ReadyPlanet.com
dot dot
bullet33คำถามคำตอบเกี่ยวกับก.พ.ค.
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพค ขั้นที่1ถึง3
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพคขั้นตอนที่ 4 การทำคำวินิจฉัย
bulletแบบยื่นอุทธรณ์ ต่อกพค
bulletผังแสดงขั้นตอนการร้องทุกข์ต่อกพค
bulletแบบฟอร์มที่ใช้ร้องทุกข์ต่อกพค
bulletเว็บกฏหมายและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
bulletเว็บดี300 เว็บทั้งไทยและต่างประเทศ
bulletเว็บส่วนราชการ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.)
bulletรวมเว็บลิงค์หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletศาลปกครอง
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletปปช
bulletปปท
bulletคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletศาลฏีกา
bulletผู้ตรวจการแผ่นดิน
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletwww.moe.go.thกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการตำรวจ (กตร.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม(ก.ศ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการอัยการ(ก.อ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(กพอ.)
bulletคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ.) ก.อบจ.ก.อบต. ก.เทศบาล
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ).
bulletกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สธ
bulletกพของเสหราชอาณาจักร
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสหรัฐ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของรัฐโอกลาโฮมา
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของออสเตรเลีย
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของครูรัฐวิคทอเรีย ออสเตรเลีย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. ) article

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท. )  กระทรวงยุติธรรม

              สำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นใหม่ตาม  มาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ที่กำหนดให้สำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นส่วนราชการระดับกรม  สังกัดกระทรวงยุติธรรมและขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

              โดยมี  นายธาริต  เพ็งดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ท.  ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งนี้ใน                     การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท.    เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. จะปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของรัฐและประชาชน”

พันธกิจ

ตรวจสอบและไต่สวนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนของสังคมไทยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                         พัฒนาบุคลากรปรับปรุงโครงสร้างกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

อำนาจหน้าที่

สำนักงาน ป.ป.ท.  มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดให้พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และคณะรัฐมนตรียังได้มีมติมอบหมาย                              ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตด้วย  ดังนี้

(๑)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประสานงานและให้ความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จัดให้มีหรือให้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นในการศึกษาอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย

(๒)  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่    พฤษภาคม  ๒๕๕๑  ให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.  และภาคีทุกภาคส่วนร่วมจัดทำขึ้น  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง  การประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ    ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจำปีมีสำนักงาน ก.พ.  สำนักงาน ก.พ.ร.  และสำนักงาน ป.ป.ท.  เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

              นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคระกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  โดยมี  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีที่ดูแลนโยบายการบริหารจัดการที่ดี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงทุกกระทรวง  เลขาธิการ ป.ป.ช.  เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการ ก.พ.ร.                    และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นกรรมการ  โดยมี  เลขาธิการ ป.ป.ท.  เป็นกรรมการ  และเลขานุการ

บทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

              สำนักงาน ป.ป.ท.  มีบทบาทเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                                 โดยเป็นศูนย์กลางทั้งการป้องกันและปราบปรามและการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ  ของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                ในฝ่ายบริหารสามารถบูรณาการ  การดำเนินการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้บังเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยุทธศาสตร์  สำนักงาน ป.ป.ท.

-  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

-  การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกับทุกภาคส่วน

-  การเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการองค์กร

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

(คณะกรรมการ ป.ป.ท.)

              พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑  ได้กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ท.  เป็นองค์กรในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยคณะกรรมการ ป.ป.ท.  ประกอบไปด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน  กรรมการอื่นอีกไม่เกินห้าคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.  เป็นกรรมการโดยตำแหน่งและมีเลขาธิการ ป.ป.ท.  เป็นเลขานุการของของคณะกรรมการ ป.ป.ท.

              กรรมการ ป.ป.ท.  ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับคณะกรรมการ ป.ป.ช.  โดยต้องเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์  เป็นหรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครองสูงสุด  ผู้พิพากษาซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำหว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอัยการสูงสุด  อธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารในหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจบริหารเทียบเท่าอธิบดีหรือดำรงตำแหน่งไม่ตำกว่าศาสตราจารย์

              ร้องเรียน  กล่าวหา  หรือแจ้งเบาะแส  ข้อมูลการทุจริตในภาครัฐ  ได้ที่  CALLvCENTER  หมายเลขโทรศัพท์  ๑๑๑๑  หรือไปรษณีย์ตู้  ปณ.  ๓๖๘  ปณจ. หลักสี่  กทม.  ๑๐๒๑๐  และที่สำนักงาน  ป.ป.ท.  อาคารซอฟแวร์ปาร์ค  ถนนแจ้งวัฒนะ  ปากเกร็ด  นนทบุรี

www.pacc.go.th

แผนปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น ภายใต้หน่วยงาน “ ป.ป.ท. ”   

     

      

  หน่วยงานใหม่ที่กำกับดูแลป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั่นคือ หน้าที่ของ ป.ป.ท. ถ้าจะขยายความกันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ก็จะรู้ว่า คณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ (ป.ป.ท.) คือใคร ( ป.ป.ท.) คือคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 หน้าที่หลักของ ป.ป.ท. คือตรวจสอบและปราบปรามการทุจริต ตั้งแต่ ระดับ 8 ลงไปจนถึงระดับท้องถิ่น แต่หน่วยงานที่ตรวจสอบตั้งแต่ระดับ 8 ขึ้นไปจนถึงนายกรัฐมนตรี คือหน้าที่ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือที่เรียกกันว่า (ป.ป.ช.)  

     

  ซึ่งวันนี้ ป.ป.ท. มีอัตรากำลังเพียง 265 คน และ 1 เลขาธิการที่กำกับดูแล ป.ป.ท. นั่นก็คือ ธาริต เพ็งดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แต่กำลังเพียงน้อยนิดนี้ ที่จะต้องสอดส่องดูแลพนักงานของรัฐกว่า 4 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ปราศจากการคอร์รัปชั่น

       

  สัมภาษณ์พิเศษจาก “ ธาริต เพ็งดิษฐ์ ” เลขาธิการคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อดีตอัยการ และรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดี.เอส.ไอ.( D.S.I. )

 

  ป.ป.ท. มีกำลังเพียง 265 คน แต่ต้องกับกำดูแลและตรวจสอบหลาย ๆ องค์กรทั่วประเทศถึง 4 ล้านคน จะเพียงพอหรือไม่ ?

  

  ผมไม่อยากมองว่าเป็นข้อจำกัด หากปริมาณงานมากจนรับไม่ไหวก็คงจะขอ ก.พ. อนุมัติเพิ่มอัตราไว้เพื่อรับมือ แต่ถ้าเราทำงานแบบบูรณาการได้ เราจะบูรณาการกับหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรม  

     

  แต่กฎหมายฉบับนี้ได้เปิดความสำคัญคือ การสนธิกำลังหรือการบูรณาการ เช่น สมมุติว่าเกิดเรื่องร้องเรียน หรือจากการตรวจสอบพบการทุจริตที่ในพื้นที่หนึ่ง เราก็จะส่งกำลังไป 1 – 2 คน เพื่อเข้าไปประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานรับผิดชอบในพื้นที่ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้ชัดเจน เช่น อัยการ  

     

  จังหวัด ซึ่งคนของ ป.ป.ท. จะรับผิดชอบในการทำสำนวน เป็นเลขานุการ และทำงานภายใต้องคาพยพ กฎหมายให้ทำงานในลักษณะนี้เพื่อให้เกิดบูรณาการ จะเกิดสหวิชาชีพ และวิ่งต้นล้มคดีได้ยาก   

     

  นอกจากนี้ กฎหมายยังกำหนดบทบาทของตัวแทนประชาชน เข้ามาร่วมในการไต่สวนป้องกันการทุจริต และมีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งการทำงานของ ป.ป.ท. จะคล้ายกับ ป.ป.ช. เพราะต้องการให้ระบบการตรวจสอบ และพิจารณาโทษอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง ป.ป.ช. ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีการไต่สวน ส่วน ป.ป.ท. ก็ทำงานในรูปแบบคณะกรรมการรวม 7 คน มีเลขาธิการเป็นเลขานุการ แต่กฎหมาย ป.ป.ท.เปิดกว้างมากกว่า โดยให้ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และตั้งผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษา สนธิกำลังกันได้มากยิ่งขึ้น จุดนี้คือจุดที่เราใช้แก้ปัญหาจุดอ่อนของ ป.ป.ช. ซึ่งในอดีตกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องลงไปไต่สวนเองซึ่งข้อนี้เองที่ทำไม่ไหว แต่กฎหมายฉบับนี้ได้ยึดหยุ่น  

     

  หน่วยงานใดบ้างที่อยู่ภายใต้กฎหมายของ ป.ป.ท. ?  

  องค์กรของภาครัฐ ทั้งข้าราชพลเรือน ทหาร ตำรวจ ครู และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งหมดกว่า 40 แห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ข้าราชองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. , อบจ. ที่มี 9,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ รวมทั้งกองทุนหมู่บ้าน กองทุนช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกร อีกทั้งหน่วยงานพิเศษ เช่น องค์การมหาชน  

     

  ่จำนวนคดีที่ได้รับโอนจาก ป.ป.ช. มีมากเท่าไร ?  

  คดีจะมี 2 ส่วนก็คือ คดีที่โอนมาจาก ป.ป.ช. ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการที่จะโอนมาจาก ป.ป.ช. คาดว่ามีจะคดีที่โอนมาจำนวนกว่า 4,000 คดี และคดีที่มีอยู่ในมือของ ป.ป.ท. ซึ่งมาจากการร้องเรียนและที่เราลงไปสอบสวนเองอีกประมาณ 1,000 - 2,000 คดีเศษ รวมทั้งหมดแล้วน่าจะประมาณ 5,000 - 6,000 คดี   

     

  ส่วนการจัดลำดับความสำคัญอย่างไร ที่คนน้อยแต่มีคดีเยอะ และเวลาจำกัด ?  

  เทคนิคก็คือ คดีที่จะขาดอายุความ อันนี้จะต้องมาอันดับแรกเลย ต่อมาก็จะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสังคมหรือประชาชนอย่างมาก เช่น ข้าราชการทำสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น การออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ ลักษณะนี้จะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในการทำคดี  

     

  ป.ป.ท. กำหนดให้เจ้าหน้ารัฐ ต้องเปิดเผยบัญชีมากน้อยแค่ไหน ?  

  เบื้องต้น ผมจะดูประโยชน์และความเหมาะสมของงานกับการให้คุณและโทษเป็นหลัก ซึ่งข้อนี้คงจะต้องระดมความคิดเห็น ต้องรอบคอบ คนมีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต้องช่วยกันทั้งประชาชน และให้สื่อมาช่วยคิดด้วยเพื่อให้เกิดความคิดที่ดีไว้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป เช่น ตำรวจ เจ้าหน้ากรมสรรพกร ฯลฯ ใครทำหน้าที่อย่างไรควรกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนขึ้น แม้จะเป็นระดับผู้น้อย ก็อาจจะต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินด้วย และเสนอบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไป  

     

  ป.ป.ท. ไม่ใช่องค์กรอิสระ การเมืองอาจเข้ามาแทรกแซงได้ ?  

  โดยระบบแล้ว ในฐานะที่ผมเป็นเลขาธิการ ป.ป.ท. ผมสั่งยุติคดีไม่ได้ เพราะเราต้องทำงานในรูปของคณะกรรมการ เ ราออกแบบไว้เหมือนกับ ป.ป.ช. ซึ่งมีระบบไต่สวน และมีระบบการทำงานที่คล้ายคลึงกันมาก แต่มีความยึดหยุ่นมากกว่า และในฐานะที่ผมเป็นกรรมาธิการด้วยก็มีความคาดหวังสูงมากเพื่อที่จะทำงานให้สัมฤทธิ์ผลตามกติกาที่ดี ซึ่งมีประชาชนได้มีส่วนร่วม  

     

  องค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศ กว่า 9,000 กว่าแห่ง จะดูแลได้ทั่วถึงอย่างไร ?  

  สิ่งแรกที่ผมคิดคือ งานป้องกันจะต้องมาก่อน เราต้องทำความเข้าใจเพื่อช่วยกันปลุกพลังความคิด โดยเฉพาะผู้นำในองค์กรท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ ฝ่ายทางการเมืองก็คือ นายก อบจ., นายก อบต. รวมถึงข้าราชการประจำก็คือ ปลัด อบต. และเทศบาลทั่วประเทศทั้ง 9,000 กว่าแห่ง เพื่อขอความร่วมมือกันและต้องช่วยกันกำกับดูแล และที่สำคัญมากอีกอย่างก็คือ เราต้องอาศัยสื่อสารมวลชนเพื่อช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์ว่า “ การปราบปรามการทุจริต คือภารกิจของทุกภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกัน จึงจะสัมฤทธิผลได้ ” แต่วันนี้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยงานของ ป.ป.ท. เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะความร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงสำเร็จได้  

     

  ในวาระการดำรงตำแหน่งของท่าน จะทำภารกิจได้มากน้อยเพียงใด ?  

  โดยครบเทอมแล้วก็ 4 ปี ต่อได้อีกปีต่อปี เต็มที่ก็ 5 – 6 ปี ผมเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน แต่ที่ผมคิดไว้ก็คือ ผมจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  

     

     

   
สาระพิเศษ

ทิศทางการศึกษาโลก 2015 Student-driven Learning ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:00:05 น. article
อเมริกาก็มีศาลสั่งจำคุกอดีตผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนียฐานรับสินบน โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 7 มกราคม 2558 04:27 น. article
รวมสรุปข่าวดังด้านสังคม รอบปี2557 article
คาดการณ์ปี 2558 ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและโลก article
สรุปข่าวเศรษฐกิจ รอบปี 2557 (5รายการ ) article
สรุปข่าวดังด้านการเมืองปี 2557 article
ครบทุกรส การศึกษาไทยปี 2557 article
ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2557
10ข่าวดังต่างประเทศ article
10 ข่าวเด่นปี 57 ด้านเศรษฐกิจ ผ่านยูทูบ article
ลำดับข่าวยอดนิยม 2557 สำหรับปี 2557 http://www.thanonline.com/index.php article
เยาวชนอนาคตของชาติ
ข้อเสนอว่าด้วยการปฏิรูปการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 16:46 น. เขียนโดย thaireform อิศรานิวส์ article
“กระทรวงศึกษาดอทคอม “ คือ อนาคตที่อยากเห็น article
ฉ้อราษฎร์ในวงการก่อสร้าง article
โพสต์ทูเดย์ แรงบันดาลใจ12ปี article
เปิดแนวคิดใหม่ พิชิตคอร์รัปชัน พัฒนาธรรมาภิบาล รวม 6ตอน โดย : ศาสตราจารย์ ดร. โรเบิร์ต คลิตการ์ด article
ทิศทางการลงทุนในปี 2557 แนะนำโดยกูรูนักลงทุนจากหลากหลายสำนัก article
วางแผนการเงินให้รวยด้วยตัวเอง รวม10 ตอน article
ข้อแนะนำ30ข้อเพื่อการลงทุนในกองทุนรวม
รวมข้อคิดก่อนซื้อกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ : ควรซื้อหรือไม่ จังหวะใด เสี่ยงแค่ไหน article
ข้อต้องระวังในการลงทุนในช่วงตลาดผันผวน article
ลงทุนกองทุนรวม ให้ถูกตัว ถูกราคา ถูกเวลา article
ลงทุนกองทุนรวมอย่างมีชั้นเชิงและจังหวะ article
กลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวม article
วาระประเทศไทยปี 2557 article
เราควรออกไปเลือกตั้งหรือไม่ เสนอ3ความคิดเห็น article
ชำแหละวิธีการเลือก 6 กองทุนหุ้นปันผลที่ดีที่สุดในประเทศ ปี 2556 article
แฉแก๊งต้มตุ๋นแอบอ้างชื่อ กองทุนรวม หากิน!
ข้อเสนอต่อต้านคอร์รัปชั่น
สรุปข่าวการเมืองและสังคมในรอบปี2556 article
สรุปข่าวดังจากทั่วโลก article
สรุปข่าวเศรษฐกิจปี2556 article
สรุปข่าวเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี article
อวยพรปีใหม่ article
สุดยอดแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา สุขภาพและการใช้งานไอที article
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า article
ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ article
ภาษีสามีภริยา (ตอนที่1-8) article
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ article
เยาวชนคุณธรรม นำสู่เยาวชนคุณภาพ article
ครูสะท้อนผ่านสวนดุสิตโพล เบื่อการเมืองไทย" หนักใจโกงกินทุจริต ฝากให้เห็นแก่ประโยชน์ชาติ article
สรุปข่าวการเมืองและสังคมไทยส่งท้ายปี2555 article
สรุปเหตุการณ์สำคัญ ด้านเศรษฐกิจ 10 เรื่องดัง แห่งปี 55 article
สรุปข่าวต่างประเทศแห่งปี 2555 article
อุทาหรณ์จากอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการ article
แบบทดสอบความเสี่ยงการกระทำผิดวินัยของข้าราชการ article
ถอดรหัสคุณธรรม article
คนไทยสุดเอือมระอาข้าราชการรีดไถ-รัฐมนตรีเจ้ายศ article
ข้อแนะนำหลังน้ำท่วมจะต้องทำอะไรบ้าง รวม4บทความจาก4กูรู article
การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. article
ปัญหาในการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนที่เกี่ยวกับนักการเมืองและนำไปสู่การร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. article
ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ article
สรุปข่าวการเมืองโลกและไทยส่งท้ายปี2554 article
ก.พ.ค.เผยแพร่ หนังสือ “ก.พ.ค.ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม” article
สรุปข่าวเศรษฐกิจโลกและไทย ส่งท้ายปี2554 และต้อนรับปี2555 article
การบริหารราชการตามระบบคุณธรรม article
หลักนิติธรรมกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย
ป.ป.ช." ติด"อาวุธใหม่ "ปราบทุจริต ปิดรูโหว่ ! ซุก"ตปท."ซ่อน"นอมินี"โกงแล้วหนี
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา article
แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการพลเรือน article
สรุปข่าวสังคมส่งท้ายปี2554 ต้อนรับปี2555 article
ภูมิต้านทานคอรัปชั่น รวม10ตอน article
37 อุทาหรณ์ก่อนทำผิดถึงขั้นต้องอุทธรณ์ article
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างพลังอำนาจสตรี
ระบบคุณธรรมกับการบริหารจัดการของภาครัฐและเอกชน หลังการเลือกตั้ง 2554 article
สรุปข่าวรอบด้านเศรษฐกิจปี2553 และคาดการณ์ปี2554 article
สรุปข่าวเด่นการเมืองไทยปี2553 article
สรุปข่าวรอบด้านสังคมปี2553 และคาดการณ์2554 article
ตามรอยถนนสายราชการ article
ข้อแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปัญหาร้องเรียนบุคลากรทุจริตและการป้องกัน article
E_Bookแจกฟรี ทำดีถวายพ่อ ชีวิตเพียงพอ article
รวมข้อแนะนำในยามน้ำท่วม article
ความหมายและหลักการของคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
ข้อบังคับทางวินัยและแนวทางการลงโทษของกรมสรรพากร article
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานพิทักษ์ระบบคุณธรรมของก.พ.ค. article
ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย article
ประเด็นข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษาของนักศึกษา วปอ. 2552 (5 ม.ค. 2553) article
มารู้จักผู้ตรวจการแผ่นดิน article
โครงสร้างและบทบาทของกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสหรัฐอเมริกา article
สูตรเรียนลัด เป็นใหญ่ ดรจรวยพร ธรณินทร์ ต้องรู้หน้าที่และเล่นให้เป็น article
อดีตปลัดจรวยพร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง article
ข้อเสนอวิสัยทัศน์ในฐานะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)
เมื่อผู้หญิงอยากเป็นใหญ่ ดร.จรวยพร ธรณินทร์
ถอดรหัส”12ไม้เด็ด สูตรสำเร็จข้าราชการ” article
อดีตปลัดศธ.ชี้ปฎิรูปการศึกษารอบใหม่ ให้5องค์กรหลักร่วมแก้ตรงจุด article
10 อาการที่ทำให้ต้องผ่าตัดใหญ่การศึกษาไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.