dot dot
ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... article

ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ....

                เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

                ข้อเท็จจริง

                กระทรวงการคลังเสนอว่า โดยที่ปัจจุบันระบบการบริหารราชการได้เปลี่ยนแปลงไป ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน และที่สำคัญได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน โดยปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลและปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของข้าราชการขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารราชการและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว มีผลกระทบต่อระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำในส่วนราชการซึ่งยึดโยงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลกับข้าราชการพลเรือน ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานเกิดความไม่เหมาะสมล้าสมัยและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงสมควรปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำ ระบบวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ให้มีความเข้มแข็งและเป็นธรรม ตลอดจนสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของลูกจ้างประจำเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของลูกจ้างประจำเป็นไปอย่างคล่องตัว และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเพิ่มพูนประสิทธิภาพและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

                สาระสำคัญของร่างระเบียบ

                1. ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 (ร่างข้อ 3)

                2. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำ วันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี การลาหยุดราชการ เครื่องแบบของลูกจ้างประจำและระเบียบการแต่งเครื่องแบบ      (ร่างข้อ 6-ข้อ 8)

                3. กำหนดให้ลูกจ้างประจำมีสิทธิได้รับบำเหน็จและสิทธิประโยชน์อื่น (ร่างข้อ 9)

                4. การกำหนดตำแหน่งของลูกจ้างประจำให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด สำหรับอัตราค่าจ้างและการได้รับค่าจ้างให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ร่างข้อ 10)

                5. กำหนดให้คณะรัฐมนตรีอาจพิจารณากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงหรือปรับค่าจ้างหรือกำหนดเงิน         เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามความจำเป็นให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป ฐานะการคลังของประเทศและปัจจัยอื่นที่จำเป็นประกอบการพิจารณา และให้กระทรวงการคลังกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว (ร่างข้อ 11)

                6. กำหนดให้ลูกจ้างประจำอาจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่ประจำอยู่ในต่างประเทศตำแหน่งใน        บางท้องที่ หรือตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด (ร่างข้อ 12)

                7. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การย้ายและการนับเวลาราชการ (ร่างข้อ 13-ข้อ 28)

                8. กำหนดให้ส่วนราชการเป็นผู้มีหน้าที่เสนอแนวทางเพื่อเยียวยาและแก้ไขในกรณีที่ศาลปกครองมี        คำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจำ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ลูกจ้างประจำได้รับความเป็นธรรม จากการถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว (ร่างข้อ 29)

                9. กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้แก่ลูกจ้างประจำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด และให้กระทรวงการคลังสามารถจัดให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแทนส่วนราชการได้ ในกรณีที่เห็นสมควรและเพื่อเป็นการประหยัด (ร่างข้อ 30-ข้อ 35)

                10. กำหนดเรื่องการรักษาจรรยาลูกจ้างประจำและบทลงโทษแก่ลูกจ้างประจำซึ่งไม่ปฏิบัติตามจรรยา โดยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างหรือสั่งให้ลูกจ้างประจำผู้นั้นได้รับการพัฒนา (ร่างข้อ 36-ข้อ 37)

                11. กำหนดข้อปฏิบัติที่ลูกจ้างประจำต้องกระทำ ข้อห้ามที่ลูกจ้างประจำต้องไม่กระทำและลักษณะ การกระทำที่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แยกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา  มีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ลูกจ้างประจำมีวินัยและป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (ร่างข้อ 38-ข้อ 46)

                12. กำหนดขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าลูกจ้างประจำผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย (ร่างข้อ 47-ข้อ 61)

                13. กำหนดให้ลูกจ้างประจำซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในสิ้นปีงบประมาณหากทางราชการมีความจำเป็นที่จะให้รับราชการต่อไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็ให้กระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี (ร่างข้อ 63)

                14. กำหนดให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ท.) มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์และร้องทุกข์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ตลอดจนกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการเพื่อปฏิบัติการต่าง ๆ รวมทั้งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและสิทธิประโยชน์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี     (ร่างข้อ 68-ข้อ 71)

                15. กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่ถูกสั่งลงโทษทางวินัย หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อ ก.อ.ท.ได้ โดยให้อำนาจแก่ ก.อ.ท.ในการที่จะตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์   (ร่างข้อ 72-ข้อ 79)

                16. กำหนดให้ลูกจ้างประจำที่มีความคับข้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติต่อตนของผู้บังคับบัญชาสามารถใช้สิทธิร้องทุกข์ได้ โดยร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปตามลำดับ เว้นแต่การร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมที่อยู่ในบังคับบัญชา หรือความรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือนายกรัฐมนตรีให้ร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ท. โดยให้อำนาจแก่   ก.อ.ท.ในการที่จะตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยร้องทุกข์ได้ (ร่างข้อ 80-ข้อ 84)

 

 
สาระกฎหมายทางปกครอง

พระราชบัญญัติ ปปท. ฉบับปรับปรุงใหม่
ป.ป.ช. ถกปมศาลปกครองชี้ไร้อำนาจฟันผิดคนทำราชการเสียหาย-ประพฤติชั่วร้ายแรง เขียนวันที่ วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559 เวลา 19:54 น.เขียนโดย isranews
กฎหมายใหม่ช่วงปี 2557 ถึง 2558 article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ article
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 ลงวันที่27 ธันวาคม 2556 article
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการมอบหมายให้พนักงานไต่สวนดำเนินคดีในชั้นศาล พ.ศ. ๒๕๕๔ article
พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2554
พรบ ระเบียบข้าราชการกทมและบุคลากรกทม พศ2554 article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการทางวินัย และการสั่งลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา ๙พ.ศ.2554
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง ฉบับที่6 พศ2554 article
พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 article
ระเบียบใหม่ เปิดค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าแต่งตัวสูงสุด 6 หมื่น ค่าเช่าที่พักหมื่นบาท เบี้ยเลี้ยง 3,100 บาท article
พรฎการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการฉบับที่4 พศ2554 article
ข้าราชการเฮ ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์กู้เงินกับแบงก์ได้แล้ว มีผลวั article
ป.ป.ช.คลอดระเบียบจ่ายสินบนผู้แจ้งเบาะแส จนท.รัฐรวยผิดปกติได้10%ของมูลค่าทรัพย์สิน แต่ไม่เกิน 10 ล้านวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10:54:03 น. มติชนออนไลน์ article
ร่างพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ และร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ article
หนังสือเวียนกพเรื่องแนวการดำเนินการกรณีก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
กฎ ก.พ.คุ้มครองข้าราชการเป็นพยาน แถมบำเหน็จรางวัลจับทุจริต article
ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการโฆษณายาเสพติดให้โทษ และการโฆษณาการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. .... article
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฉบับใหม่ปี๒๕๕๓ article
ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... article
กฎหมาย๔ฉบับ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมอยู่ในระหว่างการแก้ไขใหม่ article
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๕๒ article
พรบจัดตั้งศาลปกครองฉบับปรุบปรุง พศ ๒๕๕๒ article
พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๕๒
กฏกพคว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ฉบับที่๒ พศ๒๕๕๒ article
พรฏเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนอื่นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พศ๒๕๕๒
ระเบียบก.พ.ค.ว่าด้วยคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์พ.ศ.๒๕๕๑ article
ระเบียบ ก.พ.ค.ว่าด้วยการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ค. article
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ article
กพค ออกระเบียบใหม่ article
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๑
• กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ article
ระเบียบว่าด้วยลูกจ้าง ของกระทรวงการคลังพศ2537
พรบมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ.2551 article
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พศ 2543 article
พรบระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฉบับที่2 พศ2551
พรบ. ระเบียบช้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับที่1 พ.ศ2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหารพ.ศ. 2521
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับที่ 2 พศ2548
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ ฉบับที่2 พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547 article
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542 article
พระราชบัญญัติระเบียบช้าราชการพลเรือนพศ2551
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
บทบาทอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) article
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 article
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558
กฎหมายแก้ไขใหม่ล่าสุด 2557-2558Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อขอข้อมูลได้จาก charuaypon_torranin@yahoo.com