dot dot
โยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม...เจตนาแท้จริงหรืออำพราง article

โยกย้ายข้าราชการเพื่อความเหมาะสม...เจตนาแท้จริงหรืออำพราง

โดย นายนิรัญ อินดร พนักงานคดีปกครอง ๓

ตรวจแก้ไขโดย นางสาวปรานี สุขศรี พนักงานคดีปกครอง ๖ว

กลุ่มวารสารและเอกสารวิชาการ

สำนักวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานศาลปกครอง

 

 

           ชะตากรรมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากับบรรดาข้าราชการระดับสูงในหลาย ๆ

หน่วยงานที่ถูกโยกย้ายไม่เว้นแต่ละวัน โดย “อ้างเหตุผลความเหมาะสมและจำเป็น” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรกระบวนการยุติธรรมเช่นองค์กรตำรวจหรือองค์กรที่มีผลต่อการสร้างเสริมความเป็นธรรมในสังคมดังเช่นสื่อสารมวลชนนั้น นับว่ารุนแรงและเสียดทานความรู้สึกต่อต้านของกระแสสังคมมากมาย บางท่านอาจเห็นว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ที่ผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายจำเป็นต้องจัดกระบวนทัพใหม่ เลือกคนของตนเข้าทำงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกัน

ได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถผลักดันนโยบายไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยเร็วหรือเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับตำแหน่งเข้ามาทำหน้าที่จัดรูปแบบและโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ของการบริหารกิจการองค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว เป็นต้น

        เมื่อกฎหมายเปิดช่องให้ข้าราชการการเมืองเข้ามามีบทบาทและอำนาจใน

การบริหารงานบุคคลของฝ่ายข้าราชการประจำได้ จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่บรรดานักการเมืองผู้มีอำนาจกุมนโยบายของรัฐมักจะเข้ามาแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอๆ ซึ่งคงมิใช่เฉพาะการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่เป็นหัวกระบวนสำคัญของการบริหารจัดการภารกิจในองค์เท่านั้น ทว่าอาจรวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ฝ่ายข้าราชการประจำกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดด้วยเหตุผลซ้ำๆ ว่า “เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน”

หากการใช้อำนาจเป็นไปตามเหตุผลที่ยกขึ้นอ้างอย่างแท้จริง ก็นับเป็นความโชคดี

ของประชาชนในสังคมประเทศที่จะมีชีวิตอยู่อย่างปกติสุขและสงบเรียบร้อยภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลและข้าราชการประจำที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถและด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ในทางตรงกันข้ามหากผู้มีอำนาจใช้อำนาจของตนโดยมีเจตนาอำพรางหรือแอบแฝงเพื่อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง ขาดจริยธรรม คุณธรรมและหลงลืมความถูกต้องชอบธรรม  ภายใต้หลักการและวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อำนาจหน้าที่ไว้ นอกจากจะทำลายขวัญและกำลังใจ

ของข้าราชการดี ๆ ที่มุ่งมั่นจะทำ งานเพื่อประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน

อย่างแท้จริงแล้ว ยังเป็นการทำลายความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อระบบราชการหรือแม้กระทั่งการทำลายความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่เลือกรัฐบาลให้เข้าทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนตนอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นประชาชนในสังคมประเทศย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องเผชิญกับความเดือดร้อนวุ่นวายและส่งผลให้ประเทศต้องล่มสลายในที่สุด

     การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ไม่ว่าจะเป็นในฤดูกาลหรือนอกฤดูกาลและไม่ว่า

จะเป็นการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจในระดับใดก็ตาม ประการสำคัญที่ผู้มีอำนาจต้องตระหนักที่สุดก็คือขอบเขตการใช้อำนาจภายใต้วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.. ๒๕๓๕ หรือฉบับที่แก้ไขใหม่คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒๒ ก. วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑) โดยกฎหมายดังกล่าวได้แสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่า “บริหารบุคคล

โดยระบบคุณธรรม ราชการต้องปฏิบัติต่อข้าราชการด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ปราศจากอคติและมีความเป็นกลางทางการเมือง”

          ศาลปกครองได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการใช้อำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการไว้

หลายต่อหลายคดี อันเป็นการยืนยันหลักการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งผู้มีอำนาจสามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานสำหรับการใช้อำนาจของตนหรือแม้กระทั่งบรรดาข้าราชการผู้อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาทุกคนก็สามารถศึกษาทำความเข้าใจเพื่อสร้างภูมิความรู้สำหรับปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่น

 

         . คดีย้ายข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ประจำ ณ สถานที่ที่ให้เอกชนเช่าดำเนินการ :

         มีข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ ส่วนอำนวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานเลขานุการที่ยากมาก โดยต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์กับงานที่ปฏิบัติเพื่อกำหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดยไม่ต้องมีการกำกับ ตรวจสอบ แนะนำหรือสามารถวางแผนการปฏิบัติงานเองและตัดสินใจแก้ไข ปรับเปลี่ยนแผนหรือแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบโดยอิสระ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ ท่าเทียบเรือรัษฎา ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือที่ให้เอกชนเช่า

ดำเนินการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการใช้ท่าเทียบเรือรัษฎาให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและประสานงานระหว่างผู้เช่าท่าเทียบเรือรัษฎากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการท่าเทียบเรือรัษฎา เช่น ตำรวจน้ำ เจ้าท่าภูมิภาคเป็นต้น ซึ่งในขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ ท่าเทียบเรือรัษฎาดังกล่าว ส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผู้ถูกฟ้องคดี)มีกรอบอัตรากำลังข้าราชการจำนวน ๙ อัตรา และมีข้าราชการตามกรอบอัตรากำลังจริงจำนวน๖ อัตรา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการกลั่นแกล้งจนได้รับความเดือดร้อนเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งและสั่งให้กลับไปปฏิบัติงานที่เดิม

          ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๐/๒๕๔๗ วินิจฉัยว่า

แม้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีอำนาจดุลพินิจตามกฎหมายในการสั่งให้ข้าราชการในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการได้ ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ พ.. ๒๕๓๔แต่การออกคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ คำสั่งนั้นต้องสามารถดำเนินการให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายลุล่วงไปได้ คำสั่งใดที่ไม่สามารถทำให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับที่ให้อำนาจปรากฏเป็นจริงได้ ย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้น ต้องมีความจำเป็นในการออกคำสั่ง กล่าวคือ จะใช้อำนาจจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของข้าราชการได้เพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเท่านั้น การจำกัดเสรีภาพของข้าราชการเกินขอบเขตแห่งความจำเป็นแก่การดำเนินการตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งมหาชนจะต้องได้รับประโยชน์จากคำสั่งมากกว่าความเสียหายที่ผู้รับคำสั่งได้รับดังนั้น แม้คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจำ ณ ท่าเทียบเรือจะเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ตามกฎหมายที่จะทำให้การดูแลการดำเนินกิจการท่าเทียบเรือสำเร็จลุล่วงไปได้ก็ตาม แต่การกำกับดูแลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีออกไปปฏิบัติงานประจำก็ได้  เพราะองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่เพียงตรวจสอบการดำเนินการตามสัญญาของเอกชนเป็นครั้งคราวและในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารกระทำได้โดยสะดวก ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถปฏิบัติงานได้

โดยไม่จำ เป็นต้องไปนั่งปฏิบัติงานประจำ ณ ท่าเทียบเรือ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่

ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติหลายด้าน การให้ผู้ฟ้องคดีไปปฏิบัติงานประจำ ณท่าเทียบเรือทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านอื่น ๆ ได้ อันจะทำให้การบริหารงานบุคคลในสำนักงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย คำสั่งข้างต้นจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

          จากคำพิพากษาดังกล่าวได้วางหลักเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโยกย้าย

ข้าราชการว่า ถึงแม้จะมีอำนาจออกคำสั่งได้ก็ตาม การออกคำสั่งก็จะต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญคือ

         () ผลของการออกคำสั่ง จะต้องทำให้เจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของกฎหมายปรากฏเป็นจริงได้

         () ความจำเป็นของการออกคำสั่ง การใช้อำนาจจะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของข้าราชการเกินกว่าความจำเป็น โดยทำได้เพียงเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์หรือวัตถุของกฎหมายเท่านั้น

      () ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างผลได้ผลเสียที่เอกชนได้รับและประโยชน์ของมหาชนควบคู่กันโดยมหาชนจะต้องได้รับประโยชน์จากคำสั่งมากกว่าความเสียหายที่ผู้รับคำสั่งได้รับ ฉะนั้น การใช้อำนาจดุลพินิจจึงไม่ได้หมายความว่าผู้มีอำนาจจะสามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจจนละเลยความถูกต้องชอบธรรมและเจตนารมณ์ของกฎหมายแต่อย่างใด

         . คดีย้ายให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่ต่ำกว่าตำแหน่งสายงานเดิม :

 

       มีข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานเทศบาล ขณะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ นายกเทศมนตรีตำบล (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งโอน (ย้าย) ผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการกลั่นแกล้งและไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและเรียกค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๐/๒๕๕๐ วินิจฉัยว่า ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๒๒ กำหนดว่าการย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งใดไปแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในสายงานที่ต่ำกว่าตำแหน่งสายงานเดิมหรือระดับต่ำกว่าเดิมหรือย้ายพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษาไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายผู้ปฏิบัติงานให้กระทำได้ต่อเมื่อพนักงานเทศบาลผู้นั้นสมัครใจและได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

           ในการย้ายผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานเทศบาลจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ ๘ ไปดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ระดับ ๗ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้สมัครใจนั้น แม้ว่าจะเป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.. ๒๕๔๒ ก็ตาม ในการย้ายก็จะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศตามข้อ ๒๒ ด้วยและเมื่อตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายบริหารสถานศึกษากำหนดให้ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปริมาณงานและคุณภาพงานสูงกว่าตำแหน่ง

อาจารย์ใหญ่ประกอบกับผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงว่าการโอนย้ายในลักษณะดังกล่าว เป็นการให้ไปดำรงตำแหน่งในสายงานที่ต่ำกว่าตำแหน่งในสายงานเดิมและถือว่าพ้นจากหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนไปปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ใหญ่เพียงตำแหน่งเดียว จึงเป็นการโอน (ย้าย)โดยมิได้สอบถามความสมัครใจจากผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดีก็มิได้สมัครใจที่จะไปรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ตามคำสั่งของนายกเทศมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) แต่อย่างใด ฉะนั้น

        จึงเป็นการออกคำสั่งที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขตามข้อ ๒๒ ของประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลดังกล่าว จึงเป็นคำ สั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและแม้ว่าจะผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลแล้วก็ตาม และเมื่อผลของคำสั่งทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องย้ายจากตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเงินประจำตำแหน่งไปดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงินประจำตำแหน่ง ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำ

ละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เทศบาลในฐานะหน่วยงานของรัฐในสังกัดจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนเพื่อความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

        จากคำพิพากษาดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจออกคำสั่งโยกย้ายข้าราชการโดยผู้ออกคำสั่งได้รู้และเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายเป็นอย่างดี อันเป็นการสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ไม่เคารพกฎเกณฑ์หรือกฎหมายอย่างเห็นได้ชัด จนกระทั่งทำให้ผู้ใต้อำนาจบังคับบัญชาได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายและผลของการใช้อำนาจที่ผิดๆ นั้น นำมาซึ่งการสูญเสียงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายสำหรับการชดใช้ค่าเสียหายอีกด้วย

          . คดีย้ายข้าราชการเพราะมีพฤติการณ์กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาและมีปัญหาด้านการปกครอง :

       มีข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมราชทัณฑ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓ เรือนจำจังหวัด ต่อมาผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้ย้ายผู้ฟ้องคดีกับข้าราชการอื่น ไปปฏิบัติหน้าที่เรือนจำอื่นที่ขาดแคลนอัตรากำลัง โดยมีเหตุผลว่ามีพฤติการณ์กระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา มีปัญหาด้านการปกครองและเคยถูกลงโทษทางวินัยหลายครั้ง เช่น ขาดราชการ บกพร่องต่อหน้าที่ทำให้ผู้ต้องขังหลบหนี ไม่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม กิริยาก้าวร้าวต่อผู้บังคับบัญชา อธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี)ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรจุและแต่งตั้งของกรมราชทัณฑ์รับไปพิจารณาและต่อมาอธิบดี

กรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงได้มีคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดีรวมทั้งข้าราชการอื่น ไปปฏิบัติราชการที่เรือนจำอื่นตามมติคณะกรรมการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการย้ายดังกล่าวเป็นการสั่งที่รวดเร็วและผิดธรรมเนียมในการโยกย้ายตามฤดูกาล จึงฟ้องเพิกถอนคำสั่งศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒/๒๕๔๘ วินิจฉัยว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นข้าราชการ

พลเรือนสามัญ ระดับ ๓ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรักษาการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ๓ เรือนจำจังหวัดที่ว่างได้ตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๓๕ และเมื่อก่อนออกคำสั่งอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี)ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพิจารณาและอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีความเห็นว่าการเสนอให้สั่งย้ายผู้ฟ้องคดีเป็นไปเพื่อความเหมาะสม ขจัดปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารงานบุคคลของเรือนจำและเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีก ฉะนั้น การสั่งย้ายดังกล่าวได้พิจารณาอย่างรอบด้านโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริง เหตุผลความจำเป็น ตลอดจนความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานแล้ว ผู้ฟ้องคดีอาจไม่พอใจที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการถูกย้าย แต่การ

ย้ายเป็นการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาที่จะสั่งให้ย้ายผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตามที่เห็นสมควร และการย้ายมิใช่การลงโทษ แต่เป็นเรื่องของความจำเป็น ความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ    จึงไม่ต้องมีการกระทำความผิดทางวินัยเสียก่อนจึงจะย้ายได้ การย้ายเป็นการบริหารงานของผู้บังคับบัญชาสามารถจะคัดสรรหรือจัดคนลงในตำแหน่งที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) สั่งย้ายผู้ฟ้องคดีโดยมีอคติหรือมีเจตนากลั่นแกล้งผู้ฟ้องคดีให้ได้รับความเสียหาย จึงถือได้ว่าได้ใช้ดุลพินิจโดยชอบ

แล้ว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

             คำพิพากษาทั้งสามเรื่องดังกล่าว น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจที่ดีสำหรับผู้มีอำนาจทั้งหลายว่า การใช้อำนาจโดยมีเจตนาแท้จริงตามวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ย่อมเป็นการใช้อำนาจที่ถูกต้องและชอบธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์กับสาธารณะโดยตรง ถึงแม้จะกระทบกระเทือนประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลบางคนบ้างก็ตาม แต่หากใช้อำนาจโดยมีเจตนาอำพราง  หรือแอบแฝงไว้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง กดขี่ข่มเหงรังแกผู้ที่อ่อนด้อยกว่าหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจของตนโดยไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของคนอื่น ไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รังแต่จะแสวงหาช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อยืนยันการใช้อำนาจของตนว่า

เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วล่ะก็ นอกจากศาลปกครองจะใช้อำนาจเพิกถอนคำสั่งซึ่งจะมีผลให้ฝ่ายปกครองต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ถูกต้องตามคำพิพากษาแล้ว สังคมจะสงบสุขได้อย่างไร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการใช้อำนาจจนละเมิดสิทธิเสรีภาพของข้าราชการด้วยกันเสียเอง ย่อมส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่ได้รับผลกรรมจากการใช้อำนาจที่แอบแฝงด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวก็คือประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศนั่นเอง__
บรรยายและอภิปราย

ปฎิรูประบบราชการไทยยุคใหม่ ก้าวหน้า หรือถอยหลัง
ผงะ ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง เจอกว่าร้อย ล. "กรมบัญชีกลาง" เล็งเพิ่มโทษ article
• หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของตนเอง ราชการหน้าแนวหน้า : 18 มกราคม 2558 article
การสอบสวน กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ราชการหน้าแนวหน้า : 11 มกราคม 2558 article
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา • ราชการหน้าแนวหน้า : 14 ธันวาคม 2557 article
อ.ก.พ.ศ.อ.บ.ต. article
การรายงานการดำเนินการทางวินัย ราชการหน้าแนวหน้า : 30 พฤศจิกายน 2557
การขอยกเว้นให้เข้ารับราชการกรณีมีลักษณะต้องห้าม ราชการหน้าแนวหน้า : 9 พฤศจิกายน 2557 article
การลงโทษทางวินัย ราชการหน้าแนวหน้า : 28 กันยายน 2557 article
การแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ราชการหน้าแนวหน้า : 31 สิงหาคม 2557 article
หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการสอบสวน ราชการหน้าแนวหน้า : 10 สิงหาคม 2557 article
องค์ประกอบและคุณสมบัติคณะกรรมการสอบสวน ราชการหน้าแนวหน้า : 27 กรกฎาคม 2557 article
การดำเนินการกรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง รวม4ตอน article
ป.ป.ช.กับก.พ.:การออกจากราชการ ราชการหน้าแนวหน้า : 22 มิถุนายน 2557 article
กรณีมีมูลกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ราชการแนวหน้า : 15 มิถุนายน 2557 article
มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัย ราชการแนวหน้า : 1 มิถุนายน 2557 article
จะออกจากราชการวันไหนดี • ราชการแนวหน้า : 11,18 พฤษภาคม 2557 article
เด้งปลัดอำเภอ - เซ่นลอบตัดไม้ วันที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 21:44 น. ข่าวสดออนไลน์ article
การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงาน ตามความประสงค์ของทางราชการ
การไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศหรือต่างประเทศ (ราชการแนวหน้า)
• การสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุเจ็บป่วย article
การสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุเจ็บป่วย ราชการแนวหน้า : 20 เมษายน 2557 article
การแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูง แนวหน้า 13 เมษายน 2557 article
เติมชื่อและโทรศัพท์ในแผ่นปลิวเป็นละเมิดหรือไม่ article
อ.ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิในอ.ก.พ.กรมปฏิบัติหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง article
วิทยากรจะเดินทางไปต่างประเทศได้ไหม article
บวชหน้าไฟกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
การอนุญาตให้เอกชนเก็บขนขยะแทน article
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง article
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะร่ำรวยผิดปกติ ที่มา ราชการแนวหน้า :2กุมภาพันธ์ 2557 article
ผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย article
ยกเลิกการสั่งให้ออกเพราะล้มละลายไม่ได้ •ราชการแนวหน้า 12 มกราคม 2557 1.ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เรียกว่ article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.
พนักงานราชการอีกครั้ง
ปกปิดข้อมูลการรับราชการที่อื่น article
สภาพการเป็นข้าราชการขาดตอนทำไม่ได้ article
ผู้รักษาราชการแทนกับ อ.ก.พ.สามัญ article
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของ อ.บ.จ. article
การแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ 09 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร article
การแต่งตั้งเลขานุการของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ article
การสั่งให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง/หน้าที่ชั่วคราว article
การมอบอำนาจของคณะกรรมการ article
นิติกรช่วยราชการได้เงิน พ.ต.ก.ไหม article
ฟังเหตุผลศาลฎีกาฯ ทำไม อภิรักษ์ ไม่ผิดคดีรถดับเพลิง ? article
นำเหตุอื่นที่ไม่สอบมาลงโทษไม่ได้ article
ความเป็นกลางของผู้บังคับบัญชากับวินัย article
คำสั่งของผู้บังคับบัญชาเป็นที่สุดจริงหรือไม่
การลงโทษไม่ต้องสั่งตามความเห็นของคณะกรรมการ article
โรงรับจำนำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น article
การอุดหนุนค่าใช้จ่ายแก่หน่วยงานอื่น article
เงินรางวัลประจำปีของท้องถิ่น article
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ article
การจ่ายเงินเดือนระหว่างออกจากราชการ article
กำนันกับสารวัตรกำนัน:การอุทธรณ์คำสั่ง article
กทม.วุ่น!กพค.สั่งยกเลิกตั้งซี10 รวม8คน โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์31 กรกฎาคม 2556 18:43 กทม.วุ่น "กพค."สั่งยกเลิกตั้งซี 10 รวม 8 คน เหตุโยกย้ายไม่เป็นธรรม "สุขุมพันธุ์" ยันทำถูกต้อง-ยึดความสามารถก่อนอาวุโส นายทรรน ศิลาทอง รองผู้อำนวยก article
การดำเนินการทางวินัยใหม่2ตอน article
การนับองค์ประชุมก.พ.และอ.ก.พ. article
การกำจัดสิทธิผู้ต้องโทษจำคุกเข้ารับราชการ article
อำนาจรัฐมนตรีกับการจำกัดการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน article
องค์ประกอบคณะกรรมการสอบสวนฯ:ราชการแนวหน้า article
การสั่งให้ข้าราชการไปช่วยปฏิบัติราชการในกรม article
การแจ้งคืนเงินภาษีอากรผิดพลาด article
การจ่ายบำเหน็จตกทอด
การคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย article
การขอบรรจุกลับเข้ารับราชการเมื่อสอบตก article
การใช้อำนาจในการย้ายข้าราชการ article
วิกลจริตนั้นเป็นฉันใด article
กฎหมายล้างมลทินกับการบรรจุกลับและบทความราชการแนวหน้ารวม 5 ตอน
คำพิพากษาศาลปกครองผูกพันประการใด article
ชายและหญิงกับวินัย รวม3ตอน article
อำนาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจ article
ตกเป็นบุคคลล้มละลาย จะทำฉันใด article
การดำเนินการทางวินัยกับผู้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับต้น article
แฉทุจริตสวมบัตรประชาชนเชียงใหม่ป่วน article
การลงนามโดยรัฐมนตรี เมื่อเกิดกรณีการยุบสภา article
การชะลอการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง article
ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ(อีกครั้ง) article
มติปปช.กับกฎหมายล้างมลทินอีกที article
ราชการแนวหน้า 3 ตอน : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนเพิ่มเติม article
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะล้มละลาย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 6/12/2009 article
ดุลพินิจในการย้ายข้าราชการโดยชอบ article
รองปลัดกระทรวงกับผู้ตรวจราชการกระทรวง article
การแต่งตั้งและพ้นจากการเป็นกรรมการ article
ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ.หรือ ก.พ.ค.: article
ทางเดินของผู้ได้รับต่อเวลาราชการ article
การสั่งให้ไปรับราชการทหาร (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 25/3/2012 ) article
มาตรการคุ้มครองผู้เสียหายและผู้ร้องทุกข์ของ ป.ป.ท. (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 18/3/2012) article
ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 11/3/2012) article
การรับโอนมาเลื่อนไม่ถูกต้องเกิดผลใด (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 26/2/2012 ) article
การนับอายุราชการ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 19/2/2012) article
ละเมิดอำนาจศาลต้องงดเลื่อนเงินเดือน (ราชการแนวหน้า) article
ละเมิดอำนาจศาลต้องงดเลื่อนเงินเดือน (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 12/2/2012) article
เกษียณแล้วจะเลื่อนเงินเดือนได้หรือไม่ (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 5/2/2012) article
คุณสมบัติของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) article
องค์ประกอบคณะกรรมการสำคัญไฉน (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 22/1/2012) article
รับประโยชน์จากการขายทรัพย์สินได้ไหม (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 15/1/2012 ) article
ป.ป.ช. แจ้งข้อหาสุพจน์ร่ำรวยผิดปกติ พบมีเงินสด-ทรัพย์สินมากกว่ารายได้ เผยสายรัดธนบัตรโยง 4 บ.เอกชน article
การดำเนินการทางวินัยกับผู้ดำรงตำแหน่ง อำนวยการระดับต้น article
จะเลื่อนหรือโอน/ย้ายต้องเลือกก่อน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 8/1/2012) article
การทำหน้าที่ของประธานและอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรม (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 25/12/2011) article
มาตรการคุ้มครองพยานในคดีวินัย (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 4/12/2011) article
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร article
อำนาจของผู้บังคับบัญชากับการดำเนินการทางวินัย (ที่มา ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 27/11/2011) article
อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการสืบสวนข้อเท็จจริง (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 20/11/2011) article
การพิจารณาให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งนิติกร (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 30/10/2011) article
กฎหมายล้างมลทิน (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 23/10/2011) article
อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 16/10/2011) article
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ (ราชการแนวหน้า) article
การกำหนดตำแหน่งภายในกรอบมูลค่ารวมของตำแหน่ง (ปฏิรูป ราชการแนวหน้า 2 ตุลาคม 2554) article
อาวุธในการบริหารงานบุคคล (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 25/9/2011) article
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรี (ปฏิรูป วันที่ 18/9/2011ราชการแนวหน้า) article
วันเข้า วันออก (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป รวม2ตอน article
10บิ๊กชิงก.พ.ค.กทม.มี2คนในลงลุ้น article
บัญชีเกษียนข้าราชการฝ่ายบริหาร 91ตำแหน่ง มติชน 1 กันยายน 2554 article
การสั่งให้ออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ (ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป วันที่ 28/8/2011) article
การสั่งให้ข้าราชการประจำส่วนราชการ (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 21/8/2011) article
ประพฤติชั่วนั้นเป็นฉันใด (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 14/8/2011) article
มาตรการ กพกรณีส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. (ราชการแนวหน้า) article
คำสั่งให้รักษาราชการแทน ร้องทุกข์ไม่ได้ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 31/7/2011) article
แนวทางการพัฒนาตนเองให้ทันสมัย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 24/7/2011 article
การไปปฎิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ (ราชการแนวหน้า) article
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการ3 ตอน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
เกษียณก่อนกำหนดกับคดีอาญา (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 3/7/2011 ) article
การเล่นการพนันกับผู้ใหญ่บ้านและกำนัน (ปฏิรูป วันที่ 26/6/2011 ราชการแนวหน้า) article
การรักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 19/6/2011) article
สิทธิของข้าราชการที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 22/5/2011 )
เป็นข้าราชการก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ปฏิรูป วันที่ 8/5/2011ราชการแนวหน้า) article
การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงขึ้น(จองกันไม่ได้) (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
มารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 17/4/2011) article
ปัญหาของพนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (ราชการแนวหน้า) article
การประเมินความรู้ความสามารถเพื่อรับเงิน พ.ต.ก. (ราชการแนวหน้า) article
การชดใช้เงินเมื่อผิดสัญญา3ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
สิงห์มหาดไทยก่อหวอด ค้านเปิดกว้างสรรหานายอำเภอ article
การลาคลอดบุตรของพนักงานราชการ (ราชการแนวหน้า) article
สั่งยุติเรื่องตนเองล้างมลทินไหม (ราชการแนวหน้าโดย ปฏิรูป วันที่ 23/1/2011 article
ข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
เงินเดือนของผู้ถูกสั่งลงโทษถึงออกจากราชการโดยไม่ถูกต้องเหมาะสม (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป วันที่ 12และ19/12/2010) article
ไม่ลงชื่อทำงานเบิกโอทีได้ไหม 2ตอน(ราชการแนวหน้าโดยปฏิรูป ) article
ปัญหาการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการซ้ำซ้อน 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
เปิดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ปี 53 ไทยดีขึ้นเล็กน้อยได้ 3.5 เท่ากับจีน สหรัฐฯแย่ลงเพราะวิกฤตการเงินวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 15:14:23 น. มติชนออนไลน์ article
การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งหลายระดับ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 17/10/2010 article
ข้าราชการประจำกับนักการเมืองเลว (รวมสามตอน) (แนวหน้า ตาโป๋เป่าปี่) article
การรักษาระบบคุณธรรม article
ก.พ.ชง ครม.เห็นชอบกฎคุ้มครองพยาน article
เปิดรายงานศักยภาพข้าราชการไทย ไม่ขายหน้าแต่ไม่กระเตื้อง article
กฎ กพว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ (2ตอน ราชการแนวหน้า) article
สิทธิประโยชน์ของผู้กลับดำรงตำแหน่งเดิม เพราะมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ (ราชการแนวหน้า) article
สมัครไปปฏิบัติงานใดๆ ตามความประสงค์ของทางราชการ (ราชการแนวหน้าโดย ปฏิรูป วันที่ 20/6/2010 )
การลงโทษทางวินัยกับคดีอาญาอีกครั้ง (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูปวันที่ 13/6/2010)
การช่วยราชการมิใช่ปฏิบัติราชการแทน (ราชการแนวหน้า โดยปฏิรูป article
ระยะเวลาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป 30พค. 2553 ) article
การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท (ราชการแนวหน้า)
การบรรจุผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ค.ร.ม.กลับเข้ารับราชการ (ราชการแนวหน้า) article
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ article
การนับองค์ประชุม อ.ก.พ.กรม (ราชการแนวหน้า) article
การบรรจุแต่งตั้งไม่ถูกเพราะคุณสมบัติเฉพาะไม่ตรงรวม2ตอน(ราชการแนวหน้า)ปฏิรูป article
การนำเสนออ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 28/3/2010) article
การมอบอำนาจดำเนินการทางวินัย (ราชการแนวหน้า) article
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกับการดำเนินการทางวินัย (ราชการแนวหน้า)
ขอเยียวยาหน่อย (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 28/2/2010)
บทเฉพาะกาล (มาตรา 132 และมาตรา 137) (ราชการแนวหน้า) article
กรมศุลกากรชง 5 ปัญหาทุจริต เร่งแก้ เสริมความโปร่งใสให้องค์กร article
ปปชจะเรียกข้าราชการสอบปมโกงเข้าร.ร.นายอำเภอ article
คุ้มครองข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม article
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 article
มหิดลเชิดชูเกียรติ 5อาจารย์ตัวอย่าง เผยเป็นผู้มีความสามารถในเชิงวิชาการจริยธรรม article
ฐานะของสำนักงานรัฐมนตรี (ราชการแนวหน้าปฏิรูป วันที่ 24/1/2010 article
ศรีราชา เจริญพานิชผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่ article
วิธีการดำเนินการทางวินัยกรณีไม่ร้ายแรง (ราชการแนวหน้า) article
ด่วนพักราชการ“เสธ.แดง”ส่งศาลฟันอาญา article
ชาวบ้านมีทุกข์ เพราะเจ้าหน้าที่ละเลยต่อหน้าที่ article
การไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศหรือต่างประเทศ (ราชการแนวหน้า) article
ผู้ใหญ่ไก่เขี่ยในมหาวิทยาลัยบูรพา article
ปปช.จ้องสอบส.ส.เพื่อไทยรับของขวัญปีใหม่เกิน3พัน article
การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ (ราชการแนวหน้า) article
การบังคับใช้จริยธรรม "ซี.12" ไทยรัฐ article
ธรรมนูญ ฟ้องศาลปกครองสรรหา นที มิชอบ article
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ราชการแนวหน้า) article
เงินเพิ่มพิเศษครั้งแรกสำหรับตำแหน่งนิติกร(พ.ต.ก) (ราชการแนวหน้า) article
อธิบดีกรมป้องกันร้องก.พ.ค.พลาดเก้าอี้ปลัดมท. article
การสั่งให้ออกจากราชการเพราะล้มละลาย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 6/12/2009 article
อัยการฟ้องคดีผิดศาล จนขาดอายุความ article
เด้งฟ้าผ่า ผู้อำนวยการกองประกอบโรคศิลปะ article
แกะรอย : กินสัมปทาน รวมสองตอน โดย สารส้ม แนวหน้า วันที่ 26-27/11/2009 article
เปิดผลสำรวจโคตรโกง การทุจริตในภาครัฐ ตำรวจไทยยังมาแรง article
ทุกข์ของข้าราชการกรมศุลกากร article
การกำหนดตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 22/11/2009) article
แฉกลุ่มธุรกิจ ส่งส่วยยัดเงิน ให้เจ้าหน้าที่รัฐ article
โยกย้ายไม่เป็นธรรมถูกตั้งกรรมการสอบกลับได้ดี article
การรักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า) โดย ปฏิรูป วันที่ 15/11/2009 article
เกิดอะไรขึ้นที่องค์การเภสัชกรรม article
ค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ราชการแนวหน้า) article
เหตุเกิดที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.2ตอน article
การงดเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งที่ศาลพิพากษา (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป article
สำรวจพบข้าราชการซี3-5หนี้สินเยอะสุด article
คลังเตรียมออกกฎป้องกันข้าราชการเล่นหุ้น article
ปัญหามาบตาพุด"ซี.12" ไทยรัฐ ๒๗ตุลาคม ๒๕๕๒ article
ปปชยื่นรัฐบาลทบทวนเช่ารถเมล์ NGV article
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 25/10/2009 article
ก.พ.ประกาศใช้กฎใหม่ขึ้นเงินเดือน ขรก. ฝืนกฎเหล็ก 9 ข้อหมดสิทธิ์ -ถูกสอบสอบวินัยไม่โดนแป๊กวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 08:39:36 น. มติชนออนไลน์ Share article
การสั่งให้กลับเข้ารับราชการและสิทธิประโยชน์ระหว่างออก (ราชการแนวหน้า) article
จรรยาทูต 4 ตอนโดย"ซี.12" ไทยรัฐ ๑๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ article
ขู่ฟัน สำนักงานบัญชีช่วยโกงภาษี article
มุมมองย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด โดย"ซี.12"ไทยรัฐ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒
การรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน รวม2ตอน(ราชการแนวหน้า ปฏิรูป วันที่ 4/10/2009) article
อันเนื่องมาจากคำรับสารภาพของผู้ถูกกล่าวหา (ราชการแนวหน้า) article
การลงโทษข้าราชการผิดวินัยกับการพัฒนาลูกจ้าง article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณีข้าราชการต่างกระทรวง/สังกัด (ราชการแนวหน้า)
ปัญหาเวลาการรักษาการในตำแหน่ง article
การร้องทุกข์ตามกฎหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
ข้าราชการจ่อคิวล้มละลาย article
รื้อสูตรขึ้นเงินข้าราชการ article
เบี้ยประชุมกรรมการสอบสวนวินัย (ราชการแนวหน้า) article
กฤษฎีกาคณะพิเศษ ชี้ขาดสังศิต พิริยะรังสรรค์ ปิ๋วรักษาการเลขาฯกองทุนฟื้นฟู-เป็นขรก.มรภ.จันทเกษม article
ความชอบธรรม การแต่งตั้งตำรวจชั้นประทวน วุฒิปริญญาตรี article
อำนาจของผู้รักษาราชการแทน (ราชการแนวหน้า) article
ประพฤติชั่วนั้นเป็นฉันใด (ราชการแนวหน้า) article
คดีอาญากับกรณีกระทำผิดวินัย สองตอน (ราชการแนวหน้า) article
การพิจารณาคดีอุทธรณ์ล่าช้า2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
ศาลปกครองสูงสุดยกเลิก คำสั่งห้ามตั้ง115ข้าราชการคลัง article
สหภาพข้าราชการได้กลิ่นโยกย้ายส่อเล่นพวก article
ปปช"สอบรมว"สุวิทย์ส่อเด้งข้าราชการไม่ชอบ article
การสรรหาและทำสัญญาจ้างพนักงานราชการรวม2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
นิติกร-ตำแหน่งได้รับเงินพิเศษ article
คดีร่ำรวยผิดปกติมีอายุความหรือไม่..โดย ประสงค์ วิสุทธิ์ article
การสั่งให้ผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลับไปดำรงตำแหน่งเดิม (ราชการแนวหน้า) article
การแจ้งข้อกล่าวหาและให้โอกาสแก้ข้อกล่าวหา สองตอน (ราชการแนวหน้า) article
รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปช ประจำปี พ.ศ. 2550 article
การได้รับเงินประจำตำแหน่ง 2ตอน (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป article
โดยอนุโลมนั้นเป็นฉันใดกัน รวม 2ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการในอ.ก.พ.สามัญ 3ตอน (ราชการแนวหน้า) article
การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ไม่ถูกต้อง รวม2ตอน article
การอุทธรณ์ของพนักงานราชการ (ราชการแนวหน้า โดย ปฏิรูป วันที่ 5/4/2009) article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวงรวมสองตอน (ราชการแนวหน้า)โดยปฏิรูป article
สำนึกที่สายเกินไปของข้าราชการ
การดำเนินการทางวินัยหลังพ้นจากราชการ (ราชการแนวหน้าโดยนายปฏิรูป วันที่ 8/3/2009) article
ศาลปกครองเผยมหาดไทยแชมป์ถูกร้องเรียนมากที่สุดวันที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15:57:46 น. มติชนออนไลน์
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2ตอน (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 22/2/2009 article
ล้างมลทินล้างเฉพาะโทษ ไม่ล้างการกระทำผิด article
ร้องทุกข์ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงได้ (รวม๓ตอนราชการแนวหน้า) article
รัฐมนตรีกับข้าราชการ [บทบรรณาธิการไทยรัฐ 7 ก.พ. 52 - 17:41] article
ให้ออก 2 ผู้พิพากษาชาย-หญิงผิดวินัยร้ายแรง เรียกคืนเครื่องราชฯทุกชั้นตรา เผยเคยอยู่ศาลปัตตานีทั้งคู่วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 เวลา 10:58:36 น. มติชนออนไลน์ article
เห็นชอบการนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาใช้บังคับในส่วนของข้าราชการธุรการของสำนักงานอัยการสูงสุด article
ร้องทุกข์เพราะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน (ราชการแนวหน้า) article
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (2ตอน) (ราชการแนวหน้า) article
การดำเนินการทางวินัย และการให้ออกจากราชการสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา article
จริยธรรมการเมืองรวม3ตอน [“ซี.12”ไทยรัฐ 24-26 พ.ย. 51 - 15:41] article
การปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครอง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 25/9/2008 article
คดีปกครองที่ฟ้องกันอยู่มากมายในศาลปกครองทุกวันนี้ มีที่มาจากเหตุ 2 ประการ article
บัตรสนเท่ห์กับการร้องเรียน (2ตอน) (ราชการแนวหน้า)
โอนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเดียวกัน ต่างส่วนราชการกันไม่ต้องยินยอม
กระบวนการอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยประวีณ ณ นคร ประธานอกพอุทธรณ์และร้องทุกข์
แนะนำเว็บกลุ่มส่งเสริมงานวินัยและระบบคุณธรรม กระทรวงสาธารณสุข
Government reform
ปฎิรูประบบราชการ
ปฎิรูประบบราชการไทย อภิปราย วันที่ 7 เมษายน 2558Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com