัดใหญ่การศึกษาไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com