dot dot
เปิดพระราชกฤษฏึกาค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการใหม่ให้สิทธิเพิ่มอื้อ5ข้อ ใช้ร.พ.เอกชน-บำนาญเลือกหน่วยบริการได้ article


เปิดพระราชกฤษฏึกาค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการใหม่ให้สิทธิเพิ่มอื้อ5ข้อ ใช้ร.พ.เอกชน-บำนาญเลือกหน่วยบริการได้

ที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 22:30:31 น.  มติชนออนไลน์ประกาศแล้ว พ.ร.ฎ.ค่ารักษาาพยาบาล ขรก.ฉบับใหม่ อีก 180 วันมีผล ขยายสิทธิเพิ่ม 5 ข้อ ผู้ป่วยในรักษา ร.พ.เอกชนได้ ขณะที่พวกบำนาญที่ไปเป็นลูกจ้างบริษัทเลือกใช้สิทธิกับราชได้เหมือนเดิม

สัปดาห์ที่ผ่านมา(วันที่ 2 เมษายน 2553) มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บัญญัติขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอื่น และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนให้กว้างขึ้น รวมทั้งกำหนดให้การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นการรักษาพยาบาลด้วย


นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการนำระบบการเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของรัฐ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้
พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


สำหรับพระราชกฤษฎีกาฯฉบับใหม่มีการปรับปรุงเพื่อให้สิทธิต่างๆแก่ข้าราชการหลายประการ ที่สำคัญคือ

 

1.คงสิทธิของข้าราชการในการได้สิทธิในการรักษาพยาบาลไว้ แม้ว่าระหว่างการรักษาพยาบาลดังกล่าวข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัวได้พ้นสภาพความเป็นข้าราชการหรือบุคคลในครอบครัว  ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในระหว่างที่การรักษายังไม่สิ้นสุดลงให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล(มาตรา 9)

 

2.ให้สิทธิในการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการกับทางราชการในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน จากเดิมที่ต้องเป็นกรรีฉุกเฉินที่เป็นอันตรายถึงชีวิตเท่านั้น(มาตรา 8(2))


3.ในกรณีที่ข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น
ให้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น ซึ่งแต่เดิมเป็นปัญหามากสำหรับข้าราชการบำนาญหรือข้าราชการที่เกษียณอายุ และไปเป็นลูกจ้างบริษัทเอกชน ต้องถูกบังคับให้ใช้สิทธิจากประกันสังคมก่อน ไม่สามารถใช้สิทธิของข้ารากชารได้ แต่ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ให้ข้าราชการเลือกใช้สิทธิของหน่วยงานใดก็ได้(มาตรา 10)

 

สำหรับบุคคลในครอบครัวต้องใช้สิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่นก่อนเว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่(มาตรา 10)


4.ในกรณีที่ข้าราชการมีการทำสัญญาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลรวมถึงบุคคลในครอบครัว
หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง(มาตรา 11) จากเดิม ถ้าตามสัญญาให้สิทธิดีกว่า แม้ค่ารักาาพยาบาลจริงจะเกืนว่าที่บริษัทประกันภัยจ่าย ก็ไม่สามารถเบิกส่วนที่ขาดได้


5.
ขยายสิทธิการรักาษาพยาบาลให้รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีน จากเดิมที่ได้เฉพาะการรักษาพยาบาลผมาตรา 4 นิยามคำว่า รักษาพยาบาล)

------------------

พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ. ๒๕๕๓


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯให้ประกาศว่า


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓แห่งพระราชบัญญัติการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภทตามงบประมาณรายจ่ายพ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้


มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ. ๒๕๕๓”


มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

 

(๑) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓
(๒) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๓) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒
(๔) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๓
(๕) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๖) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๗) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๘) พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๕


มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้


“การรักษาพยาบาล” หมายความว่า การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยตรงแก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ เพื่อการรักษาโรค การตรวจวินิจฉัย การฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต และให้หมายความรวมถึงการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุข ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด แต่ไม่รวมถึงการเสริมความงาม


“ค่ารักษาพยาบาล” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล ดังต่อไปนี้


(๑) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ทำนองเดียวกันที่ใช้ในการบำบัดรักษาโรค


(๒) ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค รวมทั้งค่าซ่อมแซมอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ดังกล่าว


(๓) ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรคแต่ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมแพทย์พิเศษ ค่าจ้างผู้พยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าบริการอื่นทำนองเดียวกันที่มีลักษณะเป็นเงินตอบแทนพิเศษ


(๔) ค่าตรวจครรภ์ ค่าคลอดบุตรและการดูแลหลังคลอดบุตร


(๕) ค่าห้องและค่าอาหาร ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล


(๖) ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค


(๗) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ


(๘) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามที่กระทรวงการคลังกำหนด


“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน


“สถานพยาบาลของทางราชการ” หมายความว่า สถานพยาบาลซึ่งเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยของรัฐสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โรงพยาบาลประสานมิตร และสถานพยาบาลอื่นตามที่กระทรวงการคลังกำหนด


“สถานพยาบาลของเอกชน” หมายความว่า สถานพยาบาลที่มีลักษณะการให้บริการเป็นโรงพยาบาล ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล


“ผู้มีสิทธิ” หมายความว่า


(๑) ข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรของกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างรับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำ


(๒) ลูกจ้างชาวต่างประเทศซึ่งมีหนังสือสัญญาจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายและสัญญาจ้างนั้นมิได้ระบุเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลไว้


(๓) ผู้ได้รับบำนาญปกติหรือผู้ได้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัดตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด


“บุคคลในครอบครัว” หมายความว่า


(๑) บุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้วแต่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิแต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งได้ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น


(๒) คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ


(๓) บิดาหรือมารดาที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ


มาตรา ๕ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้


เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้ผู้มีสิทธิมีหน้าที่รายงานข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและบุคคลในครอบครัวของตนต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดพร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

 

มาตรา ๖ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรได้เพียงคนที่หนึ่งถึงคนที่สาม


ผู้มีสิทธิผู้ใดมีบุตรเกินสามคน และต่อมาบุตรคนหนึ่งคนใดในจำนวนสามคนตามวรรคหนึ่งตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุตรเพิ่มขึ้นอีกเท่าจำนวนบุตรที่ตาย โดยให้นับบุตรคนที่อยู่ในลำดับถัดไปก่อนการนับลำดับบุตร ให้นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุตรที่เกิดจากการ
สมรสครั้งใด หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่


มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิผู้ใดยังไม่มีบุตรหรือมีบุตรที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๖ ยังไม่ถึงสามคน ถ้าต่อมามีบุตรแฝดซึ่งทำให้มีจำนวนบุตรเกินสามคน
ให้ผู้มีสิทธิผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามมาตรา ๖ สำหรับบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้าย แต่บุตรแฝดดังกล่าวต้องเป็นบุตรซึ่งเกิดจากคู่สมรส หรือเป็นบุตรของตนเองในกรณีที่หญิงเป็นผู้ใช้สิทธิขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล


ในกรณีที่บุตรคนหนึ่งคนใดของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่งตายลงก่อนที่จะบรรลุนิติภาวะ ให้ลดจำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลลงจนกว่าจำนวนบุตรที่ได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหลือไม่เกินสามคน และหลังจากนั้นผู้มีสิทธิจึงจะมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นได้ตามมาตรา ๖ วรรคสองเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บทบัญญัติที่อ้างถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนที่สามของผู้มีสิทธิให้หมายความถึงบุตรคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายของผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง


มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตน ในกรณีดังต่อไปนี้


(๑) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน


(๒) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ประเภทผู้ป่วยใน


(๓) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนที่มิใช่สถานพยาบาลตาม (๒)ประเภทผู้ป่วยใน เฉพาะกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย หรือมีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากมิได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีทันใดอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต


(๔) การเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนตามที่กระทรวงการคลังกำหนดประเภทผู้ป่วยนอก เป็นครั้งคราว เพราะเหตุที่สถานพยาบาลของทางราชการมีความจำเป็นต้องส่งตัวให้แก่สถานพยาบาลของเอกชนนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลของเอกชนตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือไม่ก็ตาม


การจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประเภท และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด


มาตรา ๙ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลและก่อนที่การรักษาพยาบาลจะสิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิได้พ้นสภาพความเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำลูกจ้างชาวต่างประเทศ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ หรือถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือบุคคลในครอบครัวพ้นสภาพความเป็นบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับตนเองหรือบุคคลในครอบครัวจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
ในคราวนั้น


มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่นให้ผู้มีสิทธิเลือกว่าจะใช้สิทธิรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ หรือใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอื่น และหากเลือกใช้สิทธิจากหน่วยงานอื่นผู้นั้นไม่มีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกานี้ ทั้งนี้ การเลือกและการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด


ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิของตนเองจากหน่วยงานอื่น ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่


ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเป็นผู้อาศัยสิทธิของผู้อื่นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวจากหน่วยงานอื่นในขณะเดียวกัน ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลสำหรับบุคคลในครอบครัวตามพระราชกฤษฎีกานี้


มาตรา ๑๑ ในกรณีที่มีการทำสัญญาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลแก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยนั้นต่ำกว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด


มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นแล้ว ผู้มีสิทธิไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับนั้นต่ำกว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่มีสิทธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้เฉพาะส่วนที่ขาดอยู่


ในกรณีที่ได้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลไปแล้ว และปรากฏว่าผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดเป็นค่ารักษาพยาบาลจากบุคคลอื่นในภายหลัง ให้ผู้มีสิทธิส่งคืนเงินเท่ากับจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด


มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มียา เลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทนน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด ออกซิเจน อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคจำหน่ายหรือไม่อาจให้การตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์แก่ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้เมื่อแพทย์ผู้ตรวจรักษาหรือหัวหน้าสถานพยาบาลของสถานพยาบาลแห่งนั้นลงลายมือชื่อรับรองตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนดแล้ว ให้ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวซื้อ หรือรับการตรวจทางห้องทดลองหรือโดยวิธีการเอกซเรย์จากสถานที่อื่นซึ่งอยู่ในประเทศไทยและนำมาเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด


มาตรา ๑๔ ในการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ผู้มีสิทธิอาจนำหลักฐานการรับเงินที่สถานพยาบาลซึ่งตนเองหรือบุคคลในครอบครัวเข้ารับการรักษาพยาบาลออกให้มายื่นต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด หรืออาจให้สถานพยาบาลนั้นเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลแทนโดยระบบการเบิกจ่ายตรงก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด


มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลตามมาตรา ๑๔ เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลโดยไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือเกินสิทธิที่จะได้รับตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ผู้มีสิทธิหรือสถานพยาบาลนั้นส่งคืนเงินที่ได้รับไปจากกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด


เมื่อปรากฏว่าสถานพยาบาลใดมีพฤติการณ์ในทางทุจริตเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลให้กระทรวงการคลังเรียกคืนเงินค่ารักษาพยาบาลและระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบการเบิกจ่ายตรงกับสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด


มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ข้าราชการไปมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ หลักเกณฑ์และอัตราของเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการดังกล่าว รวมทั้งคู่สมรสและบุตรซึ่งไปอยู่ในต่างประเทศกับข้าราชการผู้นั้นขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด


มาตรา ๑๗ ในกรณีที่ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานในต่างประเทศ หรือเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างประเทศชั่วคราว ให้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด


มาตรา ๑๘ บรรดาระเบียบและประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกานี้จนกว่าจะมีระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ


มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรี

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการทางการแพทย์และระบบประกันสุขภาพอื่น และเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของรัฐ โดยขยายสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชนให้กว้างขึ้นและกำหนดให้การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นการรักษาพยาบาลด้วย รวมทั้งกำหนดให้มีการนำ
ระบบการเบิกจ่ายตรงมาใช้กับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินการ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายของรัฐ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

 

 

 
แวดวงราชการ

หลักเกณฑ์ใหม่จากที่สัมมนาในปี 2559 ถึงการตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี โดย ซี.12 ไทยรัฐ วันที่ 23และ 24 มี.ค. 2559 05:01
บทเรียนที่ต้องจดจำ เมือ ผู้ใหญ่ 3 คน ที่เซ็นชื่อค้ำประกันให้ ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้หนีทุนเรียนนอกแทน เป็นเงินรวมกว่า10 ล้านบาท
โดนสั่งย้าย7โรงเรียนใน1เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่อโดนแกล้ง-ร้องตรวจสอบ แนวหน้า 22 ธ.ค. 58
การรวมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. : ราชการแนวหน้า article
สั่งย้ายแล้ว! ผอ.กรมประมง ถูกสอบโอนเงินขายกุ้งเข้าบัญชีส่วนตัว-จ่อโดนวินัยซ้ำ
เพิ่มโทษแล้วขั้นเงินเดือนไม่ตรง : ราชการแนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. article
หัวหน้าฝ่ายโยธา10เขตตกเก้าอี้เด้งกลับที่เดิม | เดลินิวส์ 25 มิถุนายน 2558 article
ใครจะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขพรบ.ระเบียบข้าราชการกทม:ราชการแนวหน้า article
การกำหนดตำแหน่ง จากราชการแนวหน้า 2ตอน
การเช่ารถยนต์ของหน่วยงานของรัฐจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่: ราชการแนวหน้า 31 พค 2558 article
เรียกคืนเครื่องราชฯ
บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 สั่งพักงาน บิ๊ก ขรก.ส่วนกลาง-ภูมิภาค รวม 45 ราย โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ค. 2558 21:55 article
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัย article
ข้อเสนอพัฒนาศาลปกครอง article
ศธ มีนอกมีในเยอะ ยงยุทธชี้เหตุคำสั่งล้างบาง/ภตช.ยุสังคายนาศึกษาทั้งระบบ • http://www.thaipost.net By admin Apr 19, 2015
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง คสช. ฟันสกสค ฉาวจ่ายค่าโง่เอกชน-จ้างบริษัทล้มละลายก่อสร้างตึกเชียงใหม่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มกราคม 2558 19:51 น. article
เลขาธิการศาลยุติธรรม แถลงผลงานปี 57 article
ชี้ทิศ จับทางปฏิรูปศาลปี 2558 ปรับระบบฎีกา-ชงสนช.แก้กฎหมาย : โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง มติชนวันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:48:43 น. สัมภาษณ์โดย ชินวัฒน์ แพทยานนท์ article
กรมศุลกากร ติดทุกโผ หน่วยงานคอร์รัปชั่นมากสุด วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 20:28 น.เขียนโดย thaireform | ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล | ทีดีอาร์ไอ article
ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู จะให้มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครู article
การปฏิรูปประเทศไทย การต่อต้านการทุจริต" อิศรานิวส์ 30 สิงหาคม 2557 article
แสงจันทร์ วรสุมันต์ ไขก๊อกอธิบดีกรมพละ หลังได้รับหนังสือลับจากคสช. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น. ข่าวสดออนไลน์ article
คสช.เด้ง'อธิบดีกรมโรงงานอุตฯ-อธิบดีกรมเจ้าท่า'นั่งผู้ตรวจฯ ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:47 น. ณัฐญา เนตรหิน ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ article
คสช.สั่งย้ายอีก 3 อธิบดี article
คสช. ออกคำสั่งโยกย้ายอีกระลอก16ตำแหน่ง เดลินิวส์ วันจันทร์ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:49 น. article
คสช.ย้ายใหญ่อีกระลอก เด้ง สุทธิชัย สังขมณี พ้น สรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ เสียบ ปลัดคมนาคม ไม่รอด มติชน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 21:06:38 น. article
คสช. สั่งเด้งข้าราชการล็อตใหญ่ ทั้ง "นิพัทธ์ - ธาริต - ทวี" โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มิถุนายน 2557 23:45 น. article
รวม 67 บิ๊กข้าราชการถูก คสช.สั่งย้ายพ้นตำแหน่ง-ขั้วอำนาจเก่าอื้อ วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557 โดย isranews
เริ่มสอบ เลขาศาล ปกครอง"ปมจม.น้อยฝากตร.สัปดาห์หน้า เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:38 น. article
โปรดเกล้าฯ ปลด"ศศิธารา"พ้นเก้าอี้เลขาฯ สกศ.แล้ว article
ปลัดกทม ฟันธงแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่งเสร็จธันวาคม 2557 article
เปิด 29 ตำแหน่งใหม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน ป.ป.ช. -"ผบช.เรือนจํา"โดนด้วย วันอาทิตย์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:26 น.isranews
การสั่งพักราชการ คดีอาญาต่างประเทศ 23 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง article
เสียงสะท้อนจากข้าราชการร่วมเป่านกหวีดไล่รัฐ article
เลขา กพ.แจงข้าราชการแสดงความเห็นทางการเมือง ต้องไม่กระทบหน้าที่ article
“ครม.” เห็นชอบ ร่างกฎ กพ. ให้ประชาชนกล่าวหาข้าราชการกระทำผิดวินัยได้ article
ศาล รธน.ชี้แก้ที่มา ส.ว.ผิด ม.68 แต่ไม่เข้าเงื่อนไขยุบพรรค article
คณะกรรมการสรรหาเลือก"ประวิช-สมชัย-บุญส่ง"เป็น กกต.ชุดใหม่"ณรงค์"คว้า ป.ป.ช. article
กรมอุทยานฯ เด้งหัวหน้าอุทยาน 29 ตำแหน่ง
ศาลห้าม "อดีต ปลัด กห." ดำรงตำแหน่ง จนท.รัฐ 5 ปี article
ผู้ว่าฯ"สุขุมพันธุ์"หน้าแตก ศาลปกครองไม่รับพิจารณาคำสั่งก.พ.ค.ฯ article
คดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นบรรทัดฐานและวางหลักกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่ดี article
คนคมนาคมดักคอ ‘ปลัดฯ วิเชียร’ จี้พิจารณาเก้าอี้ ผอ.เป็นธรรม article
ปิดปากข้าราชการห้ามปูด!! article
ป.ป.ช.มอบรางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ เชิดชูคุณธรรม-จริยธรรม-ซื่อสัตย์ article
เริ่มไม่ให้ข้าราชการกู้ซื้อบ้าน article
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คืออย่างไร article
เผยระบบราชการไทยรั้งที่19 โกงลดลงเล็กน้อย article
อธิบดีอุทยานเซ็นเด้งหน.อุทยานฯ-ข้าราชการ 34 ตำแหน่ง article
ทส.ย้าย"ซี9"อีกระลอก โยก31เก้าอี้ รมต.เพื่อไทยเค้นปรีชา คายชื่อขรก.7เมียน้อย ชี้บัตรสนเท่ห์ว่อนกรม article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีกระทำผิดร่วมกัน article
สถิติอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.พ.ค. article
ฉาวอีกสตงชี้ชิรพยาบาล ใช้วิธีตกลงราคาจ้าง-คิดราคากลางเว่อร์ article
พบโครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า รพวชิระพยาบาล มีมูลทุจริต article
ศาลยืนยกฟ้องอดีตอธิบดีกรมสรรพากรกับพวกไม่เก็บภาษีโอนหุ้นชินฯ ชี้ไม่มี"หน้าที่-เจตนาเอื้อประโยชน์" article
ป.ป.ช.ตั้ง 2 ข้อหาหนัก"ฮั้ว-ทุจริต"คดีถุงยังชีพฉาว ลุยสอบ 12 ข้าราชการ ปภ.พ่วง 2 เอกชนเอี่ยวโกง article
อธิบดีกรมศุลกากรเด้ง "ซี7" พร้อมตั้ง กก.สอบ กรณี "ตบบ้องหู" จนท.สนามบินจนเยื่อบุฉีกขาด article
กางกฎเหล็กป.ป.ช. สกัดคอร์รัปชั่น "เอกซเรย์"บัญชีผู้รับเหมาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2554 article
ป.ป.ช.เผย สายรัดเงินที่พบในบ้าน “สุพจน์” โยงบริษัทเอกชนร่วมประมูลงานในคมนาคม เตรียมเรียกมาชี้แจง ขีดเส้น “ปลัดพันล้าน” แจงบัญชีทรัพย์สิน ไม่เกิน 11 ม.ค.ปีหน้า article
ระบบเบี้ยบำนาญ เมืองไทยสุดแย่ เจาะความจริงมาตีแผ่ว่าเป็นอย่างไร?!? article
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน http://www.thaigov.go.th/ article
ปลุกข้าราชการสร้างธรรมาภิบาล ต้านโยกย้ายมิชอบ ปฏิรูประบบสรรหา article
ตรวจรายชื่อ "แต่งตั้งโยกย้าย" ล็อตใหญ่จากที่ประชุมครม. 27 ก.ย. article
โยกย้ายมี คั้งแต่ มท. ศธ ส่วนวธ.ย้ายป่วน และแต่งตั้งผอสำนักงบประมาณ article
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุกรุ่น สอบคณบดี"รายที่2 ซ้ำรอยแผลเก่า ฤา "คุณภาพการศึกษาโยงการเมืองภายใน"? article
สนทนากับ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน “ปราโมทย์ โชติมงคล” เมื่อ”โปลิศการเมือง”ออกโรง ปราม “ส.ส. 500” article
กระทรวงเกษตรฯระส่ำย้ายข้าราชการเข้ากรุ
กกต.มีมติ4ต่อ1คืนเก้าอี้วงศ์ศักดิ์ เจ้าตัวยกเป็นบทเรียนให้เพื่อนข้าราชการ article
การลงโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา (ปฏิรูป วันที่ 15/5/2011 ราชการแนวหน้า) article
ชำแหละข้าราชการเกษตรทำงานแย่ article
จุติสั่งสอบบิ๊ก กสท ข้อหาอุ้มสัมปทานดีแทค หลังยืนยันการแก้สัญญา ไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ article
เมื่อท่านเป็น (หรืออาจเป็น) “ผู้ถูกกล่าวหา” ของ ป.ป.ช. article
ก.พ. ก็เพียงแค่ขายฝัน (เพื่อประชาชน) โดยประมวล รุจนเสรี article
สุดารัตน์ร้อง ป.ป.ช.ขอความเป็นธรรม อ้างปธ.อนุกก.ไต่สวน"คอมพ์ฉาว"มีอคติ article
ซี 7 กระหน่ำยิงซี 8 ดับคาโต๊ะทำงานสำนักสวัสดิการ พม.ก่อนจ่อขมับตัวเองลั่นกระสุนตายตาม
เปิดระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผย 15 ธุรกิจ ที่มีโอกาสใช้เงินกองทุน article
รื้อระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล article
การประกันชีวิตแบบบำนาญ article
"อัชพร"เลขาฯกฤษฎีกา กฏหมายแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่อง article
นนทิกร หัวหอกปฏิรูปข้าราชการ article
แค่ไหนฉุกเฉินกันนะ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป 26ธค 2553) article
มาร์คสั่งปลดผู้ช่วยรมต.พณ.พันทุจริตข้าว “เจ๊วา”เต้นสั่งตั้งกก.สอบ 30วัน article
ทุกอปท ตรวจที่ไหนพบทุจริตที่นั่น
สตง.เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่รัฐพิมพ์สคสด้วยงบราชการ article
ป.ป.ท.ตรวจสอบโครงการอุทกภัยไม่ชอบมาพากล article
ภาคประชาชนต้องเข้าร่วม ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน article
ป.ป.ช.เตรียมยกเครื่องขั้นตอนการไต่สวนคดี article
ผ่าแบบกรมธรรม์บำนาญ ใช้หักภาษี article
จ้างหรือลอกผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับ เป็นความผิดวินัยหรือไม่ article
วาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทยและโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ article
ผลวิจัยป.ป.ช.นักธุรกิจรับจ่ายใต้โต๊ะนักการเมืองมีอิทธิพลเหนือ7กรมใหญ่ article
ป.ป.ช.ตั้งแท่นฟันมันเส้น-ข้าว พุ่งเป้าชื่อพัวพันนักการเมือง จับตาขยายเวลาขนย้ายข้าว article
ปลัดพลังงานสั่งสอบวินัยจัดซื้อถังNGVแท็กซี่ลอตแรก เร่งประมูลใหม่ลอต2 สัปดาห์หน้า article
การลาออกจากราชการ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป รวม7ตอน ) article
ผ่าขบวนการทุจริตยา ล่าคอมมิชชั่นหมื่นล้าน article
ป.ป.ช. แนะครม. รื้อโครงสร้างสรรหา ข้าราชการระดับสูงใหม่ article
กรรมของคนทำงานตามนโยบายรัฐ
สองกระทรวงที่ไร้ประสิทธิภาพ (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 15/7/2010 ) article
ชำแหละเครือข่ายทุจริตยาข้าราชการ article
มาร์ค แฉ กรมศุลกากร มีการทุจริต มาที่ 1 article
ปรับโครงสร้างราชการรอบใหม่ โยนงานตรวจสอบให้เอกชน article
อินเดียระบบข้าราชการห่วยสุดในเอเชีย
ราชการโปร่งใส article
ก.พ.ประเดิมกฎห้ามผู้ป่วย 5 โรคร้าย ห้ามเข้ารับราชการ เริ่มใช้รุ่นแรกสมัครสอบเข้ารับราชการ"ภาค ก"พ.ค.นี้ article
พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ มีผล 16 พ.ค.
ประธานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน article
วิธีการสร้างผู้นำในระบบราชการที่ปฏิบัติได้ผล article
ข้าราชการเฮ ประกาศใช้กฎหมายนำบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารได้แล้ว article
เปิดหลัก10ประการข้าราชการไทย' article
ป.ป.ท.สอบโกง"ค่ายาหลวง" มียอดเบิกพุ่งถึง 3 เท่า พบ"หมอ-เภสัช"มีเอี่ยว คาดหวังคอมมิสชั่นบริษัทยา article
เผยข้าราชการ30คนเวียนเบิกค่ารักษาตรวจสอบจ่อฟ้อง article
ก.พ.แนะประเมินรอบด้านห่วงข้าราชการร้องทุกข์ไม่เป็นธรรม article
ผลสำรวจความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร (18/3/2010) article
ข้าราชการถูกหลอกใช้ จาดุร อภิชาตบุตร
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. .... article
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. .... article
หวังยกระดับธรรมาธิบาล-ป้องกันการทุจริตในวงข้าราชการ article
๗ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ article
"ในหลวง"ทรงย้ำ"ตุลาการศาล"ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ ต้องไม่ทรยศต่อ"ความยุติธรรม" จนกว่าจะสิ้นชีวิต article
จุรินทร์” ตั้ง เลขาฯ ก.พ.นั่งประธานสอบวินัยข้าราชการ สธ.ส่อโกง SP2 article
เอแบคโพลล์ระบุคนกรุง 1 ใน 3 ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเงินใต้โตีะ article
สหรัฐตั้งข้อหาจุทามาศ ศิริวรรณ รับเงินสินบน article
เด้งฟ้าผ่า!ปลัดท่องเที่ยว article
เรียกคืนเครื่องราช-ถอดยศทหารบก- ขรก.ศึกษาพร้อมกัน 3 ราย article
เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์มติ ก.ตร.อุ้ม3นายพลดันทุรังหรือ"อภิสิทธิ์" ดื้อตาใส article
ก.ตร.ชี้ กพ. ทำมาแล้ว article
กะเทาะเปลือกระบบราชการและสังคมไทย (กฎหมายคลายทุกข์ แนวหน้า)
ยื่นตีความอำนาจป.ป.ช. article
กพร.เน้นปฏิรูปราชการปี 53 ตั้งเป้าหน่วยงานบูรณาการร่วมกันมากขึ้น article
รางวัลครุฑทองคำ ยกย่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550-2551 article
การป้องกันการทุจริตในอปท. (บทบรรณาธิการ) article
วัฒนธรรมการซื้อตำแหน่ง (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 23/12/2009) article
10 ก้าวหน้า 10 ถดถอย สิทธิมนุษยชน 2552 article
เงินเดือนอธิการบดี article
การบินไทย ถูกลักจนหมดตัว (บทบรรณาธิการแนวหน้า ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) article
พ.ร.บ.ฮั้วกับข้าราชการ article
นายกรัฐมนตรีสั่งรวบรวมข้อมูลตัวเลขการทุจริตในหน่วยงานรัฐ article
'ป.ป.ช.'จัดสัมมนาตั้ง ข้าราชการโปร่งใส article
วิลาศ”แฉกทม.ทุจริตซื้ออะไหล่ปลอม ผู้บริหารกทม.รู้แต่ไม่กล้า-เบรกขอสอบเองทางลับ article
การนำเสนอ อ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 29/11/2009 article
มติครม.สั่งข้าราชการรัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ article
ชำแหละ 15 ปีทุจริตนมโรงเรียนมูลค่าหมื่นล้าน ... เชื้อชั่วไม่เคยตาย !!! article
ความยุติธรรมทางการเมืองในสังคมไทยเป็นปัญหามากที่สุด article
จัดคอร์รัปชั่นทั่วโลก ไทยแย่ลงอันดับที่84 กัมพูชาเกือบรั้งบ้วย article
ป.ป.ท.แฉข้าราชการเบิกค่ารักษาส่อตุกติก article
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ article
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูประจำส่วนราชการ article
ผู้บริหารคนใหม่ นโยบายใหม่ๆ ปีงบประมาณ 2553 article
กรมศุลกากรตั้งป.ป.ช.สอบทุจริตภายใน article
คาราโอเกะโหด (กฎหมายคลายทุกข์) ส.ดำเนินสะดวก
โวยข้าราชการรุกป่าสหกรณ์ทองผาภูมิ article
ป.ป.ช. ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 3 ปี article
ผู้นำต้องเอาจริงล้างคอร์รัปชั่น (บทบรรณาธิการแนวหน้า) article
คุณธรรมในการโยกย้ายข้าราชการ article
อำนาจใหม่ สตง.ขรก.ผวาหนัก article
เปิดวิจัยร้อนซื้อขายเก้าอี้ทองคำกระทรวงเกรดA-มีทั้งประมูล-ดาวน์-ซื้อขาด-พ่อค้าวางมัดจำ article
สตง.เดินหน้าสอบโครงการ"ขุดสระ"สี่พันบ่อ หวั่นนำของเก่าสวมรอย พท.ปูดเตาเผาขยะบางรัก ถูกวางทิ้งขว้าง article
กำสรวลข้าราชการไทย article
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้า) article
อำนาจเก่าป่วนสรรหาอธิการบดี article
ข้าราชการลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ผิดวินัยปีละ160คน article
ราชการไทย วันนี้
พทแฉมีทุจริตในกระทรวงแรงงานเล็งยื่นปปช.ฟัน article
เด้งฟ้าผ่าผอ.เอ็นบีที สลับตำแหน่งผอ.สุราษฎร์ article
ตั้งซี8ดีเอสไอ32ตำแหน่งวุ่น หลัง"อ.ก.พ."สั่งทบทวนคำสั่ง article
วิชา มหาคุณ ป.ป.ช.โฉมใหม่ไม่รอให้ถาม article
ปปชฟันธงห้าม รมตศึกษาเป็นนายกกกมหาวิทยาลัยเอกชน"วิจิตร ศรีสอ้าน"ส่อฝ่าฝืน นั่งควบทีเดียว4แห่ง article
ป.ป.ช.สรุปผลงานสางคดีได้กว่า1.29หมื่นคดีค้าง6,400คดี article
เปิดต้นตอคำชี้ขาดกฤษฎีกาอุ้ม2บิ๊กปปงรวม3ตอน article
แนะนำเว็บรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ๒๕๕๑ article
ปปชเสนอ3ทางออก ล้อมคอกทุจริตสถาบันการเงิน article
พ้นข้อหาผลประโยชน์ทับซ้อน article
ข้าราชการ-นักการเมือง article
แกะรอยการทุจริตยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ 100 ชัก 30!? article
ปัญหาท้าทายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ article
การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 article
งามหน้าศุลกากร ทุจริตบานฉํ่า article
ผู้ตรวจการแผ่นดินเผยปี2551มีเรื่องร้องเรียน 3,773 "มท."ครองแชมป์ ส่วนใหญ่ถูกกลั่นแกล้ง-เตะถ่วงคดี article
สูตรสำเร็จจรวยพร article
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 article
ก.พ.มีมติให้ ขรก.ถูกสอบวินัยร้ายแรงขึ้นเงินเดือนได้แล้ว อ้างยังไม่ได้ทำผิด-พ้นบ่วง เลื่อนตำแหน่งได้ article
เสรีพิศุทธ์แฉถูกปล้นตำแหน่งผบ.ตร. article
เปิดรายงาน สตง.ชำแหละ"บ้านเอื้ออาทร" article
ประกาศผลคัดเลือก 6ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนใหม่จากที่เข้ารอบสุดท้าย 17 คน article
ชำแหละอำนาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผู้กุมชะตากรรมชีวิตครูทั้งประเทศ article
ว่าด้วยระเบียบ เงินสินบนและรางวัลของ ป.ป.ช. article
ระบบของข้าราชการ คือมาเฟียตัวจริง? (วารินทร์ พูนศิริวงศ์แนวหน้า ๑๓ พค. ๒๕๕๒) article
ป.ป.ช.ให้"บิ๊ก"จนท.รัฐ 25ตำแหน่ง ต้องยื่นทรัพย์สิน-ขึ้นศาลฎีกานักการเมืองกรณีจงใจยื่นบัญชีเท็จ-ปกปิด article
สัมภาษณ์พิเศษ ปปท น้องใหม่ปราบโกง article
ประกาศกฎเหล็ก ก.พ.สั่ง"ขรก.ไร้น้ำยา" ออกจาก ราชการ article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 15/3/2009 article
ราชการในภาวะวิกฤติ [ไทยรัฐ 12 มี.ค. 52 - 16:14] article
ศาลเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3ตอน) (ราชการแนวหน้า) article
รายงานผลเสวนา นิติรัฐกับสังคมไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com