dot dot
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๕๒ article

   หน้า ๔ เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๐๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒

            พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.. ๒๕๕๒

                ภูมิพลอดุลยเดช ป.. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.. ๒๕๕๒ เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้ประกาศว่า

       โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์  การร้องทุกข์ และการอื่นตามที่จำเป็นของข้าราชการพลเรือนในพระองค์

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๓๕ () และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.. ๒๕๕๒”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ มิให้นำความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ         พลเรือน.. ๒๕๕๑ มาใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในพระองค์

มาตรา ๔ ในสำนักพระราชวัง ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงและ

คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม ดังต่อไปนี้

() คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงของสำนักพระราชวัง เรียกโดยย่อว่า “...

กระทรวงของสำนักพระราชวัง” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวัง เป็นประธาน เลขาธิการพระราชวัง รองเลขาธิการพระราชวัง และหัวหน้าส่วนราชการของส่วนราชการที่ปรากฏในการแบ่งส่วนราชการของสำนักพระราชวัง เป็นอนุกรรมการ และให้ อ... นี้ แต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน ในการนี้นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้เลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน อ... กระทรวงของสำนักพระราชวังแทนได้

() คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมของสำนักพระราชวัง เรียกโดยย่อว่า “... สำนักพระราชวัง” ประกอบด้วย เลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน รองเลขาธิการพระราชวัง และหัวหน้าส่วนราชการของส่วนราชการที่ปรากฏในการแบ่งส่วนราชการของสำนักพระราชวัง เป็นอนุกรรมการ และให้ อ... นี้ แต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน

มาตรา ๕ ในสำนักราชเลขาธิการ ให้มีคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงและ

คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรม ดังต่อไปนี้

() คณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงของสำนักราชเลขาธิการ เรียกโดยย่อว่า “...กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการ” ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักราชเลขาธิการเป็นประธาน ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการของส่วนราชการที่ปรากฏในการแบ่งส่วนราชการของสำนักราชเลขาธิการ เป็นอนุกรรมการ และให้ อ... นี้ แต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน

     ในการนี้นายกรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ราชเลขาธิการปฏิบัติหน้าที่ประธาน      อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการแทนได้

() คณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมของสำนักราชเลขาธิการ เรียกโดยย่อว่า  “...สำนักราชเลขาธิการ” ประกอบด้วย ราชเลขาธิการ เป็นประธาน รองราชเลขาธิการและหัวหน้าส่วนราชการของส่วนราชการที่ปรากฏในการแบ่งส่วนราชการของสำนักราชเลขาธิการ เป็นอนุกรรมการ และให้... นี้ แต่งตั้งเลขานุการหนึ่งคน

มาตรา ๖ ให้ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวัง และ อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑  และให้ อ... สำนักพระราชวัง และ อ... สำนักราชเลขาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑

มาตรา ๗ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ในสำนักพระราชวังมีดังต่อไปนี้

() เลขาธิการพระราชวัง

() รองเลขาธิการพระราชวัง

() กรมวังผู้ใหญ่

() ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง

() ราชเลขานุการในพระองค์

() ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ

() ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง

() รองราชเลขานุการในพระองค์

() ผู้อำนวยการ

(๑๐) ตำแหน่งอื่น ตามที่ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวังกำหนด และแจ้งให้ ก.. ทราบ

มาตรา ๘ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ในสำนักราชเลขาธิการมีดังต่อไปนี้

() ราชเลขาธิการ

() รองราชเลขาธิการ

() ราชเลขานุการในพระองค์

() รองราชเลขานุการในพระองค์

() เลขาธิการคณะองคมนตรี

() ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ

() ผู้ช่วยราชเลขาธิการ

() ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์

() ผู้ช่วยเลขาธิการคณะองคมนตรี

(๑๐) ผู้อำนวยการ

(๑๑) ตำแหน่งอื่น ตามที่ อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการกำหนด และแจ้งให้.. ทราบ

มาตรา ๙ ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ในสำนักพระราชวังตามมาตรา ๗ และในสำนักราชเลขาธิการ ตามมาตรา ๘ จะมีจำนวนเท่าใด และเป็นตำแหน่งประเภทใด สายงานใดและระดับใด ให้เป็นไปตามที่ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวัง หรือ อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการกำหนด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.. กำหนด และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.. กำหนด

มาตรา ๑๐ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์และการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสำนักพระราชวัง หรือสำนักราชเลขาธิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่... สำนักพระราชวัง หรือ อ... สำนักราชเลขาธิการกำหนด

มาตรา ๑๑ การบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่งให้ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

() การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวัง หรือราชเลขาธิการ

ให้นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวัง หรือสำนักราชเลขาธิการ เป็นผู้สั่งบรรจุ

() การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารนอกจาก () ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ในสำนักพระราชวัง ให้นายกรัฐมนตรีในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวัง เป็นผู้สั่งบรรจุ ส่วนในสำนักราชเลขาธิการ ให้ราชเลขาธิการเป็นผู้สั่งบรรจุ

() การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้เลขาธิการพระราชวัง หรือราชเลขาธิการเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

() การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการและตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ให้เลขาธิการพระราชวัง หรือราชเลขาธิการเป็นผู้สั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตาม () และ () ให้สำนักพระราชวัง  หรือสำนักราชเลขาธิการนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง ส่วนการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตาม () ให้สำนักพระราชวังหรือสำนักราชเลขาธิการ นำความกราบบังคมทูลเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุมัติ และการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน

ในพระองค์ตาม () ให้สำนักพระราชวังหรือสำนักราชเลขาธิการรวบรวมรายชื่อข้าราชการพลเรือนในพระองค์ นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

มาตรา ๑๒ ผู้ใดได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์เฉพาะกรณีที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐ ให้ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนา เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดีตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

.. ๒๕๕๑ ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่ อ... สำนักพระราชวัง หรือ อ... สำนักราชเลขาธิการกำหนด

มาตรา ๑๓ การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนในพระองค์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ... สำนักพระราชวัง หรือ อ... สำนักราชเลขาธิการกำหนด

มาตรา ๑๔ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๑๑ เป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในพระองค์ เว้นแต่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ในสำนักพระราชวังตามมาตรา ๑๑ () ให้เลขาธิการพระราชวังเป็นผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน

มาตรา ๑๕ นอกจากตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่ ก.. กำหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน .. ๒๕๕๑ แล้ว ข้าราชการพลเรือนในพระองค์อาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษอื่น ตามระเบียบที่สำนักพระราชวังหรือสำนักราชเลขาธิการกำหนดโดยความเห็นชอบของ ก.. และกระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๖ การออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่งประเภทบริหารตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง

สำหรับการออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ผู้ใดถูกสั่งลงโทษทางวินัยหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ให้ผู้นั้นยื่นอุทธรณ์ต่อ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวัง หรือ อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการ

เมื่อ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวัง หรือ อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการ มีมติในเรื่องอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท  การอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวัง หรือ อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการกำหนด

มาตรา ๑๘ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ผู้ใดมีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชา และเป็นกรณีที่ไม่อาจอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๗ ได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องทุกข์ได้ การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวัง หรือ อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการกำหนด

มาตรา ๑๙ การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การบรรจุการแต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการอื่นของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ หากทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นประการใด ให้นายกรัฐมนตรี

ในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการรับสนองพระบรมราชโองการ

มาตรา ๒๐ ในวาระเริ่มแรกให้ ก.. จัดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ของ

สำนักพระราชวังและสำนักราชเลขาธิการ เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และให้เลขาธิการพระราชวังหรือราชเลขาธิการ แล้วแต่กรณีสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไป

ในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ตามวรรคหนึ่ง หากมีเหตุผลและความจำเป็น  .. อาจอนุมัติให้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ผู้มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะตัวได้

มาตรา ๒๑ ในระหว่างที่ยังมิได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือกรณีใดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือกรณีต่าง ๆ ที่ได้ใช้บังคับกับข้าราชการพลเรือนในพระองค์อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับมาใช้บังคับไปพลางก่อน  เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกานี้   ในกรณีที่ไม่อาจนำหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือกรณีใด มาใช้บังคับได้ตามวรรคหนึ่ง การจะดำเนินการประการใดให้เป็นไปตามที่ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวัง หรือ อ...กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการกำหนด

มาตรา ๒๒ เรื่องอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ที่ได้ยื่นตามกฎหมายไว้แล้วก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของ อ... สามัญ  .. หรือ ก... แล้วแต่กรณี ให้โอนเรื่องอุทธรณ์หรือเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ อ... กระทรวง ของสำนักพระราชวัง หรือ อ... กระทรวงของสำนักราชเลขาธิการเพื่อดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ต่อไป

มาตรา ๒๓ การใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือเคยดำเนินการได้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.. ๒๕๓๙ และมิได้บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ หรือมีกรณีที่ไม่อาจดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นจะสมควรดำเนินการประการใด ให้เป็นไปตามที่ อ... กระทรวงของสำนักพระราชวัง หรือ อ... กระทรวงของ

สำนักราชเลขาธิการกำหนด

มาตรา ๒๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๕ () แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับราชการ โดยได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑ บัญญัติให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ให้ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ การรักษาจรรยา การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ และการอื่นตามที่จำเป็นของข้าราชการพลเรือนในพระองค์ โดยจะกำหนดให้นำบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.. ๒๕๕๑ ทั้งหมด หรือบางส่วนมาใช้บังคับหรือจะกำหนด ให้แตกต่างจากที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักพระราชวัง และสำนักราชเลขาธิการเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้__
สาระกฎหมายทางปกครอง

พระราชบัญญัติ ปปท. ฉบับปรับปรุงใหม่
ป.ป.ช. ถกปมศาลปกครองชี้ไร้อำนาจฟันผิดคนทำราชการเสียหาย-ประพฤติชั่วร้ายแรง เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 19:54 น.เขียนโดย isranews
กฎหมายใหม่ช่วงปี 2557 ถึง 2558 article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ article
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ลงวันที่27 ธันวาคม 2556 article
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดำเนินคดีในชั้นศาล พ.ศ. ๒๕๕๔ article
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
พรบ ระเบียบข้าราชการกทมและบุคลากรกทม พศ2554 article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา ๙พ.ศ.2554
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฉบับที่6 พศ2554 article
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 article
ระเบียบใหม่ เปิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าแต่งตัวสูงสุด 6 หมื่น ค่าเช่าที่พักหมื่นบาท เบี้ยเลี้ยง 3,100 บาท article
พรฎการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการฉบับที่4 พศ2554 article
ข้าราชการเฮ ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์กู้เงินกับแบงก์ได้แล้ว มีผลวั article
ป.ป.ช.คลอดระเบียบจ่ายสินบนผู้แจ้งเบาะแส จนท.รัฐรวยผิดปกติได้10%ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ไม่เกิน 10 ล้านวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10:54:03 น. มติชนออนไลน์ article
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ article
หนังสือเวียนกพเรื่องแนวการดำเนินการกรณีก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
กฎ ก.พ.คุ้มครองข้าราชการเป็นพยาน แถมบำเหน็จรางวัลจับทุจริต article
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... article
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ และการโฆษณาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. .... article
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่ปี๒๕๕๓ article
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... article
กฎหมาย๔ฉบับ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมอยู่ในระหว่างการแก้ไขใหม่ article
พรบจัดตั้งศาลปกครองฉบับปรุบปรุง พศ ๒๕๕๒ article
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๕๒
กฏกพคว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ฉบับที่๒ พศ๒๕๕๒ article
พรฏเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พศ๒๕๕๒
ระเบียบก.พ.ค.ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พ.ศ.๒๕๕๑ article
ระเบียบ ก.พ.ค.ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ article
กพค ออกระเบียบใหม่ article
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ article
ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง ของกระทรวงการคลังพศ2537
พรบมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2551 article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พศ 2543 article
พรบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่2 พศ2551
พรบ. ระเบียบช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่1 พ.ศ2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 2 พศ2548
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่2 พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือนพศ2551
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บทบาทอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 article
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com