dot dot
การลาออกจากราชการ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป รวม7ตอน ) article

การลาออกจากราชการ (ราชการแนวหน้าปฏิรูป  วันที่ 1/8/2010 ) 

 

  1. ผู้ใดเข้ารับราชการและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ก็จะปฏิบัติหน้าที่ราชการไปตาม หน้าที่ หากไม่ประสงค์จะรับราชการต่อ ก็สามารถยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการได้ แต่ทั้งนี้จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระเบียบก.พ.วางไว้

 2. ระเบียบ ก.พ.ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 คือระเบียบก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2536 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ใช้บังคับ ก็ได้อาศัยมาตรา 109 ออกระเบียบก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 มาใช้โดยแจ้งส่วนราชการตามหนังสือเวียน ก.พ.ว2/2552

 

 3. การลาออกจากราชการ เป็นการออกจากราชการโดยสมัครใจ ซึ่งมาตรา 109 แยกออกเป็น 2 กรณี

 

 (1) การลาออกจากราชการทั่วไป

 

 (2) การลาออกจากราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งทางการเมือง หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนด หรือเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

 

 4. สาระสำคัญของการลาออกจากราชการ ตามมาตรา 109 สรุปได้ดังนี้

 

 1) ข้าราชการที่ประสงค์จะลาออกจากราชการ ต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง

 

 2) ต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก ในกรณีที่ข้าราชการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้

 

 3) ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 จะยับยั้งการลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ และถ้าข้าราชการผู้นั้นมิได้ถอนใบลาออกก่อนครบกำหนดระยะเวลายับยั้ง ให้ถือว่าการลาออกนั้นมีผลเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่ยับยั้งไว้

 

 4) หากผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มิได้สั่งยับยั้งตามมาตรา 109 วรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออก

 

 5) กรณีขอลาออกจากราชการตามข้อ 3(2) ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก ทั้งนี้สำหรับการขอลาออกเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งนั้นต้องยื่นเมื่อได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว

 

 5. ก็บอกกล่าวหลักเกณฑ์ทั่วไปให้ทราบแล้ว คราวหน้าจะหยิบปัญหามาฝากครับ

 

 

การลาออกจากราชการ (2) (ราชการแนวหน้า) 

 

  1. เมื่อเราทราบหลักเกณฑ์สาระสำคัญเกี่ยวกับการลาออกจากราชการแล้ว ก็จะขอนำปัญหาและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องตลอดจนเรื่องที่เกี่ยวข้องมาบอกกล่าวเล่ากันฟังทั้งเพื่อนบุคลากรและข้าราชการที่สนใจใคร่รู้เรื่องใกล้ตัวครับ

 

 2. ปัญหาเกี่ยวกับการยับยั้งการลาออกจากราชการมีส่วนราชการบางแห่งหารือไปยัง ก.พ.ว่าในกรณีที่ข้าราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ และผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้ว ถ้าข้าราชการผู้นั้นยังยืนยันเจตนาเดิมที่จะลาออก ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้ได้อีกหรือไม่ และถ้าไม่สั่งอนุญาตการลาออกนั้นจะมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมายหรือไม่

 

 3. ปัญหานี้ ก.พ.ได้พิจารณาให้ความเห็นไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่สร 0710/ว10 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2553 ความโดยสรุปว่า กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้สิทธิข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะขอลาออกจากราชการเมื่อใดก็ได้ ขณะเดียวกันก็ให้สิทธิบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุที่ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกได้ไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ขอลาออก ซึ่งหมายความว่า เมื่อข้าราชการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันใด ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ จะต้องสั่งอนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันนั้น ถ้าจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก ก็สามารถยับยั้งได้ไม่เกิน 3เดือน เมื่อครบกำหนด 3 เดือนแล้วจะยับยั้งไว้ต่อไปอีกไม่ได้ เพราะการลาออกนั้นมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมายตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง (แต่ทั้งนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระเบียบก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการฯ กำหนดไว้ด้วย)

 

 4. เรื่องการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการ หากว่ายับยั้งไว้ไม่ถึง 3 เดือน ถ้าจะขยายเวลายับยั้งออกไปอีก ก็จะต้องสั่งขยายเสียก่อนครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งไว้เดิม และรวมกันต้องไม่เกิน 3 เดือนด้วย เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งไว้หรือครบ 3 เดือนแล้ว ในทางปฏิบัติผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ ควรจะต้องสั่งอนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งหรือวันถัดจากวันครบ 3 เดือน

 

 5. เหตุผลในการสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกก็กำหนดไว้ว่าเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ราชการเท่านั้น เช่น เพื่อไม่ให้ราชการเสียหายในระหว่างที่ยังไม่ได้แต่งตั้งผู้อื่นมาดำรงตำแหน่งที่ขอลาออกเป็นต้น จะยับยั้งไว้เพื่อการอื่น เช่นจะยับยั้งไว้เพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัยได้ไม่ เพราะกฎหมายบัญญัติให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุ มีอำนาจดำเนินการลงโทษข้าราชการผู้นั้นแม้จะออกจากราชการไปแล้วก็ตาม ทำให้เห็นว่าเหตุที่จะนำมาอ้างเป็นเหตุยับยั้งนั้น มีได้เพียงประการเดียวคือ เพื่อประโยชน์ราชการเท่านั้น เหตุหนี้สินต่างๆ หรือเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับราชการไม่อาจหยิบมาอ้างเป็นเหตุยับยั้งได้ แต่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ มักจะหยิบปัญหาหนี้สินสหกรณ์ หนี้สินไหม กรณีรับราชการไม่ครบตามกำหนดเวลาชดใช้ทุนมาเป็นเหตุต่อรองกับผู้ที่จะขอลาออกอยู่เสมอๆ

 

 6. ก็นำมาฝากบอกกล่าวกันไว้ก่อน แม้ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์เก่าก็ตาม แต่ก็ยังคงถือปฏิบัติกันมาเพราะหลักเกณฑ์ของกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่ประการใด

 

 

ปฏิรูป 

 

วันที่ 8/8/2010

 

 

การลาออกจากราชการ (3) (ราชการแนวหน้าปฏิรูป  วันที่ 15/8/2010) 

 

 1. ครั้งที่แล้วเป็นปัญหาเกี่ยวกับการยับยั้งการลาออกจากราชการ ครั้งนี้หยิบปัญหาการลาออก กับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง รวมตลอดจนดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาฝาก

 

 2. ประเด็นแรก การดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองนั้น เราคงจะต้องแยกออกเป็นสองเรื่อง เรื่องแรก การดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการตามมาตรา 36ข.(1) หากเข้ารับราชการเป็นข้าราชการแล้ว เมื่อต้องไปดำรงตำแหน่ง ก็ควรที่จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการหรือแจ้งให้ทางราชการสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 110(3) ก็ได้ เรื่องที่สอง การดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการบริหารในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ก็เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ที่จะเข้ารับราชการตามมาตรา 36ข.(5) หากเป็นข้าราชการแล้ว เมื่อต้องไปดำรงตำแหน่งหรือไปปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ทางราชการก็จะต้องสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา 67 โดยพลัน แม้จะไม่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการก็ตาม

 

 3. ประเด็นที่สอง การสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศเช่น สส. สว. หรือ ระดับท้องถิ่น เช่น สก. สข. สท. หรือสมาชิกอบต. แล้วแต่กรณีรวมถึงระดับผู้บริหารท้องถิ่นด้วย ประเด็นนี้มีกรณีที่เกิดขึ้นและ ก.พ.ได้วางแนวทางหรือให้ความเห็นไว้แล้วดังนี้ เรื่องแรก การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการโดยอ้างเหตุว่าเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะที่ยังไม่มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งจะกระทำได้หรือไม่ เพียงใด กรณีนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติความโดยสรุปว่า เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง จะมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน 45 วัน นับแต่วันที่อายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง

 

 โดยที่การลาออกเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส.ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาอย่าง ช้าภายในวันที่ขอลาออกและให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ขอลาออก ซึ่งเป็นข้อยกเว้นจากกรณีลาออกทั่วไป เมือกฎหมายกำหนดไว้เป็นข้อยกเว้น การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสส. จึงต้องให้ทางราชการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งก่อน ข้าราชการจึงจะมีสิทธิขอลาออกจากราชการ โดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อสมัครรับเลือกตั้งได้ ดังนั้น สำหรับกรณีตามปัญหาข้าราชการผู้นั้น จึงไม่สามารถอ้างเหตุผลว่า เพื่อสมัครรับเลือกตั้งได้ เพราะว่าในขณะนั้นทางราชการยังไม่ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้ง (หนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร 0703/8 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2543) เรื่องที่สอง การขอลาออกจากราชการเพื่อไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรี จะถือว่าเป็นการขอลาเพื่อการเมืองหรือไม่ และจะสามารถขอบรรจุกลับเข้ารับราชการได้หรือไม่นั้น โดยสรุปปัญหาของเรื่องนี้ ประการแรก การที่ข้าราชการขอลาออกจากราชการเพื่อไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีมิใช่การลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น แต่ประการใด ประการที่สอง การจะขอบรรจุเข้ารับราชการได้หรือไม่นั้น ก็เป็นกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนด โดยผู้นั้นจะต้องยื่นหนังสือสมัครเข้ารับราชการและทางราชการก็จะพิจารณาว่าจะต้องการรับผู้นั้นเข้ารับราชการและมีตำแหน่งว่างหรือไม่ โดยพิจารณาตามหนังสือสำนักงานก.พ.ที่สร 0711/8 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2523 (หนังสือสำนักงานก.พ.ที่นร 1001/4 ลงวันที่ 8 มกราคม 2547... ปัจจุบันนี้ ก.พ.ได้ออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับการขอบรรจุกลับเข้ารับราชการฉบับใหม่แล้วคือ หนังสือเวียน ว 11/2553)

 

 

การลาออกจากราชการ (4) (ราชการแนวหน้าปฏิรูป  วันที่ 22/8/2010) 

 

  ครั้งที่แล้วเป็นปัญหาเกี่ยวกับการลาออกไปเล่นการเมือง คราวนี้จะบอกกล่าวเรื่องการขอถอน การลาออกจากราชการ ซึ่งก็มีเทคนิคเล็กๆ น้อย อันควรจดจำไว้มาฝาก จะได้ปฏิบัติให้เกิดผลตามที่ต้องการได้โดยถูกต้องครับ

 

 1. ประเด็นแรก ปัญหากรณีนี้ ทางราชการได้อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการตั้งแต่ 12 พฤศจิกายน 2545 ต่อมาข้าราชการได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ต่อผู้บังคับบัญชาขอยกเลิกการลาออกและแจ้งว่า ขอรับราชการตามเดิม เช่นนี้สามารถกระทำได้หรือไม่อย่างไร

 

 ประเด็นนี้ ก.พ.ได้เคยวางแนวทางไว้ว่าบทบัญญัติเรื่องการลาออกจากราชการนั้นให้ ข้าราชการที่จะขอลาออกจากราชการใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้ หากต่อมาผู้รับไม่ประสงค์จะลาออกจากราชการ ก็ยอมขอถอนหรือระงับการลาออกจากราชการนั้นต่อผู้บังคับบัญชาก่อนที่การลาออกจะมีผลได้ ตามปัญหาเมื่อผู้นั้นได้ยื่นหนังสือขอยกเลิกการลาออก เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2545 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออก (12พ.ย.2545) การยกเลิกการลาออกจึงมีผลใช้ได้ และส่วนราชการจะต้องยกเลิกคำสั่งดังกล่าวเสียให้เป็นการถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง ต่อไป (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร.1001/438 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2545)

 

 2. ประเด็นที่สอง ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปจากประเด็นแรก หากผู้ขอลาออกยื่นหนังสือขอระงับหรือขอถอนการลาออกในวันที่ได้รับอนุญาตการลาออกจากราชการ ผลจะเป็นประการใด เหมือนกับประเด็นแรกหรือไม่

 

 ประเด็นนี้ ก.พ.ได้เคยวางแนวทางไว้แล้วว่า หากเปลี่ยนใจประสงค์จะขอถอนหรือยกเลิกการลาออกจากราชการจะต้องยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกมีผล หากยื่นหนังสือขอถอนการลาออก หรือระงับการลาออกในวันที่คำสั่งให้อนุญาตการลาออกมีผลหรือหลังจากนั้นไป หนังสือขอระงับการลาออกจึงไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตการลาที่มีผลสมบรูณ์ แล้วแต่ประการใด (หนังสือกองกฎหมายและระเบียบ สำนักงานก.พ.ที่ 1104 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2544... กรณีนี้น่าจะเป็นการตอบข้อหารือภายในหน่วยงาน)

 

 3. ประเด็นที่สาม ปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าสามีที่เป็นข้าราชการประสบอุบัติเหตุ จนไม่สามารถ ทำงานได้และไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ภรรยาจึงได้ลงนามในหนังสือขอลาออกเองจนกระทั่งส่วนราชการได้อนุญาตการลาออกแล้ว หลังจากนั้นข้าราชการรายนี้ได้เสียชีวิตลง ทางราชการก็ได้ยื่นเรื่องขอรับบำเน็จบำนาญไปยังกรมบัญชีกลาง เช่นนี้จะถือว่าเป็นการลาออก หรือออกจากราชการเพราะตายกันแน่

 

 ประเด็นนี้ ก.พ.ได้เคยวางแนวทางไว้ว่าการลาออกจากราชการ ต้องให้ข้าราชการผู้นั้นยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการตามแบบท้ายระเบียบ ก.พ.เมื่อข้าราชการรายนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ก็ไม่อาจที่จะแสดงความประสงค์ที่จะขอลาออกจากราชการได้ การที่ภรรยาลงชื่อแทนและยื่นหนังสือดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้นั้นมีฐานะเป็นข้าราชการตลอดมา จนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย ดังนั้นที่ทางราชการมีคำสั่งให้ออกจากราชการจึงไม่ถูกต้อง และต้องถือว่าข้าราชการรายนี้ออกจากราชการเพราะตาย (หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร 0703/345 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2545)

 

 4. ก็บอกเล่าให้บรรดาบุคลากรใหม่ๆ ได้รับรู้เป็นประสบการณ์ เพื่อจะได้นำไปบอกต่อเพื่อนข้าราชการได้อย่างถูกต้องครับ

 

 

การลาออกจากราชการ (4) (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 29/8/2010

 1. ครั้งนี้ ก็จะบอกเล่าเกี่ยวกับการลาออกสืบเนื่องไปอีก โดยหยิบยกปัญหาเกี่ยวกับการขอลาออก จากราชการ ที่ยื่นหนังสือเวลาออกจากราชการแล้วก็ไม่มาปฏิบัติราชการอีกเลย จะได้รับผลประการใดบ้าง และเหตุผลเป็นประการใดบ้าง

 

 2. คอลัมน์นี้ได้รับข้อมูลจากนายศิลปชัย มโนทัย นิติกรชำนวญการพิเศษ สำนักพิทักษ์ระบบ คุณธรรม สำนักงาน ก.พ.ซึ่งได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น นับว่าน่าสนใจ เพราะว่ามีบุคลากรหรือผู้มีหน้าที่เสนอความเห็นหรือข้อวินัยที่ไม่ตั้งอยู่บนประโยชน์ของราชการว่า การลาออกจากราชการเป็นสิทธิของข้าราชการ เมื่อยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการไปแล้ว ก็ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติราชการเลย โดยมองแต่ประโยชน์ของข้าราชการแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่มองถึงประโยชน์ของราชการเลย เพราะว่าการรับราชการเป็นเรื่องของการปฏิบัติราชการเพื่อบริการสาธารณะ ต้องมีผู้ให้บริการต่อเนื่อง จึงให้เวลาผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุญาตลาออกที่จะพิจารณายังยั้งหรืออนุญาตด้วย

 

 3. คอลัมน์นี้เห็นว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบุคลากร จึงขอหยิบยกมาฝากกัน โดยจะ หยิบตัวอย่างการลงโทษทางวินัยพร้อมข้อวิเคราะห์มาเสนอครับ

 

 4. ขอเสนอตัวอย่างการลงโทษทางวินัยแก่ข้าราชการที่ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการแล้วไม่ อยู่ปฏิบัติราชการและข้อวิเคราะห์ของบทความตั้งแต่ข้อ 5 ถึงข้อ 10 ครับ

 

 5. เหตุใดการลาออกจากราชการจึงทำให้ผู้ขอลาออกจากราชการต้องถูกลงโทษทางวินัย ลองมาดู ตัวอย่างข้าราชการพลเรือนสามัญที่ถูกลงโทษทางวินัยเพราะการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการดังนี้

 

 (1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนมีกำหนด 5 วัน ระหว่างพักผ่อน ได้ส่งไปรษณียบัตรพร้อมใบลาออกจากราชการ ยื่นต่อผู้ว่าราชการจัวหวัด และเมื่อครบ กำหนดวันลาพักผ่อนแล้ว ไดหยุดราชการไปโดยไม่รอรับทราบคำสั่งอนุญาตให้ลาออก จากราชการก่อน พฤติการณ์เป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร โทษ ปลดออก

 

 (2) นักวิชาการป่าไม้ มีความประสงค์จะขอลาออกจากราชการเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศ ออสเตรเลีย จึงได้ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้า โดยขอลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2532 และตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2532 ซึ่งเป็นวันถัดจากวันยื่นหนังสือขอลาออกเป็น ต้นมา ผู้นี้ก็ไม่มาปฏิบัตติราชการอีกเลย จากการตรวจสอบใบลาออกพบว่า ไม่ได้ยื่นให้ ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการลาออกจากราชการ กรมป่าไม้จึงไม่พิจารณาการลาออก พฤติการณ์ของผู้นี้เป็นการขาดราชการไปก่อนวันที่ขอลาออกจากราชการ จึงเป็นการละ ทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร และโทษ ปลดออกมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

 

 (3) เจ้าหน้าที่สื่อสารการบิน ได้ลาพักผ่อนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2531 จากนั้นก็ไม่ได้กลับมา ปฏิบัติราชการ ต่อมา ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากบิดาของเจ้าหน้าที่ผู้นี้ว่า ขอลาป่วย ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2531 เป็นต้นไป และในวันที่ 20 พฤษภาคม 2531 เจ้าหน้าที่ผู้นี้ก็ ได้โทรเลขแจ้งขอลาออกจากราชการ และไม่กลับมาอีกเลย พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการ ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอัน สมควร และโทษ ไล่ออกมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ 

 

 

 

 การลาออกจากราชการ (4) (ราชการแนวหน้า)ต่อจากฉบับวันที่ 29 สิงหาคม 2553 ปฏิรูป  วันที่ 5/9/2010

 

  (4) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้พาบุตรสาวของผู้ต้องขังไปเที่ยวพักค้างคืนที่ต่างจังหวัด และไม่กลับมาปฏิบัติหน้าที่โดยมีจดหมายแจ้งมายังผู้บังคับบัญชาว่า ญาติฝ่ายผู้ต้องขังรู้ เรื่องที่ตนพาบุตรสาวของผู้ต้องขังไปเที่ยวพักค้างคืน และห้ามไม่ให้กลับมาจังหวัดนี้อีก แต่จะให้ทำงานมีรายได้สูงกว่าเงินเดือนของทางราชการ หากกลับมาจังหวัดนี้จะต้องตาย เจ้าหน้าที่ผู้นี้จึงไม่อาจกลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการและยื่นใบลาออกจากราชการ พฤติการณ์เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ โทษ ปลดออก

 

 6. บทวิเคราะห์ เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 109 และ ก.พ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออก การพิจารณาอนุญาตให้ลาออก และการยับยั้งการลาออกจากราชการไว้ในระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 แล้วโดยในข้อ 3 กำหนดความว่า “ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการ ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุเป็นผู้พิจารณาก่อนวันขอลาออก ทั้งนี้ ตามตัวอย่างหนังสือขอลาออกจากราชการท้ายระเบียบนี้

 

 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่าสามสิบวัน หากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็นจะอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวันที่ขอลาออกก็ได้

 

 หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน โดยไม่ได้ รับอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออก หรือหนังสือขอลาออกจากราชการที่มิได้ระบุวันที่ขอลาออก ให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออก”

 

 7. จากพระราชบัญญัติและระเบียบว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 จะเห็นได้ว่า

 

 1. การลาออกจากราชการต้องทำเป็นหนังสือตามตัวอย่างท้ายระเบียบนี้

 

 2. หนังสือขอลาออกจากราชการต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

 3. ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจอนุญาตการลาออกต้องพิจารณาอนุญาตการลาออกก่อนวันขอลาออก

 

 4. หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน หากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตเห็นว่ามี เหตุผลความจำเป็น จะอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวันที่ขอลาออกก็ได้

 

 5. หนังสือขอลาออกที่ยื่นล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอ ลาออกหรือหนังสือขอลาออกที่มิได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออก

 

 8. อาจมีผู้สงสัยว่า ตามระเบียบว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญนี้ แม้กำหนดให้ผู้ขอลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วันก็ตาม แต่ได้รับรองการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน รวมถึงการยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการที่มิได้ระบุวันขอลาออกไว้ด้วย และให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปแต่ละระดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก ต้องดำเนินการเมื่อได้รับหนังสือขอลาออกจากราชการแล้ว โดยระเบียบ ก.พ.มิได้กำหนดให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจากราชการมีอำนาจที่จะไม่รับหนังสือขอลาออกจากราชการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบประกอบกับ มาตรา 109 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก” ดังนั้น จึงมีการตีความกันไปว่าการลาออกเป็นสิทธิเฉพาะตัวของข้าราชการ หาใช่หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในการรับราชการไม่

อ่านต่อฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553

 

การลาออกจากราชการ (4)ปฏิรูป  วันที่ 12/9/2010  (ราชการแนวหน้า)  ต่อจากฉบับวันที่ 5 กันยายน 2553

 

 9. กรณีจึงต้องพิจารณาว่า ข้ออ้างดังกล่าวรับฟังได้หรือไม่ เพียงใด ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า การรับราชการถือเป็นการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจึงมีภาระที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการอีกทางหนึ่งด้วย การที่มาตรา 109 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มิได้ยับยั้งตามวรรคสาม ให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก ความในวรรคนี้ จึงน่าจะมีความหมายเฉพาะกรณีหนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเป็นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วัน แต่ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกได้อนุญาตการลาออกแล้วเท่านั้น จึงจะทำให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันที่ขอลาออก คงมิได้เจตนาให้ผู้ขอลาออกจากราชการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบสามารถออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ขอลาออกเป็นต้นไป เนื่องจากข้อ 3 วรรคท้ายของระเบียบนี้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่าสามสิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้ลาออกตามวันที่ขอลาออก หรือหนังสือขอลาออกจากราชการที่มิได้ระบุวันที่ขอลาออก ให้ถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ยื่นเป็นวันขอลาออกจากราชการ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการลาออกตามมาตรา 109 วรรคท้าย เพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตำแหน่งทางการเมือง หรือตำแหน่งอื่นที่ ก.พ.กำหนด หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ที่กำหนดให้การลาออกมีผลนับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก

 

 10. ดังนั้น ตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ.แล้ว เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นก็ยังมีหน้าที่ต้องอยู่รับราชการต่อไปจนกว่าการลาออกจากราชการจะมีผลตามที่กฎหมายกำหนด และหากขาดราชการไปก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา ย่อมถือเป็นความผิดทางวินัยฐานละทิ้งหน้าที่ราชการ สำหรับการที่จะพิจารณาว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการโดยมีเหตุอันสมควรหรือไม่ ย่อมขึ้นกับดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆ ไป โดยสรุป การลาออกจากราชการจึงเป็นทั้งสิทธิและหน้าที่ของข้าราชการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ หาใช่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ขอลาออกแต่เพียงอย่างเดียวไม่มิฉะนั้น การลาออกจากราชการอาจทำให้ผู้ขอลาออกจากราชการต้องถูกลงโทษทางวินัย และหากเป็นการละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ก็เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง มีโทษปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้

 

 11. เมื่อพิจารณาตามข้อวิเคราะห์ของนายศิลปชัย มโนทัยดังกล่าวข้างต้น ก็จะได้ความสมบรูณ์ของประเด็นการลาออกจากราชการ ซึ่งพิจารณาทั้งประโยชน์ของข้าราชการ และทางราชการโดยเป็นธรรมครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แวดวงราชการ

หลักเกณฑ์ใหม่จากที่สัมมนาในปี 2559 ถึงการตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี โดย ซี.12 ไทยรัฐ วันที่ 23และ 24 มี.ค. 2559 05:01
บทเรียนที่ต้องจดจำ เมือ ผู้ใหญ่ 3 คน ที่เซ็นชื่อค้ำประกันให้ ต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้หนีทุนเรียนนอกแทน เป็นเงินรวมกว่า10 ล้านบาท
โดนสั่งย้าย7โรงเรียนใน1เดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชื่อโดนแกล้ง-ร้องตรวจสอบ แนวหน้า 22 ธ.ค. 58
การรวมกันแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. : ราชการแนวหน้า article
สั่งย้ายแล้ว! ผอ.กรมประมง ถูกสอบโอนเงินขายกุ้งเข้าบัญชีส่วนตัว-จ่อโดนวินัยซ้ำ
เพิ่มโทษแล้วขั้นเงินเดือนไม่ตรง : ราชการแนวหน้า วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558, 06.00 น. article
หัวหน้าฝ่ายโยธา10เขตตกเก้าอี้เด้งกลับที่เดิม | เดลินิวส์ 25 มิถุนายน 2558 article
ใครจะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขพรบ.ระเบียบข้าราชการกทม:ราชการแนวหน้า article
การกำหนดตำแหน่ง จากราชการแนวหน้า 2ตอน
การเช่ารถยนต์ของหน่วยงานของรัฐจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่: ราชการแนวหน้า 31 พค 2558 article
เรียกคืนเครื่องราชฯ
บิ๊กตู่ ใช้ ม.44 สั่งพักงาน บิ๊ก ขรก.ส่วนกลาง-ภูมิภาค รวม 45 ราย โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 พ.ค. 2558 21:55 article
หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางวินัย article
ข้อเสนอพัฒนาศาลปกครอง article
ศธ มีนอกมีในเยอะ ยงยุทธชี้เหตุคำสั่งล้างบาง/ภตช.ยุสังคายนาศึกษาทั้งระบบ • http://www.thaipost.net By admin Apr 19, 2015
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ชง คสช. ฟันสกสค ฉาวจ่ายค่าโง่เอกชน-จ้างบริษัทล้มละลายก่อสร้างตึกเชียงใหม่ โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 22 มกราคม 2558 19:51 น. article
เลขาธิการศาลยุติธรรม แถลงผลงานปี 57 article
ชี้ทิศ จับทางปฏิรูปศาลปี 2558 ปรับระบบฎีกา-ชงสนช.แก้กฎหมาย : โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง มติชนวันที่ 03 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 10:48:43 น. สัมภาษณ์โดย ชินวัฒน์ แพทยานนท์ article
กรมศุลกากร ติดทุกโผ หน่วยงานคอร์รัปชั่นมากสุด วันพฤหัสบดี ที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 20:28 น.เขียนโดย thaireform | ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล | ทีดีอาร์ไอ article
ก.ค.ศ. เผยแนวทางการแก้ไขพ.ร.บ.ครู จะให้มี คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสำหรับข้าราชการครู article
การปฏิรูปประเทศไทย การต่อต้านการทุจริต" อิศรานิวส์ 30 สิงหาคม 2557 article
แสงจันทร์ วรสุมันต์ ไขก๊อกอธิบดีกรมพละ หลังได้รับหนังสือลับจากคสช. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 00:01 น. ข่าวสดออนไลน์ article
คสช.เด้ง'อธิบดีกรมโรงงานอุตฯ-อธิบดีกรมเจ้าท่า'นั่งผู้ตรวจฯ ฐานเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 21 กรกฏาคม 2014 เวลา 20:47 น. ณัฐญา เนตรหิน ข่าวรายวัน - คอลัมน์ : ข่าวในประเทศ article
คสช.สั่งย้ายอีก 3 อธิบดี article
คสช. ออกคำสั่งโยกย้ายอีกระลอก16ตำแหน่ง เดลินิวส์ วันจันทร์ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 23:49 น. article
คสช.ย้ายใหญ่อีกระลอก เด้ง สุทธิชัย สังขมณี พ้น สรรพากร ประสงค์ พูนธเนศ เสียบ ปลัดคมนาคม ไม่รอด มติชน วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 21:06:38 น. article
คสช. สั่งเด้งข้าราชการล็อตใหญ่ ทั้ง "นิพัทธ์ - ธาริต - ทวี" โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 27 มิถุนายน 2557 23:45 น. article
รวม 67 บิ๊กข้าราชการถูก คสช.สั่งย้ายพ้นตำแหน่ง-ขั้วอำนาจเก่าอื้อ วันเสาร์ ที่ 21 มิถุนายน 2557 โดย isranews
เริ่มสอบ เลขาศาล ปกครอง"ปมจม.น้อยฝากตร.สัปดาห์หน้า เดลินิวส์ วันพฤหัสบดี 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 18:38 น. article
โปรดเกล้าฯ ปลด"ศศิธารา"พ้นเก้าอี้เลขาฯ สกศ.แล้ว article
ปลัดกทม ฟันธงแต่งตั้งข้าราชการทุกตำแหน่งเสร็จธันวาคม 2557 article
เปิด 29 ตำแหน่งใหม่ต้องแจ้งทรัพย์สิน ป.ป.ช. -"ผบช.เรือนจํา"โดนด้วย วันอาทิตย์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:26 น.isranews
การสั่งพักราชการ คดีอาญาต่างประเทศ 23 พ.ย. 2556ราชการแนวหน้า : article
การลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง article
เสียงสะท้อนจากข้าราชการร่วมเป่านกหวีดไล่รัฐ article
เลขา กพ.แจงข้าราชการแสดงความเห็นทางการเมือง ต้องไม่กระทบหน้าที่ article
“ครม.” เห็นชอบ ร่างกฎ กพ. ให้ประชาชนกล่าวหาข้าราชการกระทำผิดวินัยได้ article
ศาล รธน.ชี้แก้ที่มา ส.ว.ผิด ม.68 แต่ไม่เข้าเงื่อนไขยุบพรรค article
คณะกรรมการสรรหาเลือก"ประวิช-สมชัย-บุญส่ง"เป็น กกต.ชุดใหม่"ณรงค์"คว้า ป.ป.ช. article
กรมอุทยานฯ เด้งหัวหน้าอุทยาน 29 ตำแหน่ง
ศาลห้าม "อดีต ปลัด กห." ดำรงตำแหน่ง จนท.รัฐ 5 ปี article
ผู้ว่าฯ"สุขุมพันธุ์"หน้าแตก ศาลปกครองไม่รับพิจารณาคำสั่งก.พ.ค.ฯ article
คดีปกครองที่น่าสนใจและเป็นบรรทัดฐานและวางหลักกฎหมายในการปฏิบัติราชการที่ดี article
คนคมนาคมดักคอ ‘ปลัดฯ วิเชียร’ จี้พิจารณาเก้าอี้ ผอ.เป็นธรรม article
ปิดปากข้าราชการห้ามปูด!! article
ป.ป.ช.มอบรางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ เชิดชูคุณธรรม-จริยธรรม-ซื่อสัตย์ article
เริ่มไม่ให้ข้าราชการกู้ซื้อบ้าน article
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คืออย่างไร article
เผยระบบราชการไทยรั้งที่19 โกงลดลงเล็กน้อย article
อธิบดีอุทยานเซ็นเด้งหน.อุทยานฯ-ข้าราชการ 34 ตำแหน่ง article
ทส.ย้าย"ซี9"อีกระลอก โยก31เก้าอี้ รมต.เพื่อไทยเค้นปรีชา คายชื่อขรก.7เมียน้อย ชี้บัตรสนเท่ห์ว่อนกรม article
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกรณีกระทำผิดร่วมกัน article
สถิติอุทธรณ์และร้องทุกข์ ก.พ.ค. article
ฉาวอีกสตงชี้ชิรพยาบาล ใช้วิธีตกลงราคาจ้าง-คิดราคากลางเว่อร์ article
พบโครงการจัดซื้อเครื่องซักผ้า รพวชิระพยาบาล มีมูลทุจริต article
ศาลยืนยกฟ้องอดีตอธิบดีกรมสรรพากรกับพวกไม่เก็บภาษีโอนหุ้นชินฯ ชี้ไม่มี"หน้าที่-เจตนาเอื้อประโยชน์" article
ป.ป.ช.ตั้ง 2 ข้อหาหนัก"ฮั้ว-ทุจริต"คดีถุงยังชีพฉาว ลุยสอบ 12 ข้าราชการ ปภ.พ่วง 2 เอกชนเอี่ยวโกง article
อธิบดีกรมศุลกากรเด้ง "ซี7" พร้อมตั้ง กก.สอบ กรณี "ตบบ้องหู" จนท.สนามบินจนเยื่อบุฉีกขาด article
กางกฎเหล็กป.ป.ช. สกัดคอร์รัปชั่น "เอกซเรย์"บัญชีผู้รับเหมาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2554 article
ป.ป.ช.เผย สายรัดเงินที่พบในบ้าน “สุพจน์” โยงบริษัทเอกชนร่วมประมูลงานในคมนาคม เตรียมเรียกมาชี้แจง ขีดเส้น “ปลัดพันล้าน” แจงบัญชีทรัพย์สิน ไม่เกิน 11 ม.ค.ปีหน้า article
ระบบเบี้ยบำนาญ เมืองไทยสุดแย่ เจาะความจริงมาตีแผ่ว่าเป็นอย่างไร?!? article
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน http://www.thaigov.go.th/ article
ปลุกข้าราชการสร้างธรรมาภิบาล ต้านโยกย้ายมิชอบ ปฏิรูประบบสรรหา article
ตรวจรายชื่อ "แต่งตั้งโยกย้าย" ล็อตใหญ่จากที่ประชุมครม. 27 ก.ย. article
โยกย้ายมี คั้งแต่ มท. ศธ ส่วนวธ.ย้ายป่วน และแต่งตั้งผอสำนักงบประมาณ article
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คุกรุ่น สอบคณบดี"รายที่2 ซ้ำรอยแผลเก่า ฤา "คุณภาพการศึกษาโยงการเมืองภายใน"? article
สนทนากับ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน “ปราโมทย์ โชติมงคล” เมื่อ”โปลิศการเมือง”ออกโรง ปราม “ส.ส. 500” article
กระทรวงเกษตรฯระส่ำย้ายข้าราชการเข้ากรุ
กกต.มีมติ4ต่อ1คืนเก้าอี้วงศ์ศักดิ์ เจ้าตัวยกเป็นบทเรียนให้เพื่อนข้าราชการ article
การลงโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีอาญา (ปฏิรูป วันที่ 15/5/2011 ราชการแนวหน้า) article
ชำแหละข้าราชการเกษตรทำงานแย่ article
จุติสั่งสอบบิ๊ก กสท ข้อหาอุ้มสัมปทานดีแทค หลังยืนยันการแก้สัญญา ไม่ทำให้รัฐเสียประโยชน์ article
เมื่อท่านเป็น (หรืออาจเป็น) “ผู้ถูกกล่าวหา” ของ ป.ป.ช. article
ก.พ. ก็เพียงแค่ขายฝัน (เพื่อประชาชน) โดยประมวล รุจนเสรี article
สุดารัตน์ร้อง ป.ป.ช.ขอความเป็นธรรม อ้างปธ.อนุกก.ไต่สวน"คอมพ์ฉาว"มีอคติ article
ซี 7 กระหน่ำยิงซี 8 ดับคาโต๊ะทำงานสำนักสวัสดิการ พม.ก่อนจ่อขมับตัวเองลั่นกระสุนตายตาม
เปิดระเบียบสำนักนายก ว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เผย 15 ธุรกิจ ที่มีโอกาสใช้เงินกองทุน article
รื้อระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล article
การประกันชีวิตแบบบำนาญ article
"อัชพร"เลขาฯกฤษฎีกา กฏหมายแก้ปัญหาไม่ได้ทุกเรื่อง article
นนทิกร หัวหอกปฏิรูปข้าราชการ article
แค่ไหนฉุกเฉินกันนะ (ราชการแนวหน้า ปฏิรูป 26ธค 2553) article
มาร์คสั่งปลดผู้ช่วยรมต.พณ.พันทุจริตข้าว “เจ๊วา”เต้นสั่งตั้งกก.สอบ 30วัน article
ทุกอปท ตรวจที่ไหนพบทุจริตที่นั่น
สตง.เฝ้าระวังเจ้าหน้าที่รัฐพิมพ์สคสด้วยงบราชการ article
ป.ป.ท.ตรวจสอบโครงการอุทกภัยไม่ชอบมาพากล article
ภาคประชาชนต้องเข้าร่วม ตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชัน article
ป.ป.ช.เตรียมยกเครื่องขั้นตอนการไต่สวนคดี article
ผ่าแบบกรมธรรม์บำนาญ ใช้หักภาษี article
จ้างหรือลอกผลงานวิชาการเพื่อปรับระดับ เป็นความผิดวินัยหรือไม่ article
วาระแห่งชาติการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตของคนไทยและโครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ article
ผลวิจัยป.ป.ช.นักธุรกิจรับจ่ายใต้โต๊ะนักการเมืองมีอิทธิพลเหนือ7กรมใหญ่ article
ป.ป.ช.ตั้งแท่นฟันมันเส้น-ข้าว พุ่งเป้าชื่อพัวพันนักการเมือง จับตาขยายเวลาขนย้ายข้าว article
ปลัดพลังงานสั่งสอบวินัยจัดซื้อถังNGVแท็กซี่ลอตแรก เร่งประมูลใหม่ลอต2 สัปดาห์หน้า article
ผ่าขบวนการทุจริตยา ล่าคอมมิชชั่นหมื่นล้าน article
ป.ป.ช. แนะครม. รื้อโครงสร้างสรรหา ข้าราชการระดับสูงใหม่ article
กรรมของคนทำงานตามนโยบายรัฐ
สองกระทรวงที่ไร้ประสิทธิภาพ (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 15/7/2010 ) article
ชำแหละเครือข่ายทุจริตยาข้าราชการ article
มาร์ค แฉ กรมศุลกากร มีการทุจริต มาที่ 1 article
ปรับโครงสร้างราชการรอบใหม่ โยนงานตรวจสอบให้เอกชน article
อินเดียระบบข้าราชการห่วยสุดในเอเชีย
ราชการโปร่งใส article
ก.พ.ประเดิมกฎห้ามผู้ป่วย 5 โรคร้าย ห้ามเข้ารับราชการ เริ่มใช้รุ่นแรกสมัครสอบเข้ารับราชการ"ภาค ก"พ.ค.นี้ article
พระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์ มีผล 16 พ.ค.
ประธานจริยธรรมข้าราชการพลเรือน article
วิธีการสร้างผู้นำในระบบราชการที่ปฏิบัติได้ผล article
ข้าราชการเฮ ประกาศใช้กฎหมายนำบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ธนาคารได้แล้ว article
เปิดหลัก10ประการข้าราชการไทย' article
ป.ป.ท.สอบโกง"ค่ายาหลวง" มียอดเบิกพุ่งถึง 3 เท่า พบ"หมอ-เภสัช"มีเอี่ยว คาดหวังคอมมิสชั่นบริษัทยา article
เปิดพระราชกฤษฏึกาค่ารักษาพยาบาล ข้าราชการใหม่ให้สิทธิเพิ่มอื้อ5ข้อ ใช้ร.พ.เอกชน-บำนาญเลือกหน่วยบริการได้ article
เผยข้าราชการ30คนเวียนเบิกค่ารักษาตรวจสอบจ่อฟ้อง article
ก.พ.แนะประเมินรอบด้านห่วงข้าราชการร้องทุกข์ไม่เป็นธรรม article
ผลสำรวจความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของกรมศุลกากร (18/3/2010) article
ข้าราชการถูกหลอกใช้ จาดุร อภิชาตบุตร
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีทางราชการเลิกหรือยุบหน่วยงานหรือตำแหน่ง พ.ศ. .... article
ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. .... article
หวังยกระดับธรรมาธิบาล-ป้องกันการทุจริตในวงข้าราชการ article
๗ แนวทางการสร้างและพัฒนาวินัยข้าราชการ article
"ในหลวง"ทรงย้ำ"ตุลาการศาล"ปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ ต้องไม่ทรยศต่อ"ความยุติธรรม" จนกว่าจะสิ้นชีวิต article
จุรินทร์” ตั้ง เลขาฯ ก.พ.นั่งประธานสอบวินัยข้าราชการ สธ.ส่อโกง SP2 article
เอแบคโพลล์ระบุคนกรุง 1 ใน 3 ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเงินใต้โตีะ article
สหรัฐตั้งข้อหาจุทามาศ ศิริวรรณ รับเงินสินบน article
เด้งฟ้าผ่า!ปลัดท่องเที่ยว article
เรียกคืนเครื่องราช-ถอดยศทหารบก- ขรก.ศึกษาพร้อมกัน 3 ราย article
เปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญพิสูจน์มติ ก.ตร.อุ้ม3นายพลดันทุรังหรือ"อภิสิทธิ์" ดื้อตาใส article
ก.ตร.ชี้ กพ. ทำมาแล้ว article
กะเทาะเปลือกระบบราชการและสังคมไทย (กฎหมายคลายทุกข์ แนวหน้า)
ยื่นตีความอำนาจป.ป.ช. article
กพร.เน้นปฏิรูปราชการปี 53 ตั้งเป้าหน่วยงานบูรณาการร่วมกันมากขึ้น article
รางวัลครุฑทองคำ ยกย่องผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2550-2551 article
การป้องกันการทุจริตในอปท. (บทบรรณาธิการ) article
วัฒนธรรมการซื้อตำแหน่ง (บทบรรณาธิการ แนวหน้าวันที่ 23/12/2009) article
10 ก้าวหน้า 10 ถดถอย สิทธิมนุษยชน 2552 article
เงินเดือนอธิการบดี article
การบินไทย ถูกลักจนหมดตัว (บทบรรณาธิการแนวหน้า ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒) article
พ.ร.บ.ฮั้วกับข้าราชการ article
นายกรัฐมนตรีสั่งรวบรวมข้อมูลตัวเลขการทุจริตในหน่วยงานรัฐ article
'ป.ป.ช.'จัดสัมมนาตั้ง ข้าราชการโปร่งใส article
วิลาศ”แฉกทม.ทุจริตซื้ออะไหล่ปลอม ผู้บริหารกทม.รู้แต่ไม่กล้า-เบรกขอสอบเองทางลับ article
การนำเสนอ อ.ก.พ.สามัญ (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 29/11/2009 article
มติครม.สั่งข้าราชการรัดเข็มขัดหั่นงบเบิกจ่าย3ข้อ article
ชำแหละ 15 ปีทุจริตนมโรงเรียนมูลค่าหมื่นล้าน ... เชื้อชั่วไม่เคยตาย !!! article
ความยุติธรรมทางการเมืองในสังคมไทยเป็นปัญหามากที่สุด article
จัดคอร์รัปชั่นทั่วโลก ไทยแย่ลงอันดับที่84 กัมพูชาเกือบรั้งบ้วย article
ป.ป.ท.แฉข้าราชการเบิกค่ารักษาส่อตุกติก article
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการ article
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูประจำส่วนราชการ article
ผู้บริหารคนใหม่ นโยบายใหม่ๆ ปีงบประมาณ 2553 article
กรมศุลกากรตั้งป.ป.ช.สอบทุจริตภายใน article
คาราโอเกะโหด (กฎหมายคลายทุกข์) ส.ดำเนินสะดวก
โวยข้าราชการรุกป่าสหกรณ์ทองผาภูมิ article
ป.ป.ช. ตั้งโต๊ะแถลงผลงาน 3 ปี article
ผู้นำต้องเอาจริงล้างคอร์รัปชั่น (บทบรรณาธิการแนวหน้า) article
คุณธรรมในการโยกย้ายข้าราชการ article
อำนาจใหม่ สตง.ขรก.ผวาหนัก article
เปิดวิจัยร้อนซื้อขายเก้าอี้ทองคำกระทรวงเกรดA-มีทั้งประมูล-ดาวน์-ซื้อขาด-พ่อค้าวางมัดจำ article
สตง.เดินหน้าสอบโครงการ"ขุดสระ"สี่พันบ่อ หวั่นนำของเก่าสวมรอย พท.ปูดเตาเผาขยะบางรัก ถูกวางทิ้งขว้าง article
กำสรวลข้าราชการไทย article
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (ราชการแนวหน้า) article
อำนาจเก่าป่วนสรรหาอธิการบดี article
ข้าราชการลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ผิดวินัยปีละ160คน article
ราชการไทย วันนี้
พทแฉมีทุจริตในกระทรวงแรงงานเล็งยื่นปปช.ฟัน article
เด้งฟ้าผ่าผอ.เอ็นบีที สลับตำแหน่งผอ.สุราษฎร์ article
ตั้งซี8ดีเอสไอ32ตำแหน่งวุ่น หลัง"อ.ก.พ."สั่งทบทวนคำสั่ง article
วิชา มหาคุณ ป.ป.ช.โฉมใหม่ไม่รอให้ถาม article
ปปชฟันธงห้าม รมตศึกษาเป็นนายกกกมหาวิทยาลัยเอกชน"วิจิตร ศรีสอ้าน"ส่อฝ่าฝืน นั่งควบทีเดียว4แห่ง article
ป.ป.ช.สรุปผลงานสางคดีได้กว่า1.29หมื่นคดีค้าง6,400คดี article
เปิดต้นตอคำชี้ขาดกฤษฎีกาอุ้ม2บิ๊กปปงรวม3ตอน article
แนะนำเว็บรายงานทุกเรื่องที่เกี่ยวกับพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ๒๕๕๑ article
ปปชเสนอ3ทางออก ล้อมคอกทุจริตสถาบันการเงิน article
พ้นข้อหาผลประโยชน์ทับซ้อน article
ข้าราชการ-นักการเมือง article
แกะรอยการทุจริตยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ 100 ชัก 30!? article
ปัญหาท้าทายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดใหม่ article
การพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551 article
งามหน้าศุลกากร ทุจริตบานฉํ่า article
ผู้ตรวจการแผ่นดินเผยปี2551มีเรื่องร้องเรียน 3,773 "มท."ครองแชมป์ ส่วนใหญ่ถูกกลั่นแกล้ง-เตะถ่วงคดี article
สูตรสำเร็จจรวยพร article
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552-2556 article
ก.พ.มีมติให้ ขรก.ถูกสอบวินัยร้ายแรงขึ้นเงินเดือนได้แล้ว อ้างยังไม่ได้ทำผิด-พ้นบ่วง เลื่อนตำแหน่งได้ article
เสรีพิศุทธ์แฉถูกปล้นตำแหน่งผบ.ตร. article
เปิดรายงาน สตง.ชำแหละ"บ้านเอื้ออาทร" article
ประกาศผลคัดเลือก 6ว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดคนใหม่จากที่เข้ารอบสุดท้าย 17 คน article
ชำแหละอำนาจ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ ผู้กุมชะตากรรมชีวิตครูทั้งประเทศ article
ว่าด้วยระเบียบ เงินสินบนและรางวัลของ ป.ป.ช. article
ระบบของข้าราชการ คือมาเฟียตัวจริง? (วารินทร์ พูนศิริวงศ์แนวหน้า ๑๓ พค. ๒๕๕๒) article
ป.ป.ช.ให้"บิ๊ก"จนท.รัฐ 25ตำแหน่ง ต้องยื่นทรัพย์สิน-ขึ้นศาลฎีกานักการเมืองกรณีจงใจยื่นบัญชีเท็จ-ปกปิด article
สัมภาษณ์พิเศษ ปปท น้องใหม่ปราบโกง article
ประกาศกฎเหล็ก ก.พ.สั่ง"ขรก.ไร้น้ำยา" ออกจาก ราชการ article
อ.ก.พ.กรมทำหน้าที่อ.ก.พ.กระทรวง (ราชการแนวหน้า) ปฏิรูป วันที่ 15/3/2009 article
ราชการในภาวะวิกฤติ [ไทยรัฐ 12 มี.ค. 52 - 16:14] article
ศาลเพิกถอนคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง article
การได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3ตอน) (ราชการแนวหน้า) article
รายงานผลเสวนา นิติรัฐกับสังคมไทย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com