dot dot
ป.ป.ช.เชือดวินัย-อาญา นายก อบต.กับพวกยกพวง26คนทุจริตสอบเข้า พนง.ท้องถิ่น-เรียกเงินหัวละ4แสน


ป.ป.ช.เชือดวินัย-อาญา นายก อบต.กับพวกยกพวง26คนทุจริตสอบเข้า พนง.ท้องถิ่น-เรียกเงินหัวละ4แสนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 17:27:15 น.  มติชนออนไลน์คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติเชือกยกพวก นายก อบต.กับพวกยกพวง26 คน ทุจริตสอบเข้าพนักงานท้องถิ่น เปิดโรงเรียนเรียกรับเงินหัวละ14-4แสนบาท แก้ไขกระดาษคำตอบกันพัลวัน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)เผยแพร่เอกสารข่าวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่า นายถาวร บุตรศรี(อดีต)นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ทุ่งคลอง อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินกับพวกรวม 26 คนกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  และมีมูลเป็นความผิดทางอาญา ทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็ นพนักงานส่วนตำบล มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 157, 161, 264, 265 และ 268


คดีดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องกล่าวหา นายถาวร บุตรศรี  กับพวก ร่วมกันเรียก รับเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบบรรจุพนักงานส่วนตำบล  อบต.ทุ่งคลอง โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทำให้มีคะแนนสอบได้สูงกว่าคะแนนที่ทำได้จริง และกล่าวหา
นายวสันต์ วรรณวโรทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ ก.อบต. ละเว้นการนำข้อหารือของจังหวัดกาฬสินธิ์ เกี่ยวกับอำนาจในการสั่งยกเลิกการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เนื่องจากตรวจพบการทุจริตเสนอให้ ก.อบต. พิจารณาก่อนตอบข้อหารือ เป็นเหตุให้ นายถาวร บุตรศรี นำไปใช้อ้างเพื่อนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กลับมาใช้ใหม่


คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนแล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า  อบต.ทุ่งคลอง โดยนายถาวร บุตรศรี ได้ออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่งลงวันที่ 4 มีนาคม 2548 และไขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และคณะกรรมการตรวจข้อสอบ


ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2548 ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน รวมทั้ง สิน้ 23,584 คน และกำหนดสนามสอบในวันที่ 21 พฤษภาคม 2548 จำนวน 10 แห่ง และในวันที่ 22พฤษภาคม 2548 จำนวน 7 แห่ง


ในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งมีข้อสอบ 2 ภาค คือ ภาค ก. และภาค ข. โดยมีโรงเรียนเซนต์ยอแซฟเป็นสนามสอบหลัก และเป็นที่รวบรวมกระดาษคำตอบหลังจากสอบเสร็จจากทุกสนามสอบ


ภายหลังจากการสอบข้อเขียนในวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2548 เสร็จแล้ว คณะกรรมการตรวจข้อสอบ ได้ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2548 ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ และในวันที่ 3 มิถุนายน 2548 คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันได้ออกประกาศผลรายงานผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ โดยมีผู้สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 881 คน


จากนั้น ได้มีการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 มิถุนายน 2548 ณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟโดย นายถาวร บุตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง ได้แต่งตัง้ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ภายหลังจากการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลองมีประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2548 ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้จำนวน 881 ราย


จากการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2548
นายถาวร บุตรศรี เปิดห้องพักที่โรงแรมโพนทองการ์เด้นรีสอร์ท ตำบลโพนทอง และโรงแรมสุภัคโฮเต็ล บริเวณสุภัคการ์เด้นอินน์ ตำบลหนองกรุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อใช้เป็นที่พักและเป็นสถานที่รับแขกที่มาพบตนเพื่อการติดต่อและเรียก รับสินบนในการช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลสามารถสอบข้อเขียนผ่าน อีกทั้ง ยังใช้เป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบโดยร่วมมือกับกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และกรรมการตรวจข้อสอบบางราย ลักลอบนำกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ประสงค์จะช่วยเหลือมาทำการแก้ไขในข้อที่มีการระบายคำตอบผิดเป็นระบายคำตอบถูก เพื่อทำให้คะแนนของผู้เข้าสอบดังกล่าวสูงขึน้ และผ่านการสอบข้อเขียน


ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า กรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน และกรรมการตรวจข้อสอบบางราย รวมทั้ง
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายถาวร บุตรศรี มีการเรียก รับเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้สมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้ด้วยจำนวนหลายราย โดยมีวงเงินที่เรียกรับรายละตัง้ แต่ 110,000 – 400,000 บาท


ต่อมามีผู้ร้องเรียน นายถาวร บุตรศรี กับพวก ว่าเรียก รับเงินในการสอบแข่งขันดังกล่าวไปยังหน่วยงานหลายแห่ง รวมทัง้ จังหวัดกาฬสินธิ์ด้วย จังหวัดกาฬสินธิ์จึงมีคำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง โดยคณะกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า ข้อกล่าวหามีมูล เห็นควรดำเนินการทางวินัย ทางอาญา และทางแพ่งกับนายถาวร บุตรศรี กับพวก


 ในรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวได้สำรวจการแก้ไขกระดาษคำตอบเฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน มีร่องรอยการแก้ไขกระดาษคำตอบจำนวนมาก ทั้ง ในภาค ก. และ ภาค ข.


ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดฯสั่งการผ่านอำเภอคำม่วงให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ และมีหนังสือลงวันที่ 22 กันยายน 2548 หารือมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับอำนาจในการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขันดังกล่าว รวมทั้ง มีหนังสือลงวันที่ 27 กันยายน 2548หารือไปยังเลขานุการ ก.อบต. ว่า จากการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการร้องเรียนว่า มีการทุจริตในการสอบ และได้แจ้งให้อำเภอคำม่วง ในฐานะผู้กำกับดูแลแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลองพิจารณาดำเนินการประกาศยกเลิกการขึ้น บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ พร้อมกับให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสว


ปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง มิได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2542 ข้อ 5 กำหนดให้ประธานก.อบต.จังหวัด เป็นผู้รักษาการตลอดจนพิจารณาวินิจฉัยตีความต่อกรณีดังกล่าวนี้ เมื่อจังหวัดได้แจ้งให้ดำเนินการประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันแล้วไม่ปฏิบัติตาม ประธาน ก.อบต. จังหวัด ชอบที่จะใช้อำนาจตามความในข้อ 5 ที่สามารถประกาศยกเลิกได้ ขอเรียนหารือว่าความเห็นของจังหวัดถูกต้องหรือไม่ อย่างไรและหากไม่ถูกต้องจังหวัดมีแนวทางปฏิบัติอย่างไร


หนังสือหารือทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ได้ส่งมาที่สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ก.อบต. ปรากฏว่า
นายวสันต์ วรรณวโรทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ขณะทำหน้าที่เป็นเลขานุการก.อบต. มีหนังสือลงวันที่ 17 ตุลาคม 2548 แจ้งตอบไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยระบุว่า สำนักงาน ก.อบต.ได้พิจารณาเห็นว่า การสอบแข่งขันเป็นการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จึงต้องอยู่ในบังคับที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542


การที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตรวจพบการทุจริตในการสอบแข่งขัน ก็ให้นำเสนอคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณา การตอบข้อหารือของนายวสันต์ วรรณวโรทร ในลักษณะดังกล่าวนียังไม่เคยมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากก.อบต. มาก่อน โดย ก.อบต. มีมติเป็นหลักการอนุมัติให้เลขานุการ ก.อบต. มีหนังสือตอบข้อหารือได้เฉพาะเรื่องที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนแล้วเท่านั้น ซึ่งมิใช่กรณีข้อหารือของจังหวัดกาฬสินธิ์ในลักษณะเช่นนี้


นอกจากนี้เมื่อทำหนังสือแจ้งตอบไปแล้ว นายวสันต์ วรรณวโรทร ก็มิได้นำหนังสือตอบข้อหารือดังกล่าวเสนอ ก.อบต. รับทราบตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อีกทั้งเมื่อนายถาวร บุตรศรี ได้มาขอพบกลับส่งมอบสำเนาหนังสือตอบหารือฉบับดังกล่าวให้ไป
เป็นเหตุให้นายถาวร บุตรศรี นำข้อความในหนังสือไปใช้เป็นเหตุอ้างว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธิ์ ไม่มีอำนาจสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ แต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาฬสินธิ์


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง จึงได้มีคำสั่งให้นำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย


คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของ นายถาวร บุตรศรี กับพวกรวม 26 คน เป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีมูลเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี และมีมูลเป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้น จะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ฐานเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ฐานเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสาร หรือดูแลรักษาเอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นัน้ ฐานปลอมและใช้เอกสารราชการปลอม และฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานในการกระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 157, 161, 264, 265 และ 268 ประกอบมาตรา 83และมาตรา 86 แล้วแต่กรณี


ส่วน
นายวสันต์ วรรณวโรทร มีมูลเป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง ฐานไม่ตัง้ ใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535 มาตรา 83


ให้ส่งรายงาน เอกสาร และความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี
(ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง)กับ นายถาวร บุตรศรี กับพวก ตามฐานความผิดดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542 มาตรา 92 และมาตรา 97 แล้วแต่กรณี ต่อไป

 
ข่าวฟ้องร้องในวงราชการ

คุก 1 ปีรอลงอาญา! คดี‘หมอเลี๊ยบ’ แทรกแซงตั้งผู้ทรงฯในบอร์ด ธปท. เขียนวันที่ วันพฤหัสบดี ที่ 04 สิงหาคม 2559 เวลา 15:27 น. เขียนโดย isranews
กรณีย้าย ข้าราชการซี 7 ย้ำความเสื่อมถอยของ ระบบคุณธรรม ในระบบราชการ เขียนวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฎาคม 2559 เวลา 11:13 น. เขียนโดย เสนาะ สุขเจริญ http://www.isranews.org/investigative/investigate-articles/item/48149-open01_48149.html
สรุปความเป็นมาความขัดแย้งของเอแบค
เบื้องหลังเกมไล่ล่า2 พันล.สกสค.คืน บีบแบงก์รับผิดชอบ อำพรางคดีช่วย ไอ้โม่ง? เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 14:50 น.โดย isranews
ศาลฎีกาจำคุก2อดีตครูประจำชั้นกับอดีตครูพละทำอนาจารเด็กนักเรียนหญิงป.2
อดีต ข้าราชการคดีทุจริตสนามกีฬา 2 พันล้าน ยื่น ‘ประยุทธ์’ ขอกลับรับราชการหลังศาลยกฟ้อง article
ากขังอดีตรองปลัดคลังผลัดแรก ญาติยื่นประกัน 5 ล้าน
พลิกปูม 2 คดีดัง"คุณหญิงเป็ด"ก่อนศาลจำคุก 2 ปีไม่รอลงอาญาปมทอดกฐิน
DSIสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่ รับสินบนดองคดีเอื้อผู้ต้องหา
ฎีกาจำคุก 5 ปี สองอดีตผู้บริหาร บทม.ทุจริตถมดินหนองงูเห่าปี 39 สั่งออกหมายจับมารับโทษ โดย ทีมข่าวอาชญากรรม ผู้จัดกา
'ปลัดคลัง' สั่งตั้งกก.สอบปมจับสดซี 9 สรรพากร-ลูกน้องเรียก 1.5 แสนแล้ว แต่ยังไม่ขอพูดอะไรมาก ต้องวางตัวเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ส่วนกรณีลานจอดรถ ขอหาข้อเท็จจริงเพิ่มก่อนชี้แจงเป็นทางการอีกครั้ง
ทส.ไล่ออก “วิฑูรย์ ชลายนนาวิน”อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้-อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปล่อยนายทุนบุกรุกอุทยานฯ หาดเจ้าไหม จ.ตรัง ทำให้รัฐเสียหาย จ่อโดนซ้ำคดีรุกหาดฟรีดอมบีช-เขานากเกิดมูลค่า 3 พันล้าน “วิฑูรย์”ชี้โดนกลั่นแกล้งยื่นอุทธรณ์แล้ว
ปปช.ชี้มูลความผิดอดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาฯทุจริตอื้อ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 21 สิงหาคม 2558, 06:30
ธาริต คุก2ปีไม่รอลงอาญา คดีสั่งย้ายขรก.ไม่ชอบ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 11 สิงหาคม 2558, 11:23
บิ๊กตู่ใช้ม.44สั่งโยกย้าย-ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ขรก.พลเรือน-ท้องถิ่น-ปลัดกระทรวง-อธิบดีฯล็อต2
“สาธิต”อดีตอธิบดีกรมสรรพากรถูก ป.ป.ช.อายัดทรัพย์ทองคำ 600 ล. เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2558 เวลา 09:52 น.http://www.isranews.org/investigative/investigate-private-crime/item/39468-nacc_1219_01.html article
ป.ป.ช.เชือด"อดีตบิ๊กองค์การเภสัชฯ"3 ราย ทุจริตซื้อที่ดินสร้างโรงงานผลิตยา เขียนวันที่ วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 13:30 น. เขียนโดย isranews - สำนักข่าวอิศรา |
พลิกมติ คตส.-ป.ป.ช.คดีเซ็นทรัลแล็บ “ปีติพงษ์”ลงดาบ ขรก.-หลัง'เนวิน'รอด
“มท.1”ลงดาบ ขรก.เอี่ยว ทุจริตแล้ว 10 ราย หากพบโกงข้ามกระทรวง ต้องตั้งคกก. เผยมีปรับย้ายผู้ว่าฯ ก่อนเดือนตุลาฯ
ปปท.ลุยสอบวินัย9ขรก. ออกเอกสารสิทธิ์สปก.โคราช โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2558, http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/648657#sthash.YJPQTrmB.dpuf article
ตั้งคณะสอบสวน 'ขรก.' 9ราย เอี่ยวรุกที่เขาใหญ่ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 14 พฤษภาคม 255 article
ไล่ออกซี 9 สรรพากร ชี้ ทำความผิดร้ายแรง สั่งเร่งขยายผล-ล้างบางทุจริตในกระทรวงการคลัง article
ประยุทธ์ มอบ ศอตช.ลุยสางทุจริต สกสค. article
อาจารย์ มรภ.นครสวรรค์ชงข้อมูลเลขาฯ ป.ป.ช. 4 ข้อคดี‘คณบดี-รองฯ’ลอกงานวิจัย เขียนวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 22:14 น.เขียนโดย isranews article
ศาลปกครองสูงสุด ไม่รับคดี อดีต ปลัด ศธ ฟ้อง รมวศธ. โดย ไทยรัฐออนไลน์ 2 เม.ย. 2558 01:52 article
ให้ออก 2 ขรก.พาณิชย์เอี่ยวทุจริตข้าว จีทูจี http://www.lokwannee.com/web2013/?p=127221On February 22, 2015 article
พาณิชย์ ให้ข้าราชการที่โดน ปปช.ชี้มูลคดีทุจริตจำนำข้าวให้ออกไว้ก่อน Submitted by wichai on Wed, 21/01/2015 - 16:13 สยามรัฐ article
โผล่อีกรายยักยอกเงินมหาวิทยาลัย 30 ล้าน เดลินิวส์ วันศุกร์ 9 มกราคม 2558 เวลา 17:08 น. article
เปิดโปงมหากาพย์โกงพันล้าน เงินกองทุนเทคโนฯลาดกระบัง สกู๊ปพิเศษเดลินิวส์ วันอังคาร 6 มกราคม 2558 เวลา 10:00 น. article
ผงะครู727คนโกงฟุตซอล ไทยโพสต์ Tuesday, 21 October, 2014 - 00:00 article
ป.ป.ช.ตั้งอนุฯสอบอดีตอาจารย์ใหญ่ฯจ.ร้อยเอ็ด อมเงินอาหารเด็ก 2.8 แสน วันอาทิตย์ ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 09:04 น. เขียนโดยisranews article
ป.ป.ช เชือดปลัดอำเภอเลย-พวก 4 ราย" ใช้งบซ่อมถนนไม่ชอบ 91 โครงการ article
ศาลพิพากษาจำคุกอธิการบดี ม.อุบลฯ โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่ 3 กันยายน 2557 14:41 article
สั่งสอบวินัยร้ายแรง'หน.หน่วยรักษาป่าฯอบ.8' วันที่ 28 สิงหาคม 2557 12:00 โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ article
ด่วนไล่ออกอดีตรองประธานศาลฎีกา ให้ประกันจำเลยคดีค้ายา-ข่มขืน แนวหน้า8 ส.ค.57 article
ป.ป.ช.ฟัน "อดีตอธิการฯ ราชภัฏชัยภูมิ-พวก" คดีตรวจรับตึก5ชั้นเป็นเท็จ article
ป.ป.ช.ตั้งอนุฯสอบ“อดีตรองผู้ว่าฯกทม.”ส่อทุจริตซื้อรถ-เรือดับเพลิง เขียนวันที่ วันเสาร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เวลา 18:54 น.เขียนโดยisranews article
พันเอกปิยะวัฒก์ มั่นใจฟ้อง ธาริตปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ศาลนัดสืบพยานโจทก์ครั้งแรกพ.ค.58 มติชน วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:10:29 น. article
สอบวินัยร้ายแรงอดีต5ขรก.กรมป่าไม้ ปล่อยออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ มติชน วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 07:10:21 น. article
ป.ป.ช.ฟันเรียบ อดีตผู้ว่าฯลำปาง-พวก14 รายคดีสร้างอ่างฯ "แม่เมาะ" วันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 17:30 น. โดย isranews
ศาลฎีกาฯสั่งจำคุก“วุฒิชัย กิตติธเนศวร”อดีต ส.ส.นครนายก น้องชาย“เสี่ยแหมะ”โอนหุ้น“นอมินี”44.5 ล้านไม่แจ้งบัญชีฯ ป.ป.ช. ปราณีรอลงอาญา 1 ปี แต่ห้ามเล่นการเมือง 5 ปี article
คลังให้ 2 อดีตรมต.-ขรก.จ่ายคดีคลองด่าน2หมื่นล. โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 15:29 article
ปลัด สธ.โต้หนังสือตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง article
ศาลปกครองชี้ ปลอดประสพย้าย ข้าราชการไม่เป็นธรรม คืนตำแหน่งหลังฟ้องยืดเยื้อ 11 ปี article
ทศพรสอบวินัยร้ายแรง อดีตบิ๊กมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรณีจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาก่อสร้างศูนย์กีฬา
6บิ๊กสปช.เฮศาลปกครองสั่งถอนคำสั่งปลด-ไล่ออก? article
ศาลปกครองสั่งเพิกถอนคำสั่งผบ.ตร.-มติ ก.ตร.ให้ “ พล.ต.ต.มานิต วงศ์สมบูรณ์” ออกจากราชการปี 50 ไม่ชอบ ระบุ มติ ป.ป.ช.เป็นการใช้ดุลยพินิจที่ผิดพลาด
ป.ป.ช. มติเอกฉันท์ ชี้มูล ′เสถียร′ ร่ำรวยผิดปกติ เล็งส่งอสส.สัปดาห์หน้า ส่งศาลยึดทรัพย์ 296 ล้าน article
ศาลแพ่งสั่งทรัพย์ 46 ล้าน "สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ตกเป็นของแผ่นดิน article
ปปช.-อัยการ ส่งฟ้อง'จุฑามาศ'รับสินบน article
ศาลอุทธรณ์สั่งให้รับฟ้อง"ธาริต"ย้ายลูกน้องไม่เป็นธรรม! article
มติเอกฉันท์ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด อดีต อธิบดีกรมการปกครอง-119 คน โกงสอบเข้า โรงเรียนนายอำเภอ article
ป.ป.ช.รับฟ้องแต่งตั้งไม่ชอบ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ขรก.ฟ้อง”นาย” เอาผิดกราวรูดตั้งแต่ผู้ว่าฯยันหัวหน้าก.ก. article
เตรียมตั้งกรรมการสอบวินัยกรรมการจัดซื้อฯรถเรือดับเพลิงฉาว article
ฟันข้าราชการโกงแวตเพิ่ม2คน article
ข้าราชการ กรมการปกครองผวา รอ 4 ปี พิษทุจริตสอบเข้า "นอ." article
พิษคำสั่ง ก.พ.ค. กทม.บานปลายถึงขั้นฟ้องเอาผิดทางอาญา article
ศาลปกครองสูงสุด ชี้ขาดแต่งตั้งรองผบ.ตร.ปี2552ไม่ชอบกฎหมาย article
สั่งซี8 คดีช่วย'หญิงอ้อ'กลับคลัง เงินเดือน5หมื่นย้อนตั้งแต่17 ก.ย ปี2549 article
อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาการเมืองตัดสินจำคุก "ประชา มาลีนนท์" 12 ปี คดีทุจริตซื้อรถดับเพลิงกทม article
ป.ป.ช. ลงดาบอดีตเลขา ปรส. article
ปลัดคลังชี้จนท.18รายเอี่ยวโกงแวต4พันล. article
ไล่ออก3สรรพากร ' article
ตั้งกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่กรมศุลฯเอี่ยวรถหรู article
เส้นทาง “หมอเลี้ยบ” อดีตรมต.ไอซีที สู้คดีเอื้อชินคอร์ป article
เด้งขนส่งจังหวัดศรีสะเกษเข้ากรุ “ชัชชาติ” ปัดไม่รู้นักการเมืองมีเอี่ยว สั่งตรวจข้อมูลย้อนหลังทั่ว ปท. article
ฎีกากลับ จำคุก 3 ปี ปรับ 2 หมื่น อดีตประธาน คตง.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ article
คุก 2 ปี ผอ. เตรียมอุดม ถูกลูกน้องเก่าฟ้อง มาตรา 157 ไม่รอลงอาญา article
สั่งสอบวินัยร้ายแรงอธิการฯมมส หลังสตง.ชี้มูลทุจริต′สร้างตึก′ 88ล้าน ′อักขราทร′ไขก๊อก article
ป.ป.ช. เชือดใหญ่ "รองอธิบดี-30 ข้าราชการ”กรมพัฒนาฝีมือฯทุจริตซื้อต้นไม้ 69 ครั้ง article
พิษทุจริตซูโดฯ สั่งเด้ง! 5 ขรก.สธ.ผิดวินัยร้ายแรง article
จับตาพักราชการปลัดกทม.คดีต่อสัญญาBTS article
ศาลปกครองสั่งคัดเลือกรองเลขาธิการ ส.ป.ก.ใหม่ article
ศาลปกครองสั่งคืนตำแหน่งปลัดมทให้พีรพล' article
คุก 2 ปีอดีตกกต.ขึ้นเงินเดือนตัวเอง article
อดีต ผบ.ดีเอสไอฟ้อง"ธาริต"กลั่นแกล้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม เตรียมฟ้องแพ่ง เรียก 10 ล้าน 19 ต.ค.นี้ article
ถูกไล่ออกเพราะออกบัตรประชาชนให้หญิงสาวที่สวมตัวแทนชายเจ้าของบัตร article
ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนคำสั่งปลดศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์”อดีตอธิบดีกรมสรรพากร article
สุพจน์ยังมี ภาค 2 ว่าด้วยเงินฝากในบัญชีธนาคาร ที่ดิน อาคาร รถ และทรัพย์สินอื่น" article
คดีตัวอย่าง ขายหนังสือในอีเบย์เจอคดีเรียก 18 ล้าน นศ.ไทยโดนฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ article
ศาลปกครองสั่งคุ้มครองคดี ข้าราชการดีเอสไอ ร้อง “ธาริต” ประกาศชื่อ ขรก.3 ประเภท article
ราชทัณฑ์สั่งให้ออก 3 จนทเรือนจำรัตนบุรี พัวพันขบวนการค้ายาเรือนจำ ศูนย์กลางเครือข่ายใหญ่ที่สุด article
อภัยโทษ‘ศุภรัตน์-ทิพาวดี’พ้นผิด article
ดีเอสไอพบข้าราชการ ปภ.10ราย ส่อผิดทุจริตถุงยังชีพ article
พงศ์โพยมเกษียณเกิน180วันพ้นผิดวินัยจัดซื้อซีซีทีวี article
เตือนข้าราชการ จำคดีคลองด่านเป็นบทเรียน article
ศาลจำคุก27ปีนักบัญชีสภาพัฒน์ยักยอกเงิน article
ฎีกายกฟ้องอดีตผู้ว่าหนองคายเรียกเงินซี8 article
ฟันวินัยร้ายแรง กรรมการประเมินเรียกรับเงินตรวจผลงานวิชาการ article
ป.ป.ช.ตรวจสอบการบริหารจัดการน้ำท่วม และเรื่องการจัดซื้อถุงยังชีพทุจริต article
พักงานนายก อบต.หนองแวง เซ่นคดีรีดสินบนครู เหยื่อวอนประชาชนช่วย จับตาทีมตรวจสอบ article
ศาลฎีกาสั่งรองอธิบดีอัยการแพ่งธนบุรีจ่ายภาษีค่ารถประจำตำแหน่ง! article
อุทธรณ์ยืน ยก เสรีพิศุทธ์ฟ้อง ข่าวสด มติชน" ชี้ติชม-ไม่หมิ่น article
ศาลรับฟ้อง อดีต อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นโจทก์ฟ้องปปช article
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฟ้องอาญาศศิธารา article
ศาลรับฟ้องคดีชุดสอบวินัยประพฤติมิชอบ article
ร้อง "ศศิธารา"งุบงิบเงินหลวง-เล่นพวก article
'จารุวรรณ'มึนป.ป.ช.ชี้มูลผิดอาญาอนุมัติงบขรก.สัมมนา article
พิษคำสั่งก.พ.ค. กทม.บานปลายถึงขั้นฟ้องเอาผิดทางอาญา article
ป.ป.ช.ชี้มูลเชือด จุฑามาศ อดีตผู้ว่าฯ ททท. คดีสินบนข้ามชาติ 60 ล้าน ลูกสาวติดบ่วงผู้สนับสนุน article
ศาลปกครองสูงสุด สั่งคืนเก้าอี้ จาดุร อภิชาตบุตร ตอกลิ่มนายกฯ ใช้อำนาจไม่ชอบ article
ป.ป.ช.ส่งทนายยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาคดีซื้อรถ-เรือดับเพลิงกทม. article
อุทธรณ์จำคุก 10 ปี อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ทุจริตซื้อเรือขุด article
ดีเอสไอแกะรอยเส้นทางเงินทุจริตยาข้าราชการ. article
ศาลพิพากษาจำคุกนายกอบจ.อุดร article
เปิดผลสอบ ปปชหมอประกิตพ้นผิด หลังถูกกล่าวหาว่าทุจริตและมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทำสัญญากับ สสส. article
สกอ.ชะลอเรื่องตั้งอธิการใหม่ หลังร้องเรียนการสรรหา article
ศาลปกครองไม่รับคำขอทุเลาคดี "มงคล"
อำเภอสามง่าม ถูกร้องอันดับ1 จาก ข่าวสดรายวัน
รวมข่าวครม.นำเรื่องการคืนตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองเข้าหารือ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 article
ป.ป.ช. ชี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต article
ปปชฟัน'สุรพงษ์'ตั้งกก.สรรหาบอร์ดธปท.มิชอบ article
ยื้อคืนเก้าอี้'วงศ์ศักดิ์' ปลัดมท.ตั้งกก.ศึกษา กพค.ไล่บี้ทำตามมติ article
ศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก 5 ปี ประวัติ ถนัดค้า อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ รับสินบนปล่อยอายัดไม้สาละวิน article
10 ปี ศาลปกครอง ทะลุ 62,794 คดี ท่านประธานฯ 7 วัน/สัปดาห์ นอนวันละ 4 ชั่วโมง article
ป.ป.ช.โต้ข้ออ้าง"รังสรรค์-พวก" ยันชี้วินัยกรณีอาคารชอบแล้ว article
ป.ป.ช. ฟันสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล แจ้งทรัพย์สินเท็จ article
ป.ป.ช.ชำแหละ"กทช."ประมูล 3 Gจ้างที่ปรึกษา64ล้านไม่คุ้มค่า มึน!โรดโชว์แต่ออกเกณฑ์บริษัทต่างด้าว article
ก.ต.ไล่ออกผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ article
ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษา ให้สภามหาวิทยาลัยชนะ ผศ.เล็ก ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล เป็นผู้ฟ้อง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้ถูกฟ้อง article
เปิดผลสอบคอมพ์ฉาวมท.ถือมือนายกฯเชือดนักการเมือง-บิ๊กขรก. article
กทมไล่ออก ข้าราชการผิดวินัยร้ายแรง 31 ราย article
ป.ป.ช. เชือดร้ายแรง10 ตร.รีดส่วยรถบรรทุกโยงคดีนักการเมืองลำปางฟอกเงินยาเสพติด article
ศาลปกครอง สอยระดับ9กรรมการสิทธิมนุษยชนฯ2 รายกลับที่เดิม เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งสมัย"เสน่ห์ จามริก"ไม่ชอบ article
เปิดคำร้องก.พ.ค.ของ"วงศ์ศักดิ์" ระบุ"คณะทำงาน มท.1" บงการ คอมพ์ฉาว3.5พันล.ปมสกัดตั้งปลัดมหาดไทย article
ป.ป.ช.เชือดอาญา-วินัยร้ายแรงอดีตบิ๊กการท่าเรือกับพวกทุจริตประมูลขนถ่ายตู้สินค้าแหลมฉบัง article
ฟ้อง ดร.พิจิตต รัตตกุล เอี่ยวอดีตปลัด กทม.ซื้อที่ตาบอด article
2ปลัดอำเภอยืนยันบริสุทธิ์ไม่เคยทุจริตสอบ เผยบางส่วนใน142คนจำนนหลักฐาน เตรียมแฉแหลกจ่ายค่าหัว article
กลาโหมพิลึกปปชฟันพลเอกทุจริตประมูลวิทยุทหาร เงื้อง่าค้าง7ปี "กฤษฎีกา"ชี้ถอดยศได้เลย article
ศาลปกครองถอนคำสั่ง"หญิงเป็ด"แต่ตั้งไม่ชอบ
ศาลปกครองกลาง พิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักนายกฯแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ศาลอุทธรณ์ยืนจำคุก รมว"ไอซีทีหมิ่นประมาท"เมียหมอเลี้ยบ"เปิดอาบอบนวดไม่ต้องเสียภาษี รอลงอาญา 1 ปี
เปิดสำนวนในมือ ป.ป.ช. "บิ๊กการเมือง" ถูกกล่าวหาเพียบ ! article
สตง.พบกทม.ฉาวอีกก.ก.ตรวจรับงานมั่ว article
ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวน”ระนองรักษ์" article
เปิดสำนวน ป.ป.ช.ยกคำร้อง"ชาญชัย แสวงศักดิ์"ตุลาการศาล ปค.สูงสุด พ้นผิดคดีผลประโยชน์ทับซ้อน article
“ป.ป.ช.” แจ้งข้อกล่าวหา ““จุฑามาศ” แล้ว “เมธี” โว หลักฐานมัดตัวของ “ไทย” เจ๋ง กว่าของ“มะกัน”
ศาลปกครองชี้มติ ป.ป.ช.เบ็ดเสร็จ"ก.พ." ไม่อาจเปลี่ยนฐานความผิดให้ "อดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์" ได้ article
ศาลปกครองชี้สมคิด หอมเนตรไม่มีสิทธิฟ้องรมว.สธ.วิจัยวัคซีนในมนุษย์ article
ป.ป.ช.มีมติฟันวินัยร้ายแรงหมอวิชัย โชควิวัฒน์เบิกค่าน้ำมันรถหลวงผิดระเบียบ
ป.ป.ช. เชือด"คิม ไชยแสนสุข"อธิการบดีม.รามคำแหง article
ป.ป.ช.ฟันอาญา-วินัย อดีตผู้ว่า รฟท-พวกกว่า10 คนคดีทุจริตแอร์พอร์ตลิงค์ "สุริยะ"หลุด article
ลอกผลงาน โทษ2เด้ง ไล่ออกแถม ถอดตำแหน่งวิชาการ article
ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนให้วิศวกรฯกรมทางหลวงออกจากราชการฐานเรียกรับเงินจากผู้รับเหมา article
คุกหมอวิชัย1ปี คดี'ปาเจโร่' ปรับเงิน6.5ล้าน
9 ปี ศาลปกครอง เผยพิจารณาคดีไปแล้วกว่า 4 หมื่นคดี ฟ้องร้องเรื่องบริหารงานบุคคล ครองแชมป์
เรียกค่าเสียหายหลายร้อยล้าน"2บิ๊ก"ทศท.หลังป.ป.ช.ฟันวินัย-อาญาทุจริตพิมพ์สมุดโทรศัพท์เอื้อ"ชินวัตร" article
ศาลปกครองสั่งดีเอสไอคัดเลือกพนง.สอบสวนฯใหม่ ชี้อธิบดีไร้อำนาจในการแต่งตั้งบุคคล article
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ออกโรงแจง"ป.ป.ช."ไร้อำนาจเรียก"ผู้พิพากษา"สอบระหว่างคดีอยู่ในศาล article
ป.ป.ช.มติเอกฉันท์ ฟัน"ป่าเหนาะ"ทุจริตที่ดินอัลไพน์ ฮุบธรณีสงฆ์ให้บ.ครอบครัว โทษหนักถึงประหารชีวิต article
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแจ้งจับ"จารุวรรณ-รองผู้ว่าสตง." ไม่เข้าชี้แจง-ส่งข้อมูลให้ กวฉ.ฝ่าฝืนกฎหมาย โทษคุก3เดือน article
สตง.ฟันคน"สรรพากร"ส่อทุจริตซื้อรถตู้ 8คันราคาสูงกว่างบ 6.4แสน เข้าข่ายล็อคสเปคเอื้อบางยี่ห้อ article
ปลัดไพจิตร์เครียดถูกตั้งกรรมการสอบ article
มหาวิทยาลัยรามคำแหงลองของป.ป.ช. เลียนแบบก.ตร. article
ฟ้องพลตท สมคิด แหวนมัด อุ้มฆ่า"อัลรูไวลี่" article
คดีผู้บริโภคพุ่ง 3.5 แสนคดี ผู้บริโภคโดนฟ้องอ่วม สินเชื่อบุคคลอันดับ1ชี้กลไกบกพร่องชาวบ้านเสียเปรียบ article
เปิดข้อมูลกฤษฎีกาไม่รับพิจารณา สำนักงานสลากหารือล้มสัญญาหวย article
ปปชแจงคืบหน้า5เรื่องใหญ่ ชี้ชะตา "จุรินทร์"คดีทุจริตยางฯเดือนนี้ article
ปี2552ยอดฟ้องศาลยุติธรรมพุ่งทะลุ 1.2ล้านคดี โพสต์ทูเดย์วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2553 article
ศาลปกครองกลางพิพากษา ท่าอากาศยานไทย แพ้คดี เลิกจ้าง “เทอดศักดิ์” นั่งเก้าอี้เอ็มดี สั่งจ่ายกว่า 20 ล. article
4นักการเมือง-8ข้าราชการติดร่างแห เปิดผลสอบชุดหมอบรรลุ น้ำขึ้นให้รีบตัก article
ตำรวจฉาวปลอมเอกสารเบิกเงินกว่า 15 ล้าน แฉสอบกว่า 15 ปี กรมบัญชีกลางจี้ใช้คืนรัฐ article
มวยล้มที่การบินไทย โดย ประสงค์ วิสุทธิ์ article
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้นิพัทธพุกกะณะสุต อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง ชดใช้ ธนาคารออมสิน534 ล้าน สั่งซื้อหุ้นบีบีซีพลการจนเจ๊งยับ
เปิดคำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุด คดีระงับ 76 โครงการ article
ฟ้องศาลโละกฎ ก.ค.ศ.เฟ้นผู้แทนครู article
เตรียมตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐรับจ้างเป็นแก๊งทวงหนี้โหด article
ปปช.ฟันชุมพล กาญจนะซุกหนี้ article
ลุยคดีซื้อจักรยานยนต์ตำรวจพันล้าน บุกค้น2คฤหาสน์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ -พ.ต.อ.รวมนคร" article
อัยการยื่นฟ้องประธาน และ อดีตเลขาผู้ตรวจการรัฐสภา article
ร้องอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขโยกทิ้งทวนผิดกฎหมาย article
เกมสู้คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือซิป้า article
ป.ป.ช.เผยเรื่องสำคัญ สอบ เจ้าหน้าที่รัฐระดับบิ๊ก11 คดี-"คุณหญิงจารุวรรณ" โดนด้วยกรณี"ตั๋วฟรี"การบินไทย article
สั่งย้ายฟ้าผ่า ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 article
ป.ป.ช. สั่งเชือดข้าราชการ ปมรุกป่า article
สกอชนะคดีฟ้องโอเน็ตลิดรอนสิทธิ์ ศาลชี้เปลี่ยนเป็นแอดมิชชั่นชอบด้วยกม. article
ศาลฎีกาตัดสินจำคุก 5 ปี โกวิท ประวาลพฤกษ์ อดีตเลขาธิการการศึกษาเอกชน รับเงินเอื้อบริษัทเอกชน article
ป.ป.ช.ฟันอดีต"บิ๊ก"ธอส."ศักดา ณรงค์"ผิดวินัย-อาญาอนุมัติปล่อยกู้ให้บ้านจัดสรรเมียตัวเองนับร้อยล้าน article
ป.ป.ช.ชี้มูล2แพทย์จุฬาฯนิติเวชผิดวินัยไม่ร้ายแรง เบิกเงินค่าผ่าศพล่วงหน้าผิดระเบียบ article
สั่งปลดพล.ต.ท.สุชาติ เหมือนแก้ว ออกจากราชการ เซ่นคดีสลายม็อบ 7 ตุลาฯ "ผบก.อุดรฯ"โดนด้วย ฐานปล่อย"แดง"ตี"เหลือง" article
ศธเชือด ข้าราชการอุตรดิตถ์ รับแปะเจี๊ยะ “ออกจากราชการ” โยก ขรก.สารคาม เข้ากรุ สพฐ.มีเอี่ยวซื้อมัลติมีเดีย article
ให้ออกครูสาวค้ามนุษย์ ระหว่างตั้งกรรมการสอบวินัยวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เวลา 20:07:09 น. มติชนออนไลน์ article
ศาลสั่งทุเลาการโปรดเกล้าฯ2มหาวิทยาลัย
อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ไม่ยอมรับผิดวินัยปมฉาว"นิวเคลียร์องครักษ์" ยันทำงานเต็มที่เตรียมร้องป.ป.ช. article
สั่งฟ้อง ผู้อำนวยการกองคลัง-จนท.พัสดุ ทม.พิจิตร ฐานเลือกขายซองประกวดราคาจ้างเหมา article
ปลดออก อดีตเลขาฯสำนักงานประกันสังคมพัวพันทุจริต2พันล้าน article
ป.ป.ช.กลับลำชี้วิจิตร ศรีสอ้านไม่ผิดนั่งควบรมว.ศึกษา-นายกสภา ม.เอกชน4แห่ง-สวนทางมติเดิมของตัวเอง article
ปปชลุยล้างทุจริตท้องถิ่น มีมติฟันอดีตนายกเล็กเทศบาลสุราษฎร์-อดีตนายก อบจ.มหาสารคาม article
ปปช.ฟันอาญา-วินัยร้ายแรง"รังสรรค์ แสงสุข" article
ศาลสั่งจำคุก2ปีวราเทพ-สมใจนึก-ชัยวัฒน์"คดีหวย ให้รอลงอาญา-ไม่ต้องชดใช้ ยกฟ้องครม.แม้ว-บอร์ดสลากฯ article
ศาลปกครองมีคำสั่งให้รับมานิต วงศ์สมบูรณ์กลับเข้ารับราชการ ในคดีทำร้ายพธม article
จำคุกสมบัติอุทัยสาง 2เดือนยื่นบัญชีเท็จแต่รอลงอาญา article
คำตัดสิน ศาลฎีกาฯยกฟ้อง44จำเลยคดีทุจริตกล้ายางฯ มติองค์คณะฯ 8ต่อ1 ชี้"เนวิน"ไม่ผิด
ย้ายจาดุร อีกคดีตัวอย่าง รวม4ตอนรายงานโดยซี12ไทยรัฐ article
เปิดสำนวนคดีประวัติศาสตร์ 7 ตุลาฯเลือด ป.ป.ช.เชือด"สมชาย-บิ๊กจิ๋ว-พัชรวาท-สุชาติ"อาญา-วินัยร้ายแรง article
อัยการสูงสุดสั่งฟ้อง20บิ๊กอดีตศาลรธน อดีตกกตผู้ตรวจการ คดีขึ้นเงินเดือน หลังดูสำนวนนานเกือบ2ปี article
ศาลเพิกถอนคำสั่ง'หญิงเป็ด' article
ดีเอสไอออกหมายเรียก20เจ้าหน้าที่รัฐ ทราบข้อหามีเอี่ยวทุจริตลานมัน article
ส่งสำนวนคดีซื้อหุ้นดักหน้ากบข.ให้ป.ป.ช.ฟัน"วิสิฐ-4บิ๊ก"สัปดาห์หน้า article
ชงปลดไล่ออกพระเทพวิสุทธิกวีรองอธิการบดี มมร ผิดวินัยร้ายแรง article
คุก 2 ปีรังสรรค์ แสงสุข ตั้งกรรมการปลดอาจารย์ออกจากราชการ article
ศาลปกครองไต่สวน"พีรพล"คดีร้องนายกฯโยกย้ายไม่เป็นธรรม article
ป.ป.ช.ตั้งอนุฯไต่สวน"อธิบดีกรมการปกครอง"เอี่ยวโกงสอบร.ร.นายอำเภอ หวั่นเอกสารหายขอเปิดเพียงชื่อเดียว article
อ.ก.ยืนตาม ป.ป.ช.ปลด"คุณหญิงณษฐนนท" article
ปปชตั้งอนุไต่สวน"บิ๊ก สตง."แล้ว ถูกกล่าวหาได้ตั๋วฟรีทัวร์ยุโรป แต่ทำหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายหลวง article
ฟันวินัยร้ายแรงพัชรวาทสลายม็อบพธม. article
โอดกทม.ถูกจับทุจริตมาก สตงสอบ๒๗เรื่อง ปปช.อีก๓๘เรื่อง article
กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาโทษทางวินัย ขรก.ประพฤติมิชอบปี 51 ทุจริตกว่า 20 ราย article
ปลดและไล่ออก ผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้-ธนบุรี อัยการพิเศษ"ผิดวินัยร้ายแรง-เรียกคืนเครื่องราชฯ article
ผลสอบวินัยวิสิฐอดีตเลขาธิการกบขฟันธงผิดระเบียบ article
เปิดผลสอบสตงกรณีทุจริต "ตลาดซันเดย์" ชงฟันอดีตบิ๊ก ร.ฟ.ท.และพวกส่อเอื้อเอกชน article
ครูบาอาจารย์ สถาบันการศึกษาก็โคตรโกง article
ศธชนะคดีคัดเลือก ผอเขตพื้นที่ฯ หลังยืดเยื้อ 3 ปี ศาลฯพิพากษายืนตามเกณฑ์ก.ค.ศ.
กรรมการสิทธิฯไล่ออกซี9ทำผิดวินัยร้ายแรง แอบเพิ่มค่าตอบแทน article
ศาลปกครองสั่งระงับสรรหาสภาเศรษฐกิจฯ article
ป.ป.ช.เผยอดีต"เลขาฯ สปส."ปิดข้อมูลคอมพ์ฉาวจน"บอร์ด"อนุมัติ พท.เชื่อนักการเมืองชักใย article
ป.ป.ช.ฟิตสอบเช่า"รถเมล์"4พันคัน อ้างกม.ให้อำนาจ สศช.มีมติรับ-มุ่งดูปม"ซื้อรถ" เชื่อเสร็จทัน30วัน article
อกพ.มีมติ ไล่ออกศุภรัตน์ พ้นปลัดก.คลัง article
สตง"พบอปท"31แห่งใช้"จีไอเอส"จัดเก็บรายได้ ไม่เกิดประโยชน์ ทำรัฐสูญนับร้อยล้าน article
แต่งตั้งข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยที่ศาลปกครองกลางพิพากษารวม๕ตอน
ป.ป.ช.เชือด2บิ๊กปปง."พีรพันธุ์-สีหนาท" อาญา-วินัยร้ายแรงตรวจสอบบัญชีสื่อ-เอ็นจีโอ-นักการเมืองไม่ชอบ article
ศาลปกครองสูงสุด พิพากษายืนตามชั้นต้น สั่งเพิกถอนคำสั่ง “เสริมศักดิ์" อดีตปลัดมหาดไทย แต่งตั้งขรก.ระดับ8 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เอื้อพวกพ้อง article
ปลัดคลังโดนอีก-ร้องปปช.สอบ เลือก2ผู้บริหารบินไทย"ไม่ชอบ" article
ป.ป.ท. จ้อง 8 รัฐวิสาหกิจใหญ่ ล้วงข้อมูลลึกหลังกลิ่นทุจริต จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2418 16 เม.ย. - 18 เม.ย. 2552 article
วุฒิสภาฯส่งปปชเชือดข้าราชการกรมทางหลวงขี้ฉ้อ article
สุกิจเตรียมฟ้อง"กพ.-ศาล ปค."เชื่อมีการเมืองอยู่เบื้องหลัง "ชุมพร"ไม่บ่น พร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด article
ศาลปกครองให้นิด้ารับนายทหาร article
ศาลอาญาตัดสินยกฟ้องอดีตอธิบดีสรรพากรกรณีภาษี แต่ยังมีบันทึกแย้ง ต้องติดตามต่อ
สถาบันนิติวิทย์ฯฉาว ปลอมเอกสาร อ.ก.พ.ตั้งซี 9 สอบวินัย"บิ๊ก"กราวรูด "พรทิพย์"ชี้ปูดสื่อหวังดิสเครดิต
สตง.ฟันปลัดสธ.ชี้มูลความผิดคดีรถหวอ232คันดเดลินิวส์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 08:25 น. article
ศาลปกครองยกฟ้องกรมประชาฯ สั่ง "ทีไอทีวี" จอดำ article
ปปชแจ้งผลสรุปข้อกล่าวหา คุณหญิงทิพาวดี และปลัดศุภรัตน์ article
เรื่องสำคัญที่ป.ป.ช.กำลังไต่สวน(1) article
นพ.ชาตรี พ้นผิดคดีคอมพ์ฉาว [30 ก.ย. 51 - 04:16] article
การตีความ ลูกจ้าง ตามรัฐธรรมนูญCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com