dot dot
แนวทางการดำเนินการเยียวยาและแก้ไขกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ”

  แนวทางการดำเนินการเยียวยาและแก้ไขกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ”

 

           เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ก.พ. ครั้งที่ 7/2553 ณ ห้องประชุม 3210 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี โดยที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญ ดังนี้

 

     ๏ เห็นชอบ “แนวทางการดำเนินการเยียวยาและแก้ไขกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ” โดยมีสาระสำคัญดังนี้

          สืบเนื่องจากปัจจุบันข้าราชการมีการอุทธรณ์ร้องทุกข์ไปยัง ก.พ.ค. หรือมีกรณีที่ ก.พ. ตรวจสอบพบว่าการแต่งตั้งไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ซึ่งอาจมีผลทำให้ส่วนราชการต้อง

เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตามคำวินิจฉัยของ ก.พ.ค. หรือตามมติ ก.พ.

          ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเยียวยาและแก้ไขเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากเกิดกรณีข้างต้นกับส่วนราชการต่างๆ  และเป็นแนวทางเดียวกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการกรณีศาลปกครองมี

คำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   ก.พ. จึงมีมติเป็นหลักการ ดังนี้

            1. การแต่งตั้งข้าราชการ

              ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมที่เคยดำรงอยู่ก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามคำสั่งที่ถูกยกเลิกหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกันกับตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ไม่กระทบถึงการงานหรือการใดที่บุคคลได้กระทำไป รวมถึงเรื่องของเงินเดือนหรือประโยชน์อื่นใดที่บุคคลได้รับ หรือมีสิทธิจะได้รับจากทางราชการในระหว่างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว

            2. การกำหนดตำแหน่ง

              กรณีที่ไม่อาจดำเนินการแต่งตั้งตามข้อ 1 ได้ ให้ อ.ก.พ.กระทรวง กำหนดตำแหน่งโดยกำหนดเป็นตำแหน่งระดับเดิมของผู้นั้น และมีเงื่อนไขว่ากำหนดเป็นการเฉพาะราย โดยกำหนดเลขที่ตำแหน่งเป็นเลขที่ตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งปัจจุบันและใส่ (ฉ) ไว้ข้างท้าย

              หากมีตำแหน่งในระดับเดียวกันว่างและผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ให้แต่งตั้งผู้นั้นไปดำรงตำแหน่งในโอกาสแรกที่กระทำได้ และให้ยุบเลิกตำแหน่ง (ฉ) เมื่อ

ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นไป

            3. การให้ได้รับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์

              เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินเดือน สิทธิและประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้กลับไปดำรงตำแหน่งตามเดิมหรือตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันและระดับเดียวกัน เพราะเหตุที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามนัยมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 โดยอนุโลม

          ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะได้แจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

 

      นอกจากกรณีนี้ ก.พ.ค. ยังอยู่ระหว่างการยกร่างระเบียบว่าด้วยการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในกรณีอุทธรณ์และร้องทุกข์  โดยคาดว่าจะประชาพิจารณ์ร่างระเบียบและสามารถประกาศใช้ ในปี2554

 
กิจกรรมคุณธรรม

แก้ระบบอุปถัมภ์ โดย ซี.12 วันที่3-4 มี.ค. 2559 รวม2ตอน
ซุ่มเงียบทำงานตลอด 2 เดือน ตามโรดแมป 1-1-18 เสนอให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมบุคลากรของ อปท.
รายงานพิเศษ พ้นทุกข์ หรือรับกรรม แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ความหวังสุดท้าย119นายอำเภอ มติชนวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 14:05:47 น. article
“เดือนเด่น นิคมบริรักษ์” วิพากษ์จุดอ่อน ป.ป.ช.-สตง. กับจุดตายใช้อำนาจพิเศษปราบคอร์รัปชัน “ถ้าจะแค่ล้างบาง..ก็แก้ปัญหาไม่ได้” article
สมาคม อบจ ยื่นรองสนช สปช ตั้งสภาปกครองท้องถิ่นแห่งชาติรวมทั้งให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมส่วนท้องถิ่น ข่าวการเมือง หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 14:00:00 น. .
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ก.พ.ค.ชุดใหม่ article
กพค.หนุน รัฐปราบทุจริตในภาคราชการ - อปท. article
ก.พ.ค.ล้มคำสั่งสอบวินัย"ปลัดสธ." เดลินิวส์ วันอังคาร 23 กันยายน 2557 เวลา 15:25 น. article
เสนอ จัดตั้ง ก.พ.ค. เป็นองค์กรอิสระในรูปแบบ “ศาลวินัยข้าราชการ article
ความผิดข้าราชการสูงสุดคือ ทุจริตและประพฤติชั่ว ส่วนความทุกข์สูงสุดมาจากชิงตำแหน่งและแย่งสองขั้น article
ตัวอย่างคำวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องใหม่ รวม 8 กรณี article
ตัวอย่างการวินิจฉัยร้องทุกข์ 3 กรณี article
ข้าราชการเลือกได้ ดีเด่นดัง หรือ ผิดพลาดพัง article
แก้โยกย้ายข้ามห้วย สกัดการเมืองล้วงลูกข้าราชการ
พิษแก้สัญญาไทยคมยังไม่จบ “ไชยยันต์” เล็งฟ้องขอเก้าอี้คืน
กฎหมายลูกบทในส่วนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ก.พ.ค. article
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ สหราชอาณาจักร
หลักกฎหมายปกครองที่ก.พ.ค.ใช้ประกอบวินิจฉัย” article
พรฏเงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม2551 article
กพค แนวใหม่ รวดเร็ว ลดขั้นตอน เป็นกลาง [18/12/2551] article
ระบบใหม่ในงานอุทธรณ์และร้องทุกข์ โดยก.พ.ค.ดีเดย์11ธันวาคม article
สรุปสาระพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู article
ศาลปกครองสูงสุดสั่งคืนตำแหน่ง'ถวิล' article
หนังสือ กพค เล่มที่สาม กรณีวินิจฉัยล่าสุด ดาวน์โหลดเป็นpdf file article
ครบ2ปี คดีถวิล เปลี่ยนศรีกับความหวังครั้งสุดท้ายที่ปลายอุโมงค์ ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์ 6 กันยายน 2556 article
ธงทอง เผยนายกฯอุทธรณ์ ถวิล"คัมแบ๊ก-อดีตเลขาฯสมช.ข้องใจเหตุผล article
ปลดออก เจตนาใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านจากทางราชการไม่ชอบ article
ปลดออก นำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ซื้อไป แล้วไม่ส่งมอบ article
ตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 3 เดือน ซุกกล้องถ่ายภาพส่วนร่างของข้าราชการหญิง (เรื่องดำที่ ๕๓๑๐๐๓0 เรื่องแดงที่ 0079155) article
ตัดเงินเดือน 5 % 2 เดือน ฐานไม่รักษาชื่อเสียง ทำเอกสารสูญหายและเกิดการฟ้องศาลกล่าวหาผู้บังคับบัญชา (เรื่องดำที่ 5410024 เรื่องแดงที่ 0035155) article
เมืองคอนจัดอบรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการ article
หย่อนความสามารถ ถูกให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญ article
นายอำเภอและปลัดอำเภอรวมสามราย ถูกไล่ออก เพิ่มชื่อ บุคลต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้าน และลงรายการสัญชาติไทยให้โดยมิชอบ article
ปลดออกจากราชการ กรณีทำผลงานวิชาการเท็จ article
คณะบุคคล รวม ก.พ.ค.ลงนามถวายพระพร"ในหลวง-พระราชินี" article
พิทักษ์ระบบคุณธรรมเชิงรุก article
พนิตาจ่อฟ้องศาลอาญาปมโดนโยกไม่เป็นธรรมhttp://www.tnnthailand.com/news/details.php?id=41936 article
ยกคำร้องทุกข์ของถวิล เปลี่ยนศรี ถูกโอนย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
ชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ ได้รับคัดเลือกในตำแหน่ง ก.พ.ค. คนใหม่ article
เบื้องลึกปมร้อน ตึกใหม่พันล้าน เด้งฟ้าผ่า ปลัด พม "พนิตา"ดับเครื่องชนฝ่ายการเมือง15 มี.ค.นี้ article
ถวิลเข้าแจง ก.พ.ค.หลังร้องโยกย้ายไม่เป็นธรรม article
รับสมัครกรรมการ ก.พ.ค.ที่ว่างลง 1ตำแหน่ง article
ผลงานในรอบปีที่สาม ของ ก.พ.ค. article
ร้องทุกข์ฟังขึ้น ยกเลิกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด 69 ราย article
ก.พ.ค. สั่งจำหน่าย เรื่องที่ขออุทธรณ์แล้วนิ่งเฉย ไม่คัดค้านคำแก้อุทธรณ์ article
ร้องทุกข์ไม่ได้รับพิจารณาความดีความชอบ article
ยกคำร้องทุกข์คัดเลือกไม่เป็นธรรม ประธานคณะกรรมการชี้นำ article
ไล่ออก 1 ปลดออก 7 เอื้อประกวดราคาให้ผู้เสนอรายเดียว article
ก.พ.ค.คัดลือกกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ได้แล้ว 2 ตำแหน่ง ที่เหลืออีก9ราย ขึ้นบัญชีไว้ article
ก.พ.ค.ลับดาบสู้ศึกไม่เป็นธรรม article
การเลือกปฎิบัตืที่ไม่เป็นธรรมในการคัดเลือกตำแหน่งที่สูงขึ้น article
ลดโทษไม่ได้ article
อุทธรณ์ฟังขึ้น article
ข้าราชการเป็นชู้กับเมียคนอื่น เจอปลดออก article
การวินิจฉัยของกพค ตามที่ปปชช ชี้มูล article
ตรวจรับพัสดุก่อนมีการส่งมอบ article
ลงโทษตามอารมณ์ตอนที่2 article
'ลงโทษตามอารมณ์ ตอนที่1 article
ทำงานอื่นนอกเหนือหน้าที่ ถูกไล่ออก article
มีผู้ผ่านผลงานและประสบการณ์จำนวน12จาก13รายในการคัดเลือก ก.ว.ฉ. จำนวน2ตำแหน่ง article
เลขาธิการกฤษฎีกาแจ้งการขอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำวินิจฉัยของก.พ.ค. article
จรวยพร ยึดมั่น กพค. ดึงข้าราชการพ้นอุ้งการเมือง article
ก.พ.ค. ยืนยันใช้อำนาจตามระบบคุณธรรม ไม่ก้าวล่วงอำนาจคณะรัฐมนตรี article
ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งคัดเลือก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่มิชอบ รวม 13ตำแหน่ง article
นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ร้องทุกข์ว่าถูกย้ายโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย article
ก.พ.ค.ไม่รับเรื่องคับข้องใจที่มาจากกฎหรือหนังสือเวียน ก.พ.ไว้พิจารณา article
อุทธรณ์ฟังขึ้นยกเลิกภาคทัณฑ์ แต่ยกคำร้องอื่นที่อยู่นอกเหนืออำนาจของ ก.พ.ค. article
เปิดใจโฆษก ก.พ.ค.เล่าผลงานพิทักษ์ระบบคุณธรรม article
สรุปผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค.ในรอบสองปี ข้าราชการ"มท.-สธ." แชมป์ยื่นอุทธรณ์-ร้องทุกข์วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. มติชน 31 ธันวาคม 2553 เวลา 18:57:20 น. article
สั่งลงโทษโดยผู้ไม่มีอำนาจ article
ร้องปลัดกระทรวงย้ายน้องสาวเป็นผู้อำนวยการสำนัก article
ปลดออกเพราะเป็นชู้กับภรรยาของผู้อื่น article
ความผิดตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลแล้ว ก.พ.ค. จะเปลี่ยนฐานความผิดเพื่อลดโทษไม่ได้ article
ก.พ.ค. สั่งยกเลิก 41 ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส article
ไล่ออกจากราชการ ฐานละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร แต่กลับมาปฏิบัติงานจึงลดเหลือปลดออก article
เลื่อนขั้นเงินเดือนไม่ชอบ ให้ยกเลิกคำสั่งแล้วไปดำเนินใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ article
ต้นเหตุแห่งทุกข์เกิดจากอธิบดี ร้องต่อปลัดกระทรวงพิจารณาถึงที่สุดแล้ว หากไม่เห็นด้วย ต้องฟ้องศาลปกครอง ไม่ไปร้องต่อ ก.พ.ค. article
จัดคอนเสิร์ตเข้าสวัสดิการ แต่ซิกแซกใบเสร็จรายงานเท็จ ลดโทษจากไล่ออกเหลือปลดออก article
คำสั่ง ก.พ.ค. ให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งนายอำเภอ 41 ตำแหน่ง ถือเป็นที่สุด
ถูกกล่าวหาสองฐานความผิด แต่ฐานความผิดที่สองได้สอบสวนไม่ถูกขั้นตอน article
ให้ยกเลิกคำสั่งตั้งนายอำเภอ article
ยกอุทธรณ์เนื่องจากโทษไล่ออกตามที่ ป.ป.ช.ชี้มูลเหมาะสม article
การเยียวยากรณีศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น article
ก.พ.ค. ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์สำหรับพนักงานราชการ article
ก.พ.ค. สั่งยกเลิกคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการแต่งตั้งรองอธิบดี 4 กรม รวม 7 อัตรา ของกระทรวงแรงงาน article
แม้ลงโทษแค่ภาคทัณฑ์ ก็ต้องประกันความเป็นธรรมในการสอบสวน article
ร้องทุกข์ต้องยื่นภายใน 30 วัน นับแต่วันรู้หรือควรรู้เหตุคับข้องใจ article
ตัวอย่างคำวินิจฉัยที่น่าสนใจของก.พ.ค.5เรื่อง article
คดียังไม่ถึงที่สุด ไปออกคำสั่งไล่ออกข้าราชการได้หรือไม่ article
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์เปลี่ยนยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ แทน ก.พ.ค. article
ก.พ.ค. ไม่รับเรื่องร้องทุกข์ที่มาจากต้นเหตุถูกแต่งตั้งกรรมการสอบสวน article
ตัวอย่างเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ช่วยลดความทุกข์ของผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์(ฟังขึ้น) article
ก.พ.ค ยกคำร้องเด้งอดีตปลัดมท.แจงนายกฯใช้คำสั่งชอบ article
การร้องทุกข์ 3ตอน [16-17-18 มี.ค. 52 “ซี.12” มุมข้าราชการ ไทยรัฐ] article
เหตุเกิดที่กรมอุตุแต่งตั้งอธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวม3ตอน article
อะไรคือความคับข้องใจของข้าราชการ article
1 ปี ก.พ.ค. มท.แชมป์ถูกอุทธรณ์-ร้องทุกข์ article
ก.พ.ค. เตือนให้แต่งตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ชอบด้วยกฎหมาย article
สบช่องยื่นปปช. สอบครม. ตั้งอธิบดีกรมอุตุฯ article
ก.พ.ค.เริ่มใช้ยุทธศาสตร์เชิงรุก เน้นให้รู้จักเป็นที่ยอมรับและสร้างบรรทัดฐานระบบคุณธรรม article
เปรียบเทียบก.พ.ค.ไทยกับสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย article
ก.พ.ค. เผยผลสำเร็จการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการรับรู้ระบบพิทักษ์คุณธรรม ซึ่งเกิดขึ้นใหม่ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ยืนยัน ข้าราชการมีความเข้าใจมากขึ้น หลังจำนวนเรื่องส่งผิดที่มีลดลง article
ครม.เห็นชอบพรฎ.เงินค่าตอบแทนกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ช่วยงาน ก.พ.ค. article
ก.พ.ค. ออกหลักเกณฑ์การขอเอกสารในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
เนปาลจะจัดตั้งระบบพิทักษ์คุณธรรมโดยใช้ก.พ.ค.ของไทยเป็นต้นแบบ article
ก.พ.ค. รับอุทธรณ์และร้องทุกข์ไว้วินิจฉัยแล้ว 22 เรื่องจากที่ร้องไป 99 เรื่อง article
ยกแรกของ กพค [ไทยรัฐ 25 ก.พ. 52 - 19:49] article
อดีตนายกสมชายยื่นอุทธรณ์ต่อกพค.กรณีถูกปลดออกราชการในฐานะปลัดแรงงาน article
ก.พ.ค.เปิดบริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มอุทธรณ์และร้องทุกข์ จากเว็บสำนักงานก.พ article
บทบาทหน้าที่ของก.พ.ค.เพื่อปกป้องความเป็นธรรมของข้าราชการพลเรือน article
งานแรกๆ ของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ก.พ.ค. article
ตั้งจรวยพร โฆษก ก.พ.ค. article
หนังสือ กพค ผู้ทักษ์ระบบคุณธรรมเล่มหนึ่ง
หนังสือ ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์คุณธรรม เล่มที่สองCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com