dot dot
ตัวอย่างเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ช่วยลดความทุกข์ของผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์(ฟังขึ้น) article

เสนอใช้ก.พ.ค. เป็นกลยุทธ์ในการสร้างคนดีคนเก่งในราชการ

             นางจรวยพร ธรณินทร์     กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) ได้เปิดเผยถึง”กลยุทธ์ในการสร้างคนดีคนเก่งในราชการ”  ในงานประชุมสัมมนาระหว่างส่วนราชการกับ สำนักงานก.พ.ประจำปี 2552 เรื่องข้าราชการ ข้าของแผ่นดินต้องเป็นคนดีคนเก่ง วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ.

ระบบคุณธรรมในระบบราชการต้องการคนดีคนเก่ง

             นางจรวยพร ธรณินทร์     ได้ชี้ให้เห็นว่าคนดี แตกต่างจากคนเก่ง  คือ คนดีจะมีคุณธรรมโดยเฉพาะศรัทธาเป็นพื้นฐานยึดเหนี่ยวจิตใจ  ทำในสิ่งที่อยู่ในกรอบกฎกติกา และส่วนราชการเมื่อได้คนดีมาทำงาน  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่คนดีจะมีความสามารถครองตนและครองคน ทำให้เกิดสันติสุข  แต่คนเก่ง มีสติปัญญาหรือฝีมือเป็นตัวตัดสิน  ทำงานโดยมุ่งผลสำเร็จและประสิทธิภาพ  และส่วนราชการได้คนเก่งมาทำงาน  ประโยชน์ต่อหน่วยงานคือได้ครองงาน เกิดผลสัมฤทธิ์  แต่ถ้าต้องเลือกระหว่างคนดีกับคนเก่งจะเลือกคนไหน      จะเลือกคนเก่งแต่โกง หรือ คนดีแต่ฉลาดน้อย   คำตอบก็คือคนเก่งแต่โกง ดีน้อย    คนนี้อันตราย อาจคอรัปชั่นทำผิดกฎหมาย   คนดีแต่ฉลาดน้อย ก็เปล่าประโยชน์ ทำงานขาดประสิทธิภาพ  คนทั้งดีทั้งเก่ง  องค์กรอยู่ในกฎเกณฑ์ งานไปได้ดี  หากได้คนทั้งดีเลิศประเสริฐศรีและเก่งอัจฉริยะหาตัวจับยาก  คนอย่างนี้หายาก หากหาได้ ผลงานจะออกดีมาก  องค์ประกอบที่ตัดสินว่า กระทำดี หรือทำงานเก่ง  ได้แก่  ต้องมีผู้กระทำ  มีโอกาส มีการลงมือ และมีผลลัพธ์ติดตามมา

          ส่วนวิธีในการสร้างคนดีคนเก่งในวงราชการ มี ๔วิธีได้แก่ วิธีที่๑.การวางระบบ เช่นการวางระบบตรวจสอบและพิพากษาเพื่อเป็นการป้องปราม โดยสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ป.ป.ช./กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศาลปกครอง   การวางระบบคุณธรรมในงานบริหารบุคคลในระบบราชการ ซึ่งได้ระบุไว้ใน มาตรา๔๒ แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน๒๕๕๑ และให้มีกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   การวางระบบบริหารราชการโดย ก.พ.ร เช่นกำหนดให้มีตัวชี้วัดผลงาน/PMQA และวางระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของราชการโดยก.พ. เช่น เกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ  การเข้าสู่ตำแหน่ง  การกำหนดประมวลจริยธรรม วิธีที่๒ การออกกฎหมายเพื่อวางระเบียบการบริหารจัดการ เช่นพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔,  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๑ ฯลฯ    วิธีที่๓ การพัฒนาตนเอง  และวิธีที่๔ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

การสร้างคนดีคนเก่งด้วยระบบคุณธรรมในระบบราชการ

            ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑ ได้กำหนดให้มีระบบคุณธรรมโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเป็นธรรม ความมั่นคงในการดำรงสถานภาพ และความเป็นกลางทางการเมือง ไว้ในมาตรา ๔๒ และได้สร้างกลไกสำคัญในการคุ้มครองระบบคุณธรรมโดยจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือ ก.พ.ค. โดยให้อำนาจในการวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์จากคำสั่งถูกลงโทษทั้งร้ายแรงและไม่ร้ายแรง เรื่องร้องทุกข์ที่ต้นเหตุแห่งทุกข์มาจากนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรี และปลัดกระทรวง รวมทั้งการวางระบบคุณธรรม เพื่อเป็นมาตรวัดอุณหภูมิในเรื่องความเป็นธรรมคุ้มครองคนดีคนเก่งให้เกิดขึ้นในระบบข้าราชการพลเรือน

 

-2-

         ก.พ.ค.ได้เริ่มวินิจฉัยข้ออุทธรณ์และร้องทุกข์ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2551 จนถึง31ตุลาคม2552 โดยรับเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือน รวม 288 เรื่อง   แยกเป็นเรื่องอุทธรณ์ 75 เรื่อง  ร้องทุกข์ 56 เรื่อง และร้องเรียน 157 เรื่อง  ในจำนวนนี้เรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ได้วินิจฉัยแล้วเสร็จ 49 เรื่อง ส่วนเรื่องร้องเรียนได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเรื่องอุทธรณ์ที่ช่วยลดความทุกข์ของข้าราชการผู้อุทธรณ์(ฟังขึ้น)

              ๑.  กรณีอุทธรณ์คำสั่งอธิบดีโดยมติ อ.ก.พ.กรม สั่งลดโทษไล่ออกฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน๑๕วันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติกรรมแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ ตามมาตรา๙๒วรรคสองแห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๓๕ ส่วนการสั่งลงโทษเป็นไปตามมาตรา๑๓๓แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑  โดยผู้อุทธรณ์ได้หยุดราชการด้วยการลาป่วย ลากิจ ลาพักร้อน เป็นช่วงๆ รวมแล้ว ๔๔ วัน  

        ข้อเท็จจริงพบว่าแม้จะลาขาดไปเกิน๑๕วัน แต่ต่อมาได้กลับมาปฏิบัติราชการ  ส่วนในการลาพักผ่อนนั้นผู้อุทธรณ์ได้เสนอใบลาเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม แล้วหยุดไปก่อนได้รับอนุญาต ส่วนผู้บังคับบัญชาก็ไม่สั่งการทันที โดยสั่งไปสั่งไม่อนุญาตเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ซึ่งล่าช้าไป ๓ เดือน  ส่วนที่ผู้อุทธรณ์ขาดงานไปเพราะมีปัญหาส่วนตัวหลบหนีมิให้ถูกดำเนินเป็นคดีอาญาในคดีอื่น    ก.พ.ค.วินิจฉัยให้ลดโทษจากไล่ออกเป็นปลดออก

             ๒.  กรณีข้าราชการ3รายได้อุทธรณ์ว่าได้รับการล้างมนทินแล้ว แต่กรมสั่งลงโทษในฐานความผิดเดิมอีก

          เรื่องนี้ข้าราชการ3รายเคยถูกกรมสั่งลงโทษไล่ออก ฐานความผิดตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535 ซึ่งเป็นกฏหมายขณะผู้อุทธรณ์กระทำผิดวินัย จึงถือว่าได้ถูกลงโทษวินัยตามความหมายของมาตรา3แห่งพ.ร.บ.ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ80พรรษา และการลงโทษได้กระทำก่อนวันที่5ธันวาคม2550 ดังนั้นโทษทางวินัยคือไล่ออกจึงได้รับการล้างมลทินตามมาตรา5แห่งพ.ร.บ.ล้างมลทินฯพ.ศ.2550 แม้ต่อมาป.ป.ช.จะได้ชี้มูลไปยังอธิบดีให้พิจารณาโทษทางวินัยตามมาตรา92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ กรมได้ออกคำสั่งลงโทษไล่ออกตามที่ป.ป.ช.ชี้มูล  โดยที่คำสั่งกระทำหลังจากผู้อุทธรณ์ได้รับการล้างมลทินตามพ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.๒๕๕๐แล้ว  อธิบดีจึงไม่อาจลงโทษหรือเพิ่มโทษทางวินัยผู้อุทธรณ์ได้อีก  จึงวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่ง

            ๓.  กรณีปลัดอำเภอถูกคำสั่งกรมโดยมติอ.ก.พ.กรมลงโทษไล่ออกฐานกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกตามมาตรา98วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535 กรณีทำบัตรประชาชนปลอมและเรียกรับเงินค่าตอบแทน  ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาตามประมวลกฏหมายอาญามาตรา 126,83, และ91 และกระทำผิดตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชนพ.ศ.2526 มาตรา14 (2) จึงลงโทษตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา90 ให้จำคุก 6 ปี    

 

                                                   -3-

             ดังนั้นหากจะลงโทษวินัยตามมาตรา98วรรคสองแห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535  ต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดจึงจะถือว่าเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งและผู้บังคับบัญชาสามารถดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนหรืองดสอบสวนก็ได้   แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมได้ออกคำสั่งลงโทษไล่ออกฐานกระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก แต่โดยที่คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด ยังอยู่ระหว่างฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์  คำสั่งลงโทษจึงไม่ชอบด้วยกฏกมาย  ก.พ.ค.วินิจฉัยแล้วอุทธรณ์ฟังขึ้น

 

ตัวอย่างผลงานวินิจฉัยร้องทุกข์ ของก.พ.ค.ที่ช่วยลดความคับข้องใจของข้าราชการผู้ร้อง

๑.    กรณีการแต่งตั้งอธิบดีไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม

       กรณีร้องทุกข์ว่าการแต่งตั้งอธิบดีกรมหนี่ง โดยที่กระทรวงได้คัดเลือกผู้อำนวยการสำนักเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี โดยข้ามอาวุโสระดับรองอธิบดีทั้งหมดนั้น  เป็นการปฏิบัติที่ไม่ได้ยึดหลักแห่งคุณธรรม  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนพ.ศ.2551 ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม  2551  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักผู้นี้ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น มาก่อน จึงไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีได้ จึงเป็นการดำเนินการที่มิชอบด้วยกฎหมาย

๒.    กรณีให้ยกเลิกและให้คัดเลือกนายแพทย์๙ วช.ใหม่ ให้โปร่งใสยุติธรรมและชอบตามกฎหมาย

          นายแพทย์ระดับ8ร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งนายแพทย์9วช. ทั้งที่ในการคัดเลือกของสำนักในกรม ผู้ร้องทุกข์ได้คะแนนที่1              

          กรณีนี้ก.พ.ค.วินิจฉัยแล้วพบว่าในกระบวนการคัดเลือกไม่มีหลักฐานว่าอ.ก.พ.กรมพิจารณาคัดเลือกตามองค์ประกอบที่กรมกำหนดไว้ จึงสั่งให้ยกเลิกคำสั่งของปลัดกระทรวงที่เห็นชอบให้นายแพทย์อีกคนหนึ่งเป็นผู้เข้ารับการประเมิน และยกคำร้องทุกข์ตามคำขอคือขอให้มีคำสั่งให้ผู้ร้องทุกข์เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  โดยก.พ.ค.สั่งให้กรมกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน แจ้งข้าราชการทุกคนทราบ รวมทั้งให้ดำเนินการคัดเลือกใหม่ให้โปร่งใสและเป็นธรรม

๓.    กรณีให้เยียวยาหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีสั่งไปช่วยราชการที่อื่น โดยไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ให้หาตำแหน่งใหม่ในโอกาสแรก

         หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ของกระทรวงหนึ่ง ร้องทุกข์กรณีไม่ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน หลังจากรัฐมนตรีสั่งให้ไปช่วยราชการประจำที่สำนักงานปลัดกระทรวง และให้นักวิชาการชำนาญพิเศษในสำนักหนึ่งของกรมหนึ่งไปช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานรัฐมนตรีแทนผู้ร้องทุกข์

-4-

      กรณีนี้ก.พ.ค.วินิจฉัยว่าการดำเนินการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คือไม่ได้ปฏิบัติงานก็จ่ายไม่ได้ จึงยกคำร้องทุกข์  โดยมีข้อสังเกตว่าให้หาตำแหน่งในระดับเดียวกันในโอกาสแรกที่มีตำแหน่งว่างลง  เพื่อเป็นการเยียวยาความคับข้องใจ

๔.    กรณีให้ยกเลิกคำสั่งผู้อื่นมารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักโดยที่ผู้อำนวยการคนนั้นยังทำงานได้

         ผู้อำนวยการสำนักคนหนึ่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงหนึ่ง  ร้องทุกข์ถูกปลัดกระทรวงออกคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการอีกหน้าที่หนึ่ง  และให้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป8ว.จากสำนักอื่น มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักโดยที่ตนเองยังทำงานได้และรับเงินจ่ายเงินประจำตำแหน่ง

       ทั้งนี้มาตรา47 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพื่มเติมบัญญัติว่า ในกรณีที่มีมีผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการกรม ตามมาตรา33 วรรคหนึ่ง หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา33วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่ง ซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทน และให้ความในมาตรานี้มาใช้บังคับแก่ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม

    ดังนั้นก.พ.ค.จึงวินิจฉัยว่าการสั่งให้ผู้อื่นมารักษาราชการแทนโดยที่ผู้ร้องทุกข์ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ และได้รับเงินประจำตำแหน่ง เป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฏหมาย คำร้องทุกข์ฟังขึ้น จึงสั่งคู่กรณีในการร้องทุกข์ยกเลิกคำสั่งการรักษาราชการแทน และให้ผู้รักษาราชการแทนรายงายผลงานในช่วงที่ปฏิบัติงาน ให้ผู้อำนวยการตัวจริงได้รับทราบด้วย  

 
กิจกรรมคุณธรรม

แก้ระบบอุปถัมภ์ โดย ซี.12 วันที่3-4 มี.ค. 2559 รวม2ตอน
ซุ่มเงียบทำงานตลอด 2 เดือน ตามโรดแมป 1-1-18 เสนอให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมบุคลากรของ อปท.
รายงานพิเศษ พ้นทุกข์ หรือรับกรรม แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ความหวังสุดท้าย119นายอำเภอ มติชนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:05:47 น. article
“เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้” article
สมาคม อบจ ยื่นรองสนช สปช ตั้งสภาปกครองท้องถิ่นแห่งชาติรวมทั้งให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมส่วนท้องถิ่น ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 14:00:00 น. .
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ก.พ.ค.ชุดใหม่ article
กพค.หนุน รัฐปราบทุจริตในภาคราชการ - อปท. article
ก.พ.ค.ล้มคำสั่งสอบวินัย"ปลัดสธ." เดลินิวส์ วันอังคาร 23 กันยายน 2557 เวลา 15:25 น. article
เสนอ จัดตั้ง ก.พ.ค. เป็นองค์กรอิสระในรูปแบบ “ศาลวินัยข้าราชการ article
ความผิดข้าราชการสูงสุดคือ ทุจริตและประพฤติชั่ว ส่วนความทุกข์สูงสุดมาจากชิงตำแหน่งและแย่งสองขั้น article
ตัวอย่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องใหม่ รวม 8 กรณี article
ตัวอย่างการวินิจฉัยร้องทุกข์ 3 กรณี article
ข้าราชการเลือกได้ ดีเด่นดัง หรือ ผิดพลาดพัง article
แก้โยกย้ายข้ามห้วย สกัดการเมืองล้วงลูกข้าราชการ
พิษแก้สัญญาไทยคมยังไม่จบ “ไชยยันต์” เล็งฟ้องขอเก้าอี้คืน
กฎหมายลูกบทในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ก.พ.ค. article
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ สหราชอาณาจักร
หลักกฎหมายปกครองที่ก.พ.ค.ใช้ประกอบวินิจฉัย” article
พรฏเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม2551 article
กพค แนวใหม่ รวดเร็ว ลดขั้นตอน เป็นกลาง [18/12/2551] article
ระบบใหม่ในงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยก.พ.ค.ดีเดย์11ธันวาคม article
สรุปสาระพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู article
ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่ง'ถวิล' article
หนังสือ กพค เล่มที่สาม กรณีวินิจฉัยล่าสุด ดาวน์โหลดเป็นpdf file article
ครบ2ปี คดีถวิล เปลี่ยนศรีกับความหวังครั้งสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์ ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 6 กันยายน 2556 article
ธงทอง เผยนายกฯอุทธรณ์ ถวิล"คัมแบ๊ก-อดีตเลขาฯสมช.ข้องใจเหตุผล article
ปลดออก เจตนาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการไม่ชอบ article
ปลดออก นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อไป แล้วไม่ส่งมอบ article
ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ซุกกล้องถ่ายภาพส่วนร่างของข้าราชการหญิง (เรื่องดำที่ ๕๓๑๐๐๓0 เรื่องแดงที่ 0079155) article
ตัดเงินเดือน 5 % 2 เดือน ฐานไม่รักษาชื่อเสียง ทำเอกสารสูญหายและเกิดการฟ้องศาลกล่าวหาผู้บังคับบัญชา (เรื่องดำที่ 5410024 เรื่องแดงที่ 0035155) article
เมืองคอนจัดอบรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการ article
หย่อนความสามารถ ถูกให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ article
นายอำเภอและปลัดอำเภอรวมสามราย ถูกไล่ออก เพิ่มชื่อ บุคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน และลงรายการสัญชาติไทยให้โดยมิชอบ article
ปลดออกจากราชการ กรณีทำผลงานวิชาการเท็จ article
คณะบุคคล รวม ก.พ.ค.ลงนามถวายพระพร"ในหลวง-พระราชินี" article
พิทักษ์ระบบคุณธรรมเชิงรุก article
พนิตาจ่อฟ้องศาลอาญาปมโดนโยกไม่เป็นธรรมhttp://www.tnnthailand.com/news/details.php?id=41936 article
ยกคำร้องทุกข์ของถวิล เปลี่ยนศรี ถูกโอนย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ได้รับคัดเลือกในตำแหน่ง ก.พ.ค. คนใหม่ article
เบื้องลึกปมร้อน ตึกใหม่พันล้าน เด้งฟ้าผ่า ปลัด พม "พนิตา"ดับเครื่องชนฝ่ายการเมือง15 มี.ค.นี้ article
ถวิลเข้าแจง ก.พ.ค.หลังร้องโยกย้ายไม่เป็นธรรม article
รับสมัครกรรมการ ก.พ.ค.ที่ว่างลง 1ตำแหน่ง article
ผลงานในรอบปีที่สาม ของ ก.พ.ค. article
ร้องทุกข์ฟังขึ้น ยกเลิกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 69 ราย article
ก.พ.ค. สั่งจำหน่าย เรื่องที่ขออุทธรณ์แล้วนิ่งเฉย ไม่คัดค้านคำแก้อุทธรณ์ article
ร้องทุกข์ไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบ article
ยกคำร้องทุกข์คัดเลือกไม่เป็นธรรม ประธานคณะกรรมการชี้นำ article
ไล่ออก 1 ปลดออก 7 เอื้อประกวดราคาให้ผู้เสนอรายเดียว article
ก.พ.ค.คัดลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้แล้ว 2 ตำแหน่ง ที่เหลืออีก9ราย ขึ้นบัญชีไว้ article
ก.พ.ค.ลับดาบสู้ศึกไม่เป็นธรรม article
การเลือกปฎิบัตืที่ไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกตำแหน่งที่สูงขึ้น article
ลดโทษไม่ได้ article
อุทธรณ์ฟังขึ้น article
ข้าราชการเป็นชู้กับเมียคนอื่น เจอปลดออก article
การวินิจฉัยของกพค ตามที่ปปชช ชี้มูล article
ตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ article
ลงโทษตามอารมณ์ตอนที่2 article
'ลงโทษตามอารมณ์ ตอนที่1 article
ทำงานอื่นนอกเหนือหน้าที่ ถูกไล่ออก article
มีผู้ผ่านผลงานและประสบการณ์จำนวน12จาก13รายในการคัดเลือก ก.ว.ฉ. จำนวน2ตำแหน่ง article
เลขาธิการกฤษฎีกาแจ้งการขอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำวินิจฉัยของก.พ.ค. article
จรวยพร ยึดมั่น กพค. ดึงข้าราชการพ้นอุ้งการเมือง article
ก.พ.ค. ยืนยันใช้อำนาจตามระบบคุณธรรม ไม่ก้าวล่วงอำนาจคณะรัฐมนตรี article
ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคัดเลือก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มิชอบ รวม 13ตำแหน่ง article
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ร้องทุกข์ว่าถูกย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
ก.พ.ค.ไม่รับเรื่องคับข้องใจที่มาจากกฎหรือหนังสือเวียน ก.พ.ไว้พิจารณา article
อุทธรณ์ฟังขึ้นยกเลิกภาคทัณฑ์ แต่ยกคำร้องอื่นที่อยู่นอกเหนืออำนาจของ ก.พ.ค. article
เปิดใจโฆษก ก.พ.ค.เล่าผลงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม article
สรุปผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค.ในรอบสองปี ข้าราชการ"มท.-สธ." แชมป์ยื่นอุทธรณ์-ร้องทุกข์วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. มติชน 31 ธันวาคม 2553 เวลา 18:57:20 น. article
สั่งลงโทษโดยผู้ไม่มีอำนาจ article
ร้องปลัดกระทรวงย้ายน้องสาวเป็นผู้อำนวยการสำนัก article
ปลดออกเพราะเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น article
ความผิดตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลแล้ว ก.พ.ค. จะเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อลดโทษไม่ได้ article
ก.พ.ค. สั่งยกเลิก 41 ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส article
ไล่ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่กลับมาปฏิบัติงานจึงลดเหลือปลดออก article
เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบ ให้ยกเลิกคำสั่งแล้วไปดำเนินใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ article
ต้นเหตุแห่งทุกข์เกิดจากอธิบดี ร้องต่อปลัดกระทรวงพิจารณาถึงที่สุดแล้ว หากไม่เห็นด้วย ต้องฟ้องศาลปกครอง ไม่ไปร้องต่อ ก.พ.ค. article
จัดคอนเสิร์ตเข้าสวัสดิการ แต่ซิกแซกใบเสร็จรายงานเท็จ ลดโทษจากไล่ออกเหลือปลดออก article
คำสั่ง ก.พ.ค. ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอ 41 ตำแหน่ง ถือเป็นที่สุด
ถูกกล่าวหาสองฐานความผิด แต่ฐานความผิดที่สองได้สอบสวนไม่ถูกขั้นตอน article
ให้ยกเลิกคำสั่งตั้งนายอำเภอ article
ยกอุทธรณ์เนื่องจากโทษไล่ออกตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลเหมาะสม article
การเยียวยากรณีศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น article
ก.พ.ค. ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์สำหรับพนักงานราชการ article
แนวทางการดำเนินการเยียวยาและแก้ไขกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ”
ก.พ.ค. สั่งยกเลิกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแต่งตั้งรองอธิบดี 4 กรม รวม 7 อัตรา ของกระทรวงแรงงาน article
แม้ลงโทษแค่ภาคทัณฑ์ ก็ต้องประกันความเป็นธรรมในการสอบสวน article
ร้องทุกข์ต้องยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันรู้หรือควรรู้เหตุคับข้องใจ article
ตัวอย่างคำวินิจฉัยที่น่าสนใจของก.พ.ค.5เรื่อง article
คดียังไม่ถึงที่สุด ไปออกคำสั่งไล่ออกข้าราชการได้หรือไม่ article
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์เปลี่ยนยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ แทน ก.พ.ค. article
ก.พ.ค. ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ที่มาจากต้นเหตุถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวน article
ก.พ.ค ยกคำร้องเด้งอดีตปลัดมท.แจงนายกฯใช้คำสั่งชอบ article
การร้องทุกข์ 3ตอน [16-17-18 มี.ค. 52 “ซี.12” มุมข้าราชการ ไทยรัฐ] article
เหตุเกิดที่กรมอุตุแต่งตั้งอธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวม3ตอน article
อะไรคือความคับข้องใจของข้าราชการ article
1 ปี ก.พ.ค. มท.แชมป์ถูกอุทธรณ์-ร้องทุกข์ article
ก.พ.ค. เตือนให้แต่งตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ชอบด้วยกฎหมาย article
สบช่องยื่นปปช. สอบครม. ตั้งอธิบดีกรมอุตุฯ article
ก.พ.ค.เริ่มใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เน้นให้รู้จักเป็นที่ยอมรับและสร้างบรรทัดฐานระบบคุณธรรม article
เปรียบเทียบก.พ.ค.ไทยกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย article
ก.พ.ค. เผยผลสำเร็จการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการรับรู้ระบบพิทักษ์คุณธรรม ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยืนยัน ข้าราชการมีความเข้าใจมากขึ้น หลังจำนวนเรื่องส่งผิดที่มีลดลง article
ครม.เห็นชอบพรฎ.เงินค่าตอบแทนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ช่วยงาน ก.พ.ค. article
ก.พ.ค. ออกหลักเกณฑ์การขอเอกสารในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เนปาลจะจัดตั้งระบบพิทักษ์คุณธรรมโดยใช้ก.พ.ค.ของไทยเป็นต้นแบบ article
ก.พ.ค. รับอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้วินิจฉัยแล้ว 22 เรื่องจากที่ร้องไป 99 เรื่อง article
ยกแรกของ กพค [ไทยรัฐ 25 ก.พ. 52 - 19:49] article
อดีตนายกสมชายยื่นอุทธรณ์ต่อกพค.กรณีถูกปลดออกราชการในฐานะปลัดแรงงาน article
ก.พ.ค.เปิดบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากเว็บสำนักงานก.พ article
บทบาทหน้าที่ของก.พ.ค.เพื่อปกป้องความเป็นธรรมของข้าราชการพลเรือน article
งานแรกๆ ของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ก.พ.ค. article
ตั้งจรวยพร โฆษก ก.พ.ค. article
หนังสือ กพค ผู้ทักษ์ระบบคุณธรรมเล่มหนึ่ง
หนังสือ ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์คุณธรรม เล่มที่สองCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com