ReadyPlanet.com
dot dot
bullet33คำถามคำตอบเกี่ยวกับก.พ.ค.
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพค ขั้นที่1ถึง3
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพคขั้นตอนที่ 4 การทำคำวินิจฉัย
bulletแบบยื่นอุทธรณ์ ต่อกพค
bulletผังแสดงขั้นตอนการร้องทุกข์ต่อกพค
bulletแบบฟอร์มที่ใช้ร้องทุกข์ต่อกพค
bulletเว็บกฏหมายและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
bulletเว็บดี300 เว็บทั้งไทยและต่างประเทศ
bulletเว็บส่วนราชการ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.)
bulletรวมเว็บลิงค์หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletศาลปกครอง
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletปปช
bulletปปท
bulletคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletศาลฏีกา
bulletผู้ตรวจการแผ่นดิน
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletwww.moe.go.thกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการตำรวจ (กตร.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม(ก.ศ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการอัยการ(ก.อ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(กพอ.)
bulletคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ.) ก.อบจ.ก.อบต. ก.เทศบาล
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ).
bulletกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สธ
bulletกพของเสหราชอาณาจักร
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสหรัฐ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของรัฐโอกลาโฮมา
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของออสเตรเลีย
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของครูรัฐวิคทอเรีย ออสเตรเลีย
หวังยกระดับธรรมาธิบาล-ป้องกันการทุจริตในวงข้าราชการ article

กรณ์ออกประกาศข้อบังคับผู้บริหาร-ข้าราชการการเมืองในสังกัดโดย : กระทรวงการคลัง หวังยกระดับธรรมาธิบาล-ป้องกันการทุจริตในวงข้าราชการ

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 9กพ 2553

 

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบาย และลงนามข้อบังคับกระทรวงการคลัง สำหรับผู้บริหารและข้าราชการการเมืองในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อยกระดับธรรมาภิบาล พัฒนาความโปร่งใส รวมถึงป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ในวงข้าราชการ

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ได้ศึกษาและรวบรวมประเด็นปัญหาที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวมของผู้บริหารกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และจรรยาข้าราชการพลเรือนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง

สำหรับร่างข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยจรรยาของผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อป้องกันการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. 2553 แบ่งเป็น 3 หมวด รวม 15 ข้อ โดยมีสาระสำคัญ คือ

ประเด็นแรก ข้อห้ามการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บริหารกระทรวงการคลัง ได้แก่ ห้ามกระทำการใดๆที่ขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ต้องไม่เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้าง รวมทั้งการรับจ้างหรือรับทำการงานใดๆ ในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล ที่อาจขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือประกอบธุรกิจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ของหน่วยงานในสังกัดหรือมีหน้าที่ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ยกเว้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่รตามที่กระทรวงการคลังมอบหมาย

อีกทั้ง ต้องไม่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานในสังกัดกระทวงการคลังที่ตนสังกัดหรือมีหน้าที่ในฐานะผู้มีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดีซึ่งจะก่อให้เกิดการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม เว้นแต่การเป็นคู่สัญญาในการให้บริการของหน่วยงานตามธุรกรรมปกติ ห้ามผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล โดยได้รับสิทธิพิเศษอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงกระคลังไปเป็นกรรมการหรือผู้แทนกระทรวงการคลังในรัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล หากได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในฐานะเป็นกรรมการหรือผู้แทนของกระทรวงการคลัง จะต้องแจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดังกล่าว หากกระทรวงการคลังเห็นว่าสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงการคลัง ให้โอนสิทธิมายังกระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการต่อไป แต่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ผู้บริหารกระทรวงการคลังสามารถใช้สิทธิการได้มาซึ่งหลักทรัพย์นั้นได้ โดยให้รายงานการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าวตามที่กำหนด

ผู้บริหารกระทรวงการคลังต้องไม่ใช้ข้อมูลที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการและเป็นข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยทั่วไปหรือต่อสาธารณะไปแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

ประเด็นที่ 2 ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลและการรายงาน ในกรณีที่ผู้บริหารกระทรวงการคลังเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนและการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีการขัดหรือแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบในกรณีดังกล่าว เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการมอบหมายงาน

ทั้งนี้ ให้ผู้บริหารกระทรวงการคลังรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด และรายงานโดยโดยใส่ซองปิดผนึกยื่นต่อผู้บังคับบัญชา จากนั้นให้กลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวงการคลังเป็นผู้เก็บรักษาและเปิดผนึกซองเพื่อวิเคราะห์รายงานทุกๆ 3 เดือน และให้รายงานผลวิเคราะห์ดังกล่าวเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือปลัดกระทรวงการคลัง แล้วแต่กรณีภายใน 30 วัน

ประเด็นที่ 3 การบังคับใช้ ผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หากเข้าลักษณะการกระทำผิดวินัย ให้ได้รับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่หากไม่เข้าลักษณะการกระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ โดยว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือหรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร และนำไปประกอบพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน รวมทั้งนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือนิติบุคคล

 
แวดวงราชการ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง คสช. ฟันสกสค ฉาวจ่ายค่าโง่เอกชน-จ้างบริษัทล้มละลายก่อสร้างตึกเชียงใหม่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มกราคม 2558 19:51 น. article
เลขาธิการศาลยุติธรรม แถลงผลงานปี 57 article
ชี้ทิศ จับทางปฏิรูปศาลปี 2558 ปรับระบบฎีกา-ชงสนช.แก้กฎหมาย : โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง มติชนวันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:48:43 น. สัมภาษณ์โดย ชินวัฒน์ แพทยานนท์ article
กรมศุลกากร ติดทุกโผ หน่วยงานคอร์รัปชั่นมากสุด วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 20:28 น.เขียนโดย thaireform | ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล | ทีดีอาร์ไอ article
ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู จะให้มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครู article
การปฏิรูปประเทศไทย การต่อต้านการทุจริต" อิศรานิวส์ 30 สิงหาคม 2557 article
แสงจันทร์ วรสุมันต์ ไขก๊อกอธิบดีกรมพละ หลังได้รับหนังสือลับจากคสช. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น. ข่าวสดออนไลน์ article
คสช.เด้ง'อธิบดีกรมโรงงานอุตฯ-อธิบดีกรมเจ้าท่า'นั่งผู้ตรวจฯ ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:47 น. ณัฐญา เนตรหิน ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ article
คสช.สั่งย้ายอีก 3 อธิบดี article
คสช. ออกคำสั่งโยกย้ายอีกระลอก16ตำแหน่ง เดลินิวส์ วันจันทร์ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:49 น. article
คสช.ย้ายใหญ่อีกระลอก เด้ง สุทธิชัย สังขมณี พ้น สรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ เสียบ ปลัดคมนาคม ไม่รอด มติชน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 21:06:38 น. article
คสช. สั่งเด้งข้าราชการล็อตใหญ่ ทั้ง "นิพัทธ์ - ธาริต - ทวี" โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มิถุนายน 2557 23:45 น. article
รวม 67 บิ๊กข้าราชการถูก คสช.สั่งย้ายพ้นตำแหน่ง-ขั้วอำนาจเก่าอื้อ วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557 โดย isranews
เริ่มสอบ เลขาศาล ปกครอง"ปมจม.น้อยฝากตร.สัปดาห์หน้า เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:38 น. article
โปรดเกล้าฯ ปลด"ศศิธารา"พ้นเก้าอี้เลขาฯ สกศ.แล้ว article
ปลัดกทม ฟันธงแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่งเสร็จธันวาคม 2557 article
เปิด 29 ตำแหน่งใหม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน ป.ป.ช. -"ผบช.เรือนจํา"โดนด้วย วันอาทิตย์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:26 น.isranews
การสั่งพักราชการ คดีอาญาต่างประเทศ 23 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง article
เสียงสะท้อนจากข้าราชการร่วมเป่านกหวีดไล่รัฐ article
เลขา กพ.แจงข้าราชการแสดงความเห็นทางการเมือง ต้องไม่กระทบหน้าที่ article
“ครม.” เห็นชอบ ร่างกฎ กพ. ให้ประชาชนกล่าวหาข้าราชการกระทำผิดวินัยได้ article
ศาล รธน.ชี้แก้ที่มา ส.ว.ผิด ม.68 แต่ไม่เข้าเงื่อนไขยุบพรรค article
คณะกรรมการสรรหาเลือก"ประวิช-สมชัย-บุญส่ง"เป็น กกต.ชุดใหม่"ณรงค์"คว้า ป.ป.ช. article
กรมอุทยานฯ เด้งหัวหน้าอุทยาน 29 ตำแหน่ง
ศาลห้าม "อดีต ปลัด กห." ดำรงตำแหน่ง จนท.รัฐ 5 ปี article
ผู้ว่าฯ"สุขุมพันธุ์"หน้าแตก ศาลปกครองไม่รับพิจารณาคำสั่งก.พ.ค.ฯ article
คดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นบรรทัดฐานและวางหลักกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่ดี article
คนคมนาคมดักคอ ‘ปลัดฯ วิเชียร’ จี้พิจารณาเก้าอี้ ผอ.เป็นธรรม article
ปิดปากข้าราชการห้ามปูด!! article
ป.ป.ช.มอบรางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ เชิดชูคุณธรรม-จริยธรรม-ซื่อสัตย์ article
เริ่มไม่ให้ข้าราชการกู้ซื้อบ้าน article
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คืออย่างไร article
เผยระบบราชการไทยรั้งที่19 โกงลดลงเล็กน้อย article
อธิบดีอุทยานเซ็นเด้งหน.อุทยานฯ-ข้าราชการ 34 ตำแหน่ง article
ทส.ย้าย"ซี9"อีกระลอก โยก31เก้าอี้ รมต.เพื่อไทยเค้นปรีชา คายชื่อขรก.7เมียน้อย ชี้บัตรสนเท่ห์ว่อนกรม article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีกระทำผิดร่วมกัน article
สถิติอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.พ.ค. article
ฉาวอีกสตงชี้ชิรพยาบาล ใช้วิธีตกลงราคาจ้าง-คิดราคากลางเว่อร์ article
พบโครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า รพวชิระพยาบาล มีมูลทุจริต article
ศาลยืนยกฟ้องอดีตอธิบดีกรมสรรพากรกับพวกไม่เก็บภาษีโอนหุ้นชินฯ ชี้ไม่มี"หน้าที่-เจตนาเอื้อประโยชน์" article
ป.ป.ช.ตั้ง 2 ข้อหาหนัก"ฮั้ว-ทุจริต"คดีถุงยังชีพฉาว ลุยสอบ 12 ข้าราชการ ปภ.พ่วง 2 เอกชนเอี่ยวโกง article
อธิบดีกรมศุลกากรเด้ง "ซี7" พร้อมตั้ง กก.สอบ กรณี "ตบบ้องหู" จนท.สนามบินจนเยื่อบุฉีกขาด article
กางกฎเหล็กป.ป.ช. สกัดคอร์รัปชั่น "เอกซเรย์"บัญชีผู้รับเหมาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2554 article
ป.ป.ช.เผย สายรัดเงินที่พบในบ้าน “สุพจน์” โยงบริษัทเอกชนร่วมประมูลงานในคมนาคม เตรียมเรียกมาชี้แจง ขีดเส้น “ปลัดพันล้าน” แจงบัญชีทรัพย์สิน ไม่เกิน 11 ม.ค.ปีหน้า article
ระบบเบี้ยบำนาญ เมืองไทยสุดแย่ เจาะความจริงมาตีแผ่ว่าเป็นอย่างไร?!? article
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน http://www.thaigov.go.th/ article
ปลุกข้าราชการสร้างธรรมาภิบาล ต้านโยกย้ายมิชอบ ปฏิรูประบบสรรหา article
ตรวจรายชื่อ "แต่งตั้งโยกย้าย" ล็อตใหญ่จากที่ประชุมครม. 27 ก.ย. article
โยกย้ายมี คั้งแต่ มท. ศธ ส่วนวธ.ย้ายป่วน และแต่งตั้งผอสำนักงบประมาณ article
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุกรุ่น สอบคณบดี"รายที่2 ซ้ำรอยแผลเก่า ฤา "คุณภาพการศึกษาโยงการเมืองภายใน"? article
สนทนากับ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน “ปราโมทย์ โชติมงคล” เมื่อ”โปลิศการเมือง”ออกโรง ปราม “ส.ส. 500” article
กระทรวงเกษตรฯระส่ำย้ายข้าราชการเข้ากรุ
กกต.มีมติ4ต่อ1คืนเก้าอี้วงศ์ศักดิ์ เจ้าตัวยกเป็นบทเรียนให้เพื่อนข้าราชการ article
การลงโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา (ปฏิรูป วันที่ 15/5/2011 ราชการแนวหน้า) article
ชำแหละข้าราชการเกษตรทำงานแย่ article
จุติสั่งสอบบิ๊ก กสท ข้อหาอุ้มสัมปทานดีแทค หลังยืนยันการแก้สัญญา ไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ article
เมื่อท่านเป็น (หรืออาจเป็น) “ผู้ถูกกล่าวหา” ของ ป.ป.ช. article
ก.พ. ก็เพียงแค่ขายฝัน (เพื่อประชาชน) โดยประมวล รุจนเสรี article
สุดารัตน์ร้อง ป.ป.ช.ขอความเป็นธรรม อ้างปธ.อนุกก.ไต่สวน"คอมพ์ฉาว"มีอคติ article
ซี 7 กระหน่ำยิงซี 8 ดับคาโต๊ะทำงานสำนักสวัสดิการ พม.ก่อนจ่อขมับตัวเองลั่นกระสุนตายตาม
เปิดระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผย 15 ธุรกิจ ที่มีโอกาสใช้เงินกองทุน article
รื้อระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล article
การประกันชีวิตแบบบำนาญ article
"อัชพร"เลขาฯกฤษฎีกา กฏหมายแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่อง article
นนทิกร หัวหอกปฏิรูปข้าราชการ article
แค่ไหนฉุกเฉินกันนะ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป 26ธค 2553) article
มาร์คสั่งปลดผู้ช่วยรมต.พณ.พันทุจริตข้าว “เจ๊วา”เต้นสั่งตั้งกก.สอบ 30วัน article
ทุกอปท ตรวจที่ไหนพบทุจริตที่นั่น
สตง.เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่รัฐพิมพ์สคสด้วยงบราชการ article
ป.ป.ท.ตรวจสอบโครงการอุทกภัยไม่ชอบมาพากล article
ภาคประชาชนต้องเข้าร่วม ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน article
ป.ป.ช.เตรียมยกเครื่องขั้นตอนการไต่สวนคดี article
ผ่าแบบกรมธรรม์บำนาญ ใช้หักภาษี article
จ้างหรือลอกผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับ เป็นความผิดวินัยหรือไม่ article
วาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทยและโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ article
ผลวิจัยป.ป.ช.นักธุรกิจรับจ่ายใต้โต๊ะนักการเมืองมีอิทธิพลเหนือ7กรมใหญ่ article
ป.ป.ช.ตั้งแท่นฟันมันเส้น-ข้าว พุ่งเป้าชื่อพัวพันนักการเมือง จับตาขยายเวลาขนย้ายข้าว article
ปลัดพลังงานสั่งสอบวินัยจัดซื้อถังNGVแท็กซี่ลอตแรก เร่งประมูลใหม่ลอต2 สัปดาห์หน้า article
การลาออกจากราชการ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป รวม7ตอน ) article
ผ่าขบวนการทุจริตยา ล่าคอมมิชชั่นหมื่นล้าน article
ป.ป.ช. แนะครม. รื้อโครงสร้างสรรหา ข้าราชการระดับสูงใหม่ article
กรรมของคนทำงานตามนโยบายรัฐ
สองกระทรวงที่ไร้ประสิทธิภาพ (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 15/7/2010 ) article
ชำแหละเครือข่ายทุจริตยาข้าราชการ article
มาร์ค แฉ กรมศุลกากร มีการทุจริต มาที่ 1 article
ปรับโครงสร้างราชการรอบใหม่ โยนงานตรวจสอบให้เอกชน article
อินเดียระบบข้าราชการห่วยสุดในเอเชีย
ราชการโปร่งใส article
ก.พ.ประเดิมกฎห้ามผู้ป่วย 5 โรคร้าย ห้ามเข้ารับราชการ เริ่มใช้รุ่นแรกสมัครสอบเข้ารับราชการ"ภาค ก"พ.ค.นี้ article
พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ มีผล 16 พ.ค.
ประธานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน article
วิธีการสร้างผู้นำในระบบราชการที่ปฏิบัติได้ผล article
ข้าราชการเฮ ประกาศใช้กฎหมายนำบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารได้แล้ว article
เปิดหลัก10ประการข้าราชการไทย' article
ป.ป.ท.สอบโกง"ค่ายาหลวง" มียอดเบิกพุ่งถึง 3 เท่า พบ"หมอ-เภสัช"มีเอี่ยว คาดหวังคอมมิสชั่นบริษัทยา article
เปิดพระราชกฤษฏึกาค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการใหม่ให้สิทธิเพิ่มอื้อ5ข้อ ใช้ร.พ.เอกชน-บำนาญเลือกหน่วยบริการได้ article
เผยข้าราชการ30คนเวียนเบิกค่ารักษาตรวจสอบจ่อฟ้อง article
ก.พ.แนะประเมินรอบด้านห่วงข้าราชการร้องทุกข์ไม่เป็นธรรม article
ผลสำรวจความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร (18/3/2010) article
ข้าราชการถูกหลอกใช้ จาดุร อภิชาตบุตร
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. .... article
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. .... article
๗ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ article
"ในหลวง"ทรงย้ำ"ตุลาการศาล"ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ ต้องไม่ทรยศต่อ"ความยุติธรรม" จนกว่าจะสิ้นชีวิต article
จุรินทร์” ตั้ง เลขาฯ ก.พ.นั่งประธานสอบวินัยข้าราชการ สธ.ส่อโกง SP2 article
เอแบคโพลล์ระบุคนกรุง 1 ใน 3 ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเงินใต้โตีะ article
สหรัฐตั้งข้อหาจุทามาศ ศิริวรรณ รับเงินสินบน article
เด้งฟ้าผ่า!ปลัดท่องเที่ยว article
เรียกคืนเครื่องราช-ถอดยศทหารบก- ขรก.ศึกษาพร้อมกัน 3 ราย article
เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์มติ ก.ตร.อุ้ม3นายพลดันทุรังหรือ"อภิสิทธิ์" ดื้อตาใส article
ก.ตร.ชี้ กพ. ทำมาแล้ว article
กะเทาะเปลือกระบบราชการและสังคมไทย (กฎหมายคลายทุกข์ แนวหน้า)
ยื่นตีความอำนาจป.ป.ช. article
กพร.เน้นปฏิรูปราชการปี 53 ตั้งเป้าหน่วยงานบูรณาการร่วมกันมากขึ้น article
รางวัลครุฑทองคำ ยกย่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550-2551 article
การป้องกันการทุจริตในอปท. (บทบรรณาธิการ) article
วัฒนธรรมการซื้อตำแหน่ง (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 23/12/2009) article
10 ก้าวหน้า 10 ถดถอย สิทธิมนุษยชน 2552 article
เงินเดือนอธิการบดี article
การบินไทย ถูกลักจนหมดตัว (บทบรรณาธิการแนวหน้า ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) article
พ.ร.บ.ฮั้วกับข้าราชการ article
นายกรัฐมนตรีสั่งรวบรวมข้อมูลตัวเลขการทุจริตในหน่วยงานรัฐ article
'ป.ป.ช.'จัดสัมมนาตั้ง ข้าราชการโปร่งใส article
วิลาศ”แฉกทม.ทุจริตซื้ออะไหล่ปลอม ผู้บริหารกทม.รู้แต่ไม่กล้า-เบรกขอสอบเองทางลับ article
การนำเสนอ อ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 29/11/2009 article
มติครม.สั่งข้าราชการรัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ article
ชำแหละ 15 ปีทุจริตนมโรงเรียนมูลค่าหมื่นล้าน ... เชื้อชั่วไม่เคยตาย !!! article
ความยุติธรรมทางการเมืองในสังคมไทยเป็นปัญหามากที่สุด article
จัดคอร์รัปชั่นทั่วโลก ไทยแย่ลงอันดับที่84 กัมพูชาเกือบรั้งบ้วย article
ป.ป.ท.แฉข้าราชการเบิกค่ารักษาส่อตุกติก article
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ article
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูประจำส่วนราชการ article
ผู้บริหารคนใหม่ นโยบายใหม่ๆ ปีงบประมาณ 2553 article
กรมศุลกากรตั้งป.ป.ช.สอบทุจริตภายใน article
คาราโอเกะโหด (กฎหมายคลายทุกข์) ส.ดำเนินสะดวก
โวยข้าราชการรุกป่าสหกรณ์ทองผาภูมิ article
ป.ป.ช. ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 3 ปี article
ผู้นำต้องเอาจริงล้างคอร์รัปชั่น (บทบรรณาธิการแนวหน้า) article
คุณธรรมในการโยกย้ายข้าราชการ article
อำนาจใหม่ สตง.ขรก.ผวาหนัก article
เปิดวิจัยร้อนซื้อขายเก้าอี้ทองคำกระทรวงเกรดA-มีทั้งประมูล-ดาวน์-ซื้อขาด-พ่อค้าวางมัดจำ article
สตง.เดินหน้าสอบโครงการ"ขุดสระ"สี่พันบ่อ หวั่นนำของเก่าสวมรอย พท.ปูดเตาเผาขยะบางรัก ถูกวางทิ้งขว้าง article
กำสรวลข้าราชการไทย article
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้า) article
อำนาจเก่าป่วนสรรหาอธิการบดี article
ข้าราชการลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ผิดวินัยปีละ160คน article
ราชการไทย วันนี้
พทแฉมีทุจริตในกระทรวงแรงงานเล็งยื่นปปช.ฟัน article
เด้งฟ้าผ่าผอ.เอ็นบีที สลับตำแหน่งผอ.สุราษฎร์ article
ตั้งซี8ดีเอสไอ32ตำแหน่งวุ่น หลัง"อ.ก.พ."สั่งทบทวนคำสั่ง article
วิชา มหาคุณ ป.ป.ช.โฉมใหม่ไม่รอให้ถาม article
ปปชฟันธงห้าม รมตศึกษาเป็นนายกกกมหาวิทยาลัยเอกชน"วิจิตร ศรีสอ้าน"ส่อฝ่าฝืน นั่งควบทีเดียว4แห่ง article
ป.ป.ช.สรุปผลงานสางคดีได้กว่า1.29หมื่นคดีค้าง6,400คดี article
เปิดต้นตอคำชี้ขาดกฤษฎีกาอุ้ม2บิ๊กปปงรวม3ตอน article
แนะนำเว็บรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ๒๕๕๑ article
ปปชเสนอ3ทางออก ล้อมคอกทุจริตสถาบันการเงิน article
พ้นข้อหาผลประโยชน์ทับซ้อน article
ข้าราชการ-นักการเมือง article
แกะรอยการทุจริตยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ 100 ชัก 30!? article
ปัญหาท้าทายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ article
การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 article
งามหน้าศุลกากร ทุจริตบานฉํ่า article
ผู้ตรวจการแผ่นดินเผยปี2551มีเรื่องร้องเรียน 3,773 "มท."ครองแชมป์ ส่วนใหญ่ถูกกลั่นแกล้ง-เตะถ่วงคดี article
สูตรสำเร็จจรวยพร article
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 article
ก.พ.มีมติให้ ขรก.ถูกสอบวินัยร้ายแรงขึ้นเงินเดือนได้แล้ว อ้างยังไม่ได้ทำผิด-พ้นบ่วง เลื่อนตำแหน่งได้ article
เสรีพิศุทธ์แฉถูกปล้นตำแหน่งผบ.ตร. article
เปิดรายงาน สตง.ชำแหละ"บ้านเอื้ออาทร" article
ประกาศผลคัดเลือก 6ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนใหม่จากที่เข้ารอบสุดท้าย 17 คน article
ชำแหละอำนาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผู้กุมชะตากรรมชีวิตครูทั้งประเทศ article
ว่าด้วยระเบียบ เงินสินบนและรางวัลของ ป.ป.ช. article
ระบบของข้าราชการ คือมาเฟียตัวจริง? (วารินทร์ พูนศิริวงศ์แนวหน้า ๑๓ พค. ๒๕๕๒) article
ป.ป.ช.ให้"บิ๊ก"จนท.รัฐ 25ตำแหน่ง ต้องยื่นทรัพย์สิน-ขึ้นศาลฎีกานักการเมืองกรณีจงใจยื่นบัญชีเท็จ-ปกปิด article
สัมภาษณ์พิเศษ ปปท น้องใหม่ปราบโกง article
ประกาศกฎเหล็ก ก.พ.สั่ง"ขรก.ไร้น้ำยา" ออกจาก ราชการ article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 15/3/2009 article
ราชการในภาวะวิกฤติ [ไทยรัฐ 12 มี.ค. 52 - 16:14] article
ศาลเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3ตอน) (ราชการแนวหน้า) article
รายงานผลเสวนา นิติรัฐกับสังคมไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.