ReadyPlanet.com
dot dot
bullet33คำถามคำตอบเกี่ยวกับก.พ.ค.
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพค ขั้นที่1ถึง3
bulletผังขั้นตอนการอุทธรณ์ต่อกพคขั้นตอนที่ 4 การทำคำวินิจฉัย
bulletแบบยื่นอุทธรณ์ ต่อกพค
bulletผังแสดงขั้นตอนการร้องทุกข์ต่อกพค
bulletแบบฟอร์มที่ใช้ร้องทุกข์ต่อกพค
bulletเว็บกฏหมายและพิทักษ์ระบบคุณธรรม
bulletเว็บดี300 เว็บทั้งไทยและต่างประเทศ
bulletเว็บส่วนราชการ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม(ก.พ.ค.)
bulletรวมเว็บลิงค์หน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
bulletสำนักงาน ก.พ.
bulletศาลปกครอง
bulletสำนักงานศาลยุติธรรม
bulletสำนักงานอัยการสูงสุด
bulletปปช
bulletปปท
bulletคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
bulletกรมสอบสวนคดีพิเศษ
bulletสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletราชกิจจานุเบกษา
bulletศาลฏีกา
bulletผู้ตรวจการแผ่นดิน
bulletศาลรัฐธรรมนูญ
bulletwww.moe.go.thกระทรวงศึกษาธิการ
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการตำรวจ (กตร.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม(ก.ศ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการอัยการ(ก.อ.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)
bulletคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(กพอ.)
bulletคณะกรรมการส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ.) ก.อบจ.ก.อบต. ก.เทศบาล
bulletคณะกรรมการข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ).
bulletกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สธ
bulletกพของเสหราชอาณาจักร
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมสหรัฐ
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของรัฐโอกลาโฮมา
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของออสเตรเลีย
bulletคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของครูรัฐวิคทอเรีย ออสเตรเลีย
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... article

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ....

                เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

                ข้อเท็จจริง

                กระทรวงการคลังเสนอว่า โดยที่ปัจจุบันระบบการบริหารราชการได้เปลี่ยนแปลงไป ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และที่สำคัญได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของข้าราชการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารราชการและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว มีผลกระทบต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำในส่วนราชการซึ่งยึดโยงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกับข้าราชการพลเรือน ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานเกิดความไม่เหมาะสมล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำ ระบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ให้มีความเข้มแข็งและเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของลูกจ้างประจำเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างคล่องตัว และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

                สาระสำคัญของร่างระเบียบ

                1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (ร่างข้อ 3)

                2. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี การลาหยุดราชการ เครื่องแบบของลูกจ้างประจำและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ      (ร่างข้อ 6-ข้อ 8)

                3. กำหนดให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับบำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่น (ร่างข้อ 9)

                4. การกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด สำหรับอัตราค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ร่างข้อ 10)

                5. กำหนดให้คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงหรือปรับค่าจ้างหรือกำหนดเงิน         เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามความจำเป็นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ฐานะการคลังของประเทศและปัจจัยอื่นที่จำเป็นประกอบการพิจารณา และให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว (ร่างข้อ 11)

                6. กำหนดให้ลูกจ้างประจำอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศตำแหน่งใน        บางท้องที่ หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด (ร่างข้อ 12)

                7. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การย้ายและการนับเวลาราชการ (ร่างข้อ 13-ข้อ 28)

                8. กำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้มีหน้าที่เสนอแนวทางเพื่อเยียวยาและแก้ไขในกรณีที่ศาลปกครองมี        คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ลูกจ้างประจำได้รับความเป็นธรรม จากการถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว (ร่างข้อ 29)

                9. กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกจ้างประจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้กระทรวงการคลังสามารถจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการได้ ในกรณีที่เห็นสมควรและเพื่อเป็นการประหยัด (ร่างข้อ 30-ข้อ 35)

                10. กำหนดเรื่องการรักษาจรรยาลูกจ้างประจำและบทลงโทษแก่ลูกจ้างประจำซึ่งไม่ปฏิบัติตามจรรยา โดยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างหรือสั่งให้ลูกจ้างประจำผู้นั้นได้รับการพัฒนา (ร่างข้อ 36-ข้อ 37)

                11. กำหนดข้อปฏิบัติที่ลูกจ้างประจำต้องกระทำ ข้อห้ามที่ลูกจ้างประจำต้องไม่กระทำและลักษณะ การกระทำที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา  มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจำมีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (ร่างข้อ 38-ข้อ 46)

                12. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจำผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย (ร่างข้อ 47-ข้อ 61)

                13. กำหนดให้ลูกจ้างประจำซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณหากทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี (ร่างข้อ 63)

                14. กำหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ท.) มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตลอดจนกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี     (ร่างข้อ 68-ข้อ 71)

                15. กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ท.ได้ โดยให้อำนาจแก่ ก.อ.ท.ในการที่จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์   (ร่างข้อ 72-ข้อ 79)

                16. กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ได้ โดยร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ เว้นแต่การร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีให้ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ท. โดยให้อำนาจแก่   ก.อ.ท.ในการที่จะตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยร้องทุกข์ได้ (ร่างข้อ 80-ข้อ 84)

 

 
สาระกฎหมายทางปกครอง

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ลงวันที่27 ธันวาคม 2556 article
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดำเนินคดีในชั้นศาล พ.ศ. ๒๕๕๔ article
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
พรบ ระเบียบข้าราชการกทมและบุคลากรกทม พศ2554 article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา ๙พ.ศ.2554
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฉบับที่6 พศ2554 article
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 article
ระเบียบใหม่ เปิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าแต่งตัวสูงสุด 6 หมื่น ค่าเช่าที่พักหมื่นบาท เบี้ยเลี้ยง 3,100 บาท article
พรฎการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการฉบับที่4 พศ2554 article
ข้าราชการเฮ ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์กู้เงินกับแบงก์ได้แล้ว มีผลวั article
ป.ป.ช.คลอดระเบียบจ่ายสินบนผู้แจ้งเบาะแส จนท.รัฐรวยผิดปกติได้10%ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ไม่เกิน 10 ล้านวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10:54:03 น. มติชนออนไลน์ article
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ article
หนังสือเวียนกพเรื่องแนวการดำเนินการกรณีก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
กฎ ก.พ.คุ้มครองข้าราชการเป็นพยาน แถมบำเหน็จรางวัลจับทุจริต article
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ และการโฆษณาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. .... article
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่ปี๒๕๕๓ article
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... article
กฎหมาย๔ฉบับ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมอยู่ในระหว่างการแก้ไขใหม่ article
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๕๒ article
พรบจัดตั้งศาลปกครองฉบับปรุบปรุง พศ ๒๕๕๒ article
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๕๒
กฏกพคว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ฉบับที่๒ พศ๒๕๕๒ article
พรฏเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พศ๒๕๕๒
ระเบียบก.พ.ค.ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พ.ศ.๒๕๕๑ article
ระเบียบ ก.พ.ค.ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ article
กพค ออกระเบียบใหม่ article
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ article
ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง ของกระทรวงการคลังพศ2537
พรบมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2551 article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พศ 2543 article
พรบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่2 พศ2551
พรบ. ระเบียบช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่1 พ.ศ2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 2 พศ2548
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่2 พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือนพศ2551
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บทบาทอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.